Menu Close

ПРИЛОГ НА УПЛАТНИЦИ:

Важно: При пополнувањето на уплатниците студентите треба да внимаваат на која приходна шифра што се уплаќа и во цел на дознака на уплатницата за школарина задолжително да напишат за колку кредити уплаќаат и број на индекс.

Школарината и преслушувањето се уплакаат на 2 уплатници на иста жиро сметка, но со различна приходна шифра.

Потврда за уплатена рата за партиципација/кофинансирање според следната табела:

Државна квота (партиципација)Кофинансирање
Студенти запишани ДО учебната 2009/103,33 ЕУР (205 ден.) по кредит16,66 ЕУР (1025 ден) по кредит
Студенти запишани ОД учебната 2010/113,33 ЕУР (205 ден.) по кредит6,66 ЕУР (410ден.) по кредит
Странски студенти според потпишаниот 1500 ЕУР(1537,5 ден) по кредит 1400 ЕУР (1435 ден) по кредит

Студенти запишани по стара програма ПРЕД учебната 2009/10 год. кои не платиле партципација за 10 семестри, плакаат: во државна квота 100 ЕУР (6.150 ден.) по семестар, и 500 ЕУР (30.750 ден.) по семестар запишани со кофинансирање

Уплатата за партиципација/кофинансирање се врши на образец ПП 50 на жиро сметка на Фармацевтскиот факултет и ги содржи следните податоци:

Назив на примачот:
УКИМ – Фармацевтски факултет, Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Цел на дознака (задолжително): да се напише за колку кредити уплаќате ,семестар, државна квота/кофинансирање
Сметка:100 0000000630 95
Износ: (пресметано според табела под точка 1.)
Сметка на буџетски корисник: 1600104553 788 12
Приходна шифра и програма:723 012 41 начин 2
преслушувањето на 723 013 41 начин 2

Уплатата за партиципација/кофинансирање се врши на образец ПП 50 на жиро сметка на Ректорат и ги содржи следните податоци: ЗА СТРАНСКИ СТУДЕНТИ И СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ ПРЕКУ РЕКТОРАТОТ

Назив на примачот:
Универзитет ,, Св.Кирил и Методиј,, Скопје (УКИМ)
Банка на примачот:НБРМ
Цел на дознака (задолжително):партиципација за ЗИМСКИ сем,и заколку кредити уплаќате.
Сметка:100 0000000630 95
Износ:(пресметано според табела под точка 1.)
Сметка на буџетски корисник:1600103689 788 18
Приходна шифра и програма: 723 012 41 начин 2

Потврда за уплатени 100 ден со цел на дознака: за колективно осигурување на образец ПП 50 на жиро сметка на Фармацевтскиот факултет и ги содржи следните податоци:

Назив на примачот:
УКИМ- Фармацевтски факултет, Скопје
Банка на примачот:НБРМ
Цел на дознака: за колективно осигурување
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 100 денари
Сметка на буџетски корисник: 1600104553 788 12
Приходна шифра и програма: 723 013 41 начин: 2

Потврда за уплатени 1000 денари за студентите запишани до 2013/14 година со цел на дознака: надомест на штети, солидарна одговорност, книжен фонд и лабораториски вежби,
или 1600 денари за студентите запишани од 2014/15 па наваму со цел на дознака:осигурувањенадомест на штети, солидарна одговорност, книжен фонд и лабораториски вежби, на образец ПП 50 на жиро сметка на Фармацевтскиот факултет и ги содржи следните податоци:

Назив на примачот:
УКИМ – Фармацевтски факултет, Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Цел на дознака: надомест на штети, солидарна одговорност, книжен фонд и лабораториски вежби
Сметка:100 0000000630 95
Износ:1000 денари за студентите запишани до 2013/14 година
1600 денари за студентите запишани од 2014/15 па наваму
Сметка на буџетски корисник: 1600104553 788 12
Приходна шифра и програма:
723 013 41 начин: 2

Потврда за уплатени 750 денари со цел на дознака: ИКСА на УКИМ за Фармацевтски факултет образец ПП 50 на жиро сметка на Ректоратот на УКИМ со следните податоци:

Назив на примачот:
Универзитет ,, Св.Кирил и Методиј,, Скопје (УКИМ)
Банка на примачот: НБРМ
цел на дознака:
ИКСА на УКИМ за Фармацевтски факултет
Сметка:
100 0000000630 95
Износ: 750 денари
Сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18
Приходна шифра и програма: 723012 41 начин 2

Од Студентска служба