Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Додипломски студии


Додипломски студии – 1 циклус по Болоња

На студиските програми од прв степен на Фармацевтскиот факултет може да се запишат ученици со положена државна матура кои ги исполнуваат условите за запишување наведени во конкурсот за упис на студенти на Универзитетот и во зборникот на соодветната студиска програма.
Додипломска студиска програма ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕР, 3+, 180 ЕКТС, 6 семестри (3 години)

Design and Developed by KodeForest @ All Rights Reserved by KodeForest