Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација за учебна 2022-2023 година

Институт за фармацевтска хемија

 • Проф. д-р Љубица Шутуркова
  1. In vitro методи за предвидување на преминот на лековитите супстанци низ крвно-мозочната бариера – 3996
  2. Имуногеност на протеински терапевтици – 4142
  3. Улогата на биомаркерите во терапевтскиот пристап на ревматиден артритис – 3945
 • Проф. д-р Александар Димовски
  1. Хуман микробиом – клинички и терапевтски импликации
  2. Прецизна медицина во онкологијата
  3. /
 • Проф. д-р Александра Грозданова
  1. /
  2. /
  3. /
 • Проф. д-р Зоран Стерјев
  1. Менаџирање со фармацевтските придобивки (PBM)
  2. /
  3. /
 • Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
  1. Правата на интелектуална сопственост во фармацевтската индустрија
  2. Трговска марка и фармацевтски производи
  3. Улогата на фармацевтот во системот на здравствена заштита
 • Проф. д-р Зорица Наумоска
  1. Фармакогенетика на антиписхотици – 4126
  2. Фармацевтска грижа кај пациенти со дијабет – 4115
  3. Улогата на податоците од реална клиничка во следењето на ефикасноста и безбедноста на лековите – 3574
 • Проф. д-р Александра Капедановска Несторовска
  1. Фармако- метаболомика во откирвање, развој и мониторинг лекови
  2. Фармакоекономска евалуација на иновативни лекови во земји со низок и среден приход – 4165
  3. Планирање и имплементација на фармацевтска грижа во аптекарска пракса во Р Македонија ( хипертензија/астма/деменција/вакцинација/обезност)
 • Проф. д-р Надица Матевска – Гешковска
  1. CRISPR-Cas9 генска терапија: предизвици, лимитации и потенцијал за употреба – 4005
  2. Влијание на полиморфизмите во хепаталните CYP ензими во метаболизмот на лекови – 3565
  3. Имунотерапија кај колоректален карцином – 3886

Институт за фармацевтска технологија

 • Проф. д-р Катерина Горачинова
  1. Особини на полимерни филмови добиени со тродимензионално печатење со екструзија на полуцврста маса – 4057
  2. Генска терапија во третман на канцер
  3. Нанолекови за дијагностика и третман на атеросклероза и миокардијален инфаркт – 3975
 • Проф. д-р. Марија Главаш Додов
  1. Формулација и карактеризација на филмови со микрочестици кои содржат природни суровини за третман на хронични рани – 4190
  2. Формулација на нановлакна како носачи на активни супстанции – 4022
  3. Испитувања на антиинфламаторно и регенеративно дејство со примена на клеточни култури
 • Проф. д-р. Рената Славевска Раички
  1. Во договор со професор – 4179
  1. Во договор со професор
  2. Во договор со порфесор
 • Проф. д-р Кристина Младеновска
  1. Хибридни наносистеми како носачи на фикснa комбинација на лекови (експериментален дипломски труд)
  2. Стратегии за насочување на лековите кон црниот дроб (експериментален труд или систематски преглед на досегашните сознанија)
  3. Јаглеродните наноструктури (повеќеслојни нанотуби и хибриди со графен) како носачи на лекови за третман на глиобластома мултиформе- евалуација на клеточни култури (експериментален дипломски труд)
 • Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска
  1. 3D печатени таблети – 4208
  2. Фармацевтска грижа кај пациенти со белодорбни заболувања – 4055
  3. Развој на формулација со екстракт од канабис наменета за апликација во бели дробови 4229
 • Проф. д-р Никола Гешковски
  1. Развој на формулации за подобрена перорална расположивост на железо (експериментален) – 4087
  2. Развој и оптимизација на процес на флуид бед обложување на мултипартикуларни дозирани форми (експериментален)
  3. Развој и оптимизација на флуид бед гранулација – 4067

Институт за фармакогнозија

 • Проф. д-р Светлана Кулеванова
  1. /
  2. /
  3. /
 • Проф. д-р Билјана Бауер
  1. Развој на идеите за лекување низ вековите
  2. Медицински габи и терапија
  3. Историја и лековитата моќ на зелениот чај
 • Проф. д-р Ѓоше Стефков
  1. Споредба на преставници од македонската и кинеската лековита флора
  2. Екофармакогнозија
  3. Квантитативни и компаративни методи во етнофармаколошките истражувања
  4. Статус и употреба на актуелни психоактивни растенија и фитокомпоненти во терапевтски цели – 3809
 • Проф. д-р Марија Карапанџова
  1. /
  2. /
  3. /
 • Доц д-р Ивана Цветковиќ Каранфилова
  1. Автохтони медицински и ароматични растенија во Националниот парк Галичица
  2. Контрола на пестициди, микотоксини и резидуални растворувачи кај канабис и негови преработки – 4074
  3. Прочистување на канабиоиди со користење на хроматографија

Институт за применета хемија и фармацевтски анализи

 • Проф. д-р Анета Димитровска
  1. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
  2. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
  3. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
  1. Тема од областите: биоаналитичка хемија и фармацевтска регулатива, во договор со студентот
  2. Документи за сертификација на серија на лек – 4013
  3. Проектна тема од спроведеното практиканство
 • Проф. д-р Руменка Петковска
  1. Хемија на физиолошки макро и микро елементи – 3983
  2. Фалсификувани производи, додатоци на исхраната (преглед на случај) – 4193
  3. /
 • Проф. д-р Зоран Кавраковски
  1. Лекови: причинители за масовни труења
  2. Еколошки катастрофи низ историјата
  3. Хемиски тероризам – 4077
 • Проф. д-р Ана Поцева Пановска
  1. Хибридни молекули – современ пристап во развој на лекови за третман на Алцхајмеровата болест
  2. Применa на „click“ хемија во синтезата на хибридни молекули
  3. Практичен пристап во in-silico дизјанирање со примена на слободни датабази
 • Проф. д-р Катерина Брезовска
  1. Контрола на квалитет на лекови по добивање на одобрение за ставање во промет – 3865
  2. Квалитет на вода во фармацевтската индустрија – 3710
  3. Тема од областите: Аналитика на лекови, Фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јелена Ацевска
  1. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтски анализи и фармацевтска регулатива, во договор со студентот
  2. Методи за определување на профил на онечиствувања на активни супстанции и готови фармацевтски производи – 3966
  3. /
 • Проф. д-р Наталија Наков
  1. Тема од спроведено практиканство
  2. Тема од областите: фармацевтски анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот
  3. Тема од областите: фармацевтски анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот
 • Проф. д-р. Лилјана Анастасова
  • Улога на метални јони во развој на оксидативен стрес – 4287
  • Улога на метални јони во функцијата на имуниот систем – 4203
  • Хемија на физиолошки макро и микроелементи – Физиолошка ф-ја на железо/железни јони и нивен потенцијал во третман на невродегенеративни заболувања – 4099
 • Проф. д-р Сузана Трајковиќ Јолевска
  1. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот
  2. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот
  3. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот

Институт за применета биохемија

 • Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този
  1. Значење на јаглехидратите во исхраната – 3736
  1. Значење на протеините во исхраната – 4070
  2. Значење на липидите во исхраната
 • Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска
  1. Тема од областите клиничка биохемија и токсикологија, во договор со студентот – 4210
  2. Тема од областите клиничка биохемија и токсикологија, во договор со студентот – 4036
  3. Тема од областите клиничка биохемија и токсикологија, во договор со студентот – 4030
 • Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро
  1. Лабораториски биомаркери на акутен коронарен синдром
  2. Биохемиски профил на перименопауза – 4007
  3. Принципи и примена на протеомика во идентификација на нови биомаркери со медицинско и фармацеввтско значење
 • Проф. д-р Тања Петреска Ивановска
  1. Парентерална исхрана кај хоспитализирани пациенти – 4024
  2. Улога на фруктозата во исхрана кај пациенти со метаболичен синдром и дијабетес – 4112
  3. Клеточни модели за проценка на безбедноста на биоактивните состојки од храната – 3972

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација за учебна 2021-2022 година