Menu Close

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација за учебна 2022-2023 година

Институт за фармацевтска хемија

 • Проф. д-р Љубица Шутуркова
  1. In vitro методи за предвидување на преминот на лековитите супстанци низ крвно-мозочната бариера – 3996
  2. Имуногеност на протеински терапевтици – 4142
  3. Улогата на биомаркерите во терапевтскиот пристап на ревматиден артритис – 3945
 • Проф. д-р Александар Димовски
  1. Хуман микробиом – клинички и терапевтски импликации
  2. Прецизна медицина во онкологијата
  3. /
 • Проф. д-р Александра Грозданова
  1. Современа антиретровирусна терапија – 4015
  2. Употреба на mRNA технологија во развојот на профилактични и терапевтски вакцини
  3. Улогата на скринингот и ХПВ вакцинацијата во контрола и елиминирање на цервикалниот карцином на грлото на матката
 • Проф. д-р Зоран Стерјев
  1. Менаџирање со фармацевтските придобивки (PBM)
  2. Нови трендови во терапија на епилепсија – 4091
  3. /
 • Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
  1. Правата на интелектуална сопственост во фармацевтската индустрија
  2. Трговска марка и фармацевтски производи
  3. Улогата на фармацевтот во системот на здравствена заштита – 3975
 • Проф. д-р Зорица Наумоска
  1. Фармакогенетика на антиписхотици – 4126
  2. Фармацевтска грижа кај пациенти со дијабет – 4115
  3. Улогата на податоците од реална клиничка во следењето на ефикасноста и безбедноста на лековите – 3574
  4. Фармакогенетика во психијатрија – 3726
 • Проф. д-р Александра Капедановска Несторовска
  1. Фармако- метаболомика во откирвање, развој и мониторинг лекови – 4097
  2. Фармакоекономска евалуација на иновативни лекови во земји со низок и среден приход – 4165
  3. Планирање и имплементација на фармацевтска грижа во аптекарска пракса во Р Македонија ( хипертензија/астма/деменција/вакцинација/обезност)
 • Проф. д-р Надица Матевска – Гешковска
  1. CRISPR-Cas9 генска терапија: предизвици, лимитации и потенцијал за употреба – 4005
  2. Влијание на полиморфизмите во хепаталните CYP ензими во метаболизмот на лекови – 3565
  3. Имунотерапија кај колоректален карцином – 3886

Институт за фармацевтска технологија

 • Проф. д-р Катерина Горачинова
  1. Особини на полимерни филмови добиени со тродимензионално печатење со екструзија на полуцврста маса – 4057
  2. Генска терапија во третман на канцер
  3. Нанолекови за дијагностика и третман на атеросклероза и миокардијален инфаркт
 • Проф. д-р. Марија Главаш Додов
  1. Формулација и карактеризација на филмови со микрочестици кои содржат природни суровини за третман на хронични рани – 4190
  2. Формулација на нановлакна како носачи на активни супстанции – 4022
  3. Испитувања на антиинфламаторно и регенеративно дејство со примена на клеточни култури
 • Проф. д-р. Рената Славевска Раички
  1. Во договор со професор – 4179
  1. Во договор со професор
  2. Во договор со порфесор
 • Проф. д-р Кристина Младеновска
  1. Во договор со професор
  2. Во договор со професор
  3. Во договор со професор
 • Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска
  1. 3D печатени таблети – 4208
  2. Фармацевтска грижа кај пациенти со белодорбни заболувања – 4055
  3. Развој на формулација со екстракт од канабис наменета за апликација во бели дробови 4229
 • Проф. д-р Никола Гешковски
  1. Развој на формулации за подобрена перорална расположивост на железо (експериментален) – 4087
  2. Развој и оптимизација на процес на флуид бед обложување на мултипартикуларни дозирани форми (експериментален) – 3617
  3. Развој и оптимизација на флуид бед гранулација

Институт за фармакогнозија

 • Проф. д-р Светлана Кулеванова
  1. /
  2. /
  3. /
 • Проф. д-р Билјана Бауер
  1. Развој на идеите за лекување низ вековите
  2. Медицински габи и терапија – 4034
  3. Историја и лековитата моќ на зелениот чај – 3954
 • Проф. д-р Ѓоше Стефков
  1. Споредба на преставници од македонската и кинеската лековита флора
  2. Психоактивни компоненти од габа – 3946
  3. Клутивирање на Cannabis Sativa – преглед на разновидноста на сорти – 3318
  4. Статус и употреба на актуелни психоактивни растенија и фитокомпоненти во терапевтски цели – 3809
  5. Определување на содржина на силимарин во диворастечки и култивиран Silybum marianum и негови преработки – 4017
 • Проф. д-р Марија Карапанџова
  1. Хемиска карактеризација на определени растителни суровини
  2. Испитување на цитотоксичност на определени растителни суровини
  3. Определување на антиоксидативен капацитет на определени растителни суровини
 • Доц д-р Ивана Цветковиќ Каранфилова
  1. „Зелени“ аналитички техники во определување на хербални препарати и нивна контрола – 4111
  2. Контрола на пестициди, микотоксини и резидуални растворувачи кај канабис и негови преработки – 4074
  3. Прочистување на канабиоиди со користење на хроматографија

Институт за применета хемија и фармацевтски анализи

 • Проф. д-р Анета Димитровска
  1. Примена на ATR-FTIR метод за карактеризација на протеини– 4202
  2. Карактеризација и квантификација на моноклонални антитела со примена на ATR-FTIR метод – 4219
  3. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
  1. Тема од областите: биоаналитичка хемија и фармацевтска регулатива, во договор со студентот
  2. Документи за сертификација на серија на лек – 4013
  3. Проектна тема од спроведеното практиканство
 • Проф. д-р Руменка Петковска
  1. Хемија на физиолошки макро и микро елементи – 3983
  2. Фалсификувани производи, додатоци на исхраната (преглед на случај) – 4193
  3. /
 • Проф. д-р Зоран Кавраковски
  1. Лекови: причинители за масовни труења
  2. Еколошки катастрофи низ историјата
  3. Хемиски тероризам – 4077
 • Проф. д-р Ана Поцева Пановска
  1. Хибридни молекули – современ пристап во развој на лекови за третман на Алцхајмеровата болест
  2. Применa на „click“ хемија во синтезата на хибридни молекули – 3579
  3. Хемија на 4-хидрокси кумарин: преглед на синтетички постапки и реактивности – 3654
 • Проф. д-р Катерина Брезовска
  1. Контрола на квалитет на лекови по добивање на одобрение за ставање во промет – 3865
  2. Квалитет на вода во фармацевтската индустрија – 3710
  3. Физичко-хемиски методи за карактеризација на моноклонални антитела – 4239
 • Проф. д-р Јелена Ацевска
  1. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтски анализи и фармацевтска регулатива, во договор со студентот
  2. Методи за определување на профил на онечиствувања на активни супстанции и готови фармацевтски производи – 3966
  3. /
 • Проф. д-р Наталија Наков
  1. Тема од спроведено практиканство
  2. Развој на RP-HPLC метод за определување на содржина на ривароксабан во филм обложена таблета со примена на еколошка подобна мобилна фаза – 4067
  3. Тема од областите: фармацевтски анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот
 • Проф. д-р. Лилјана Анастасова
  • Улога на метални јони во развој на оксидативен стрес – 4287
  • Улога на метални јони во функцијата на имуниот систем – 4203
  • Хемија на физиолошки макро и микроелементи – Физиолошка ф-ја на железо/железни јони и нивен потенцијал во третман на невродегенеративни заболувања – 4099
 • Проф. д-р Сузана Трајковиќ Јолевска
  1. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот
  2. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот
  3. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот

Институт за применета биохемија

 • Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този
  1. Значење на јаглехидратите во исхраната – 3736
  1. Значење на протеините во исхраната – 4070
  2. Значење на липидите во исхраната – 3736
 • Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска
  1. Тема од областите клиничка биохемија и токсикологија, во договор со студентот – 4210
  2. Тема од областите клиничка биохемија и токсикологија, во договор со студентот – 4036
  3. Тема од областите клиничка биохемија и токсикологија, во договор со студентот – 4030
 • Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро
  1. Лабораториски биомаркери на акутен коронарен синдром
  2. Биохемиски профил на перименопауза – 4007
  3. Принципи и примена на протеомика во идентификација на нови биомаркери со медицинско и фармацеввтско значење
 • Проф. д-р Тања Петреска Ивановска
  1. Парентерална исхрана кај хоспитализирани пациенти – 4024
  2. Улога на фруктозата во исхрана кај пациенти со метаболичен синдром и дијабетес – 4112
  3. Клеточни модели за проценка на безбедноста на биоактивните состојки од храната – 3972

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација за учебна 2021-2022 година