Menu Close

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација за учебна 2023-2024 година

Институт за фармацевтска хемија

 • Проф. д-р Љубица Шутуркова
  1. По договор со студентот
  2. По договор со студентот
  3. По договор со студентот
 • Проф. д-р Александар Димовски
  1. Хуман микробиом – клинички и терапевтски импликации
  2. Прецизна медицина во онкологијата
  3. Црвен микробиом, имун систем и хронични незаразни заболувања – 4177
 • Проф. д-р Александра Грозданова
  1. Во договор со професор
  2. Употреба на mRNA технологија во развојот на профилактични и терапевтски вакцини
  3. Улогата на скринингот и ХПВ вакцинацијата во контрола и елиминирање на цервикалниот карцином на грлото на матката
 • Проф. д-р Зоран Стерјев
  1. Менаџирање со фармацевтските придобивки (PBM)
  2. Во договор со професор
  3. Во договор со професор
 • Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
  1. Правата на интелектуална сопственост во фармацевтската индустрија
  2. Здравствен систем и фармацевтска дејност во Република Северна Македонија – 3705
  3. Заштита на правата на пациентите – законска или морална обврска
 • Проф. д-р Зорица Наумоска
  1. По договор со студентот
  2. По договор со студентот
  3. По договор со студентот
 • Проф. д-р Александра Капедановска Несторовска
  1. По договор со студентот
  2. По договор со студентот
  3. Планирање и имплементација на фармацевтска грижа во аптекарска пракса во Р Македонија ( хипертензија/астма/деменција/вакцинација/обезност)
 • Проф. д-р Надица Матевска – Гешковска
  1. По договор со студентот
  2. По договор со студентот
  3. По договор со студентот

Институт за фармацевтска технологија

 • Проф. д-р Катерина Горачинова
  1. Нанотехнологија во третман на канцер на панкреас – Деспина Митева
  2. Нанолекови и нивни последователни верзии – наногенерички или нанослични лекови – 4225
  3. Биомиметични тераностички наносистеми за таргетирање на атеросклеротични лезии – 4198
 • Проф. д-р. Марија Главаш Додов
  1. Ородисперзибилни таблети- формулациски развој со спреј сушење (експериментално)
  2. Ородисперзибилни таблети- формулациски развој со флуид-бед гранулација (експериментално)
  3. Формулациски развој на крема со слуз од полжави (експериментален)
  4. Кожни супститути при третман на изгореници – 3693
 • Проф. д-р. Рената Славевска Раички
  1. По договор со студентот
  1. По договор со студентот
  2. По договор со студентот
 • Проф. д-р Кристина Младеновска
  1. Современи пристапи во управувањето на пациенти со ментални и кардиоваскуларни нарушувања – 3969
  2. Мултифункуинални наноплатформи за комбинирана испорака на лекови во третманот на малигни тумори – од истражување до клиничка примена – 4337
  3. Нанотерапевтици во трансплантацијата на органи – од истражување до клиничка примена – 4360
 • Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска
  1. Примена на вештачка интелегенција (artificial intelegence) во здравствени цели – 3974
  2. Примена на графенски наночестички како биосензори – 3977
  3. Подготовка и карактеризација на фармацевтски дозирани форми со примена на 3Д печатење
 • Проф. д-р Никола Гешковски
  1. По договор со студентот
  2. По договор со студентот
  3. По договор со студентот
 • Доц. д-р Љубица Михаилова
  1. In vitro и in silico методи за испитување на пермеабилност на лековити супстанции низ клетките на гастроинтестиналниот тракт
  2. Дизајн и развој на полуцврсти дозирани форми со нано/микро енкапсулиран екстракт (експериментална)
  3. Пристапи за подобрување на стабилноста на липозомска дисперзија (експериментална)
 • Доц. д-р Душко Шалабалија
  1. Примена на нанобиотехнологија за дијагностика и третман на болести
  2. Дизајн и формулација на нанолипозоми за перорална администрација (експериментална)
  3. Подготовка на цврсти дозирани форми со флуид бед технологија (експериментална)

Институт за фармакогнозија

 • Проф. д-р Светлана Кулеванова
  1. По договор со студентот
  2. По договор со студентот
  3. По договор со студентот
 • Проф. д-р Билјана Бауер
  1. Развој на идеите за лекување низ вековите
  2. Хербални алкохолни напитоци
  3. Оригана некогаш и денес
 • Проф. д-р Ѓоше Стефков
  1. Споредба на преставници од македонската и кинеската лековита флора
  2. По договор со студентот
  3. По договор со студентот
 • Проф. д-р Марија Карапанџова
  1. Исландски лишај и негова примена во третман на рани
  2. Растителни суровини со имуногено дејство
  3. Ензимски тестови за определување на цитотоксичност на растителни суровини врз кожа
 • Доц д-р Ивана Цветковиќ Каранфилова
  1. Компаративна проценка на фитоконституенти и хемиска анализа на различни делови од Silybum marianum L.
  2. Валидирани методи за едновремено определување на остатоци од микотоксини и пестициди во ароматични херби
  3. Оксидативен стрес и ресвератрол – 4303

Институт за применета хемија и фармацевтски анализи

 • Проф. д-р Анета Димитровска
  1. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
  2. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
  3. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
  1. Тема од областите: биоаналитичка хемија и фармацевтска регулатива, во договор со студентот
  2. Проектна тема од спроведеното практиканство
  3. Проектна тема од спроведеното практиканство
 • Проф. д-р Руменка Петковска
  1. По договор со студентот
  2. По договор со студентот
  3. По договор со студентот
 • Проф. д-р Зоран Кавраковски
  1. Лекови: причинители за масовни труења
  2. Еколошки катастрофи низ историјата
  3. Во договор со професор
 • Проф. д-р Ана Поцева Пановска
  1. Хибридни молекули – современ пристап во развој на лекови за третман на Алцхајмеровата болест – 4230
  2. Во договор со професор
  3. Во договор со професор
 • Проф. д-р Катерина Брезовска
  1. Тема од областите: Аналитика на лекови, Фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот – 4234
  2. Примена на физичко-хемиски методи за карактеризација на активни супстанции со полипептидна структура – 4243
  3. Тема од областите: Аналитика на лекови, Фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јелена Ацевска
  1. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтски анализи и фармацевтска регулатива, во договор со студентот
  2. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтски анализи и фармацевтска регулатива, во договор со студентот
  3. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтски анализи и фармацевтска регулатива, во договор со студентот
 • Проф. д-р Наталија Наков
  1. Тема од спроведено практиканство
  2. Аналитички трендови за испитување на фотостабилност на оргнаски УВ-филтри во козметички производи – 4176
  3. Тема од областите: фармацевтски анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот
 • Проф. д-р. Лилјана Анастасова
  • Тема од областа хемија на физиолошки макро и микроелементи (во договор со студентот)
  • Тема од областа хемија на физиолошки макро и микроелементи (во договор со студентот)
  • Тема од областа хемија на физиолошки макро и микроелементи (во договор со студентот)
 • Проф. д-р Сузана Трајковиќ Јолевска
  1. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот
  2. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот
  3. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот

Институт за применета биохемија

 • Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този
  1. Во договор со професор
  1. Во договор со професор
  2. Во договор со професор
 • Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска
  1. Физиолошка и патолошка биохемија на јаглехидрати и методи за дијагноза и следење на шеќерна болест (дијабетес мелитус) – 4200
  2. Тема од областите клиничка биохемија и токсикологија, во договор со студентот
  3. Тема од областите клиничка биохемија и токсикологија, во договор со студентот
 • Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро
  1. Принципи и примена на протеомика во клиничка лабораторија
  2. Нови биомаркери со потенцијал за употреба во третман на акутен коронарен синдром
  3. Лабораториски биомаркери кај срцева слабост
 • Проф. д-р Тања Петреска Ивановска
  1. Влијание на анаболичните агенси врз нервното ткиво
  2. Ергогени супстанции од природно потекло и нивна безбедност
  3. Улога на исхраната во третман на кожни болести
 • Доц. д-р Зоран Живиќ
  1. Влијание на храната во превенција на инсулинска резистентност – 3527
  2. Прехранбени адитиви – 3231
  3. Додатоци на исхраната и ризик за допинг во спортот – 3910

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација за учебна 2022-2023 година

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација за учебна 2021-2022 година