Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација за учебна 2021-2022 година

Институт за фармацевтска хемија

 • Проф. д-р Љубица Шутуркова
  1. In vitro методи за предвидување на преминот на лековитите супстанци низ крвно-мозочната бариера
  2. Имуногеност на протеински терапевтици
  3. Улогата на биомаркерите во терапевтскиот пристап на ревматиден артритис
 • Проф. д-р Александар Димовски
  1. Хуман микробиом – клинички и терапевтски импликации
  2. Прецизна медицина во онкологијата
  3. Имунотерапија на малигни заболувања – 4058
 • Проф. д-р Александра Грозданова
  1. Современа антивирусна терапија – 3813
  2. Вакцини против КОВИД-19 – 3854
  3. Терапија за мултиплекс склероза – 3346
 • Проф. д-р Зоран Стерјев
  1. Менаџирање со фармацевтските придобивки (PBM)
  2. Стратегии за надминување на непридржувањето до пропишаната терапија од страна на пациентите – 3594
  3. Индивидуализиран пристап во третман на пациенти со епилепсија – 4006
 • Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
  1. Правата на интелектуална сопственост во фармацевтската индустрија
  2. Фармацевтска грижа како законска обврска за заштита на правата на пациентите – 3859
  3. Трговска марка и фармацевтските производи – 4052
 • Проф. д-р Зорица Наумоска
  1. Индикатори за фармаковигиланца (критериуми за проценка на системите за фармаковигиланца) – 3962
  2. Compassionate use-пристап за пациентите до скапи лекови во раните фази од нивниот развојот – 4092
  3. Нови пристапи во третманот на дијабет (нови антидијабетични лекови) – 3585
 • Проф. д-р Александра Капедановска Несторовска
  1. /
  2. /
  3. /
 • Проф. д-р Надица Матевска – Гешковска
  1. Матични клетки во козметички производи и третман на естетскипроблем – 3952
  2. Употреба на бактериофаги во третман на бактериски инфекции резистентни на антибиотици – 3944
  3. CRISPR-Cas9 генска терапија: предизвици, лимитации и потенцијал за употреба

Институт за фармацевтска технологија

 • Проф. д-р Катерина Горачинова
  1. Нанолекови за третман на CD44 позитивен канцер на бели дробови
  2. Генска терапија во третман на канцер
  3. Нанолекови за дијагностика и третман на атеросклероза и миокардијален инфаркт
 • Проф. д-р. Марија Главаш Додов
  1. Развој на филмови со активни супстанции од природно потекло – 3506
  2. Формулација на нановлакна како носачи на активни супстанции – 4068
  3. Конвенционални формулации за третман на хронични рани – 3922
 • Проф. д-р. Рената Славевска Раички
  1. Технологија на матични клетки во регенерација на ткива и органи
  2. Компаративна евалуација на формулациисо влажна гранулација и дирекна компресија применети за развој на нисто дозиран производ со конвенционално ослободување кој вклучува високо сензитивна активна супстанца – 4060
  3. Технологија на синтетички матични клетки
  4. Физибилити студија на генерички развој на ородисперзибилни таблети со модел активна супстанца од биофармацевтски класификационен систем класа 2 – 3934
 • Проф. д-р Кристина Младеновска
  1. Хибридни наносистеми како носачи на фикснa комбинација на лекови (експериментален дипломски труд)
  2. Стратегии за насочување на лековите кон црниот дроб (експериментален труд или систематски преглед на досегашните сознанија) – 3842
  3. Јаглеродните наноструктури (повеќеслојни нанотуби и хибриди со графен) како носачи на лекови за третман на глиобластома мултиформе- евалуација на клеточни култури (експериментален дипломски труд) – 3971
 • Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска
  1. Иновирани технологии во фармацевтското производство: 3Д биопечатење – 4061
  2. Современи приоди во формулацискиот развој на вакцини – 3875
  3. Развој на микро/наносистеми со активни супстанции од природно потекло и нивна примена во дерматологијата (експериментален) – 4069
 • Проф. д-р Никола Гешковски
  1. Примена на вибрациони-спектроскопски техники во следење на интернализација на наноносачи во испитувања на клеточни култури (експериментален) – 4400
  2. Развој на формулации за подобрена перорална расположивост на железо (експериментален)
  3. Развој и оптимизација на процес на флуид бед обложување на мултипартикуларни дозирани форми (експериментален)

Институт за фармакогнозија

 • Проф. д-р Светлана Кулеванова
  1. Хемиски состав и биолошка активност на ајдучка трева – 3841
  2. Хемиски состав и биолошка активност на Berberis видови и Plantago major – 3835
  3. Хемиски состав и биолошка активност на …(по договор со студентот)
 • Проф. д-р Билјана Бауер
  1. Развој на идеите за лекување низ вековите
  2. Медицински габи и терапија
  3. Марихуана некогаш и денес – 3730
 • Проф. д-р Ѓоше Стефков
  1. Споредба на преставници од македонската и кинеската лековита флора
  2. Екофармакогнозија
  3. Квантитативни и компаративни методи во етнофармаколошките истражувања
 • Проф. д-р Марија Карапанџова
  1. Вкупни феноли и флавоноиди во определени растителни суровини
  2. Антиоксидативен капацитет на определени растителни суровини – 4081
  3. Студии на стабилност на канабис – 4085
 • Доц д-р Ивана Цветковиќ
  1. Автохтони медицински и ароматични растенија во Националниот парк Галичица
  2. Определување на антиоксидативен потенцијал на растителни суровини кои наоѓаат примена во третман на хронични рани – 4018
  3. Определување на мерна неодреденост во аналитички методи за одредување на фитоканабиноиди – 3628

Институт за применета хемија и фармацевтски анализи

 • Проф. д-р Анета Димитровска
  1. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
  2. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
  3. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
  1. Тема од областите: биоаналитичка хемија и фармацевтска регулатива (во договор со студентот) – 3848
  2. Проектна тема од спроведеното практиканство – 4082
  3. Проектна тема од спроведеното практиканство – 4024
 • Проф. д-р Руменка Петковска
  1. Хемија на физиолошки макро и микро елементи (конкретна тема по договор)
  2. Следење на квалитет на додатоци на исхраната што содржат микро и макро елементи – 4083
  3. Фалсификувани производи, додатоци на исхраната (преглед на случај)
 • Проф. д-р Зоран Кавраковски
  1. Лекови: причинители за масовни труења
  2. Еколошки катастрофи низ историјата
  3. Хемиски тероризам
 • Проф. д-р Ана Поцева Пановска
  1. Хибридни молекули – современ пристап во развој на лекови за третман на Алцхајмеровата болест
  2. Применa на „click“ хемија во синтезата на хибридни молекули
  3. Практичен пристап во in-silico дизјанирање со примена на слободни датабази
 • Проф. д-р Катерина Брезовска
  1. Тема од областите: Аналитика на лекови, Фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
  2. Тема од областите: Аналитика на лекови, Фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
  3. Тема од областите: Аналитика на лекови, Фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јелена Ацевска
  1. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтски анализи и фармацевтска регулатива, во договор со студентот – 3672
  2. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтски анализи и фармацевтска регулатива, во договор со студентот – 3631
  3. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтски анализи и фармацевтска регулатива, во договор со студентот
 • Проф. д-р Наталија Наков
  1. Тема од областите: фармацевтски анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот
  2. Тема од областите: фармацевтски анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот
  3. Тема од областите: фармацевтски анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот
 • Проф. д-р. Лилјана Анастасова
  1. Метални јони во биолошките системи-улога на молибден во биохемиските процеси – 3840
  2. Ванадиум и негови соединенија-потенцијал за примена во терапевтски цели – 3986
  3. Современи методи за определување на метали и семиметали во фармацевтски дозирани форми – 3857
 • Проф. д-р Сузана Трајковиќ Јолевска
  1. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот
  2. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот
  3. Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот

Институт за применета биохемија

 • Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този
  1. Квалитет и здравствена безбедност на вода за пиење – 3715
  2. Значење на јаглехидратите во исхраната – 3401
  3. Интеракција на антибиотици со храна
 • Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска
  1. Антиоксидантни соединенија и нивниот антиоксидативен механизам – 3949
  2. Анализа на фактори што влијаат врз определување на ензинмстака активност во биохемиски истражувања – 3931
  3. Оксидативен стрес и Паркинсонова болест – биохемиски механизми – 3548
 • Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро
  1. Традиционални и потенцијални биомаркери за лабораториска дијагноза и следење на колоректалниот канцер – 3948
  2. Научен и клинички потенцијал на саливарниот протеом – 4053
  3. Потенцијал на течната биопсија во дијагноза и следење на малигна инвазија – 4110
 • Проф. д-р Тања Петреска Ивановска
  1. Поврзаност на цревната микрофлора и функцијата на CNS – 3685
  2. Улога на разгранети аминокиселини во патогенезата на дијабет – 3492
  3. Влијание на некои диететски фактори во развој на деменција – 3414