Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Магистерски студии по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата