Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет - Скопје

Центар за фармацевтска нанотехнологија

Центар за фармацевтска нанотехнологија (ЦФН)

 

Раководител

Доц. д-р Маја Симоноска Црцаревска

Специјалист по фармацевтска технологија

Тел: (++) 389 2 312 6032, лок: 118

Факс: (++ 389) 2 312 3054

е-mail: msimonoska@ff.ukim.edu.mk

 

Адреса:

ул. Мајка Тереза бр. 47,

Поштенски фах 36
1000 Скопје, Р. Македонија

 

Човечки ресурси:

Маја Симоновска Црцаревска

Катерина Горачинова

Марија Главаш Додов

Кристина Младеновска

Рената Славевска раички

Никола Гешковски

дипл.лаб.бионж. Благородна Копривица

 

За Центарот

Центарот за фармацевтска нанотехнологија (ЦФН) е основан во 2008 година како Центар за микро/нанотехнологија и дизајнирање на микро/наносистеми за насочено делување, а во 2009 год. е преименуван во Центар за фармацевтска нанотехнологија. ЦФН од неговото основање до денес опстојува како посебна единица во рамки на Факултетот. За прв раководител на центарот е избрана проф. д-р. Катерина Горачинова (12.12.2008-01.12.2009). Проф. д-р Марија Главаш Додов е раководител на Центарот од 01.12.2009 до 01.04.2014, а доц. д-р. Маја Симоноска Црцаревска е раководител на ЦФН од 01.04.2014 до денес.

 

Капацитети:

Центарот за фармацевтска нанотехнологија располага со следната опрема:

 • Апарат за спреј-сушење (Buchi Mini Spray dryer B-290, Switzerland)
 • Ласерски бројач за одредување на големина на честички (Mastersizer 2000, Malvern Instr., Ltd, UK) со ќелии:
 • – Scirocco 2000, Malvern Instr., Ltd, UK, (за мерење на суви прашоци)
 • – Hydro 2000S, Malvern Instr., Ltd, UK, (за мерење на дисперзии)
 • Водена термостат бања со мешање (Unitronic OR, Selecta, Barcelona, Spain)
 • Магнетна мешалка (Variomag, Multipoint HP 15, Germany)
 • Магнетна мешалка со греење (Jenway, UK)
 • Ултрасонична бања (Ultrawave Limited, Cardif, UK)
 • HPLC system (Agilent 1200 Series, DAD detector, Germany)
 • Лиофилизатор (Labconco, FreeZone5L Feeze Dry System, USA)
 • Хомогенизатор (IKA T25 basic, Germany)
 • Автоклав (Melag Avtoklav 23, Germany)
 • UV/VIS Спектрофотометри
 • ERWEKA дисолуциска линија
 • ERWEKA апарат за дезинтеграција
 • Асептични комори
 • Термостат-комори за следење на стабилност (Kottermann, Germany)

 

Дејност

Основната дејност на Центарот за фармацевтска нанотехнологија (ЦФН) е вршење услуги и анализи во полето на фармацевтската технологија, микро/нанотехнологијата, биофармацијата и козметологијата; давање стручни мислења и консултативни услуги, како и изработка на експертски извештаи, методолошки постапки и лабораториски анализи.

Во рамките на ЦФН се обавуваат следните дејности:

 • Научно-истражувачка дејност: фундаментални и применети истражувања во областа на фармацевтска технологија, биофармација, козметологија и микро/нанотехнологија: дизајн, развој, карактеризација и евалуација на конвенционални фармацевтски дозирани форми (ФДФ), ФДФ со модифицирано ослободување, микро/наносистеми за насочување и контролирано ослободување на активни супстанции, козметички суровини и производи, нутрицевтици, стабилност на системите во фазата на развој и формулација…
 • Едукативна дејност: обука на кадри и студенти на принципот едукација базирана на наука и научни истражувања, дисеминација на знаења, искуства и вештини, публикација и популаризација на истражувањата
 • Апликативна дејност: Развој и изведување на анализи, експертизи, давање на професионални лабораториски и консултантнски услуги насочени кон различни аспекти на дозираните форми во доменот на техничките можности и професионалната компетентност.

 

Во ракмите на ЦФН, воспоставени се и се работат следниве анализи и услуги:

 • Дизајн, развој и формулација на конвенционални ФДФ, како и ФДФ со модифицирано ослободување, микро/наносистеми, козметички производи, нутрицевтици
 • Подготвка и оптимизација на горенаведените системи
 • Физичко-хемиско карактеризирање на системите
 • Фармацевтско-технолошко карактеризирање на системите и стабилност
 • Биофармацевтско карактеризирање – биодистрибуција, ефикасност, биокомпатибилност и нештетност, in vitro/in vivo корелација
 • Стручни мислења во делот на предформулација, формулација и производство на ФДФ
 • Експертски мислења во делот на предформулација, формулација и производтсво на ФДФ

 

Сите наведени испитувања и услуги се извршуваат во согласност со национални и меѓународни стандарди за квалитет.

 

 

 

ЦЕНОВНИК

Услуга Цена (без ДДВ)*
·         Формулација

(делот на формулацијата може да содржи повеќе фази и да имплементира поголем број на фармацевтско-технолошки постапки и физичко-хемиксо анализи)

2.000 – 30.000 ЕУР

(според  сложеност на постапките)

·         Подготовка и оптимизација

(после подготовката на формулациите предвидени со избраниот пристап, во текот на оптимизацијата следат постапки на карактеризирање кои треба да се развијат, стандардизираат и валидираат. Истите се специфични за секој систем во развојна фаза)

2.000 – 30.000 ЕУР

(според  сложеност на постапките)

·         Физичко-хемиско карактеризирање

(постапките и методите се специфични за секој еден систем во развој и истражување, се развиваат, стандардизираат и валидираат во текот на истражувачкиот проект)

2.000 – 30.000 ЕУР

(според  сложеност на постапките)

·         Фармацевтско-технолошко карактеризирање на системите и стабилност 2.000 – 30.000 ЕУР

(според  сложеност на постапките)

·         Биофармацевтско карактеризирање – Испитување на биодистрибуција 2.000 – 30.000 ЕУР

(според  сложеност на постапките)

·         Биофармацевтско карактеризирање – Испитување на ефикасност 2.000 – 30.000 ЕУР

(според  сложеност на постапките)

·         Биофармацевтско карактеризирање – Испитување на биокомпатибилност и нештетност 2.000 – 30.000 ЕУР

(според  сложеност на постапките)

·         Биофармацевтско карактеризирање – In vitro/ in vivo корелација 2.000 – 30.000 ЕУР

(според  сложеност на постапките)

·         Стручни мислења во делот на предформулација, формулација и производство на фармацевтски дозирани форми 30.000 ден.
·         Експертски мислења во делот на предформулација, формулација и производство на фармацевтски дозирани форми 30.000 ден.

* Во одредени случаи цената на договорот може да ги надмине овие рамки

Design and Developed by KodeForest @ All Rights Reserved by KodeForest