Menu Close

Услови за пријава и за одбрана на дипломски труд

Услови за пријава и за одбрана на дипломски труд:

Студентот има право и должност да пријави и да одбрани дипломски труд. Студентот може да го пријави дипломскиот труд откако ќе оствари 240 ЕКТС.

  • Насловот и тезите на дипломскиот труд ги предлага предметниот наставник од избраната
    дисциплина во договор со студентот.
  • Деканот, на предлог на кандидатот-студент, го определува менторот и темата за изработка и
    формира комисија за оцена и одбрана на дипломскиот труд.
  • Успешната одбрана носи 5 ЕКТС-кредити. Одбраната на дипломскиот труд се врши пред
    комисија од 3 члена од кои едниот е менторот. Менторот, во договор со студентот го определува денот на одбрана на дипломскиот труд. Комисијата, по одбраната на дипломскиот труд, дава оценка од 5 до 10. Комисијата одлучува со мнозинство на гласови. Доколку член на Комисија има спротивно мислење, истото го доставува како писмен извештај до Деканот. Оценка 5 значи дека студентот не го одбранил дипломскиот труд. За успешно одбранет дипломски труд (оценка од 6-10) се пополнува посебен образец (извештај) што го потпишуваат членовите на комисијата.

Студентот може да го брани дипломскиот труд откако ќе ги положи сите испити (265 ЕКТС) и ќе ја заврши професионална практика од 10 семестар (30 ЕКТС). Дипломскиот труд може да се брани вон испитна сесија.

Пријавата за дипломскиот труд со насловот на темата, составот на членовите на комисијата и извештајот со оценката за одбранетиот дипломскиот труд со потписи од членовите на Комисијата се приложуваат во досијето на студентот.

Дипломски теми од студиска програма Магистер по фармација за учебна 2021-2022 година

Институт за фармацевтска хемија
ПрофесорТемастудент
Проф. д-р Љубица Шутуркова 
1In vitro методи за предвидување на преминот на лековитите супстанци низ крвно-мозочната бариера/
2Имуногеност на протеински терапевтици/
3Улогата на биомаркерите во терапевтскиот пристап на ревматиден артритис /
Проф. д-р Александар Димовски 
1Хуман микробиом – клинички и терапевтски импликации/
2Прецизна медицина во онкологијата/
3Имунотерапија на малигни заболувања/
Проф. д-р Александра Грозданова 
1Современа антивирусна терапија/
2Вакцини против КОВИД-19/
3Терапија за мултиплекс склероза/
Проф. д-р Зоран Стерјев 
1Менаџирање со фармацевтските придобивки (PBM)/
2Стратегии за надминување на непридржувањето до пропишаната терапија од страна на пациентите/
3IИндивидуализиран пристап во третман на пациенти со епилепсија/
Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
1Правата на интелектуална сопственост во фармацевтската индустрија/
2Заштита на правата на пациентите – законска или морална обврска/
3Трговска марка и фармацевтските производи/
Проф. д-р Зорица Наумоска
1Индикатори за фармаковигиланца (критериуми за проценка на системите за фармаковигиланца)/
2Compassionate use-пристап за пациентите до скапи лекови во раните фази од нивниот развојот/
3Нови пристапи во третманот на дијабет (нови антидијабетични лекови)/
Проф. д-р  Александра Капедановска Несторовска
1//
2//
3//
Проф. д-р  Надица Матевска – Гешковска
1Потенцијал за употреба на матични клетки во третман на одредено заболување во договор со студентот/
2Употреба на бактериофаги во третман на бактериски инфекции резистентни на антибиотици/
3CRISPR-Cas9 генска терапија: предизвици, лимитации и потенцијал за употреба/
Институт за применета хемија и фармацевтски анализи
ПрофесорТемастудент
Проф. д-р Анета Димитровска 
1Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот/
2Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот/
3Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот/
Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
1Тема од областите: биоаналитичка хемија и фармацевтска регулатива (во договор со студентот)/
2Проектна тема од спроведеното практиканство/
3Проектна тема од спроведеното практиканство/
Проф. д-р Руменка Петковска 
1Хемија на физиолошки макро и микро елементи (конкретна тема по договор)/
2Следење на квалитет на додатоци на исхраната што содржат микро и макро елементи /
3Фалсификувани производи,  додатоци на исхраната (преглед на случај)/
Проф. д-р Зоран Кавраковски 
1Лекови: причинители за масовни труења/
2Еколошки катастрофи низ историјата/
3Хемиски тероризам/
Проф. д-р Ана Поцева Пановска 
1Хибридни молекули – современ пристап во развој на лекови за третман на Алцхајмеровата болест/
2Применa на „click“ хемија во синтезата на хибридни молекули /
3Практичен пристап во in-silico дизјанирање со примена на слободни датабази /
Проф. д-р Катерина Брезовска 
1Тема од областите: Аналитика на лекови, Фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот/
2Тема од областите: Аналитика на лекови, Фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот/
3Тема од областите: Аналитика на лекови, Фармацевтска регулатива и инструментални фармацевтски анализи, во договор со студентот/
Проф. д-р Јелена Ацевска 
1Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтски анализи и фармацевтска регулатива, во договор со студентот/
2Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтски анализи и фармацевтска регулатива, во договор со студентот/
3Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтски анализи и фармацевтска регулатива, во договор со студентот/
Проф. д-р Наталија Наков
1Тема од областите: фармацевтски анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот/
2Тема од областите: фармацевтски анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот/
3Тема од областите: фармацевтски анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот/
Проф. д-р. Лилјана Анастасова
1Метални јони во биолошките системи-улога на молибден во биохемиските процеси/
2Ванадиум и негови соединенија-потенцијал за примена во терапевтски цели/
3Современи методи за определување на метали и семиметали во фармацевтски дозирани форми/
Проф. д-р Сузана Трајковиќ Јолевска
1Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот/
2Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот/
3Тема од областите: аналитика на лекови, фармацевтска регулатива, класични методи во фармацевтска анализа, во договор со студентот/
Институт за фармацевтска технологија
ПрофесорТемастудент
Проф. д-р Катерина Горачинова 
1Нанолекови за третман на CD44 позитивен канцер на бели дробови/
2Генска терапија во третман на канцер/
3Нанолекови за дијагностика и третман на атеросклероза и миокардијален инфаркт/
Проф. д-р. Марија Главаш Додов 
1Развој на филмови со активни супстанции од природно потеклоекспериментално
2Формулација на нановлакна како носачи на активни супстанции/
3Конвенционални формулации за третман на хронични раниекспериментално
Проф. д-р. Рената Славевска Раички 
1Технологија на матични клетки во регенерација на ткива и органи /
2Технологија на клеточна терапија /
3Технологија на синтетички матични клетки /
Проф. д-р Кристина Младеновска
1Хибридни наносистеми како носачи на фикснa комбинација на лекови (експериментален дипломски труд) /
2Стратегии за насочување на лековите кон црниот дроб (експериментален труд или систематски преглед на досегашните сознанија)/
3Јаглеродните наноструктури (повеќеслојни нанотуби и хибриди со графен) како носачи на лекови за третман на глиобластома мултиформе- евалуација на клеточни култури (експериментален дипломски труд) /
Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска 
1Иновирани технологии во фармацевтското производство: 3Д биопечатење/
2Современи приоди во формулацискиот развој на вакцини/
3Развој на микро/наносистеми со активни супстанции од природно потекло и нивна примена во дерматологијата (експериментален)/
Проф. д-р Никола Гешковски 
1Примена на вибрациони-спектроскопски техники во следење на интернализација на наноносачи во испитувања на клеточни култури (експериментален)Филип Горачинов
2Развој на формулации за подобрена перорална расположивост на железо (експериментален)/
3Развој и оптимизација на процес на флуид бед обложување на мултипартикуларни дозирани форми (експериментален)/
Институт за фармакогнозија
ПрофесорТемастудент
Проф. д-р Светлана Кулеванова 
1Хемиски состав и биолошка активност на …(по договор со студентот)/
2Хемиски состав и биолошка активност на …(по договор со студентот)/
3Хемиски состав и биолошка активност на …(по договор со студентот)/
Проф. д-р Билјана Бауер 
1Развој на идеите за лекување низ вековите/
2Медицински габи и терапија/
3Марихуана некогаш и денес/
Проф. д-р  Ѓоше Стефков
1Споредба на преставници од македонската и кинеската лековита флора/
2Екофармакогнозија/
3Квантитативни и компаративни методи во етнофармаколошките истражувања/
Проф. д-р Марија Карапанџова 
1Вкупни феноли и флавоноиди во определени растителни суровини/
2Антиоксидативен капацитет на определени растителни суровини/
3Студии на стабилност на канабис /
Доц д-р Ивана Цветковиќ
1Автохтони медицински и ароматични растенија во Националниот парк Галичица/
2Определување на антиоксидативен потенцијал на растителни суровини кои наоѓаат примена во третман на хронични рани/
3Определување на мерна неодреденост во аналитички методи за одредување на фитоканабиноиди/
Институт за применета биохемија
ПрофесорТемастудент
Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този 
1Квалитет и здравствена безбедност на вода за пиење/
2Значење на јаглехидратите во исхраната/
3Интеракција на антибиотици со храна/
Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска 
1Антиоксидантни соединенија и нивниот антиоксидативен механизам/
2Слободните радикали во токсикологијата/
3Оксидативен стрес и Паркинсонова болест – биохемиски механизми/
Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро 
1Традиционални и потенцијални биомаркери за лабораториска дијагноза и следење на колоректалниот канцер/
2Клинички потенцијал на саливарниот протеом/
3Потенцијал на течната биопсија во дијагноза и следење на малигна инвазија/
Проф. д-р Тања Петреска Ивановска
1Поврзаност на цревната микрофлора и функцијата на CNS/
2Улога на разгранети аминокиселини во патогенезата на дијабет/
3Влијание на некои диететски фактори во развој на деменција/

Дипломски теми од студиска програма Лабораториско биоинженерство за учебна 2021-2022 година

Институт за фармацевтска хемија
ПрофесорТемастудент
Проф. д-р Љубица Шутуркова
1//
2//
Проф. д-р Александар Димовски
1//
2//
Проф. д-р Александра Грозданова
1Имунохемиски методи за контрола на квалитет на лекови/
2Интерферони и нивна функција/
Проф. д-р Зоран Стерјев 
1Евалуација на медицинска литература/
2Биоинформатика/
Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
1//
2//
Проф. Д-р Зорица Наумоска
1Карактеризација на лековите кои се применуваат во третман на невродегенеративни болести/
2Серотонински рецептори – терапевтски пристапи за модулирање на нивната активност/
Проф. Д-р Александра Капедановска Несторовска
1//
2//
Проф. Д-р Надица Матевска – Гешковска
1Валидација и верификација на молекуларни генетски тестови за клиничка употреба /
2Техники за следење на минимална резидуална болест/
Институт за применета хемија и фармацевтски анализи
ПрофесорТемастудент
Проф. д-р Анета Димитровска
1Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот/
2Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот/
Проф. д-р Сузана Трајковиќ-Јолевска
1Тема од областите: класични методи на анализа и лабораториски менаџмент, во договор со студентот/
2Тема од областите: класични методи на анализа и лабораториски менаџмент, во договор со студентот/
Проф. д-р Руменка Петковска
1Контрола на квалитет на додатоци во исхраната (тема по договор)/
2Контрола на квалитет на додатоци во исхраната (тема по договор)/
Проф. д-р Зоран Кавраковски
1Нови психоактивни супстанции/
2Забранети дроги во третман на некои болести/
 Проф. д-р Ана Поцева Пановска 
1Употреба на сепарациони техники во прочистување на хемиски смеси и нивна примена во органските синтези/
2Примена на вибрациони спектроскопски техники за анализа на органски молекули/
Проф. д-р Катерина Брезовска
1Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот/
2Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот/
Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
1Проектна тема од спроведеното практиканство/
2Проектна тема од спроведеното практиканство/
Проф. д-р Јелена Ацевска 
1Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот/
2Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот/
Проф. Д-р Наталија Наков
1Тема од областа на инструментални анализи, во договор со студентотБилјана Атанасовска
2Тема од областите на инструментални анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот/
Проф. Д-р Лилјана Анастасова
1Подготовка на комплексни примероци од органско потекло за одредување на елементи во трагови/
2Современи методи за определување на тешки метали во храна /
Институт за фармацевтска технологија
ПрофесорТемастудент
Проф. д-р Катерина Горачинова 
1Биорасположливост и биоеквиваленција за препарати со модифицирано ослободување/
2Валидација на процесите на стерилизација во фармацевтската индустрија/
Проф. д-р. Марија Главаш Додов
1Карактеризација на филмови со активни супстанции од природно потекло кои се применуваат во дерматологијата  (експериментален или теоретски)/
2Примена на клеточни експериментални модели зво развој на формулација за третман на хронични рани/
Проф. д-р. Рената Славевска Раички 
1Колаген и деривати од морски организми  /
2Технологија на вакцини и антигени од растително потекло /
Проф. д-р Кристина Младеновска
1Примена на клеточните модели во карактеризацијата на наносистемите со активни супстанци за третман на рак (експериментален труд)/
2Примена на животинските модели за испитување на подложноста на лековите да предизвикаат зависност  /
Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска 
1Карактеризација на микро/наносистеми со активни супстанции од природно потекло кои се применуваат во дерматологијата  (експериментален или теоретски)/
2Реолошка карактеризација на фармацевтски дозирани форми (експериментален)/
Проф. Д-р Никола Гешковски 
1Примена на животински и клеточни експериментални модели во развој на формулации за подобрено преминување на крвно-мозочната бариераЛина Ливринска
2Примена на инфрацрвена спектроскопија во блиско подрачје (NIR) во анализа на содржина на влага при процеси на влажна гранулација (експериментална)/
Институт за фармакогнозија
ПрофесорТемастудент
Проф. д-р Светлана Кулеванова
1In vitro испитувања на антиоксидантен капацитет на медицински растенија што се користат за третман на проблеми на кожа/
2Екстрактивни постапки за подготовка на производи што се користат за третман на проблеми на кожа/
Проф. д-р Билјана Бауер 
1Лабораториски отпад/
2Медицински отпад/
Проф. д-р Ѓоше Стефков
1„Зелени“ екстрактивни постапки/
2Испитување на тритерпенски и тетртерпенски компоненти/
Проф. Д-р Марија Карапанџова
1Етерични масла и нивна примена во третман на проблематична кожа/
2Арома компоненти на определени растителни суровини/
Доц д-р Ивана Цветковиќ
1LC/MS профилирање на растителни суровини и/или мешавини кои наоѓаат примена во третман на проблематична кожа/
2Нови трендови при екстракција на определени растителни суровини со користење на зелени технологии за потенцијална употреба во козметички препарати за проблематична кожа/
Институт за применета биохемија
ПрофесорТемастудент
Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този 
1Млеко и производи/
2Месо и производи/
Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска
1Улогата на биохемиските маркери во следењето на пациентите со Ковид-19/
2Биохемија на тироидните хормони/
Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро
1Нови уринарни биомаркери со потенцијал за клиничка употреба/
2Лабораториски индикатори на лоша прогноза кај пациенти заболени од Covid-19/
Проф. Д-р Тања Петреска Ивановска
1Безбедносни аспекти на додатоци за спортска исхрана/
2Квалитет и безбедност на функционална храна/

Дипломски теми од студиска програма Диететика и дитотерапија за учебна 2021-2022 година

Институт за фармацевтска хемија
Професортемастудент
Проф. д-р Љубица Шутуркова 
1//
2//
Проф. д-р Александар Димовски
1//
2//
Проф. д-р Александра Грозданова
1Употреба на суплементи кај имунолошки заболувања/
2Исхрана и имунитет/
Проф. д-р Зоран Стерјев 
1Евалуација на исходи од диетотерапија/
2Примена на начелата на фармацевтски маркетинг при промоција на додатоци на исхрана/
Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
1Значење на нутритивните и здравствените тврдења при рекламирање на прехрамбените производи/
2Правата на потрошувачите и регулатива за безбедност на храна/
Проф. Д-р Зорица Наумоска
1Серотонински рецептори – терапевтски пристапи за модулирање на нивната активност/
2Нефармаколошки и фармаколошки третман на дебелина/
Проф. Д-р Александра Капедановска Несторовска
1//
2//
Проф. Д-р Надица Матевска – Гешковска
1//
2//
Институт за применета хемија и фармацевтски анализи
Професортемастудент
Проф. д-р Анета Димитровска 
1//
2//
Проф. д-р Сузана Трајковиќ-Јолевска
1//
2//
Проф. д-р Руменка Петковска 
1Проценка на балансиран внес на физиолошки макро и микроелементи(тема по договор)/
2//
Проф. д-р Зоран Кавраковски 
1//
2//
Проф. д-р Ана Поцева Пановска 
1Процесирање на храна и продукти на Maillard-ова реакција /
2Органски молекули како адитиви во храна/
Проф. д-р Катерина Брезовска 
1Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот/
2Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот/
Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
1Класични техники во анализа на храна/
2//
Проф. д-р Јелена Ацевска 
1Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот/
2Тема од областа: методи на анализа на храна, во договор со студентот/
Проф. Д-р Наталија Наков
1Тема од област минерали и нивно значење за здравјето на човекот, во договор со студентот/
2Тема од областа на инструментални методи за анализа на храна, во договор со студентот/
Проф. Д-р Лилјана Анастасова
1Калиум хлорид како замена за готварска сол: придобивки и ризици/
2Збогатување на храната со витамини и минерали-долгорочна стратегија за подобрување на здравјето/
Институт за фармацевтска технологија
Професортемастудент
Проф. д-р Катерина Горачинова
1Последици од лошо димензионирана диета без глутен за превенција и третман на целијачното заболување/
2Презервација на свежа и минимално процесирана храна/
Проф. д-р. Марија Главаш Додов
1Примена на флуид бед гранулација во индустријата за додатоци на исхраната/
2Пробиотици во дерматологија и козметологија/
Проф. д-р. Рената Славевска Раички 
1Примена на 3 Д печатење во производство на персонализирани додатоци на исхрана/
2Примена на 3 Д печатење во производство на прехранбени производи за вселенски мисии /
Проф. д-р Кристина Младеновска
1Улога на диетотерапевтите во управувањето со заемните дејства меѓу лековите и храната /
2//
Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска
1Додатоци на исхрана во превенција и третман на КОВИД-19/
2Примена на реолошките испитувања во прехрамбената индустрија и индустријата за додатоци на исхрана (теоретски или експериментален)/
Проф. Д-р Никола Гешковски
1Современи пристапи за подобрување на перорална расположивост на железо/
2Примена на техниките на спреј-сушење и лиофилизација во подготовка на современи системи за подобрена биорасположивост на нутрицевтици/
Институт за фармакогнозија
Професортемастудент
Проф. д-р Светлана Кулеванова
1Влијание на исхраната врз здравјето на кожата/
2Влијание на исхраната врз процесот на стареењето/
Проф. д-р Билјана Бауер 
1Морско оревче зачин и лек/
2Цимет зачин и лек/
Проф. д-р Ѓоше Стефков
1Зачински смеси во употреба на Балканот/
2Производи што содржат соединенија со сулфур-употреба и бенефит/
Проф. Д-р Марија Карапанџова
1Значење од секојдневна употреба на овошјето богато со антоцијани/
2Омега-3 масни киселини и нивно значење во исхраната/
Доц д-р Ивана Цветковиќ
1Додатоци во исхрана што содржат екстракти од ароматични растенија или изолирани етерични масла/
2Додатоци во исхрана за подобрување/олеснување на болки во врат/
Институт за применета биохемија
Професортемастудент
Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този
1Диетотерапевтски пристап кај кардиоваскуларни заболувања/
2Диетотерапевтски пристап кај гастроинтестинални заболувања/
Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска 
1Слободни радикали, антиоксиданси и функционална храна: влијание врз здравјето на луѓето/
2Токсичност и безбедност на храната/
Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро
1Биохемиска основа на примената на кетогената диета во медицински цели/
2Биохемиски основи за примена на витамински суплементи во превентивни и терапевтски цели/
Проф. Д-р Тања Петреска Ивановска
1Диетотерапевтски пристап во третман на дебелина/
2Улога на цревната микрофлора и пробиотици во превенција од алергија и интолеранција на храна/