Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Управна и организациона поставеност

Декан на Факултетот

 • Д-р Светлана Кулеванова, редовен професор

Продекан на Факултетот

 • Д-р Зоран Стерјев, вонреден професор

Секретар

 • Д-р Катерина Анчевска Нетковска, доктор на правни науки, вонреден професор

Деканатска управа

 •   Д-р Светлана Кулеванова, редовен професор
 •   Д-р Зоран Стерјев, вонреден професор
 •   Д-р Љубица Шутуркова, редовен професор
 •   Д-р Татјана Кадифкова Пановска, редовен професор
 •   Д-р Маја Главаш Додов, вонреден професор
 •   Д-р Ѓоше Стефков, вонреден професор
 •   Д-р Ана Поцева Пановска, вонреден професор

Институти
1.      Институт за фармацевтска хемија

 •  Катедра за фармацевтска хемија
 •  Катедра за фармакоинформатика
 • Катедра за клиничка фармација
 •  Катедра за биомолекуларни науки
 •  Катедра за клиничка и социјална фармација

2.      Институт за применета хемија и фармацевтски анализи

 •  Катедра за неорганска хемија
 •  Катедра за органска хемија
 •  Катедра за аналитичка хемија
 •  Катедра за инструментални методи
 •  Катедра за аналитика на лекови

3.      Институт за фармакогнозија

 •  Катедра за фитохемија
 •  Катедра за фармакогнозија
 •  Катедра за фармацевтска ботаника

4.      Институт за фармацевтска технологија

 •  Катедра за фармацевтска технологија
 •  Катедра за биофармација

5.      Институт за применета биохемија

 •  Катедра за храна и исхрана
 •  Катедра за токсикологија
 •  Катедра за биохемија

ЦЕНТРИ

 •  Центар за испитување и контрола на лекови
 •  Национален центар за давање информации за лекови
 •  Центар за континуирана едукација
 •  Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 •  Центар за контрола на труења
 •  Центар за природни производ
 •  Центар за фармацевтска нанотехнологија

СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
БИБЛИОТЕКА