Menu Close

Декан на Факултетот

 • Проф. д-р Зоран Стерјев, вонреден професор

Продекан на Факултетот

 • Проф. д-р Ана Поцева Пановска, вонреден професор
  • Продекан за настава
 • Проф. д-р Ѓоше Стефков, вонреден професор
  • Продекан за наука и меѓународна соработка

Секретар

 • Дафинка Анческа, дипломиран правник

Деканатска управа

 • Проф. д-р Зоран Стерјев, Декан
 • Проф. д-р Ана Поцева Пановска, Продекан за настава
 • Проф. д-р Ѓоше Стефков, Продекан за наука и меѓународна соработка
 • Проф. д-р Светлана Кулеванова, раководител на Институтит за фармакогнозија
 • Проф. д-р Александра Грозданова, раководител на Институтот за фармацевтска хемија
 • Проф. д-р Маја Симоноска Црцаревска, раководител на Институтот за фармацевтска технологија
 • Проф. д-р Тања Петреска Ивановска, раководител на Институтот за применета биохемија
 • Проф. д-р Руменка Петковска, раководител на Институтот за применета хемија и инструментални анализи

Институти

1.      Институт за фармацевтска хемија

 •  Катедра за фармацевтска хемија
 •  Катедра за фармакоинформатика
 • Катедра за клиничка фармација
 •  Катедра за биомолекуларни науки
 •  Катедра за клиничка и социјална фармација

2.      Институт за применета хемија и фармацевтски анализи

 •  Катедра за неорганска хемија
 •  Катедра за органска хемија
 •  Катедра за аналитичка хемија
 •  Катедра за инструментални методи
 •  Катедра за аналитика на лекови

3.      Институт за фармакогнозија

 •  Катедра за фитохемија
 •  Катедра за фармакогнозија
 •  Катедра за фармацевтска ботаника

4.      Институт за фармацевтска технологија

 •  Катедра за фармацевтска технологија
 •  Катедра за биофармација

5.      Институт за применета биохемија

 •  Катедра за храна и исхрана
 •  Катедра за токсикологија
 •  Катедра за биохемија

ЦЕНТРИ

 •  Центар за испитување и контрола на лекови
 •  Национален центар за давање информации за лекови
 •  Центар за континуирана едукација
 •  Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 •  Центар за контрола на труења
 •  Центар за природни производ
 •  Центар за фармацевтска нанотехнологија

СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

 • Одделение за административни работа
 • Одделение за подршка на центрите

БИБЛИОТЕКА