Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Студентски парламент на Фармацевтски факултет

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ