Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Специјалистички студии по фитотерапија

Пакет информации за студиската програма Специјалистички студии по фитотерапија акредитирана 2014

Пакет информации за студиската програма Специјалистички студии по фитотерапија акредитирана 2018 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ПО ФИТОТЕРАПИЈА – ХЕРБАЛНИ ЛЕКОВИ И ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНАТА

I. Задолжителни предмети

1 Семестар КР 2 Семестар КР
Современа фитотерапија

10

Контрола на квалитет и легислатива за хербални лекови и додатоци во исхраната 6
Производство на хербални лекови

6

Изборен предмет 3
Ефикасност и безбедност на хербални лекови

6

Изборен предмет 3
Изборен предмет

3

Изборен предмет 3
Изборен предмет

3

Изборен предмет 3
Случаи од пракса

2

Пријавување, изработка и одбрана на специјалистички  труд 12

 

II. Изборни предмети

Листа на изборни предмети

KP

Хербални лекови и додатоци во исхраната за посебни групи

3

Кинеска традиционална медицина и Ајурведа

3

Витамини и олигоелементи во ОТЦ лекови и во додатоци во исхраната

3

Природни суровини во козметологијата

3

Диетотерапија

3

Професионална етика и маркетинг на хербални лекови и додатоци во исхраната

3

Хомеопатија

3

Етерични масла во фитофармацијата и ароматерапија

3

Природни антиоксиданси

3

Природни антитуморни агенси

3

Растителен биодиверзитет и негова заштита

3