Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Специјалистички студии по Фармацевтска регулатива

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии по Фармацевтска регулатива – Акредитација 2014

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии по Фармацевтска регулатива – Акредитација 2021

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА РЕГУЛАТИВА

I. Задолжителни предмети

1 Семестар КР 2 Семестар КР
Фармацевтска легислатива 10 Изборен предмет од група А 5
Претклинички и клинички истражувања и документација 10 Изборен предмет од група А или Б* 5
Фармаковигеланца 10 Пријавување, изработка и одбрана на специјалистички труд 20

II. Изборни предмети од група А

Листа на изборни предмети од група А КР
Иноваторни и генерички лекови 5
Биолошки лекови, имунолошки лекови и крвни продукти 5
Медицински помагала 5

III. Изборни предмети од група Б

Листа на изборни предмети од група Б КР
Хербални и традиционални хербални лекови 3
Козметички производи 2
Додатоци во исхрана 3
Авторско право и индустриска сопственост 2
Фармацевтски маркетинг 3
Добри практики во фармацијата 3
Преговарачки, комуникациски и презентациски вештини 2