Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ПО ФАРМАКОВИГЕЛАНЦА

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии по Фармаковигеланца

I. Задолжителни предмети


1 Семестар

КР 2 Семестар КР
Основи на фармаковигиланца и спонтано пријавување на несакани дејства5Постмаркетиншко следење на лекови3
Основи на фармакоепидемиологија5Сигнална детекција, менаџирање со ризик и инспекција во фармаковигиланца5
Биостатистика3Фармацевтско право и водичи за фармаковигиланца4
Следење на безбедност на лекови во околина – екофармаковигиланца3Примена на фармакоинформатика и фармакоекономија во фармаковигиланца4
Медицински пристап во дијагноза и менаџирање на несакани ефекти на лекови и Несакани ефекти на лекови во анатомски системи5Изборен предмет2
Методи на клинички испитувања за проценка на лекови и фармаковигиланца во клинички испитувања5Изборен предмет2
Практична примена во фармаковигиланца2Специјалистички труд10
Изборен предмет2
Вкупно кредити30Вкупно кредити30

II. Изборни предмети

Група АКредитиГрупа БКредити
Фармаковигиланца во специфични популации2Следење на безбедност на медицински средства2
Фармацевтска грижа и јавно здравје2Фармаковигиланца во фармацевтска индустрија2
Фалсификувани лекови2Ефективна комуникација во фармаковигиланца2
Фармаковигиланца на хербални, традиционални
хербални лекови и други слични медицински производи
2Менаџирање на податоци во систем на фармаковигиланца2
Следење на безбедност на
вакцини
2