Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Специјалистички студии по козметологија

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии по Козметологија

1 семестар 2 семестар
Дерматолошка козметологија 1 (5 ЕКТС- кредити) Формулација на козметички производи 2 (9 ЕКТС- кредити)
Козметички суровини (6 ЕКТС-кредити) Дерматолошка козметологија 2 (5ЕКТС- кредити)
Формулација на козметички производи 1 (9 ЕКТС-кредити) Изборен предмет * (3 ЕКТС-кредити)
Контрола на квалитет и легислатива на козметички производи (4 ЕКТС-кредити) Изборен предмет * (3 ЕКТС-кредити)
Клинички и инструментални испитувања во козметологијата (3 ЕКТС-кредити) Пријавување, изработка и одбрана на специјалистички труд (10 ЕКТС-кредити)
Изборен предмет* (3 ЕКТС-кредити)
Листа на изборни предмети
1) Растителни екстракти во козметички производи (3 EKTS)
2) Безбедност на козметички инградиенти (3 EKTS)
3) Технологија на пакување на козметички производи (3 EKTS)
4) Современи носачи на козметички активни супстанции (3 EKTS)
5) Полимери и биополимери во дерматофармација и козметологија (3 EKTS)
6) Маркетинг на козметички производи (3 EKTS)
7) Козметички суровини добиени со генетски инжињеринг (3 EKTS)
8) Биохемија на кожа и антиоксиданси (3 EKTS)
9) Стабилност на козметички формулации (3EKTS )
10) Хипоалергена козметика и козметика за детска кожа (3EKTS )