Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Специјалистички студии по индустриска фармација

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии по Индустриска фармација

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии по Индустриска фармација (акредитирана 2021)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ПО ИНДУСТРИСКА ФАРМАЦИЈА

I. Задолжителни предмети

1 Семестар КР 2 Семестар КР
Индустриска Фармација 1 12 Индустриска Фармација 2 6
Обезбедување на квалитет во производство на фармацевтски дозирани форми 4 Формулација и производство на препарати со модифицирано ослободување 4
Стабилност 4 Изборни предмети  од листа на наставни предмети  на Фармацевтски факултет** 10
Изборни предмети  од листа на наставни предмети  на Фармацевтски факултет** 5
Изборни предмети  од листа на слободни изборни предмети  на Универзитетот* 5 Пријавување, изработка и одбрана на специјалистички труд 10

II. Изборни предмети од наставната програма на Фармацевтски факултет кои се предложени за Универзитетска листа на изборни предмети

* Изборни предмети предложени на листа на слободни изборни предмети  на Универзитетот КР
Избрани поглавја од експерименталниот дизајн на фармацевтските формулации/ процеси 3
Фармацевтски маркетинг 2

III. Изборни предмети од наставната програма на Фармацевтски факултет

** Изборни предмети  од листа на наставни предмети  на Фармацевтски факултет КР
Модерни аналитички техники 2
Фармакоекономија и менаџмент 2
Фармаковигеланца 2
Микро и нанопартикулирани системи за пренос на активни супстанции ** 4
Козметички производи 4
Фармацевтска регулатива 3
Предклинички и клинички испитувања 2