Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Специјалистички студии од областа хомеопатски лекови

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии од областа на хомеопатски лекови (акредитирана 2014 година)

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии од областа на хомеопатски лекови (акредитирана 2020 година)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ОД ОБЛАСТА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕКОВИ

I. Задолжителни предмети

1 Семестар КР 2 Семестар КР
Концепт на хомеопатија 4 Хомеопатскa Materia medica 2 6
Хомеопатскa Materia medica 1 8 Производство на хомеопатски лекови 2 6
Производство на хомеопатски лекови 1 8 Контрола на квалитет на хомеопатски лекови 3
Регулатива и етика кај хомеопатски лекови 4 Изборен предмет од листа на наставни предмети на Фармацевтски факултет** 3
Изборен предмет од листа на слободни

изборни предмети на Универзитетот*

3 Изборен предмет од листа на наставни предмети на Фармацевтски факултет** 2
Изборен предмет од листа на наставни предмети на Фармацевтски факултет** 3 Пријавување, изработка и одбрана на специјалистички труд 10

II. Изборни предмети

Листа на слободни изборни предмети од универзитетската листа на понудени предмети од Фармацевтскиот факултет KP
1. Хербални и традиционални хербални лекови 3
2. Маркетинг на хомеопатски лекови 3
Листа на изборни предмети од наставната програма на Фармацевтски факултет KP
1. Претклинички и клинички истражувања на хомеопатските лекови 3
2. Комплементарна и алтернативна медицина (КAM) 3
3. Хомеопатски лекови и улога на фармацевтот 3
4. Фармакоекономија 3
5. Фармаковигеланца 3
6. Психологија 3
7. Практични аспекти на хомеопатија – Реперторизација 3
8. Примена на компјутерски софтверски програми во хомеопатија 3