Menu Close

Презапишување на предметни програми

Студентот кој не освоил минимум бодови предвидени со предметната програма и не се стекнал со потпис, задолжително го презапишува соодветниот предмет. Студентот кој во три сесии едноподруго не го положил завршниот испит, задолжително го презапишува предметот.