Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Последипломски


ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ – 2 ЦИКЛУС ПО БОЛОЊА
 
На академските студиски програми од 2 циклус на Фармацевтскиот факултет може да се запишат студенти по завршен прв циклус или прв и втор интегриран циклус доколку ги исполнуваат условите наведени во зборникот за соодветната студиска програма.
На здравствените специјалистички програми од 2 циклус на Фармацевтскиот факултет се запишуваат дипломирани фармацевти или магистри по фармација со положен државен испит и една година стаж по положување на државниот испит. Исклучок претставува здравствената специјализација од областа санитарна хемија на која може да се запишат и здравствени соработници со завршено соодветно високо образование (Технолошко-металуршки факултет-отсек прехранбена технологија, Природноматематички факултет-отсек аналитичка биохемија, биологија, биохемиско-физиолошки, Земјоделски факултет-отсек прехранбена технологија, Биотехнички факултет), положен стручен испит и три години работно искуство поврзани со областа за која кандидатот се пријавува за специјализација. Времетраењето на специјализацијата е 6 семестри (36 месеци – 12 месеци теоретска настава и 24 месеци практична настава). Стажот на специјализацијата се обавува во институции овластени од Министерството за здравство, според предвидената програма.
 
  • АКАДЕМСКИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИ

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ЛАБОРАТОРИСКА АНАЛИЗА И ИНЖИНЕРСТВО ВО ФАРМАЦИЈАТА

Пакет информации за студиска програма Магистерски студии по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата (2013 година)

Пакет информации за студиска програма Магистерски студии по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата (2019 година)

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ЗДРАВСТВЕН МЕНАЏМЕНТ И ФАРМАКОЕКОНОМИЈА

Пакет информации за студиска програма Магистерски студии Здраствен менаџмент и фармакоекономија

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ИНДУСТРИСКА ФАРМАЦИЈА

Пакет информации за студиска програма Магистерски студии по Индустриска фармација

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО КОЗМЕТОЛОГИЈА

Пакет информации за студиската програма Магистерски студии по Козметологија

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ФИТОТЕРАПИЈА

Пакет информации за студиската програма Магистерски студии по Фитотерапија

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА

Пакет информации за студиската програма Магистерски студии по Диететика и диетотерапија

  • АКАДЕМСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ – ЗДРАСТВЕН МЕНАЏМЕНТ И ФАРМАКОЕКОНОМИЈА

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии Здравствен менаџмент и фармакоекономија

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА РЕГУЛАТИВА

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии по Фармацевтска регулатива

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ПО ИНДУСТРИСКА ФАРМАЦИЈА

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии по Индустриска фармација

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ПО КОЗМЕТОЛОГИЈА

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии по Козметологија

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ПО ФИТОТЕРАПИЈА – ХЕРБАЛНИ ЛЕКОВИ И ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНАТА

        Пакет информации за студиската програма специјалистички студии по Фитотерапија (акредитирана 2014 година)

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии по Фитотерапија – Хербални лекови и додатоци на исхраната (акредитирана 2018 година)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ОД ОБЛАСТА НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕКОВИ

Пакет информации за студиската програма специјалистички студии од областа на хомеопатски лекови