Menu Close

Одбранети докторати:

 1. Биљана Лазарова докторирала 18.12.2018 година на тема: „Евалуација на трошоците и исходите поврзани со фармаколошката тромбопрофилакса со неракциониран хепарин и хепарини со мала молекулска тежина на венскиот тромбоемболизам на ортопедското одделение ЈЗУ Клиничка болница Штип“ ментор: проф. д-р Љубица Шутуркова
 2. Вјолца Ќерими докторирала 17.12.2018 година на тема: „Развој на фармакоекономски анализи во третман на мултипна миелома во Р. Македонија“ ментор: проф. д-р Љубица Шутуркова
 3. Силвана Ѓошева докторирала 11.07.2018 година на тема: „Дизајн на биоатхезивен терапевтски систем со контролирано ослободување на доксицикилин за локална апликација при третман на периодонтално заболување“ ментор: проф. д-р Катерина Горачинова
 4. Vesna Petrovska Jovanovska, PhD thesis defense on 02.04.2018 with title: Development and optimization of pharmaceutical dosage form with modified release, applying the quality according to design-approach. Doctoral advisor Prof. Marija Glavas Dodov
 5. Jasmina Hadzieva, PhD thesis defense on 24.10.2017 (according to new doctoral study program) with title: Designing and developing modern systems for controlled and targeted release of probiotics. Doctoral advisor Prof. Kristina Mladenovska
 6. Стевче Ацевски докторирал 10.01.2017 година на тема: Модел на фармакоекономски анализи за рационална употреба на антибиотици во Република Македонија. Ментор:  проф. д-р Љубица Шутуркова
 7. Арлинда Хаџиу Зајми докторирал 23.03.2017 година на тема: Биоаналитички методи за определување на антиепилептични лекови од новата генерација. Ментор: доц. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
 8. Розафа Колиќи докторирал 16.01.2017 година на тема: Дизајн, оптимизација и биолошка активност на PEO-PPO-PEO/P (DL) LCL наночестици наполнети со SN-38. Ментор: проф. д-р Катерина Горачинова
 9. Симона Димчевска докторирал 05.04.2017 година на тема: PLGA-PEG-PLGA/PEO-PPO-PEO само-асоцирачки наночестички како системи за насочено делување на 7-етил-10-хидрокси-камптотецин  во терапија на цврсти  тумори. Ментор: проф. д-р Катерина Горачинова
 10. Владо Петрушевски докторирал 19.04.2017 година на тема: Развој на матрици и методи за квалитативна и квантитативна евалуација на нивото на екстрактивни и мигрирачки соединенија во амбалажа за фармацевтска употреба и готови фармацевтски производи. Ментор: проф. д-р Сузана Трајковиќ Јолевска
 11. Љубица Аџи Андов докторирал 10.05.2017 година на тема: Хемиска карактеризација и биолошко-фармаколошка активност на Chenopodium botrys и Chenopodium album (Amarnthaceae) од флората на Република Македонија. Ментор: проф. д-р Светлана Кулеванова Горачинова
 12. Љулзиме Балажи докторирал 15.05.2017 година на тема: Физичко-хемиски својства и потенцијал на нови хидразинилиден- хроман-2,3-диони во третманот на рак на дојка. Ментор: проф. д-р Кристина Младеновска
 13. Катерина Кубелка Сабит  докторирал 19.05.2017 година на тема: Алгоритам за проценка на хромозомски абнормалности кај рани спонтани абортуси. Ментор: проф. д-р Дијана Плашевска Каранфилска
 14. Александар Ефтимов докторирала 17.10.2016 година на тема: Молекуларна карактеризација на миелопролиферативни неоплазми кај пациенти од Република Македонија. Ментор: проф. д-р Александар Димовски
 15. Аида Шала докторирала 09.11.2016 година на тема: Определување на имунореактивни гликопротеини од хуман периферен нерв и  C. jejuni (0:19). Ментор: проф. д-р Љубица Шутуркова
 16. Пранвера Брезница докторирала 18.10.2016 година на тема: Синтеза и микробиолошка евалуација на нови хинолонски деривати. Ментор:  проф. д-р Емил Поповски
 17. Фљореша Сеља докторирала  29.12.2015 година на тема: Карактеризација на хемискиот состав и биолошката активност на етеричните масла од претставниците од родот Juniperus (Cupressaceae) во флората на Р. Македонија. Ментор проф. д-р Светлана Кулеванова
 18. Сотирија Дувлис докторирала 04.05.2016 година на тема: Генетски биомаркери во рана детекција и прогноза на цервикалните промени. Ментор: проф. д-р Дијана Плашеска Каранфилска
 19. Ментор Хамиди докторирала 23.12.2015 година на тема: Токсиколошка евалуација на хербални производи од флората на Република Македонија. Ментор: проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска
 20. Бети Ѓурѓиќ одбранила докторска дисертација 22.01.2015 на тема: Нанопартикулирани системи за насочено и контролирано ослободување на антиканцерогени лековити супстанции, Ментор: проф. д-р Катерина Горачинова
 21. Тања Петреска Ивановска одбранила докторска дисертација 18.02.2015 на тема: Функционални прехранбени производи со микроинкапсулирани синбиотици-терапевтски и безбедносни аспекти. Ментор: проф. д-р Лидија Петрушевска Този
 22. Јелена Ацевска одбранила докторска дисертација 03.04.2015 на тема: Аналитички и статистички методи за специфично маркирање на фармацевтски супстанции: предизвици и примена при проценка на квалитет на аналитички резултат. Ментор: проф. д-р Анета Димитровска
 23. Бујар Ќазими одбранил докторска дисертација 07.04.2015 на тема: Арома-компоненти и полифеноли кај планинскиот чај (Sideritis scardica Griseb. и Sideritis raeseri Boiss.&Heldr.). Ментор: доц. д-р Ѓоше Стефков
 24. Зорица Наумовска одбранила докторска дисертација 15.04.2015 на тема: Влијание на ефлуксните транспортни протеини од ABC фамилијата врз исход од терапија. Ментор: проф. д-р Љубица Шутуркова
 25. Александра Капедановска Несторовска одбранила докторска дисертација 16.04.2015 на тема: Влијание на лек метаболизирачки гени за индивидуализација на терапија. Ментор: проф. д-р Љубица Шутуркова
 26. Наталија Наков одбранила докторска дисертација 17.04.2015 на тема: Рационален пристап на проценка на критични аспекти во развој и оптимизација на HPLC-MS/MS биоаналитички метод., Ментор: проф. д-р Анета Димитровска
 27. Надица Матевска Гешковска одбранила докторска дисертација 14.05.2015 на тема: Молекуларни прогностички и предиктивни маркери за следење на исход од терапија базирана на флуоропиримидини кај пациенти со колоректален карцином. Ментор: проф. д-р Александар Димовски
 28. Марија Карапанџова одбранила докторска дисертација 19.05.2015 на тема:  Испитување на хемиски состав на етерични масла и на други суровини од видовите од родот Pinus L. (Pinaceaea) во флората на Република Македонија и утврдување на нивната антимикробна и антиоксидативна активност. Ментор: проф. д-р Светлана Кулеванова
 29. Лилјана Богдановска одбранила докторска дисертација 20.05.2015 на тема:  Евалуација на биоефикасноста на современи терапевтски системи за третман на орални заболувања. Ментор: проф. д-р Руменка Петковска
 30. Ивана Цветковиќ одбранила докторска дисертација 22.05.2015 на тема:  Хемиска карактеризација на диворастение жалфии (Salvia spp., Lamiaceae) од Балканот и нивно искористување како потенцијални природни конзерванси. Ментор: доц.  д-р Ѓоше Стефков
 31. Никола Гешковски одбранил докторска дисертација 26.05.2015 на тема:  Рационален пристап при моделирање на биофармацевтските особини на полимерните наноносачи за насочено дејство во терапијата на  цврсти тумори Ментор: проф. д-р Катерина Горачинова
 32. Арлинда Дака Грапци одбранила докторска дисертација 30.06.2015 на тема:  Дијагностички маркери за предвидување на ефикасноста и токсичноста на станините – ефекти на генетските варијации на SLCO1B1. Ментор: проф. д-р Кристина Младеновска
 33. Александра Грозданова докторирала  27.02.2012 година на тема: „Молекуларна карактеризација на липополисахаридите од Campulobacter Jejuni и нивнаасоцираност со појава на Guillain-barre синдром“. Ментор: проф. д-р Љубица Шутуркова
 34. Зоран Стерјев докторирал 29.02.2012 година на тема: „Пристап за индивидуализација на терапијата со антиепилептични лекови“. Ментор: проф. д-р Љубица Шутуркова
 35. Марија Хиљадникова Бајро докторирала 28.11.2012 година на тема: „Генетски и епигенетски механизми во етиопатогенезата на наследните и спорадични форми на колоректалниот карцином кај пациенти од Република Македонија“. Ментор: проф. д-р Александар Димовски
 36. Ана Поцева Пановска докторирала 06.12.2012 година на тема: „Антигенски детерминанти кај CAMPYLOBACTER JEJUNI и нивна потенцијална улога во развој на автоимуни невропатии“.Ментор: проф. д-р Љубица Шутуркова
 37. Катерина Брезовска докторирала 07.12.2012 година на тема:,,Карактеризација на вкрстено реактивните гликопротеини изолирани од хуман периферен нерв и од CAMPYLOBACTER JEJUNI  О:19“.Ментор: проф. д-р Љубица Шутуркова
 38. Јасмина Тониќ Рибарска докторирала 20.12.2012 година на тема: „Определување на тераписки концентрации и следење на прeод на антиепилептични лекови од крв во плунка со примена на HPLC – методи“. Проф. д-р Сузана Трајковиќ Јолевска
 39. Маја Симоноска Црцаревска докторирала 21.12.2012 година на тема: „Амфифилни наноносачи за насоченa антиканцерогена терапија“.Ментор:  проф. д-р Катерина Горачинова
 40. Ѓоше Стефков докторирал 25.03.2011 година на тема: “Етнофармакологија како појдовна основа во проучување на растителни суровини со антидијабетично дејство“. Ментор: проф. д-р Светлана Кулеванова
 41. Аднан Бозалија докторирал 17.09.2010 година на тема: ,,Развој, модификација и валидација на ХПЛЦ-методи за определување на некои лекови во хумана плазма и нивна примена во биоактивни студии“. Ментор: доц. д-р Руменка Петковска
 42. Соња Кузмановска докторирала 12.05.2008 година на тема: „Јодниот внес и гравидитетот: биохемиски индикатори во проценка на оптимална јодна супституција“. Ментор: Светлана Мицева-Ристевска
 43. Марија Главаш Додов докторирала 14.05.2008 година на тема: „Колоидни носители на лековити супстанции со биоатхезивни особини за насочено делување во гастроинтестиналниот тракт“. Ментор : проф. д-р Ангел Симов
 44. Руменка Петковска докторирала 19.05.2008 година на тема: “Хемометриски пристап при експериментално дизајнирање на HPLC методи за определување на онечистување во терапевтски активни супстанции“ Ментор: проф. д-р Кирил Доревски
 45. Зорица Арсова-Сарафиновска докторирала 19.12.2008 година на тема: „Оксидативен стрес, антиоксидантни ензими и генетски полиморфизми кај карцином на простата“. Ментор: Александар Димовски

 

Светлана Цековска докторирала 2006 година на тема: Биохемиска евалуација на функционалната протеинурија. Ментор:

Кристина Младеновска докторирала во 2005 година на тема: Катјонско/анјонските полисахаридни системи како интелегентни носачи на биоактивни молекули (5-аминосалицилна киселина) за третман на инфламаторни цревни заболувања. Ментор:

Татјана Кадифкова Пановска докторирала 2004 година на тема: Утврдување на механизмите на антиоксидативната активност на некои природни производи и нивната хепатопротективна (хепатотоксична) активност во биолошки модел системи. Ментор: проф. д-р Светлана Кулеванова

Зоран Кавраковски докторирал 2003 година на тема: Проучување на продуктите на ПдЦл2 со некои моносахариди и нивна примена во определување на квалитативно-квантитативниот состав на јагленохидратната компонента. Ментор: проф. д-р Томислав Ристов

Емилија Шукарова Стефановска  докторирала 2002 година на тема: Молекуларна карактеризација на хемофилија А во Република Македонија. Ментор:  проф. д-р Георги Ефремов.

Рената Славевска Раички докторирала 2001 година на тема: Разработка на нови методи за идентификација и определување на фенолни киселини во растителен материјал – некои претставници од родот Thymus L. од Р.Македонија. Ментор: проф. д-р Томислав Ристов

Билјана Бауер Петровска докторирала 2000 година на тема Квалитативно – квантитативно проучување на хемискиот состав, хранливата и биолошката вредност на јадливи габи од Р.Македонија со посебен осврт врз азотните соединенија. Ментор: проф. д-р Светлана Кулеванова

Жанета Николовска Чолевска докторирала 1999 година на тема: Рационален пристап во дизајнирање,синтеза и биолошка евалуација на нови флавоноидни аналози, инхибитори на протеин тирозин киназа. Ментор: проф. д-р Кирил Доревски

Сузана Трајковиќ Јолевска докторирала 1997 година на тема: Проучување на реакцијата помеќу паладиум хлорид и аминогликозидни антибиотици и примена во аналитички цели. Ментор: проф. д-р Томислав Ристов

Светлана Кулеванова докторирала 1997 година на тема: Проучување на етеричното масло и флавоноидите во претставници од родот Тимус во Р.Македонија. Ментор: проф. д-р Трајче Стафилов. Коментор: Проф. д-р Томислав Ристов

Анета Димитровска докторирала 1996 година на тема: Испитување на цефалохлорот и неговите комплекси со метални јони. Проф. д-р Киро Стојановски

Емилија Фредро Кумбараџи докторирала 1996 година на тема: Испитување на мултипли емулзии од типот Б/М/Б како вехикулуми за модифицирано ослободување. Ментор: проф. д-р Ангел Симов

Катерина Горачинова докторирала 1995 година на тема: Формулирање на пероралнби системи, цврсти дисперзии – гранули и матрикс таблети со модифицирано ослободување. Ментор: проф. Д-р Ангел Симов

Љубица Шутуркова докторирала 1994 година на тема: Кинетика и механизам на преод на активни супстанции од кинолошки тип од крв во салива. Ментор: проф. д-р Кирил Доревски

Лидија Петрушевска Този докторирала 1994 година на тема: Проучување на продуктите на реакцијата на паладиум хлорид со некои хексози во алкална средина. Ментор: проф. д-р Томислав Ристов