Menu Close

Национални проекти

 1. Наслов на проект: „Пристапи за развој на еколошки прифатливи хроматографски методи во фармацевтски анализи“
  Главен истражувач/раководител: проф. д-р Наталија Наков
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
  Траење на проектот: 2022-2023
 2. Наслов на проект: „Подобрување на техничката компетентност на Центарот за фармацевтска нанотехнологија со воведување на стандардни аналитички постапки од областа на реометрија и 3Д биопечатење“
  Главен истражувач/раководител: проф. д-р Маја Симоноска Црцаревска
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за образование и наука
  Траење на проектот: 2021-2023
 3. Наслов на проект: „Воведување на нови методи на влажна гранулација во истражување и развој на современи дозирани форми“
  Главен истражувач/раководител: проф. д-р Никола Гешковски/ проф. д-р Марија Главаш Додов
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за образование и наука
  Траење на проектот: 2021-2023
 4. Наслов на проект: „Воведување на нова метода за одредување на ниска концентрација на соматски мутации со употреба на течна биопсија и dPCR“
  Главен истражувач/раководител: проф. д-р Надица Матевска Гешковска
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за образование и наука
  Траење на проектот: 2021-2023
 5. Наслов на проект: „Анализи за стабилност на канабис и негови преработки и препарати“
  Главен истражувач/раководител: проф. д-р Ѓоше Стефков/проф. д-р Марија Карапанџова
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за образование и наука
  Траење на проектот: 2021-2023
 6. Наслов на проект: Испитување на хербални препарати и на додатоци на исхраната за слабеење во однос на можно присуство на недекларирани компоненти во нивниот состав
  Главен истражувач/раководител: Доц. д-р Марија Карапанџова
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј
  Траење на проектот: 2019-2020
 7. Наслов на проект: Улога на автоантителата кон антигени на периферните нерви во лабораториска евалуација на перифените невропатии
  Главен истражувач/раководител: проф. д-р Љубица Шутуркова
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: сопствени средства
  Траење на проектот: 2018-2019
 8. Наслов на проект: Дизајн, развој и оптимизација на наноструктурни липидни честички со енкапсулиран екстракт од жалфија за третман на Алцхајмерова болест
  Главен истражувач/раководител: проф. д-р Маја Симоноска Црцаревска
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: сопствени средства
  Траење на проектот: 2018-2019
 9. Наслов на проект: Фармакогностички, фитохемиски и биолошко-фармаколошки испитувања на различни видови на коноп (Cannabis spp.) и соодветни преработки
  Главен истражувач/раководител: проф. д-р. Ѓоше Стефков
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2016-2019
 10. Наслов на проект: Хемиска карактеризација и биолошка активност на етерично масло од жолт смил (Helichrysum italicum (Roth) G. Don)
  Главен истражувач/раководител: Доц. Марија Карапанџова
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2016-2018
 11. Наслов на проект: Формулациски развој на биоинспирирани нанолипозоми како носачи на активни супстанции за третман на Алцхајмерова болест
  Учесник: д-р Ивана Цветковиќ Каранфилова
  Финансириње: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
  Времетраење на проектот: 2017-2018
 12. Наслов на проект: Регулатива за медицински пома­гала во ЕУ и Република Македонија.
  Раководител на проектот: проф. д-р Сузана Трајковиќ Јолевска.
  Финансирање: сопствени средства и надворешни субјекти од државата.
  Времетраење на проектот: 2015-2017.
 13. Наслов на проект: Современи перспективи на одгледување и искористување на македонскиот афион.
  Раководител на проектот: проф. д-р Ѓоше Стефков.
  Учесници во проектот: УКИМ, Фармацевстки факултет и АД Алкалоид, Скопје.
  Финансирање: АЛКАЛОИД АД, Скопје, Р.Македонија. 2014-2017.
  Времетраење на проектот: 2014-2017.
 14. Наслов на проект: Дизајн и развој на микросунѓери како носачи на активни супстанции со имплементација на принципите на QBD.
  Раководител на проектот: доц. д-р Маја Симоноска Црцаревска.
  Финансирање: сопствени средства и надворешни субјекти од државата.
  Времетраење на проектот: 2015-2016.
 15. Наслов на проект: Модел рамка за регулирање на примена на регистрирани лекови за неодобрени употреби и употреба на нерегистрирани лекови.
  Раководител на проектот: проф. д-р Рената Славеска Раички.
  Финансирање: сопствени средства и надворешни субјекти од државата.
  Времетраење на проектот: 2015-2016.
 16. Наслов на проект: Aнтиоксидативна и цитотоксична активност на селектирани хербални суровини.
  Раководител на проектот: проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска.
  Финансирање: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
  Времетраење на проектот: 2015-2016.
 17. Наслов на проект: Градење на национална стратегија за борба против фалсификувањето на лекови.
  Раководител на проектот: доц. д-р Катерина Брезовска.
  Учесници: Центар за испитување и контрола на лекови, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје и Агенција за лекови на Република Македонија.
  Финансирање: сопствени средства и надворешни субјекти од државата.
  Времетраење на проектот: 2015-2016.
 18. Наслов на проект: Повреда на правото на индустриска сопственост преку фалсификување на фармацевтски производи: анализа на меѓународната и националната регулаторна рамка.
  Раководител на проектот: доц. д-р Катерина Анчевска Нетковска.
  Учесници: УКИМ, Фармацевстки факултет, Скопје и Агенција за лекови на Р Македонија.
  Финансирање: сопствени средства и надворешни субјекти од државата.
  Времетраење на проектот: 2014-2016.
 19. Наслов на проект: Испитување на содржина на биоактивни компоненти во различни видови на габата Ganoderma.
  Раководител на проектот: проф. д-р Ѓоше Стефков.
  Финансирање: Dr. Robinson, Скопје.
  Времетраење на проектот: 2014-2015.
 20. Наслов на проект: Фармакоекономски истражувања на генетски индивиду­али­зирана терапија при третман на заболувања на централен нервен систем.
  Раководител на проектот: доц. д-р Зоран Стерјев.
  Финансирање: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
  Времетраење на проектот: 2014-2015.
 21. Наслов на проект: Хербални суровини како природни конзерванси
  Главен истражувач/раководител: Доц. Ѓоше Стефков
  Тип на проект: национален, за млади истражувачи
  Финансирано од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
  Траење на проектот: 2014-2015
 22. Наслов на проект: Пристапи во инкорпорирање на хидрофилни антиканцер супстанции во хидрофобни полимерни нано носачи и развој на методи за нивно радиомаркирање со цел успешно следење на биодистрибуцијата ин виво
  Раководител на проектот: проф. д-р Катерина Горачинова
  Финансирање: Универзитет Св Кирил и Методиј Скопје
  Времетраење на проектот: 2011-2012.
 23. Наслов на проект: Молекуларни маркери за ефикасност/токсичност за ефикасност/токсичност на терапија со капецитабин кај пациенти со колоректален карцином.
  Главен истражувач: проф. д-р А. Димовски. 2010-во тек.
  Финансирање: Министерството за образование и наука на РМ.
  Времетраење на проектот: 2010 – во тек.
 24. Наслов на проект: Карактеризација на хемискиот состав и биолошката активност на видовите Pinus spp., Pinaceae Juniperus spp.Cupreccaceae од македонската флора и проценка на можностите за нивна употреба во медицински и во други комерцијални цели.
  Главен истражувач: проф. д-р Светлана Кулеванова.
  Финансирање: Министерство за образование и наука на РМ
  Времетраење на проектот: 2010-2011.
 25. Наслов на проект: Микроинкапсуларни синбиотици од оптимална формулација до терапевтска примена.
  Главен истражувач: доц. д-р Кристина Младеновска.
  Финансирање: Министерство за образование и наука на РМ
  Времетраење на проектот: 2010-2011.
 26. Наслов на проект: Молекуларни прогностички и предиктивни маркери за ефикасност/токсичност на терапија со капецитабин кај пациенти со колоректален карцином.
  Главен истражувач: проф. д-р Александар Димовски.
  Финансирање: Министерство за образование и наука на РМ
  Времетраење на проектот: 2010-2011.
 27. Наслов на проект: Улогата на молекуларната мимикрија на бактериски и хумани невронски гликоконјугати во имунопосредувани невропатии и создавање на анти-гликоконјугатни антитела.
  Главен истражувач: Проф. д-р Љ. Шутуркова.
  Финансирање: Министерство за образование и наука на РМ
  Времетраење на проектот: 2010-2011.
 28. Наслов на проект: Структурни и функционални промени на С-хромозомот кај малигни болести.
  Главен истражувач: проф. д-р Дијана Плашевска Каранфилска.
  Финансирање: Министерство за образование и наука на РМ
  Времетраење на проектот: 2010-2011.
 29. Наслов на проект: Микроинкапсулираните синбиотици како орално применети терапевтски средства; виталност и биолошки својства во услови на подготовка, чување и примена.
  Главен истражувач: доц. д-р Кристина Младеновска.
  Финансирање: Министерство за образование и наука на РМ
  Времетраење на проектот: 2006-2010.
 30. Наслов на проект: Етнофармакологија како појдовна основа во проучување на хербални производи со антидијабетично дејство и формулирање на современи фитофармацевтски форми за третман на инсулин-независен дијабетес.
  Главен истражувач: проф. д-р С. Кулеванова
  Финансирање: Министерство за образование и наука на РМ
  Времетраење на проектот: 2006-2009.
 31. Наслов на проект: Проучување на ендемични и ретки видови габи од фунгијата на Република Македонија и испитување на можни биолошки ефекти: 1.антибактериска и антифунгална активност.
  Главе истражувач: доц д-р Б. Бауер Петровска.
  Финансирање: Министерство за образование и наука на РМ.
  Времетраење на проектот: 2006-2009.
 32. Наслов на проект: Прогностички и предиктивни молекуларни маркери во терапијата на колоректалниот канцер.
  Главен истражувач: проф.д-р Александар Димовски.
  Финансирање: Министерство за образование и наука на РМ.
  Времетраење на проектот: 2006-2009.
 33. Наслов на проект: Оксидативен стрес, оштетување на ДНК и генетски варијации кај карцином на простата.
  Главен истражувач: проф. д-р А. Шиколе и проф. д-р А. Димовски.
  Финансирање: Министерство за образование и наука во рамките на договорот за билатерална соработка помеѓу Македонија и Турција.
  Времетраење на проектот: 2006-2008.
 34. Наслов на проект: Постапка за изолација на термостабилна ДНА полимераза.
  Главен истражувач: проф. д-р Александар Димовски.
  Финансирање: Технолошки развој на РМ, проект преку ЦИПОС, Земјоделски факултет, Скопје
  Времетраење на проектот: 2005-2006.
 35. Наслов на проект: Проучување на растителните видови од македонската флора од аспект на антиоксидативна активност и можни хепатопротективни ефекти.
  Раководител: проф.д-р Светлана Кулеванова.
  Финансирање: Министерство за образование и наука на Р.М.
  Времетраење на проектот: 2003-2006.
 36. Наслов на проект: Колоидни носители на лековити супстанции – микрочестички, нано­честички и липозоми.
  Раководител и главен истражувач: проф. д-р Катерина Горачинова.
  Финансирање: Министерството за образование на Р. Македонија.
  Времетраење на проектот: 2000-2003.
 37. Наслов на проект: Хемотаксономски, фармакогнозиски, и фитохемиски испитувања на родовите Teucrium, Calamintha, Acinos, Satureja Clinopoium и Micromeria во флората на РМ.
  Раководител: проф. д-р Светлана Кулеванова.
  Финансирање: Министерството за образование на Р. Македонија.
  Времетраење на проектот: 1999-2002.
 38. Наслов на проект: Определување на хемискиот состав и биолошката вредност и нивното влијание врз нутритивните карактеристики на пооделни врсти на печурки во Република Македонија.
  Раководител: проф.д-р Лидија Петрушевска Този.
  Финансирање: Министерство за образование и наука на РМ
  Времетраење на проектот: 1999-2002.
 39. Наслов на проект: Таксономски и фармакогностички испитувања на преставници од фамилијата Lamiaceae во флората на Република Македонија.
  Главен истражувач: проф. д-р Кирил Доревски.
  Финансирање: Министерство за наука на Р Македонија.
  Времетраење на проектот: 1995-1997.
 40. Наслов на проект: Синтеза на нови фенолни деривати и испитување на нивната цитостатска активност врз малигни клетки.
  Главен истражувач: проф. д-р Кирил Доревски.
  Финансирање: СИЗ за наука на СР Македонија.
  Времетраење на проектот: 1994-1997.
 41. Наслов на проект: Изолација, идентификација и стандардизација на биолошки активни комонентри од македонски прополис.
  Главен истражувач: проф. д-р Кирил Доревски.
  Финансирање: СИЗ за наука на СР Македонија.
  Времетраење на проектот: 1992-1994.
 42. Наслов на проект: Фармакогностичка карта на западна Македонија.
  Главен истражувач: Мр. Васо Дервенџи.
  Финансирање: СИЗ за наука на СР Македонија.
  Времетраење на проектот: 1985-1986.