Menu Close

Методи на учење

  • Во студиската програма се предвидени различни методи и форми на учење за стекнување на знаења и вештини:
  • теоретска настава (предавања),
  •  консултации,
  •  практична настава – лабораториски бежби или друг вид вежби,
  •  самостојни задачи (проектни задачи, семинарски трудови, домашни задачи, ПБЛ- проектни активности, теренски активности, подготовка на хербариум и друго),
  • домашно учење (подготовка за испит).

Студентите се обврзани да ја следат теоретската и практичната настава, да земат активно учество во истата, да ги посетуваат семинарите и работилниците и да ги совладуваат другите форми на учење.

Студентот во текот на предметната програма стекнува определени бодови за својата активност и покажаното знаење. Секоја предметна програма е изразена со 100 бодови.

  • Минималниот број бодови неопходен за стекнување потпис е 30 бода. Потписот се внесува во индексот и електронскиот индекс и со потписот студентот се стекнува со право да полага испит.
  • Студентот го заверува семестарот со потписи во индексот и во електронскиот индекс, со што се потврдува неговото исполнување на предвидените обврски на предметните програми кои ги запишал.