Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Магистерски студии по фитотерапија

Пакет информации за студиската програма Магистерски студии по Фитотерапија

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ФИТОТЕРАПИЈА

I. Задолжителни предмети

I Семестар KR II Семестар KR
Секундарни растителни метаболити и нивна анализа 6 Контрола на квалитет и легислатива за хербални лекови и додатоци во исхраната 6
Современа фитотерапија 10 Изборен предмет од група A 3
Ефикасност и безбедност на хербални лекови 6 Изборен предмет од група B 3
Производство на хербални лекови 6 Пријавување, изработка и одбрана на магистерски труд 18
Индивидуален проект 2

 II. Изборни предмети од група А

Листа на изборни предмети од група А КР
Етерични масла во фитофармацијата и ароматерапија 3
 Природни антиоксиданси 3
Природни антитуморни агенси 3
Растителен биодиверзитет и негова заштита 3

III. Изборни предмети од група Б

Листа на изборни предмети од група Б КР
Хербални лекови и додатоци во исхраната за посебни групи 3
Кинеска традиционална медицина и Ајурведа 3
 Витамини и олигоелементи во ОТЦ лекови и во додатоци во исхраната 3
Природни суровини во козметологијата 3
Диетотерапија 3
Професионална етика и маркетинг на хербални лекови и додатоци во исхраната 3
Хомеопатија 3