Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Магистерски студии по козметологија

Пакет информации за студиската програма Магистерски студии по Козметологија

1 семестар 2 семестар
Дерматолошка козметологија  (5ЕКТС – кредити) Современи носачи на козметички активни супстанции(4ЕКТС- кредити)
Фомулација на современи козметички производи 1(9 ЕКТС – кредити ) Нанотехнологија во козметика  (5ЕКТС- кредити)
Фомулација на современи козметички производи 2(9 ЕКТС – кредити ) Изборен предмет* (3 ЕКТС – кредити )
Контрола на квалитет и легислатива на козметички производи (4 ЕКТС – кредити ) Изборен предмет* (3 ЕКТС – кредити)
Изборен предмет* (3 ЕКТС – кредити) Пријавување, изработка и одбрана на магистерски труд (15 ЕКТС – кредити )
 Листа на изборни предмети*
1) Полимери и биополимери во дерматофармација и козметологија (3 ЕКТС – кредити)
2) Природни суровини и производи во дерматокозметички препарати (3 ЕКТС – кредити)
3) Маркетинг на козметички производи (3 ЕКТС – кредити)
4) Козметички суровини добиени со генетски инжињеринг (3 ЕКТС – кредити)
5) Безбедност на козметички инградиенти (3 ЕКТС – кредити)
6) Биохемија на кожа и антиоксиданси  (3 ЕКТС – кредити)
7) Стабилност на козметички формулации (3 ЕКТС – кредити)
8) Хипоалергена козметика и козметика за детска кожа (3 ЕКТС – кредити)
9) Технологија на пакување на козметички производи (3 ЕКТС – кредити)
10) Одбрани инструментални методи во аналитиката на козметичките препарати (3 ЕКТС – кредити)
11) Авторско право и индустриска сопственост, со основи на правото (3 ЕКТС – кредити)