Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Магистерски студии по индустриска фармација

Пакет информации за студиска програма Магистерски студии по Индустриска фармација

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ИНДУСТРИСКА ФАРМАЦИЈА

  1. Задолжителни предмети
Семестар КР Семестар КР
Индустриска Фармација 12 Нанотехнологија и биофармацевтици – Современи системи за насочено делување, контролирано ослободување и лекови со слаба растворливост 7
Биотехнолошки производи во фармацијата 4 Современи процеси во индустриското производство на фармацевтски дозирани форми 3
Стабилност 4 Изборни предмети  од листа на наставни предмети  на Фармацевтски факултет** 10
Изборни предмети  од листа на слободни изборни предмети  на Универзитетот* 5
Изборни предмети  од листа на наставни предмети  на Фармацевтски факултет** 5 Пријавување, изработка и одбрана на магистерски труд 10
  1. Изборни предмети од наставната програма на Фармацевтски факултет кои се предложени за Универзитетска листа на изборни предмети
Листа на изборни предмети од наставната програма на Фармацевтски факултет кои се предложени за Универзитетската листа на изборни предмети* КР
1.                  Основи на правото на интелектуална сопственост 3
2.                  Фармацевтски маркетинг 2

III. Изборни предмети од наставната програма на Фармацевтски факултет

Листа на изборни предмети  од наставната програма на Фармацевтски факултет ** КР
Избрани поглавја од експерименталниот дизајн на фармацевтските формулации/процеси 5
Модерни аналитички техники 2
Предклинички и клинички испитувања 3
Козметологија – напреден курс 4
Фармакоекономија и менаџмент 2
Фармаковигеланца 2
Фармацевтска регулатива 3