Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА

Пакет информации за студиската програма Магистерски студии по Диететика и диетотерапија

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА

 1. Задолжителни предмети
1 Семестар КР 2 Семестар КР
Наука за храна 7 Принципи на нутритивна проценка 4
Нутритивна биохемија и метаболизам 6 Здравствени придобивки од биоактивни компоненти во различни видови храна 5
Исхрана и диететика 5 Клиничка исхрана 8
Исхрана и јавно здравје 4 Нутрицевтици – иновирани технологии и ефекти врз здравјето 6
Напредни сознанија за исхраната 4 Изборен предмет (модул 2) 4
 Изборен предмет (модул 1)  4 Изборен предмет (универзитетска листа) 3
 
 Вкупно 1 семестар: 30 ЕКТС   Вкупно 2 семестар: 30 ЕКТС

3 Семестар КР 4 Семестар КР
Регулатива на храна и здравствени системи 5 Евалуирање на ефикасноста и исходот од диетотерапијата 3
Биостатистика 3 Изборен предмет (модул 4 или 5) 4
Методологија на научноистражувачка работа 6 Изборен предмет (универзитетска листа) 3
Изборен предмет (модули од 2-6) 4 Изработка и одбрана на магистерски труд 20
Изборен предмет (модул 3) 4  
Изборен предмет (модул 4 или 5) 4  
Изборен предмет (модул 6)  4
 Вкупно 3 семестар: 30 ЕКТС   Вкупно 4 семестар: 30 ЕКТС
 1. Листа на задолжителни предмети
 2. Наука за храна, 7 ЕКТС
 3. Нутритивна биохемија и метаболизам, 6 ЕКТС
 4. Исхрана и диететика, 5 ЕКТС
 5. Исхрана и јавно здравје, 4 ЕКТС
 6. Напредни сознанија за исхраната, 4 ЕКТС
 7. Принципи на нутритивна проценка, 4 ЕКТС
 8. Здравствени придобивки од биоактивни компоненти во различни видови храна, 5 ЕКТС
 9. Клиничка исхрана, 8 ЕКТС
 10. Нутрицевтици – иновирани технологии и ефекти врз здравјето, 6 ЕКТС
 11. Регулатива на храна и здравствени системи, 5 ЕКТС
 12. Биостатистика, 3 ЕКТС
 13. Методологија на научноистражувачка работа, 6 ЕКТС
 14. Евалуирање на ефикасноста и исходот од диетотерапијата, 3 ЕКТС

III. Листа на изборни предмети

Модул 1:

 1. Менаџмент на проекти за промоција на здравје, 4 ЕКТС
 2. Диетотерапија базирана на докази, 4 ЕКТС

Модул 2:

 1. Функционална, органска и нова храна, 4 ЕКТС
 2. Освежителни и медицински чаеви, 4 ЕКТС
 3. Габи во исхраната и во диетотерапијата, 4 ЕКТС

Модул 3:

 1. Фармацевтска биотехнологија и примена кај нутрицевтици – напредно ниво, 4 ЕКТС
 2. Ентерална и парентерална исхрана, 4 ЕКТС

Модул 4:

 1. Исхрана на посебни популациски групи, 4 ЕКТС
 2. Исхрана на луѓе со посебни нутритивни потреби, 4 ЕКТС
 3. Исхрана на луѓе со хронични заболувања, 4 ЕКТС
 4. Згоеност и потхранетост, 4 ЕКТС

Модул 5:

 1. Генетски модификации во производство на храна, 4 ЕКТС
 2. Генетски аспекти на метаболизам на храна, 4 ЕКТС

Модул 6:

 1. Сензорска анализа на храната, 4 ЕКТС
 2. Фалсификување на храна и додатоци на исхраната, 4 ЕКТС