Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Магистерски студии – Здравствен менаџмент и фармакоекономија