Menu Close

Право на запишување на докторски студии на Фармацевтскиот факултет, по објавен конкурс од Универзитетот Св.Кирил и Методиј, а согласно со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус – докторски студии на Универзитетот, имаат лица кои завршиле соодветни студиски програми и кои ги исполнуваат основните критериуми:

1. Завршен 2 циклус на студии и тоа:
 Лица кои завршиле според студиската програма од 1992/1993 година во траење од 5 години и се стекнале со диплома дипломиран фармацевт, или
  •  Лица кои завршиле според студиската програма од 2002/2003 година во траење од 5 години и се стекнале со диплома магистер по фармација, или
  • Лица кои завршиле според студиската програма од 1981/1982 година во траење од 4 години и се стекнале со диплома дипломиран фармацевт и имаат завршено здравствена специјализација во траење од 3 години, или
  • Лица со завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на ЕКТС на кои им се признаваат 60 ЕКТС-кредити од обука за истражување и едукација, или
  • Лица со стекната стручна подготовка според студски програми за регулирани професии, со остварени најмалку 300 ЕКТС-кредити.
2.      Познавање на еден од светските јазици
Листа на предмети
(содржини линк)
I.          Предмети за стекнување генрички знаења и вештини за истражување организирани од школата за докторски студии:
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА
4 ЕКТС кредити
4 ЕКТС кредити
4 ЕКТС кредити
4 ЕКТС кредити
 
  
 I.1.
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА СО ПРИМЕРИ И ПРИЕНА ВО ФАРМАЦЕВТСКИ НАУКИ
4 ЕКТС кредити
4 ЕКТС кредити
БИОСТАТИСКИТКА
4 ЕКТС кредити
4 ЕКТС кредити
II.             Предмети од полето и областа на истражување
 
6 ЕКТС – кредити
6 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
4 ЕКТС – кредити
4 ЕКТС – кредити
3 ЕКТС – кредити
4 ЕКТС-кредити
5 ЕКТС-кредити
5 ЕКТС-кредити
5 ЕКТС-кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
6 ЕКТС – кредити
6 ЕКТС – кредити
6 ЕКТС – кредити
6 ЕКТС – кредити
3 ЕКТС – кредити
3 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити
4 ЕКТС – кредити
5 ЕКТС – кредити