Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Додипломски студии – Диететика и диетотерапија

Додипломски студии – 1 циклус по Болоња

На студиските програми од прв степен на Фармацевтскиот факултет може да се запишат ученици со положена државна матура кои ги исполнуваат условите за запишување наведени во конкурсот за упис на студенти на Универзитетот и во зборникот на соодветната студиска програма.

Додипломска студиска програма ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА, 3+, 180 ЕКТС, 6 семестри (3 години)

Пакет информации за студиска програма на прв циклус на студии Диететика и диетотерапија (pdf)