Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Дипломски теми од студиска програма Лабораториско биоинженерство

Дипломски теми од студиска програма Лабораториско биоинженерство за учебна 2021-2022 година

Институт за фармацевтска хемија

 • Проф. д-р Љубица Шутуркова
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Александар Димовски
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Александра Грозданова
  1. Имунохемиски методи за контрола на квалитет на лекови – 362
  2. Интерферони и нивна функција – 370
 • Проф. д-р Зоран Стерјев
  1. Евалуација на медицинска литература
  2. Биоинформатика
 • Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
  1. /
  2. /
 • Проф. Д-р Зорица Наумоска
  1. Карактеризација на лековите кои се применуваат во третман на невродегенеративни болести
  2. Серотонински рецептори – терапевтски пристапи за модулирање на нивната активност
 • Проф. Д-р Александра Капедановска Несторовска
  1. /
  2. /
 • Проф. Д-р Надица Матевска – Гешковска
  1. Валидација и верификација на молекуларни генетски тестови за клиничка употреба
  2. Техники за следење на минимална резидуална болест кај пациенти со хронична миелоидна леукемија – 145

Институт за фармацевтска технологија

 • Проф. д-р Катерина Горачинова
  1. Биоеквиваленција на биослични лекови – 354
  2. Валидација на процесите на стерилизација во фармацевтската индустрија
 • Проф. д-р. Марија Главаш Додов
  1. Карактеризација на филмови со активни супстанции од природно потекло кои се применуваат во дерматологијата (експериментален или теоретски)
  2. Примена на клеточни експериментални модели зво развој на формулација за третман на хронични рани – 346
 • Проф. д-р. Рената Славевска Раички
  1. Колаген и деривати од морски организми – 270
  2. Биотехнологија на вакцини и антигени од растително потекло – 104
 • Проф. д-р Кристина Младеновска
  1. Примена на клеточните модели во карактеризацијата на наносистемите со активни супстанци за третман на рак (експериментален труд)
  2. Примена на животинските модели за испитување на подложноста на лековите да предизвикаат зависност – 350
 • Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска
  1. Карактеризација на микро/наносистеми со активни супстанции од природно потекло кои се применуваат во дерматологијата (експериментален или теоретски)
  2. Реолошка карактеризација на фармацевтски дозирани форми (експериментален)
 • Проф. Д-р Никола Гешковски
  1. Примена на животински и клеточни експериментални модели во развој на формулации за подобрено преминување на крвно-мозочната бариера
  2. Примена на инфрацрвена спектроскопија во блиско подрачје (NIR) во анализа на содржина на влага при процеси на влажна гранулација (експериментална)

Институт за фармакогнозија

 • Проф. д-р Светлана Кулеванова
  1. In vitro испитувања на антиоксидантен капацитет на медицински растенија што се користат за третман на проблеми на кожа
  2. Екстрактивни постапки за подготовка на производи што се користат за третман на проблеми на кожа
 • Проф. д-р Билјана Бауер
  1. Лабораториски отпад
  2. Медицински отпад
 • Проф. д-р Ѓоше Стефков
  1. „Зелени“ екстрактивни постапки
  2. Испитување на тритерпенски и тетртерпенски компоненти
 • Проф. Д-р Марија Карапанџова
  1. Етерични масла и нивна примена во третман на проблематична кожа – 367
  2. Арома компоненти на определени растителни суровини – 357
 • Доц д-р Ивана Цветковиќ
  1. LC/MS профилирање на растителни суровини и/или мешавини кои наоѓаат примена во третман на проблематична кожа – 349
  2. Нови трендови при екстракција на определени растителни суровини со користење на зелени технологии за потенцијална употреба во козметички препарати за проблематична кожа

Институт за применета хемија и фармацевтски анализи

 • Проф. д-р Анета Димитровска
  1. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. д-р Сузана Трајковиќ-Јолевска
  1. Тема од областите: класични методи на анализа и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областите: класични методи на анализа и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. д-р Руменка Петковска
  1. Контрола на квалитет на додатоци во исхраната (тема по договор) – Употреба на додатоци на исхраната во бременост – 222
  2. Контрола на квалитет на додатоци во исхраната (тема по договор) – 247
 • Проф. д-р Зоран Кавраковски
  1. Токсиколошки профил и аналитички трендови во испитување на фармалцехид – 359
  2. Забранети дроги во третман на некои болести
 • Проф. д-р Ана Поцева Пановска
  1. Употреба на сепарациони техники во прочистување на хемиски смеси и нивна примена во органските синтези
  2. Примена на вибрациони спектроскопски техники за анализа на органски молекули
 • Проф. д-р Катерина Брезовска
  1. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
  1. Проектна тема од спроведеното практиканство – 351
  2. Проектна тема од спроведеното практиканство – 323
 • Проф. д-р Јелена Ацевска
  1. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. Д-р Наталија Наков
  1. Тема од областа на инструментални анализи, во договор со студентот – 337
  2. Тема од областите на инструментални анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот – 333
 • Проф. Д-р Лилјана Анастасова
  1. Подготовка на комплексни примероци од органско потекло за одредување на елементи во трагови – 309
  2. Современи методи за определување на тешки метали во храна – 320

Институт за применета биохемија

 • Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този
  1. Млеко и производи
  2. Месо и производи
 • Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска
  1. Улогата на биохемиските маркери во следењето на пациентите со Ковид-19 – 322
  2. Биохемија на тироидните хормони – 263
 • Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро
  1. Нови уринарни биомаркери со потенцијал за клиничка употреба – 347
  2. Лабораториски индикатори на лоша прогноза кај пациенти заболени од Covid-19 – 345
 • Проф. Д-р Тања Петреска Ивановска
  1. Безбедносни аспекти на додатоци за спортска исхрана – 266
  2. Квалитет и безбедност на функционална храна – 318