Menu Close

Дипломски теми од студиска програма Лабораториско биоинженерство за учебна 2023-2024 година

Институт за фармацевтска хемија

 • Проф. д-р Љубица Шутуркова
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Александар Димовски
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Александра Грозданова
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Зоран Стерјев
  1. Евалуација на медицинска литература
  2. Биоинформатика
 • Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
  1. Законска регулатива за акредитација на лаборатории
  2. /
 • Проф. Д-р Зорица Наумоска
  1. Карактеризација на лековите кои се применуваат во третман на невродегенеративни болести – 355
  2. /
 • Проф. Д-р Александра Капедановска Несторовска
  1. Утврдување на антиинфламаторна и регенеративна активност на мултикомпонентни хербални супстанци
  2. Метоболомика во истражување на физиолошки и патофизиолошки процеси ( хематоонколошки/кардиоваскуларни/невролошки болести)
 • Проф. Д-р Надица Матевска – Гешковска
  1. /
  2. /

Институт за фармацевтска технологија

 • Проф. д-р Катерина Горачинова
  1. По договор со студентот (теоретска или експериментална)
  2. По договор со студентот (теоретска или експериментална)
 • Проф. д-р. Марија Главаш Додов
  1. Карактеризација на материли добиени со техника на флуи-бед гранулација
  2. Карактеризација на материли добиени со техника на спреј-сушење
 • Проф. д-р. Рената Славевска Раички
  1. По договор со студентот
  2. По договор со студентот
 • Проф. д-р Кристина Младеновска
  1. По договор со студентот
  2. По договор со студентот
 • Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска
  1. Подготовка на фармацевтски дозирани форми со примена на 3Д биопечатење
  2. По договор со студентот
 • Проф. Д-р Никола Гешковски
  1. Примена на животински и клеточни експериментални модели во развој на формулации за подобрено преминување на крвно-мозочната бариера
  2. Примена на инфрацрвена спектроскопија во блиско подрачје (NIR) во анализа на содржина на влага при процеси на влажна гранулација (експериментална)
 • Доц. д-р Љубица Михаилова
  1. In vitro методи за испитување на клеточна вијабилност и цитотоксичност
  2. 2Д и 3Д клеточни култури како модели за испитување на ефикасност и токсичност на лекови
 • Доц. д-р Душко Шалабалија
  1. Примена на биотехнологија во производство на антибиотици
  2. Валидација на процес на стерилизација

Институт за фармакогнозија

 • Проф. д-р Светлана Кулеванова
  1. In vitro испитувања на антиоксидантен капацитет на медицински растенија што се користат за третман на проблеми на кожа
  2. Екстрактивни постапки за подготовка на производи што се користат за третман на проблеми на кожа
 • Проф. д-р Билјана Бауер
  1. Лабораториски отпад
  2. Медицински отпад
 • Проф. д-р Ѓоше Стефков
  1. /
  2. Испитување на тритерпенски и тетртерпенски компоненти
 • Проф. Д-р Марија Карапанџова
  1. Определување на антиоксидативен капацитет на растителни суровини
  2. Влијание на етерични масла врз ртливост на семе
 • Доц д-р Ивана Цветковиќ
  1. Растенија со лекувачки потенцијал за здрав кардиоваскуларен систем
  2. Потенцијална употреба на бел млечен трн при акумулација на некои тешки метали во почви.

Институт за применета хемија и фармацевтски анализи

 • Проф. д-р Анета Димитровска
  1. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. д-р Сузана Трајковиќ-Јолевска
  1. Тема од областите: класични методи на анализа и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областите: класични методи на анализа и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. д-р Руменка Петковска
  1. Методи за определување на липосолубилни витамини во додатоци на храна – 228
  2. Контрола на квалитет на додатоци во исхраната (тема по договор)
 • Проф. д-р Зоран Кавраковски
  1. /
  2. Забранети дроги во третман на некои болести
 • Проф. д-р Ана Поцева Пановска
  1. Употреба на сепарациони техники во прочистување на хемиски смеси и нивна примена во органските синтези
  2. Примена на вибрациони спектроскопски техники за анализа на органски молекули
 • Проф. д-р Катерина Брезовска
  1. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
  1. Проектна тема од спроведеното практиканство
  2. Проектна тема од спроведеното практиканство
 • Проф. д-р Јелена Ацевска
  1. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. Д-р Наталија Наков
  1. Тема од спроведено практиканство
  2. Тема од областите на инструментални анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот
 • Проф. Д-р Лилјана Анастасова
  1. Методи за определување на хидросолубилни витамини
  2. Методи за определување на шеќери

Институт за применета биохемија

 • Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този
  1. Млеко и производи
  2. Месо и производи
 • Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска
  1. Улога на срцеви биомаркери при дијагностицирање на миокарден инфаркт – 240
  2. Тема од областите клиничка биохемија и токсикологија, во договор со студентот
 • Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро
  1. Брзи лабораториски тестови за анализа надвор од клиничка лабораторија – 401
  2. Лабораториски биомаркери кај Алцхајмерова болест – 410
 • Проф. Д-р Тања Петреска Ивановска
  1. Придобивки и ризици од зголемен протеински внес преку храна и додатоци на исхрана
  2. Безбедност на диететски додатоци за еректилна дисфункција
 • Доц. д-р Зоран Живиќ
  1. Микробиолошки методи за проценка на квалитет на вода за пиење
  2. Токсиколошка процена на прехранбени адитиви

Дипломски теми од студиска програма Лабораториско биоинженерство за учебна 2022-2023 година

Дипломски теми од студиска програма Лабораториско биоинженерство за учебна 2021-2022 година