Menu Close

Дипломски теми од студиска програма Лабораториско биоинженерство

Дипломски теми од студиска програма Лабораториско биоинженерство за учебна 2022-2023 година

Институт за фармацевтска хемија

 • Проф. д-р Љубица Шутуркова
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Александар Димовски
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Александра Грозданова
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Зоран Стерјев
  1. Евалуација на медицинска литература
  2. Биоинформатика
 • Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска
  1. Законска регулатива за акредитација на лаборатории
  2. /
 • Проф. Д-р Зорица Наумоска
  1. Карактеризација на лековите кои се применуваат во третман на невродегенеративни болести
  2. Серотонински рецептори – терапевтски пристапи за модулирање на нивната активност
 • Проф. Д-р Александра Капедановска Несторовска
  1. Утврдување на антиинфламаторна и регенеративна активност на мултикомпонентни хербални супстанци
  2. Метоболомика во истражување на физиолошки и патофизиолошки процеси ( хематоонколошки/кардиоваскуларни/невролошки болести)
 • Проф. Д-р Надица Матевска – Гешковска
  1. Валидација и верификација на молекуларни генетски тестови за клиничка употреба – 413
  2. Техники за одредување на TMB (tumor mutational burden) како биомаркер за имунотерапија – 409

Институт за фармацевтска технологија

 • Проф. д-р Катерина Горачинова
  1. Биорасположливост и биоеквиваленција за препарати со модифицирано ослободување
  2. Валидација на процесите на стерилизација во фармацевтската индустрија
 • Проф. д-р. Марија Главаш Додов
  1. Карактеризација на материли добиени со техника на флуи-бед гранулација
  2. Реолошки испитувања на полимери за подгововка на современи системи
 • Проф. д-р. Рената Славевска Раички
  1. /
  2. /
 • Проф. д-р Кристина Младеновска
  1. Примена на клеточните модели во карактеризацијата на наносистемите со активни супстанци за третман на рак (експериментален труд) – 149
  2. /
 • Проф. д-р. Маја Симоноска Црцаревска
  1. Карактеризација на микро/наносистеми со активни супстанции од природно потекло кои се применуваат во дерматологијата
  2. Реолошка карактеризација на фармацевтски дозирани форми
 • Проф. Д-р Никола Гешковски
  1. Примена на животински и клеточни експериментални модели во развој на формулации за подобрено преминување на крвно-мозочната бариера
  2. Примена на инфрацрвена спектроскопија во блиско подрачје (NIR) во анализа на содржина на влага при процеси на влажна гранулација (експериментална)

Институт за фармакогнозија

 • Проф. д-р Светлана Кулеванова
  1. In vitro испитувања на антиоксидантен капацитет на медицински растенија што се користат за третман на проблеми на кожа
  2. Екстрактивни постапки за подготовка на производи што се користат за третман на проблеми на кожа
 • Проф. д-р Билјана Бауер
  1. Лабораториски отпад
  2. Медицински отпад
 • Проф. д-р Ѓоше Стефков
  1. „Зелени“ екстрактивни постапки
  2. Испитување на тритерпенски и тетртерпенски компоненти
 • Проф. Д-р Марија Карапанџова
  1. /
  2. /
 • Доц д-р Ивана Цветковиќ
  1. Пречистување на целни компоненти со препаративна HPLC
  2. Екстракција и концентрација на природни производи – 411

Институт за применета хемија и фармацевтски анализи

 • Проф. д-р Анета Димитровска
  1. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. д-р Сузана Трајковиќ-Јолевска
  1. Тема од областите: класични методи на анализа и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областите: класични методи на анализа и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. д-р Руменка Петковска
  1. Контрола на квалитет на додатоци во исхраната (тема по договор)
  2. Контрола на квалитет на додатоци во исхраната (тема по договор)
 • Проф. д-р Зоран Кавраковски
  1. Токсиколошки профил и анлитички трендови во испитување на полициклични ароматски јаглеводороди – 407
  2. Забранети дроги во третман на некои болести
 • Проф. д-р Ана Поцева Пановска
  1. Употреба на сепарациони техники во прочистување на хемиски смеси и нивна примена во органските синтези
  2. Примена на вибрациони спектроскопски техники за анализа на органски молекули
 • Проф. д-р Катерина Брезовска
  1. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска
  1. Подготовка на примероци и стандарди за ICP-OES анализа и определување на платинска група на благородни методи – 348
  2. Проектна тема од спроведеното практиканство
 • Проф. д-р Јелена Ацевска
  1. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
  2. Тема од областа на инструментални анализи и лабораториски менаџмент, во договор со студентот
 • Проф. Д-р Наталија Наков
  1. Тема од спроведено практиканство
  2. Тема од областите на инструментални анализи, биоаналитичка хемија и физичка хемија, во договор со студентот
 • Проф. Д-р Лилјана Анастасова
  1. Методи за определување на хидросолубилни витамини
  2. Методи за определување на липосолубилни витамини

Институт за применета биохемија

 • Проф. д-р Лидија Петрушевска-Този
  1. Млеко и производи
  2. Месо и производи
 • Проф. д-р Татјана Кадифкова Пановска
  1. Туморски маркери во дијагностика на рак на бели дробови – 172
  2. Биохемиски аспекти при дијагностика, третман и прогноза на цистична фиброза – 325
  3. Нови биохемиски пристапи во анализата на тироидните хормони – 108
 • Проф. д-р Марија Хиљадникова-Бајро
  1. Потенцијал на саливарниот протеом во дијагноза и следење на орален канцер – 361
  2. Етички принципи на анализа во биохемиска лабораторија – 175
 • Проф. Д-р Тања Петреска Ивановска
  1. Хемиски контаминенти во храна – 402
  2. Придобивки и ризици од генетските модификации во храната

Дипломски теми од студиска програма Лабораториско биоинженерство за учебна 2021-2022 година