Menu Close

Анкета за студиска програма Магистер по фармација

Анкета за студиска програма Магистер по фармација

Зимски семестар

Летен семестар

 • Семестар 2
  • Применета статистика
  • Физичка хемија за фармацевти
  • Аналитичка хемија, применета во фармација
  • Биоорганска хемија
  • Евалуација на фармакопејски супстанции
 • Семестар 4
  • Анатомија и физологија
  • Основи на имунологијата
  • Фитохемија
  • Фармацевтска хемија 1
  • Фармацевтска ботаника
 • Семестар 6
  • Фармацевтска технологија
  • Фармацевтска хемија 2
  • Основи на фитотерапијата
  • Фармацевтско право и етика
  • Основи на фармацевтска биотехнологија
  • Изборен предмет:
   • Спорт и здравје
   • Хигиена
   • Историја на фармација
   • Испитување на растителни дроги
   • Основи на екологија
   • Лабораториски менаџмент
   • Комбинаториска и компјутерска хемија
   • Хомеопатски лекови
 • Семестар 8
  • Вовед во клиничката фармација
  • Токсикологија
  • Аналитика на лекови и легислатива
  • Клиничка биохемија
  • Фармакоинформатика