Menu Close

Анкета за студиска програма Лабораториско биоинженерство

Зимски семестар

Летен семестар

 • Семестар 2
  • Органска хемија- теоретски основи
  • Лабораториски вежби од органска хемија
  • Основи на физичка хемија
  • Аналитичка хемија
  • Безбедност и заштита во лабораторијата
  • Легислатива и лабораториски менаџмент
  • Спорт и здравје
 • Семестар 4
  • Лабораториски техники и инструментални методи – 2
  • Патофизиологија со патологија
  • Микробиологија со имунологија
  • Основи на биотехнологија
  • Прехранбени производи
  • Изборен предмет:
   • Испитување и контрола на генетски модифицирана храна – напредно ниво
   • Испитување и контрола на прехранбени производи
   • Испитување и контрола на вода
 • Семестар 6
  • Клиничко биохемиски анализи
  • Токсиколошки и форензички анализи
  • Изборен предмет:
   • Биоаналитичка хемија
   • Имунолошки и микробиолошки методи во контрола на лекови
   • Молекуларна биотехнологија
   • Квалификација и калибрација на мерна опрема и волуметриски лабораториски прибор
   • Тахники за определување на големина на честички
   • Токсикологија на прехранбените производи – напредно ниво
   • Професионална токсикологија
   • Аналитичка токсикологија
   • Екотоксикологија
   • Клиничка ензимологија
   • Лабораториска ендокринологија