Menu Close

Анкета за студиска програма Диететика и диетотерапија

Анкета за студиска програма Диететика и диетотерапија

Зимски семестар

Летен Семестар

 • Семестар 2
  • Калкулации и статистички операции во диететика
  • Микробиологија на храна
  • Одбрани поглавја од физиологија на човекот
  • Органска хемија за диететичари
  • Основни технолошки операции
  • Хемија на храна 1
  • Изборен предмет:
   • Спорт и здравје
 • Семестар 4
  • Моделирање и оптимизирање во нутриционизам и диететика
  • Општа биохемија и биохемија на храната
  • Принципи на нутриционизмот
  • Изборен предмет:
   • Макро/нано системи во дизајнот и формулацијата на нутрицевтиците
   • Макробиотичка и друга неконвенционална исхрана
   • Додатоци на исхрана
   • Природни конзерванси во производство на храна
   • Пробиотици и стартер култури
   • Интеракција лек-храна
   • Мириси и ароми во производство на храна
   • Овошје и овошни сокови
   • Природни антиоксиданси
   • Иновирани технологии во пакување на нутрицевтици
   • Зачински растенија и зачини
   • Основи на фармацевтска биотехнологија и примена кај нутрицевтици
   • Вода и нејзин квалитет
 • Семестар 6
  • Имунологија за диететичари
  • Контрола на квалитет и безбедност на храна
  • Основи на фармакотерапија и терапевтска исхрана
  • Токсикологија на храна
  • Изборен предмет:
   • Додатоци на исхрана
   • Интеракција лек-храна
   • Пробиотици и стартер култури