Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Рубинчо Зарески

д-р Рубинчо Зарески


Проф. Др. Рубинчо Зарески

Позиција Вонреден професор
Институт Институт за фармацевтска хемија
Телефон +389 (0) 2 3101 011 моб: +389 70 300001
е-маил rubin@trust.com.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Рубинчо Зарески е роден 1967 година во Прилеп, Република Македонија. Во 1990 година дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 1993 година со одбрана на трудот „Маркетинг активноси кај Тајм-шеринг концептот“ магистрирал на Економскиот Факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. Во периодот од 1995 до 1997 година своето стручно знаење го усовршува на Универзитетот „Цукуба“ во Јапонија каде со одбрана на трудот „Одење по работ- управување со надворешниот сектор во специфични услови“ се стекнува со академско звање, магистер на науки од областа на „Меѓународна политичка економија“. Во 2001 со одбрана на докторската дисерација насловена „Улогата на државата во дефинирањето и во спроведувањето на извозната стратегија на македонското стопанство“ при Еконoмскиот Факултет на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје се стекнува со академско звање, доктор на економски науки.Поле на научен и наставен интерес: макро и микрфо економија, финансии, фармакоекономија и здравствен менаџмент

1 Фармакоекономија Сем. 6 редовен Мр-нова
2 Фармакоекономија Сем. 6 изборен Мр-нова
3 Фармакоекономија Сем. 8 редовен Мр-стара
4 Дипломски труд Сем. 10 изборен Мр-стара
5 Рационален фармацевтски менаџмент Сем. 1 редовен Втор циклус
6 Ефикасен здравствен менаџмент Сем. 1 редовен Втор циклус
7 Финансирање на здравствени системи и јавно здравство Сем. 1 редовен Втор циклус
8 Специјалистички труд Сем. 1 редовен Втор циклус

Меѓународни

 1. Project Title: “ISPOR book of terminology”
  Engament: participant
  Тype of project: International
  Financed by: ISPOR Macedonia
  Project length: 2013-2014
 2. Project Title: „Development of the Institutional capacities for EU integration“
  Angament: Project leader
  Тype of project: International
  Financed by: European Commission
  Project length: 2001- 2006
 3. Project Title: “Comparative analysis of the development processes in Asia, Latin America and Eastern and Central Europe”
  Engament: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: International
  Financed by: Univerzity of Tsukuba, Japan
  Project length: 1999-2002

Национални

 1. Наслов на проект: Извозната стратегија на Република Македонија
  Ангажман: член
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: МАНУ
  Траење на проектот: 1997-1999
 2. Наслов на проект: Проектот за развој на мали и средни претпријатија
  Ангажман: Член на Управниот комитет
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Mинистерство за економија на Република Македонија
  Траење на проектот: 1996-1997

 • 2004-2005 Harward University – USA
 • 1997-1998 Vienna Institute for Integration – Аustria
 • 1995-1997 University of Tsukuba – Јаpan

 1. “Redefinition of the notion of Universal access to the health care”, Rubin Zareski, Macedonian pharmaceutical bulletin 60 (2)67-73 (2014) ISSN 1409-8695, UDC: 614.2
 2. “Implementation of Supply Chain Management in the pharmaceutical company, general principles and case study”, Zoran Nakov, Stevce Acevski, Rubincho Zareski, Macedonian pharmaceutical bulletin 60 (2)75-82 (2014) ISSN 1409-8695, UDC: 658.86:661.12
 3. Impact of parallel trade/import of pharmaceuticals in Central East European Countries, Zoran Sterjev*, Rubin Zareski, Katerina Anchevska Netkovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Shuturkova Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 37 – 38 (2016) ISSN 1409 – 8695 UDC: 615.2:339.562(4-11)
 4. The effects of the new methodology application on the method of pricing of drugs,
  Rubin Zareski*, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 39 – 40 (2016) ISSN 1409 – 8695 UDC: 615.2:338.57.055.3(497.7)”2012/2015”
 5. The effects of the new methodology application on the method of pricing of the drugs- the case of the Republic of Macedonia, Zareski R, Kapedanovska Nestorovska A, Naumovska Z, Grozdanova A, Dimitrova B, Suturkova Lj, Sterjev Z. in Value of health, VHRI282; S2212-1099(15)30011-X

 • Листа на објавени учебници и книги:
 • Рубин Зарески “Основи на фармакоекономија”, Академик 2011г.
 • Рубин Зарески “Одење по работ”, Инфопрес 2002
 • „Стратегија на извоз на Република Македонија“ МАНУ, Скопје 1999 г.
 • „Мултикултурализам и мултиетничност” VISEES, Виена 1999 г.
 • „Концептот Time sharing” ИНФОПРЕС, Скопје 1995 г.
 • Стручен рецензент на следните книги и учебници:
 • „Книга на термини на ИСПОР, Трошоци, квалитет и исходи од здравствената заштита“ International Society for Pharmacoeconomics and outcomes research, Скопје 2015год.
 • „Менаџмент во фармацијата“ Shane P. Desselle/ David p. Zgarrick, McGraw- Hill 2014
 • Листа на публикации:
 • „Целонеделна дешаванка“ Бизнис магазин Капитал број 565, 10.23.2011
 • „Каде се вртат милијардите“ Бизнис магазин Капитал број 566, 10.31.2011
 • „Веќе видено“ Бизнис магазин Капитал број 567, 11.6.2011
 • „И по еврото евро“ Бизнис магазин Капитал број 571, 12.5.2011
 • „Победени и поразени“ Бизнис магазин Капитал број 572, 12.11.2011
 • „Борба со времето“ Бизнис магазин Капитал број 573, 12.18.2011
 • „Срeќна стара 2011 година“ Бизнис магазин Капитал број 574, 12.25.2011
 • „Национализирана приватизација“ Бизнис магазин Капитал број 576, 1.15.2012
 • „За Македонскиот менаџмент“ Бизнис магазин Капитал број 585, 4.01.2012
 • „Пакет на мерки“ Бизнис магазин Капитал број 592, 05.27.2012

/

 1. 1997/00 г. Ко-претседавач на Заедничкиот комитет за прекугранична соработка со Република Грција
 2. 1998/01 г. Претседател на Управниот одбор на Македонската банка за поддршка на развојот
 3. 1998/01 г. Секретар на Советот за соработка РМ-ЕУ
 4. 1998/01 г. Член на Управниот комитет за Проектот за развој на мали и средни претпријатија
 5. 1998/01 г. Секретар на македонскиот тим за имплементација на економскиот Акционен план РМ-USA
 6. 1999/01 г. Заменик национален координатор на Пактот за стабилност и национален координатор на Работната маса за економска обнова, реконструкција и развој во ПзС
 7. 2000/01 г. Член на македонскиот преговарачки тим за Договорот за стабилизација и асоцијација со ЕУ
 8. 2001/03 г. Член на Бордот за управување со ризиците на Стопанска банка
 9. 2004/06 г. Член на УО на „Кимико Гардине” (акционерско друштво на ЕБОР)
 10. 2004/06 г. Спонзор на Operation Improvement Project на T-Home
 11. 2004/06 г. Спонзор на Strategy Implementation Project на T-Home
 12. 2004/06 г. Спонзор на Outsourcing Project на T-Home
 13. 2004/06 г. Член на Комитетот LIBERO на T-Home
 14. 2004/06 г. Координатор и менаџер на Групната стратегија на T-Home,
 15. 2004/06 г. Координатор на активностите за аквизиција и интеграции на T-Home.
 16. 2004/07 г. Лектор на УИЕ / курс: меѓународен менаџмент
 17. 2006 г. Арбитрарен судија по стопанско право во Судот на Арбитри при Стопанската Комора на РМ
 18. 2006-2011 г. Претседател на УО на Тениската федерација на РМ
 19. 2014г. Претседател на Научниот Одбор на 4 Конгрес на ИСПОР Адриатик
 20. 2014г. Предавач на SU EPSA
 21. 2014г. Предавач на основачкиот Конгрес на GAMSA

 1. член на Управниот Одбор на ИСПОР Македонија
 2. член на Научниот Одбор на 6-тиот Конгрес на фармацевти
 3. член на Стопанската комора на Македонија, избран арбитрарен судија