Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Јелена Ацевска

д-р Јелена Ацевска


д-р Јелена Ацевска

Позиција Вонреден професор
Институт Институт за применета хемија и фармацевтски анализи
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 104
е-маил jelena@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Јелена Ацевска е родена на 15. VI 1980 година во Куманово, Република Македонија. Дипломирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2004 година. Здравствената специјализација од областа Испитување и контрола на лекови, ја завршила на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Р. Македонија во 2011 година. Магистрирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2011 година. Докторирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2015 година.Поле на научен и наставен интерес: контрола на квалите на лекови, фармацевтски анализи, фармацевтска регулатива.

1 Основи на органската хемија Сем. 1 редовен Мр-нова
2 Евалуација на фармакопејски супстанци Сем. 2 редовен Мр-нова
3 Инструментални фармацевтски анализи Сем. 3 редовен Мр-нова
4 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
5 Легислатива и аналитика на лековите Сем. 8 редовен Мр-нова
6 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
7 Органска хемија – теоретски основи Сем. 2 редовен Лаб
8 Лабораториски техники и инструментални методи – 1 Сем. 3 редовен Лаб
9 Лабораториски техники и инструментални методи – 2 Сем. 4 редовен Лаб
10 Дипломски проект Сем. 6 редовен Лаб
11 Органската хемија применета во фармација Сем. 1 редовен Мр-нова2015
12 Евалуација на фармакопејски супстанци Сем. 2 редовен Мр-нова2015
13 Инструментални фармацевтски анализи Сем. 3 редовен Мр-нова2015
14 Аналитика на лековите и легислатива Сем. 8 редовен Мр-нова2015

Меѓународни

 1. Project Title: Conservation and Characterization of Oregano (Origanum vulgare L.) wild population in Europe
  Angament: participant
  Тype of project: international
  Financed by: ECPGR Medicinal and Aromatic Plants working group (MAPs working group)
  Project length: 2010-2011

Национални

 1. Наслов на проект: Градење на национална стратегија за борба против фалсификувањето на лекови
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: надворешни субјекти
  Траење на проектот: 2016-2018
 2. Наслов на проект: Регулатива за медицински помагала во ЕУ и Република Македонија
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: надворешни субјекти
  Траење на проектот: 2015-2017
 3. Наслов на проект: Повреда на правото на индустриска сопственост преку фалсификување на фармацевтски производи: анализа на меѓународната и националната регулаторна рамка
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: надворешни субјекти
  Траење на проектот: 2015-2016
 4. Наслов на проект: Современи перспективи на одгледување и искористување на македонскиот афион
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален (учесници: УКИМ – Фармацевтски факултет, УКИМ – Земјоделски факултет и Алкалоид АД Скопје)
  Финансиран од: Алкалоид АД Скопје, Р. Македонија
  Траење на проектот: 2014-2019
 5. Наслов на проект: Развој и оптимизација на HPLC-MS/MS методи за определување на концентрација на лекови во биолошки материјал
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија Траење на проектот: 2012-2014
 6. Наслов на проект: АЛКМАФ: Одгледување и искористување на афионот во Република Македонија.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Алкалоид АД Скопје
  Траење на проектот: 2010-2013
 7. Наслов на проект: Карактеризација на хемискиот состав и биолошката активност на видовите Pinus spp., Pinaceae и Juniperus spp., Cupressaceae од македонската флора и проценка на можностите за нивна употреба во медицински и други комерцијални Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 2010-2012
 8. Наслов на проект: Градење на национална стратегија за борба против фалсификувањето на лекови
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: надворешни субјекти Траење на проектот: 2016-2018
 9. Наслов на проект: Фармакоекономска анализа: Трошок-Ефикасност за лекот Perjeta (pertuzumab) кај пациенти со HER 2 позитивен метастатски карцином на дојка и неоадјувантен третман кај пациенти со локално напреднат, инфламаторен или ран стадиум на HER 2 позитивен карцином на дојка во Р.Македонија.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2016-2017
 10. Наслов на проект: Прифаќање и адаптирање на здравствена технологија за лекот Gazyva (Obinutuzumab) во праволиниски третман на пациенти со хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ) во Република Македонија,
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2016-2017
 11. Наслов на проект: Анализа на минимизација на трошок за споредба на употреба на субкутана наспроти интравенска форма на апликација на Herceptin.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2015
 12. Наслов на проект: Повреда на правото на индустриска сопственост преку фалсификување на фармацевтски производи: анализа на меѓународната и националната регула¬торна рамка.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Сопствени средства и надворешни субјекти од државата
  Траење на проектот: 2014-2016
 13. Наслов на проект: Фармако¬еко¬номски истражувања на генетски индивиду¬али-зирана терапија при третман на заболувања на централен нервен систем.
  Ангажман: Главен истражувач
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2014-2015

 • 2001 Центарот на инфективни заболувања на СЗО, Лозана Швајцарија
 • 2006 Оддел за имунологија, Универзитет во Стокхолм, Шведска
 • 2014-2015 Универзитет за Фармација, MCPHS, Бостон, САД

 1. Grozdanova A, Netkovska KA, Sterjev Z, Naumovska Z, Zarevski R, Dimovski A, Suturkova L. Biosimilar medical products – licensing, pharmacovigilance and interchangeability.Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2016;37 (1):27-36. doi: 10.1515/prilozi-2016-0006.
 2. A.Grozdanova, K. Ancevska Netkovska, Z. Sterjev, Z. Naumovska, A. Kapedanovska Nestorovska, L.j Suturkova. Impact of biosimilar medicinal products in the EU pharmaceutical market Clinical Therapeutics 37(8):e1-e170· August 2015.
 3. Antibodies to Glycoproteins Shared by Human Peripheral Nerve and Campylobacter jejuni in Patients with Multifocal Motor Neuropathy, Ljubica Suturkova, Katerina Brezovska, Ana PocevaPanovska, Aleksandra Grozdanova, Sladjana Knežević Apostolski, Ivana Basta. Autoimmune diseases, Jan 2013,
 4. Zareski R, Kapedanovska Nestorovska A, Grozdanova A, Dimitrova B, Suturkova LJ, Sterjev Z.The Effects of the New Methodology Application on the Method of Pricing of Drugs-The Case of the Republic of Macedonia.Value Health Reg Issues. 2016 Sep:10:19-28. doi: 10.1016/j.vhri.2016.07.003.
 5. Katerina Ancevska Netkovska, Jasmina Tonic Ribarska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev. Patents and licensing in pharmaceutical industry, Macedonian pharmaceutical bulletin, 61(1), 51-59. 2015
 6. Aleksandra Grozdanova, Katerina Anchevska Netkovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zoran Sterjev, Ljubica Shuturkova. Market access of biosimilar medical products – economical, regulatory and clinical issues. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 41 – 42 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2-027.512
 7. Aleksandra Kapedanovska-Nestorovska, Zorica Naumovska, Zoran Sterjev, Ljubica Suturkova, Aleksandra Grozdanova. The advertising influence on pharmacist recommendations and consumer selection of over-the-counter drugs. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 107 – 108 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2:339.187(497.7)
 8. Biljana Indova, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Awareness of the importance of self-management in Macedonian diabetes patients. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 113 – 114 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 616.379-008.64-052-047.22(497.7)
 9. Biljana Lazarova, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Evaluation of rational / irrational drug use at orthopedic department in Clinical Hospital Stip in the period from January to April 2013. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 115 – 116 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.035.7(497.731)”2013”
 10. Stefan Matik, Ana Vavlukis, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev. Antimicrobial resistance to antibacterial agents in common respiratory tract pathogens in pediatric population. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 637 – 638 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.33.015.8
 11. Ana Vavlukis, Lile Zdraveska, Viktorija Nikolovska, Aleksandra Kapedanovska, Nestorovska, Zoran Sterjev, Aleksandra Grozdanova, Zorica Naumovska. Influence of ABCB1 C3435T genotype on clinical cardiovascular outcomes in coronary artery disease patients on Clopidogrel treatment. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 645 – 646 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.273.53:616.132.2, 616.132.2-085.273.53
 12. Катерина Анчевска Нетковска, Александра Грозданова, Јадранка Дабовиќ Анастасовска. “Ethical and regulators aspects of pharmaceutical promotion” Iustinianus Primus Law Review Vol. 7:1, 2015
 13. Katerina Anchevska Netkovska, Jasmina Tonik Ribarska, Aleksandra Grozdanova, Intellectual property rights and knowledge management in pharmaceutical industry 2015, Knowledge International Journal, 10 (1), 351-354.
 14. Катерина Анчевска Нетковска, Јасмина Тониќ Рибарска, Александра Грозданова, Зоран Стерјев. Patents and licensing in pharmaceutical industry Macedonian pharmaceutical bulletin, 61(1), 51-59. 2015
 15. Соња Генадиева Ставриќ, Александра Грозданова, Катерина Анчевска Нетковска, Магдалена Димитрова, Глигор Димитров “Regulators considerations of biosimilars and clinical dilemma of their use” Wulfenia journal, October 2015
 16. Katerina Anchevska Netkovska, Aleksandra Grozdanova “The relationship of law and pharmacy” Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 109 – 110 ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.1:340.13, 2016
 17. Катерина Анчевска Нетковска, Александра Грозданова “The role of intellectual property rights in advertising of pharmaceuticals”- Копаоничка школа природног права, 2012
 18. Aleksandar Spirov, Aleksandra Kapedanovska Nestorvska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev, Zorica Naumovska. Pharmacovigilance practice in community pharmacies. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 665 – 666 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 614.27

 • J.Acevska, G.Stefkov, S.Kulevanova, A.Dimitrovska. Assay for Opium Alkaloids. Book Chapter 98: in Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse. (2016) Volume 1. pp: 1047- 1056 Copyright © 2016 Elsevier Inc. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-800213-1.00098-5
 • J.Acevska, G.Stefkov, A.Dimitrovska. Study on chromatographic behavior of opium poppy alkaloids: chemometric approach for development, optimization and validation of different chromatographic methods. (2015) Monograph by LAP Lambert Academic Publishing ( 2015-11-09 ) ISBN-13: 978-3-659-78065-3; ISBN-10:3659780650; EAN:9783659780653
 • Катерина Брезовска, Јелена Ацевска, Сузана Трајковиќ Јолевска, Анета Димитровска. Aналитика на лекови и легислатива – практична настава, УКИМ – Фармацевтски факултет , Скопје, 2016 (рецензија во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр. 1118 од 01.03.2016).
 • Катерина Брезовска, Јелена Ацевска, Наталија Наков, Зоран Кавраковски, Анета Димитровска. Инструментални фармацевтски анализи – практична настава, УКИМ – Фармацевтски факултет, Скопје, 2015 (рецензија во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр. 1110 од 2.11.2015).
 • Катерина Брезовска, Јелена Ацевска, Наталија Наков, Зоран Кавраковски, Анета Димитровска. Лабораториски техники и инструментални методи – практична настава, УКИМ – Фармацевтски факултет, Скопје, 2015 (рецензија во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр. 1110 од 2.11.2015).
 • Докторска дисертација под наслов: „Аналитички и статистички методи за специфично маркирање на фармацевтски супстанции: предизвици и примена при проценка на квалитет на аналитички резултат“ (2015)
 • Анета Димитровска, Сузана Трајковиќ Јолевска, Катерина Брезовска, Јелена Ацевска. Евалуација на хемиски супстанции за фармацевтска употреба според европската фармакопеја, Богданци: Софија (2014) ISBN 978-9989-736-95-7. Високошколски учебници – Хемиски супстанции – Фармакопеја, европска (COBISS.MK-ID 95925770)
 • Анета Димитровска, Сузана Трајковиќ Јолевска, Катерина Брезовска, Јелена Ацевска. Евалуација на хемиски супстанции за фармацевтска употреба според европската фармакопеја, Богданци: Софија (2012) ISBN 978-9989-736-81-0. Високошколски учебници – Хемиски супстанции – Фармакопеја, европска (COBISS.MK-ID 90453258)
 • Магистерската тема на Фармацевтскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје: „Развој и проценка на различни хроматографски постапки за определување на алкалоиди од афион“ (2011)
 • Специјализација од областа на испитување и контрола на лекови на Фармацевтскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, наслов: „Развој и валидација на RP-HPLC метод за определување на алкалоиди од афион“ (2011)
 • Анета Димитровска, Сузана Трајковиќ Јолевска, Катерина Брезовска, Јелена Ацевска. Евалуација на хемиски супстанции за фармацевтска употреба според европската фармакопеја, Богданци: Софија (2010) ISBN 978-9989-736-73-5. Високошколски учебници – Хемиски супстанции – Фармакопеја, европска (COBISS.MK-ID 83414538)

/

 1. Аналитичар во Центарот за испитување и контрола на лекови (OMCL_CDQC_MK), Фармацевтски факултет, Универитет Св.Кирил и Методиј, Скопје
 2. Ангажиран експерт за проценка на фармацевтско-хемиската и биололошката документација (Mодул 3) од регистрационото досие на лекот при Агенцијата за лекови и медицински средства на Р.Македонија
 3. Уредник на меѓународно научно/стручно списание: International Journal of Pharmaceutical sciences: Open Access, Significs Group, Editorial Office 6195, North Major Drive Lexington, On the Lake Beaumont, Texas 77713, U.S.A, http://significsonline.com/pharmacy-pharmacology/index.php
 4. Рецензент на научни статии во реномирани часописи (како: Journal of Chromatography A, Elsevier; Journal of Separation Science, Wiley; Journal of Medicinal Plant Research, Academic Journals; Medicinal Chemistry, Bentham Science Publishers; Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Society of Chemists and Technologists of Macedonia; etc.)
 5. Член на работни групи и тела во рамки на Европскиот директорат за квалитет на лекови:
  1. OMCL Working Group for API testing, European Directorate for Quality of Medicines, Council of Europe, Strasbourg (2011 – )
  2. HMA Drafting Group- Risk-based Approach to Product Testing, Heads of the Medicines Agencies / European Directorate for Quality of Medicines, Strasbourg (2014 – )
  3. OMCL Working Group Management of Documents and Records, European Directorate for Quality of Medicines, Council of Europe, Strasbourg (2015)
  4. OMCL Implementation Working Group (related to the HMA Risk-based Approach to Product Testing), European Directorate for Quality of Medicines, Council of Europe, Strasbourg (2015)
  5. OMCL Evaluation Working Group (related to the HMA Risk-based Approach to Product Testing), European Directorate for Quality of Medicines, Council of Europe, Strasbourg (2016)
  6. OMCL Working Group Management of Samples, European Directorate for Quality of Medicines, Council of Europe, Strasbourg (2016)
  7. OMCL Communication Group, European Directorate for Quality of Medicines, Council of Europe, Strasbourg (2016 – )
  8. Expert at Group of 11 of European pharmacopoeia, European Directorate for Quality of Medicines, Council of Europe, Strasbourg (2016 – )

 1. Македонско фармацевтско друштво
 2. Фармацевската комора на Република Македонија
 3. Chemometrics working group within the Division of Analytical Chemistry, DAC, of the European association of Chemical Societies, EuCheMS