Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Д-р Ѓоше Стефков

Д-р Ѓоше Стефков


Д-р Ѓоше Стефков

Позиција Вонреден професор
Институт Институт за фармакогнозија
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 103
е-маил gost@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Ѓоше Стефков е роден 1973 година во Струмица, Македонија. Докторирал на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2011 година. Успешно завршил здраствени специјализации: Лековити растенија (фармакогнозија) во 2009 година и Испитување и контрола на лекови во 2014 година. Магистрирал на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Дипломирал на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1998 година.Поле на научен и наставен интерес: медицински и ароматични растенија (МАР), фитохемија, фармакогнозија, фитотерапија, етнофармакологија испитување на природни суровини и природни производи, заштита на растителни генетски ресурси, одржливо и органско производство на МАР.

1 Фитохемија Сем. 4 редовен Мр-нова
2 Фармакогнозија Сем. 5 редовен Мр-нова
3 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
4 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
5 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова
6 Испитување на растителни дроги Сем. 6 изборен Мр-нова
7 Етнофармакологија Сем. 9 изборен Мр-нова
8 Општа биологија Сем. 1 редовен Лаб
9 Испитување и анализа на природни производи Сем. 5 редовен Лаб
10 Дипломски проект Сем. 6 редовен Лаб
11 Екстракција и излоација на природни состојки Сем. 5 изборен Лаб
12 Испитување на етерични масла и ароматични суровини Сем. 5 изборен Лаб
13 Фитохемија Сем. 5 редовен Мр-стара
14 Фармакогнозија Сем. 6 редовен Мр-стара
15 Основи на фармацевтска биологија Сем. 3 редовен Мр-нова2015
16 Фитохемија Сем. 4 редовен Мр-нова2015
17 Фармакогнозија Сем. 5 редовен Мр-нова2015
18 Индивидуален проект Сем. 9 редовен Мр-нова2015
19 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова2015
20 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова2015
21 Испитување на растителни дроги Сем. 6 изборен Мр-нова2015

Меѓународни

 1. Project Title: High Content Screening of plant extracts used as traditional herbal medicines
  Angament: participant
  Тype of project: Bilateral collaboration between Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje and Austrian Drug Screening Institute (ADSI), Innsbruck, Austria
  Financed by: Ministry of education and science of R. Macedonia and ADSI, Innsbruck, Austria
  Project length: 2016-2018
 2. Project Title: Strengthening the regional scientific-research potential by studying medicinal and aromatic plants from the Sharr/Šar and Korab mountains (HigherKos)
  Angament: participant
  Тype of project: International (participants: Austria, Kosovo, Albania and Macedonia)
  Financed by: Austrian Development Corporation
  Project length: 2013-2014
 3. Project Title: Innovative approaches for better utilization of local biodiversity in see based on ethnoparmacology
  Angament: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: International (participatins: Macedonia, Albania, Bulgaria, Serbia)
  Financed by: the Participation Programme Committee of UNESCO, for “Southeast European Network on Phytochemistry and Chemistry of Natural Products for Green and Sustainable Growth” (SEE PhytoChemNet)
  Project length: 2013-2014
 4. Project Title: Conservation and utilization of the diversity of sage species (Salvia spp.) traditional food preservatives and spices
  Angament: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: International
  Financed by: SEE ERA Net Plus, International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research at German aerospace center (DLR)
  Project length: 2010-2012
 5. Project Title: Conservation and exploitation of indigenous medicinal and aromatic plants traditionally used in the SEE, WB Countries. A model approach for Sideritis spp. (Mountatin tea)
  Angament: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: International
  Financed by: SEE ERA Net Plus, International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research at German aerospace center (DLR)
  Project length: 2010-2012
 6. Project Title: Conservation and Characterization of Oregano (Origanum vulgare L.) wild population in Europe
  Angament: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: International
  Financed by: ECPGR Medicinal and Aromatic Plants working group (MAPs working group)
  Project length: 2010-2011
 7. Project Title: Genetic Structure of Dalmatian Sage (Salvia officinalis L.) Populations: A Model for a Collaborative Research on MAP Genetic Resources
  Angament: Principal Researcher in MacedoniaТype of project: International
  Financed by: SEED Net
  Project length: 2008-2010
 8. Project Title: Exploring the molecular biodiversity of medicinal and aromatic plants
  Angament: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: International
  Financed by: SEE ERA Net Plus, International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research at German aerospace center (DLR)
  Project length: 2007-2008
 9. Project Title: Chemical characterization of overground, medicinal and aromatic plants from Fam. Lamiaceae, Sideritis spp.
  Angament: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: Bilateral collaboration between Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje and Bulgarian Academy of Sciences (BAN), Sofia, Bulgaria
  Financed by: BAN, Sofia, Bulgaria and UNESCO
  Project length: 2005-2006

Национални

 1. Наслов на проект: Фармакогностички, фитохемиски и биолошко-фармаколошки испитувања на различни видови на коноп (Cannabis spp.) и соодветни преработки
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2016-2019
 2. Наслов на проект: Хемиска карактеризација и биолошка активност на етерично масло од жолт смил (Helichrysum italicum (Roth) G. Don)
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2016-2018
 3. Наслов на проект: Современи перспективи на одгледување и искористување на македонскиот афион
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален (учесници: УКИМ – Фармацевтски факултет, УКИМ – Земјоделски факултет и Алкалоид АД Скопје)
  Финансиран од: Алкалоид АД Скопје, Р. Македонија
  Траење на проектот: 2014-2017
 4. Наслов на проект: Хербални суровини како природни конзерванси
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален, за млади истражувачи
  Финансирано од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
  Траење на проектот: 2014-2015
 5. Наслов на проект: Испитување на содржина на биоактивни компоненти во различни видови на габата Ganoderma
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Dr. Robinson, Скопје.
  Траење на проектот: 2014-2015
 6. Наслов на проект: АЛКМАФ: Одгледување и искористување на афионот во Република Македонија.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Алкалоид АД Скопје
  Траење на проектот: 2010-2013
 7. Наслов на проект: Карактеризација на хемискиот состав и биолошката активност на видовите Pinus spp., Pinaceae и Juniperus spp., Cupressaceae од македонската флора и проценка на можностите за нивна употреба во медицински и други комерцијални цели.
  Ангажман: главен истражувач/раководител
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 2010-2012
 8. Наслов на проект: Етнофармакологија како појдовна основа во проучување на хербални производи со антидијабетично дејство и формулирање на современи фитофармацевтски форми за третман на инсулин-независен дијабетес
  Ангажман: главен истражувач/раководител
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 2006-2009
 9. Наслов на проект: Проучување на растителните видови од македонската флора од аспект на антиоксидативна активност и можни хепатопротективни ефекти
  Ангажман: главен истражувач/раководител
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 2003-2006
 10. Наслов на проект: Хемотаксономски, фармакогнозиски, и фитохемиски испитувања на родовите Teucrium, Calamintha, Acinos, Satureja Clinopoium и Micromeria во флората на РМ
  Ангажман: главен истражувач/раководител
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 1999-2002.

 • 2017 Фармацевтски факултет, Универзитет во Валенсија, Шпанија
 • 2008 Медитеранскиот агронамски институт во Ханија, Крит, Грција
 • 2007 Факултетот за фармацевтски науки во Копенхаген, Данска
 • 2004 Бугарската академија на науки, Институт за органска хемија со центар за фитохемија и на Институтот за применета ботаника, Софија , Бугарија
 • 2000 Фармацевтски факултет во Софија, Бугарија
 • 1999 Институтот за испитување на лековити растенија Јосиф Панчиќ-Белград, Србија

 1. Rešetnik I, Baričevič D, Batîr Rusu D, Carović-Stanko K, Chatzopoulou P, Dajić-Stevanović Z, Gonceariuc M, Grdiša M, Greguraš D, Ibraliu A, Jug-Dujaković M, Krasniqi E, Liber Z, Murtić S, Pećanac D, Radosavljević I, Stefkov G, Stešević D, Šoštarić I, Šatović Z. Genetic Diversity and Demographic History of Wild and Cultivated/Naturalised Plant Populations: Evidence from Dalmatian Sage (Salvia officinalis L., Lamiaceae). PLoS One. 2016 Jul 21; 11(7).
 2. Avni Hajdari, Behxhe Mustafa, Arjeta Kaçiku, Xhavit Mala, Brigitte Lukas, Alban Ibraliu, Gjoshe Stefkov and Johannes Novak. Chemical Composition of the Essential Oil, Total Phenolics, Total Flavonoids and Antioxidant Activity of Methanolic Extracts of Satureja montana L. Rec. Nat. Prod. 10:6 750-760, 2016.
 3. A.Poceva Panovska, J.Acevska, G.Stefkov, K.Brezovska, R.Petkovska, A.Dimitrovska. Optimization of HS-GC–FID–MS Method for Residual Solvent Profiling in Active Pharmaceutical Ingredients Using DoE. Journal of Chromatographic Science 54/2: 103–111, 2016.
 4. Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Jelena Acevska, Marija Karapandzova, Aneta Dimitrovska, Svetlana Kulevanova. Headspace screening: A novel approach for fast quality assessment of the essential oil from culinary sage. Food Chemistry; Jul 1; 202:133-40, 2016.
 5. G. Petruševski, J.Acevska, G.Stefkov, A.Poceva Panovska, I.Micovski, R.Petkovska, A.Dimitrovska, S.Ugarkovic. Characterization and origin differentiation of morphine derivatives by DSC/TG and FTIR analysis using pattern recognition techniques. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 109:18–27, 2015.
 6. Yunus Dogan, Anely Nedelcheva, Lukasz Luczaj, Constantin Dragulescu, Gjoshe Stefkov, Aida Maglajlic, Jonathan Ferrier, Nora Papp, Avni Hajdari, Behchet Mustafa, Zora Dajic-Stevanovic, Andrea Pieroni. Of the importance of a leaf: the ethnobotany of sarma in Turkey and the Balkans. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 11:25, 2015.
 7. Ljubica Adji Andov, Marija Karapandzova, Blagica Jovanova, Gjoshe Stefkov, Ivana Cvеtkovikj Karanfilova, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova. Antioxidative potential of Chenopodium botrys L. (Amaranthaceae), Macedonian pharmaceutical bulletin 61(2), 3-10 (2015).
 8. Nefrus Cheliku, Ivana Cvetkovikj Karanfilova, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Nikoll Bardhi, Bujar Qjazimi, Svetlana Kulevanova. Essential oil composition of five Basil cultivars (Ocimum basilicum) from Albania, Macedonian pharmaceutical bulletin 61(2), 11-18 (2015).
 9. Acevska, J., Stefkov, G., Cvetkovikj, I., Petkovska, R., Kulevanova, S., Cho, J., & Dimitrovska, A. (2015). Fingerprinting of morphine using chromatographic purity profiling and multivariate data analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 10, 18-27, 2015.
 10. Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Jasmina Petreska-Stanoeva, Marina Stefova, Svetlana Kulevanova, Flavonoids and Other Phenolic Compounds in Needles of Pinus peuce and Other Pine Specie from Macedonian Flora. Natural Product Communication; 10(6):987-990. 06/2015.
 11. Nikoll Bardhi, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj and Svetlana Kulevanova, Essential oil composition of indigenous populations of Hypericum perforatum L. southern Albania. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 34 (2), 2015.
 12. Floresha Sela, Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Svetlana Kulevanova. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oils of Juniperus excelsa Bieb. (Cupressaceae) Grown in R. Macedonia. Pharmacognosy research, 7 (1) 2015.
 13. Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Svetlana Kulevanova and Zlatko Satovic, Chemical Diversity of South-East European Populations of Salvia officinalis L. Chemistry & Biodiversity, 12 (7), 1025-1039, 2015.
 14. Gjoshe Stefkov, Biljana Miova, Suzana Dinevska-Kjovkarovska, Jasmina Petreska Stanoeva, Marina Stefova, Gordana Petrusevska and Svetlana Kulevanova. Chemical characterization of Centaurium erythrea L. and its effects on carbohydrate and lipid metabolism in experimental diabetes. Journal of ethnopharmacology, 152, 71-77, 2014.
 15. Gjoshe Stefkov, Slavcho Hristovski, Jasmina Petreska Stanoeva, Marina Stefova, Ljupcho Melovski and Svetlana Kulevanova. Resource assessment and economic potential of bilberries (Vaccinium myrtillus and Vaccinium uliginosum) on Osogovo Mtn., R Macedonia. Industrial Crops and Products, 61, 145-150, 2014.
 16. Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Elena Trajkovska-Dokik, Ana Kaftandzieva, Svetlana Kulevanova. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Pinus peuce Griseb. (Pinaceae) Growing Wild in R. Macedonia. Natural Product Communication, 9 (11) 2014.
 17. Bujar Qazimi, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj and Svetlana Kulevanova, Aroma Compounds of Mountain Tea (Sideritis scardica and S. raeseri) from Western Balkan, Natural Product Communication, 9 (9) 2014.
 18. Ilija Mitrevski, Jasmina Petreska Stanoeva, Marina Stefova, Gjoshe Stefkov and Svetlana Kulevanova. Polyphenols in Representative Teucrium Species in the Flora of R. Macedonia: LC/DAD/EDI-MSn Profile and Content, Natural Product Communication, 9 (2) 2014.
 19. Hamidi R. Меntor, Jovanova Blagica, Karapandzova Маriја, Stefkov Gjoshe, Cvetkovikj Ivana, Kulevanova Svetlana, Kadifkova Panovska Таtјаna, Toxicological Evaluation of Juniperus species from flora of the R. Macedonia, Full paper Book of 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Dures, Albania, May 2014.
 20. Fetah Elezi, Fatbardh Plaku, Alban Ibraliu, Gose Stefkov, Marija Karapandzova, Svetlana Kulevanova, Sali Aliu. Genetic variation of Oregano (Origanum vulgare L.) for etheric oil in Albania, Agricultural Science 4 (9), 449-454, 2013.
 21. Marija Karapandzova, Bujar Qazimi, Gjoshe Stefkov, Katerina Bačeva, Trajče Stafilov, Tatjana Kadifkova Panovska and Svetlana Kulevanova. Chemical Characterization, Mineral Content and Radical Scavenging Activity of Sideritis scardica and S. raeseri from R. Macedonia and R. Albania, Natural Product Communication, 8(5):639-644, 2013.
 22. I. Cvetkovikj, G. Stefkov, J. Acevska, J. Petreska, M. Karapandzova, M. Stefova, A. Dimitrovska, S. Kulevanova. Polyphenolic Characterization and Chromato¬graphic Methods for Fast Assessment of Culinary Salvia Species from South East Europe, Journal of Chromatography A, 1282 (2013) 38– 45, 2013.
 23. Floresha Sela, Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Svetlana Kulevanova. Chemical composition and antimicrobial activity of leaves essential oil of Juniperus communis (Cupressaceae) grown in Republic of Macedonia. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, 59, 23-32, 2013.
 24. Floresha Sela, Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Svetlana Kulevanova. Chemical composition and antimicrobial activity of berry essential oil of Juniperus oxycedrus L. (Cupressaceae) grown wild in Republic of Macedonia, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, 59, 41-48, 2013.
 25. Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Marina Stefova, Vassya Bankova, Svetlana Kulevanova, HPLC and Uv-spectrophotometry analysis of flavonoids in spray-dried and freez-dried extracts of Teucrium polium L. (Lamiaceae), Maced. pharm. bull., 58, 2012.
 26. Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Vlatko Stoimenov, Martin Crvenov, Svetlana Kulevanova. The influence of duration of the distillation of fresh or dried flowers on the essential oil composition of cultivated lavandin in Republic of Macedonia, Maced. pharm. bull., 58, 2012.
 27. J. Acevska, A. Dimitrovska, Gj. Stefkov, K. Brezovska, M. Karapandzova, S. Kulevanova. Development and validation of RP-HPLC method for determination of alkaloids from Papaver somniferum L., Papaveraceae, Journal of AOAC international, 95 (2), 399-405, 2012.
 28. J. Acevska, G. Stefkov, R. Petkovska, S. Kulevanova2, A. Dimitrovska, Chemometric approach for development, optimization and validation of different chromatographic methods for separation of opium alkaloids, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403, 1117-1129, 2012.
 29. M. Karapandzova, G. Stefkov, E. Trajkovska-Dokic, a. Kaftandzieva, S. Kulevanova (2011) Antimicrobial activity of needle essential oil of Pinus peuce Griseb. (Pinaceae) from Republic of Macedonia, Maced. pharm. bull., 57 (1,2), 25-36, 2011.
 30. F. Sela, M. Karapandzova, G. Stefkov, S. Kulevanova (2011) Chemical composition of berry essential oils from Juniperus communis L. (Cupressaceae) growing wild in Republic of Macedonia and assessment of the chemical composition in accordance to European Pharmacopoeia, Maced. pharm. bull., 57 (1,2), 43-52, 2011.
 31. G. Stefkov, I. Cvetkovic, M. Karapandzova, S. Kulevanova (2011) Essential oil composition of wild growing sage from R. Macedonia, Maced. pharm. bull., 57 (1,2), 71-76, 2011.
 32. M Karapandzova, G Stefkov, E Trajkovska Dokik, T Kadifkova Panovska, A Kaftandzieva, S Kulevanova, Chemical characterization and antimicrobial activity of the needle essential oil of Pinus mugo (Pinaceae) from Macedonian flora, Planta Med; 77. DOI: 10.1055/s-0031-1282708, 2011.
 33. Jasmina Petreskaa, Marina Stefova, Federico Ferreresb, Diego. A. Morenob, Francisco. A. Tomás-Barberánb, Gjose Stefkovc, Svetlana Kulevanovac and Angel Gil-Izquierdob (2011) Dietary Burden of Phenolics Per Serving of “Mountain Tea” (Sideritis) from Macedonia and Correlation to Antioxidant, Activity, Natural Product Communication, 6: (9), 1305-1314.
 34. G. Stefkov, Svetlana Kulevanova, Biljana Miova, Suzana Dinevska-Kjovkarovska, Per Molgaard, Anna Jager, Knud Josefsen (2011) Effects of Teucrium polium ssp. capitatum flavonoids on the lipid and carbohydrate metabolism in rats, Pharmaceutical Biology, 49 (9) 885-892.
 35. Petreska J., Stefkov G., Kulevanova S., Alpieva K., Bankova V., Stefova M. (2011) Phenolic compounds of Mountain tea from the Balkans: LC/DAD/ESI/MSn profile and content, Natural Product Communication, 6 (1) 21-30.
 36. Petreska J., Stefova M., Ferreres F., Moreno D.A., Tomas-Barberan F.A., Stefkov G., Kulevanova S., Gil-izquiredo A. (2011) Potential bioactive phenolics of Macedonian Sideritis species used for medicinal “Mountain tea”. Food Chemistry, 125: 13-20.
 37. Gjose Stefkov, Svetlana Kulevanova, Approaches in pharmacognosy research, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 57 (suppl), 2011.
 38. Jasmina Petreska, Gjoshe Stefkov, Svetlana Kulevanova, Kalina Alipieva, Vassya Bankova, Marina Stefova, Distribution of bioactive flavonoids in Sideritis species used for medicinal “mountain tea” in the Balkan countries, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 57 (suppl), 2011.
 39. Floresha Sela, Marija Karapandzova, Gjoshe Stefkov, Svetlana Kulevanova, Essential oil composition of Macedonian juniper (Juniperus communis L., Cupressaceae), Macedonian Pharmaceutical Bulletin 57 (suppl), 2011.
 40. M. Spaseska, M. Karapandzova, B. Quazimi, G. Stefkov, T. Stafilov, K. Baceva, S. Kulevanova, The content of minerals in herbs and tea-infusions of mountain tea (Sideritis scardica and Sideritis raeseri), Macedonian Pharmaceutical Bulletin 57 (suppl), 2011.
 41. Gjoshe Stefkov, Biljana Miova, Suzana Dinevska-Kjovkarovska, Jasmina Petreska, Marina Stefova, Gordana Petrusevska, Svetlana Kulevanova, Antidiabetic and antilipidemic properties of Centaurim erythrea L. (Gentianaceae), Macedonian Pharmaceutical Bulletin 57 (suppl), 2011.
 42. Gjoshe Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Marija Karapandzova, Valbona Krluku, Svetlana Kulevanova, Essential oil composition of wild growing sage from R. Macedonia, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 57 (suppl), 2011.
 43. Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Trajče Stafilov, Katerina Bačeva, Svetlana Kulevanova, The content of macro and micronutrients in dried needles and branches of macedonian pine (Pinus peuce Griseb., Pinaceae) v.s. their content in the plant residue after distillation of essential oil, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 57 (suppl), 2011.
 44. Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Svetlana Kulevanova, Essential oil Pinus, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 57 (suppl), 2011.
 45. M. Karapandzova, G. Stefkov, S. Kulevanova, Essential oil composition of Pinus peuce Griseb. (Pinaceae) growing on Pelister Mtn, Republic of Macedonia, Maced. Pharm. Bull., 56 (1,2) 13-22, 2010.
 46. B. Quazimi, M. Karapandzova, G. Stefkov, S. Kulevanova, Chemical composition of ultrasonic-assisted n-hexane extracts of Sideritis scardica Griseb. and S. raeseri Boiss.&Heldr. (Lamiaceae) from Macedonia and Albania, Maced. Pharm. Bull., 56 (1,2) 45-56, 2010.
 47. Karapandzova M., Stefkov Gj., Trajkovska-Dokic E., Kadifkova Panovska T., Petrovski O., Kulevanova S. (2010) Chemical composition of essential oil of Pinus peuce (Pinaceae) from Macedonia and its antimicrobial activity. Planta Med. 76: 1298 (P424).
 48. Flurim Nebija, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Trajche Stafilov, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova (2009) Chemical characterization and antioxidant activity of Eryngium campestre L., Apiaceae from Kosovo, Maced. Pharm. Bull., 55 (1, 2) 22 – 32.
 49. Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Marina Stefova, Svetlana Kulevanova (2009) Seasonal variation of flavonoids in Teucrium polium L. (Lamiaceae), Maced. Pharm. Bull., 55 (1, 2) 33-40.
 50. 2007
 51. Marina Stefova, Trajce Stafilov, Svetlana Kulevanova, Gjoshe Stefkov, Vassya Bankova, QSRR of Flavonoids: Evaluation of Substituent Contributions to RP HPLC Retention, J. Liquid. Chrom. & Rel. Technol.,30 (8), 1035-1049, 2007.
 52. Emanuela Kostadinova, Kalina Alpieva, Marina Stefova, Daniela Antonova, Ljuba Evstatieva, Vlado Matevski, Svetlana Kulevanova, Gjoshe Stefkov, Vassya Bankova, Chemical comosition of the essenmtial oils of three Micromeria species growing in Macedonia and Bulgaria, Maced. J.Chem. Chem. Ing., 26 (1), 3-7 (2007).
 53. G. Stefkov, A. Jager, P. Molgaard, K. Josefsen, S. Kulevanova, Antiinflamatoruy and antidiabetic activity of Teucrium polium extracts, Maced. Pharm. Bull. 53, 20-21, 2007.
 54. G. Stefkov, T. Gruev, S. Kulevanova, Biochemical assesment of the toxicity to liver, heart and kidneys of Teucrrium polium extracts in the treatment of diabetic rats, Maced. Pharm. Bull. 53, 276-277, 2007.
 55. F. Nebija, G. Stefkov, M. Karapandzova, B. Bauer Petrovska, S. Kulevanova, Defining of the morphological – anatomical markers for identification of root and herb from Eryngium campestre L., (Apiaceae), Maced. Pharm. Bull. 53, 296-297, 2007.
 56. F. Nebija, G. Stefkov, M. Karapandzova, M. Stefova, S. Kulevanova, HPLC metod for identification and determination of flavonoids in Eryngii herba (Eryngium campestre L., Apiaceae), Maced. Pharm. Bull. 53, 298-299, 2007.
 57. G. Stefkov, M. Stefova, S. Kulevanova, Localization and variability of flavone aglycones in Teucrium polium from different localties of the Republic of Macedonia, Maced. Pharm. Bull. 53, 300-301, 2007.
 58. G. Stefkov, G. Petrushevska, S. Kulevanova, Histomorfological assesment of the tioxicity to liver, myocardial and renal tissue of the Teucrium polium extracts in the treatment of diabetic rats, Maced. Pharm. Bull. 53, 302-303, 2007.
 59. G. Stefkov, A. Jager, P. Molgaard, K. Josefsen, S. Kulevanova, In vitro investigation of the insulinotropic effect of several flavonoids in INS-1E insulinoma cells, Maced. Pharm. Bull. 53, 304-305, 2007.
 60. G. Stefkov, A. Jager, P. Molgaard, K. Josefsen, S. Kulevanova, In vitro investigation of the insulinotropic effect of Teucrium polium extracts in INS-1E insulinoma cells, Maced. Pharm. Bull. 53, 306-307, 2007.
 61. Flurim Nebija, G. Stefkov, M. Karapanxova, B. Bauer Petrovska, S. Kulevanova, Морфолошко-анатомски карактеристики на корен и херба од Eryngium campestre L., (Apiaceae), Maced. pharm. bull., 52 (1,2) 57-64, 2006.
 62. Svetlana Kulevanova, Ana Kaftandzhieva, Aneta Dimitrovska, Gjoshe Stefkov, Nikola Panovski, Antimicrobial activity of essential oils of Thymus L. (Lamiaceae) with lower content of phenolic compounds, Maced. pharm. bull., 50 (1), 2004.
 63. Svetlana Kulevanova, Marina Stefova, Trajce Stafilov, Tatjana Kadifkova Panovska, Gjose Stefkov, Development of HPLC methods for determination of flavones, flavonols and flavanones in plant material, Maced. pharm. bull., 49, 142-143, 2003.
 64. Gjoshe Stefkov, Svetlana Kulevanova, Medicinal and aromatic plants in Europe and Macedonia, Maced. pharm. bull., 49, 150-151, 2003.
 65. Svetlana Kulevanova, Aneta Dimitrovska, Ana Kaftandjieva, Tatjana Kadifkova Panovska, Gjoshe Stefkov, Nikola Panovski, Nonphenolic species from genus Thymus L. (Lamiaceae) in the flora of R. Macedonia: antimicrobial and antioxidant activity, Maced. pharm. bull., 49, 182-183, 2003.
 66. Marina Stefova, Svetlana Kulevanova, Trajce Stafilov, Gjoshe Stefkov, Quantitative determination of total flavones in Teucrium polium using HPLC-UV-DAD, Maced. pharm. bull., 49, 184-185, 2003.
 67. S. Kulevanova, A. Kaftandzieva, A. Dimitrovska, Gj. Stefkov, N. Panovski, Potential antimicrobial activity of the essential oils of some Macedonian Thymus tosevii Vel. (Lamiaceae) varietes, Acta Pharmaceutica, 52 (4), 305-311, 2002.
 68. S. Kulevanova, M. Stefova, Gj. Stefkov, T. Stafilov, Identification, isolation and determination of flavones in Origanum vulgare from Ma¬cedonian flora, J. Liq. Chromatorg. & Rel. Technol., 24, 589-600 (2001).
 69. T. Kadifkova Panovska, Gj. Stefkov, S. Kulevanova, Investigation of the inhibitory activities of Thymus tosevii extracts on thermal autooxidation of lard, Proceeding of the I CAMPSEEC, 527-531, 2000.
 70. S. Kulevanova, A. Dimitrovska, S. Trajkovic Jolevska, B. Bauer, Gj. Stefkov, Medicinal and aromatic plants in R Makedonija, Proceeding of I CAMPSEEC, 61-67, 2000.
 71. S. Kulevanova, A. Kaftandzieva, A. Dimitrovska, Gj. Stefkov, T. Grdanoska, N. Panovski, Investigation of antimicrobial activity of several Macedonian Thymus L. species (Lamiaceae), Bolletino Chimico Farmaceutico, 139, 276-280, 2000.
 72. S. Kulevanova, G. Stefkov, M. Ristic., Examination of flowers and essential oil of Lavandula officinalis grown on mountain Kozjak (Macedonia), Bull. Chem. Technol. Macedonia, 19 (2), 165-169.

 • J.Acevska, G.Stefkov, A.Dimitrovska. “Study on chromatographic behavior of opium poppy alkaloids: chemometric approach for development, optimization and validation of different chromatographic methods” LAP Lambert Academic Publishing (2015-11-09 ) ISBN-13: 978-3-659-78065-3; ISBN-10:3659780650; EAN:9783659780653
 • С. Кулеванова, Ѓ. Стефков, М. Карапанџова, Фармакогнозија, (во печат).
 • С. Кулеванова, Ѓ. Стефков, М. Карапанџова, Фитохемија, УКИМ, Скопје, 2011.
 • Gj. Stefkov, S. Hristovski, D. Prelic, A. Cvetkovska-Gjorgjievska, T. Mitev. Asian tiger mosquito (Aedes albopictus Skuse, 1894) in R.Macedonia. WHO report (2010).
 • С. Кулеванова, Ѓ. Стефков, М. Карапанџова, Практикум за изведување вежби по фармакогнозија, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје.
 • С. Кулеванова, Ѓ. Стефков, М. Карапанџова, Интерна скрипта за вежби по предметот Фитохемија.
 • С. Кулеванова, Ѓ. Стефков, М. Карапанџова, И. Цветковиќ, Интерна скрипта за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни состојки.
 • С. Кулеванова, Ѓ. Стефков, М. Карапанџова, Интерна скрипта за вежби по предметот Испитување на етерични масла и ароматични суровини.
 • С. Кулеванова, Ѓ. Стефков, Упатство и монографии за собирачи според принципите на органското производство, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство на Р. Македонија, Одделение за органско земјоделство, Скопје, 2004.

/

 1. Член на експертската работна група 13Б при Европската фармакопеја
 2. Ангажиран експерт од областа на медицински растенија и природните производи при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ
 3. Член на Комисијата за класификација на медицински производи кои се издаваат без рецепт при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ
 4. Комисија за пуштање во промет на традиционални хербални лекови при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ
 5. Член на комисија за класификација на медицински производи пуштање во промет на гранични производи при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ
 6. Член на комисија за додатоци во исхраната и специјални видови на храна при Агенција за храна и ветеринарство на РМ
 7. Член на комисија за оценување на исполнувањето на условите во однос на проистор, опрема и кадар за добивање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели при Министерството за здраство на РМ
 8. Член на комисија за оценување на исполнувањето на условите во однос на проистор, опрема и кадар за добивање на одобрение за производство на екстракти од коноп за медицински цели при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ
 9. Член на експертската работна група за измени на законот за Опојни дроги и психотропни супстанци
 10. Национален координатор на Европската кооперативна програма за заштита на растителните генетски ресурси за медицински и ароматични растеија
 11. Рецензент во повеќе научни списанија: Food Chemistry, Pharmaceutical Biology, Journal of Ethnopharmacology, Natural Product Communication, Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy, Journal of Medicinal Plants Research, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Journal of Medicinal Plants Research, African Journal of Microbiology Research, Macedonian Journal of Medicinal sciences, Macedonian Pharmaceutical Bulletin

 1. Македонско фармацевтско друштво
 2. Македонско еколошко друштво
 3. Асоцијацијата за медицинските и ароматичните растенија на југоисточна Европа (AMAPSEEC)