Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Татјана Кадифкова Пановска

д-р Татјана Кадифкова Пановска


д-р Татјана Кадифкова Пановска

Позиција Редовен професор
Институт Институт за применета биохемија
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 201
е-маил taka@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Татјана Кадифкова Пановска е родена 1965 година во Штип, Република Македонија. Дипломирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1988 година. Магистрирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во 1996 година. Докторирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2004 година.Поле на научен и наставен интерес: биохемија на слободни радикали, природни антиоксиданси, токсикологија, труење-превенција, дијагноза и третман, клиничка биохемија.

1 Биохемија Сем. 3 редовен Мр-нова
2 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
3 Токсикологија Сем. 8 редовен Мр-нова
4 Клиничка биохемија Сем. 8 редовен Мр-нова
5 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
6 Основи на биохемија Сем. 3 редовен Лаб
7 Клинички биохемиски анализи Сем. 6 редовен Лаб
8 Токсиколошки и форензични анализи Сем. 6 редовен Лаб
9 Биохемија Сем. 3 редовен Мр-нова2015
10 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова2015
11 Токсикологија Сем. 8 редовен Мр-нова2015
12 Клиничка биохемија Сем. 8 редовен Мр-нова2015
13 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова2015
14 Општа биохемија Сем. 5 редовен Мр-стара
15 Клиничка биохемија Сем. 7 редовен Мр-стара
16 Токсикологија Сем. 9 редовен Мр-стара
17 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-стара
18 Труење: превенција, дијагноза и третман Сем. 9 изборен Мр-нова
19 Клиничка ензимологија Сем. 6 изборен Лаб
20 Лабораториска практика за клиничка токсикологија Сем. 6 изборен Лаб
21 Лабораториска анализа на хормонските нарушувања Сем. 6 изборен Лаб
22 Терапевтски мониторинг Сем. 6 изборен Лаб
23 Мониторинг на терапевтски лекови и токсикологија Сем. 9 изборен Мр-стара
24 Труење: превенција, дијагноза и третман Сем. 9 изборен Мр-стара
25 Токсикологија на лекови Сем. 9 изборен Мр-стара
25 Ефикасност и безбедност на хербални лекови и додатоци во исхраната Сем. 1 редовен втор циклус
25 Природни антиоксиданси Сем. 1 редовен втор циклус
25 Принципи, методи и дијагностика во клиничка биохемија Сем. 1 редовен трет циклус
25 Биохемиска токсикологија Сем. 1 редовен трет циклус
25 Фармацевтска токсикологија Сем. 1 редовен трет циклус

Меѓународни

 1. Project Title: Project for Candidate countries Member State Committee tasks – Authorisation and Evaluation of Chemicals
  Angament: participant
  Тype of project: IPA project
  Financed by: EU CONTRIBUTION
  Project length: 2011-2012
 2. Project Title: Good Governance in the Public Pharmaceutical Sector
  Angament: participant
  Тype of project: Bilateral collaboration between The Ministry of Health of RM and WHO
  Financed by: WHO
  Project length: 2007-2010
 3. Project Title: Risk management of chemicals in Macedonia
  Angament: participant
  Тype of project: Bilateral collaboration between The Ministry of Health of RM and the Swedish Chemicals Agency (KemI)
  Financed by: KemI
  Project length: 2007-2010
 4. Project Title: Impact of new technologies on the health benefits and safety of bioactive plant compounds
  Angament: participant
  Тype of project: COST action 926
  Financed by: EU Commision
  Project length: 2005-2008
 5. Project Title: Chemical characterization of overground, medicinal and aromatic plants from Fam. Lamiaceae, Sideritis spp.
  Angament: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: Bilateral collaboration between Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje and Bulgarian Academy of Sciences (BAN), Sofia, Bulgaria
  Financed by: BAN, Sofia, Bulgaria and UNESCO
  Project length: 2005-2006
 6. Project Title: Reconstruction of Pharmaceutical Education in the Republic of Macedonia Angament Angament: participant
  Тype of project: TEMPUS project, CD_JEP-18016-2003
  Financed by: Joint European Projects
  Project length: 2004-2007

Национални

 1. Наслов на проект: Антиоксидативна и цитотоксична активност на селектирани хербални суровини
  Ангажман: главен истражувач/раководител
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2015-2016
 2. Наслов на проект: Хербални сурови како природни конзерванси
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2014-2015
 3. Наслов на проект: Карактеризација на хемискиот состав и биолошката активност на видовите Pinus spp., Pinaceae и Juniperus spp., Cupressaceae од македонската флора и проценка на можностите за нивна употреба во медицински и други комерцијални цели.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 2010-2012
 4. Наслов на проект: Tvining proekt KARDS: Borba protiv kriminal povrzan so droga (Combating Drugs related Activities)
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Vlada na RM & Ministerstvo za zdravstvo
  Траење на проектот: 2007-2008
 5. Наслов на проект: Проект за управување со здравствениот сектор (Акредитирана програма за обука на клучни обучувачи: едукатори, ментори и испитувачи)
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за здравство и Светска Банка
  Траење на проектот: 2005-2008
 6. Наслов на проект: Проучување на растителните видови од македонската флора од аспект на антиоксидативна активност и можни хепатопротективни ефекти
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 2003-2006
 7. Наслов на проект: Национален имплементационен план за намалување и елиминација на перзистентни органски загадувачи во Р. Македонија
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за животна средина и просторно планирање
  Траење на проектот: 2002-2004
 8. Наслов на проект: Хемотаксономски, фармакогнозиски, и фитохемиски испитувања на родовите Teucrium, Calamintha, Acinos, Satureja Clinopoium и Micromeria во флората на РМ
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 1999-2002.

 • Септември 2011 – Интернационален тренинг за Процесот на авторизација и евалуација на досие за хемикалии, Европска Агенција за Хемикалии – Хелсинки/ Агенција за хемикалии – Загреб, Хрватска
 • Октомври 2010 – Интернационален тренинг за Ризик менаџмент на хемикалии/Класификација, обележување и пакување, Шведска агенција за хемикалии (KEMI Swedish Chemicals Agency) – Стокхолм /Агенција за хемикалии – Србија, Белград, Р. Србија
 • Април 2007 – Институт по биохемиска токсикологија, Универзитет во Стокхолм, Шведска
 • Окт. 1997 – PhD Курс (UNESCO) – “Примена на аналитички методи за анализа на контаминенти во животна средина“ – Вишеград, Унгарија

 1. Оригинални научни трудови објавени во национални и меѓународни списанија
 2. Jovanova Blagica, Petreska Ivanovska Tanja, Hiljadnikova Bajro Marija, Petrushevska Tozi Lidija, Kadifkova Panovska Tatjana. Determination of the cytotoxicity of Juniperus berries collected in R. Macedonia. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy, Vol. 15 (suppl. 1), 2017; 26.
 3. Jovanova Blagica and Kadifkova Panovska Tatjana. Cytotoxic activity of five commercial herbs against Artemia salina L. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy, Vol. 15 (suppl. 1), 2017; 26.
 4. Darinka Gjorgieva Ackova, Tatjana Kadifkova Panovska, Katerina Baceva Andonovska, and Trajce Stafilov, Evaluation of genotoxic variations in plant model systems in a case of metal stressors, Journal of Environmental Science and Health, Part B, Vol. ), No. 0, 1 – 10, 2016, IF 1,202.
 5. Blagica Jovanova, Marija Hiljadnikova-Bajro, Tatjana Kadifkova Panovska, Antioxidant versus toxic capacity of selected herbal products, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 261-262, 2016.
 6. Milena Spasovska and Tatjana Kadifkova Panovska, Acute and chronic renal failure related with anemia and thrombocytopenia, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 271-272, 2016.
 7. Verica Petkova Irina Mladenovska, Tatjana Kadifkova Panovska, Effect of glucose concentration on glucose oxidase activity in a minimal model must, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 287-288, 2016.
 8. Suzana Angelova, Biljana Mladenovski and Tatjana Kadifkova Panovska, Determination of lead and cadmium in foods by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 289-290, 2016.
 9. Suzana Angelova, Valide Sabani and Tatjana Kadifkova Panovska, Determination of aflatoxins in some foodstuffs by HPLC, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 291-292, 2016.
 10. Eljona Chilku, Blagica Jovanova, Snezana Ivic Kolevska and Tatjana Kadifkova Panovska, Screening of some plant species for their antioxidant and antibacterial activity, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 293-294, 2016.
 11. Darinka Gjorgieva Ackova, Tatjana Kadifkova Panovska, Katerina Baceva Andonovska and Trajce Stafilov, Approach to detect possible genotoxic effects of metals in plants, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 295-296, 2016.
 12. Milena Prculovska, Ivana Angelovska, Tatjana Kadifkova Panovska, Marija Hiljadnikova-Bajro, Biochemical pathways in cancer progression as pharmacological targets, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 297-298, 2016.
 13. Ivana Angelovska, Milena Prculovska, Tatjana Kadifkova Panovska, Marija Hiljadnikova-Bajro, Biomolecular mechanisms of cancer initiation as targets for therapeutic intervention, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 299-300, 2016.
 14. Irena Smokvarska, Tatjana Kadifkova Panovska, Marija Hiljadnikova-Bajro, Biochemical identification of Helicobacter pylori using the urea breath test, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 301-302, 2016.
 15. Suzana Angelova, Valide Sabani and Tatjana Kadifkova Panovska, Determination of Ochratoxin A in some dried fruits by liquid chromatography, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 303-304, 2016.
 16. Blagica Jovanova and Tatjana Kadifkova Panovska, Determination of the toxic bioactivity of methanol extracts of selected commercial herbal teas, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 305-306, 2016.
 17. Iva Antova, Tatjana Kadifkova Panovska, Marija Hiljadnikova-Bajro, The cancer metabolism and associated therapeutic interventions, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 307-308, 2016.
 18. Blagica Jovanova, Marija Karapandzova, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova, Evaluation of the toxic potential on Pinus species natively growing on the territory of Republic of Macedonia, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 309-310, 2016.
 19. Emilija Kostoska, Aleksandra Crvenpanova, Tanja Angjuseva, Zan Mitrev, Tatjana Kadifkova Panovska, The role of cardiac markers in the diagnosis of acute myocardial infarction and angina pectoris, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 313-314, 2016.
 20. Leonard Kurti, Blagica Jovanova, Ariana Kelmendi, Tatjana Kadifkova Panovska and Svetlana Kulevanova, Evaluation of antioxidant activity of berries of Juniperus communis and Juniperus oxycedrus from Macedonian flora, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 321-322, 2016.
 21. Sofija Gicheva, Marija Hiljadnikova-Bajro, Tatjana Kadifkova Panovska, The function of sialic acid and its polymers and associated diseases, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 653-654, 2016.
 22. Elisaveta Durolojkova, Marija Hiljadnikova-Bajro and Tatjana Kadifkova Panovska, The toxicology of aflatoxins and public awareness, Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 657-658, 2016.
 23. Jovanova Blagica and Kadifkova Panovska Tatjana. Screening of the antioxidant properties of spices. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy, Vol. 15 (suppl. 1), 2017; 25.
 24. Jovanova Blagica, Kadifkova Panovska Tatjana, Kulevanova Svetlana. Antioxidant activity and cytotoxic potential of selected commercial spices. Book of Abstracts – IBSC, Novi Sad, Serbia, 2016;177-178.
 25. Jovanova Blagica, Kulevanova Svetlana, Kadifkova Panovska Tatjana. Cytotoxic potential of selected commercial herbal teas according to the Brine shrimp lethality assay. Book of Abstracts – IBSC, Novi Sad, Serbia, 2016;248-249.
 26. Kurti Leonard, Jovanova Blagica, Kelmendi Ariana, Kadifkova Panovska Tatjana, Kulevanova Svetlana. Evaluation of antioxidant activity of berries of Juniperus excelsa, Juniperus communis and Juniperus oxycedrus from Macedonian flora. Macedonian pharmaceutical bulletin, Vol. 62 (suppl), 2016;321-322.
 27. Chilku Eljona, Jovanova Blagica, Ivic Kolevska Snezana and Kadifkova Panovska Tatjana. Screening of some plant species for their antioxidant and antibacterial activity. Macedonian pharmaceutical bulletin, Vol. 62 (suppl), 2016;293-294.
 28. Jovanova Blagica, Hiljadnikova Bajro Marija, Kadifkova Panovska Tatjana. Antioxidant versus toxic capacity of selected herbal products. Macedonian pharmaceutical bulletin, Vol. 62 (suppl), 2016;261–262.
 29. Jovanova Blagica and Kadifkova Panovska Tatjana. Determination of the toxic bioactivity of methanol extracts of selected commercial herbal teas. Macedonian pharmaceutical bulletin, Vol. 62 (suppl), 2016;305-306.
 30. Jovanova Blagica, Karapandzova Marija, Kadifkova Panovska Tatjana, Kulevanova Svetlana. Evaluation of the toxic potential of Pinus species natively growing on the territory of Republic of Macedonia. Macedonian pharmaceutical bulletin, Vol. 62 (suppl), 2016;309–310.
 31. L. Kurti, B. Jovanova, A. Kelmendi, M. Hamidi, T. Kadifkova-Panovska, S. Kulevanova, Antioxidant activity of Macedonian Juniper (Juniper communis L.) fruit extracts, Toxicology Letters, Vol. 238/2S (2015).
 32. Adji Andov Ljubica, Jovanova Blagica, Karapandzova Marija, Cvetkovikj Ivana, Stefkov Gjoshe, Kadifkova Panovska Tatjana, Kulevanova Svetlana. Total polyphenols and antioxidant capacity of Chenopodium botrys L. Book of Abstracts – 7th ICPH, Tours, France, 2015;282.
 33. Adji Andov Ljubica, Karapandzova Marija, Jovanova Blagica, Stefkov Gjose, Cvetkovikj Ivana, Kadifkova Panovska Tatjana and Kulevanova Svetlana. Antioxidative potential of Chenopodium botrys L. (Amaranthaceae). Macedonian pharmaceutical bulletin, Vol. 61 (2), 2015;3–10.
 34. Jovanova Blagica, Slaveska Raicki Renata, Kadifkova Panovska Tatjana. Risk assessment strategies, toxicity testing and policy aspects of nanomaterials. Indian journal of nanoscience. Vol. 3(1), 2015;19-29.
 35. Blagica Jovanova, Renata Slaveska Raicki, Tatjana Kadifkova Panovska, Risk assessment strategies, toxicity and policy aspects of nanomaterials, Indian Journal of Nanoscience, Vol 3 (1), 19-29, June, 2015.
 36. M. Spasovska, T. Kadifkova Panovska, S. Mena, L. Klashninovska, N. Taleska, Correlation between the parathyroid hormone and the biochemical and demographic data in hemodialysis patients, Clin Chem Lab Med 2014; 52, Special Suppl, pp S1-S1760, DOI 10.1515/cclm-2014-4035
 37. Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Floresha Sela, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova, Chemical characterization and radical scavenging activity of leaves of Juniper foetidisima, J. excelsa and J. communis from Macedonian flora, Macedonian pharmaceutical bulletin, 60 (2) 29-37 (2014).
 38. Darinka Gjorgieva, Tatjana Kadifkova Panovska, Tatjana Ruskovska, Katerina Baceva and Trajce Stafilov, Influence of heavy metal stress on antioxidant status and DNA damage in Urtica dioica, BioMed Research International, 2013, Article ID 276417, 6 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/276417(IF=2.436)
 39. Darinka Gjorgieva, Tatjana Kadifkova Panovska, Tatjana Ruskovska, Katerina Baceva and Trajce Stafilov, Mineral nutrient imbalance, total antioxidant level and DNA damage in common bean (Phaseolus vulgaris L.) exposed to heavy metals, Physiol Mol Biol Plants, 19(4): 499-507, 2013, DOI 10.1007/s12298-013-0196-0. (IF=0.682)
 40. Marija Karapandjova, Bujar Qazimi, Gjoshe Stefkov, Katerina Baceva, Trajce Stafilov, Tatjana Kadifkova Panovska and Svetlana Kulevanova, Chemical Characterisation, Mineral content and Radical Scavenging Activity of Sideritis scardica nad S. raesveri form R. Macedinia and R. Albania, Natural Product Communication,(8) 5, 553-688, 2013 (IF=1.242)
 41. Benhammou, N., Ghambaza, N., Benabdelkader, S., Atik-Bekkara, F. and Kadifkova Panovska, T., Phytochemicals and antioxidant properties of extracts from the root and stems of Anabasis articulata, International Food Research Journal 20(5): 2057-2063 (2013) (IF=0.123), http://www.ifrj.upm.edu.my D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, S. Mitrev, B. Kovacevik, E. Kostadinovska, K. Bacevа, T. Stafilov, Assessment of the genotoxicity of heavy metals in Phaseolus vulgaris L. as a model plant system by random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis, Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 47 (2012) 366-373. (IF=1.263)
 42. M. Karapandzova, G. Stefkov, E. Trajkovska-Dokik, T. Kadifkova Panovska, A. Kaftandzieva, S. Kulevanova, Chemical characterisation and antimicrobial activity of the needle essential oil of Pinus mugo (Pinaceae) from macedonian flora, DOI: 10.1055/s-0031-1282708, Planta Med 77, 2011. (IF=2.153)
 43. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, K. Baceva, T. Stafilov, Metalic trace elements in medicinal plants from Macedonia, Middle-East Journal of Scientific Research, 7(1) (2011) 109-114, IDOSI Publications, 2011.
 44. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, S. Mitrev, B. Kovacevik, E. Kostadinovska, New trends in biomonitoring: application of RAPD-PCR and plant model systems to genetic ecotoxicology, Macedonian Pharmaceutical Billetin 57 (2011) 133-134.
 45. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, T. Ruskovska, Antioxidant status and DNA damage induced by heavy metals in Matricaria recutita L. (Asteraceae), Macedonian Pharmaceutical Billetin 57 (2011) 144-146.
 46. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, S. Mitrev, B. Kovacevik, E. Kostadinovska, Assessment of genotoxicity of xenobiotics by RAPD-PCR, Macedonian Pharmaceutical Billetin 57 (2011) 146-147.
 47. D. Efremova, M. Spasovska, S. Neshova, T. Kadifkova Panovska, Protective role of salivaric urea in cariogenic processes, Macedonian Pharmaceutical Billetin 57 (2011) 167-168.
 48. S. Neshova, M. Spasovska, D. Efremova, T. Kadifkova Panovska, Creatin kinaza – MB (CK-MB) isoensyme, AMI evaluation marker, Macedonian Pharmaceutical Billetin 57 (2011) 169-170.
 49. M. Spasovska, D. Efremova, S. Neshova, T. Kadifkova Panovska, Myeloperoxidase – risk factor for cardiovascular disease, Macedonian Pharmaceutical Billetin 57 (2011) 129-130.
 50. T. Kadifkova Panovska, K. Stojkovska, R. Slaveska-Raicki, Monitoring of persistent organochlorine pesticides in surface water of the Prespa region, Macedonian Pharmaceutical Billetin 57 (2011) 136-137.
 51. M. Hijladnikova Bajro, T. Kadifkova Panovska, Laboratory biomarkers in cardiovascular medicine, Macedonian Pharmaceutical Billetin 57 (2011) 137-138.
 52. D. Jakimova, S. Angelova, T. Kadifkova Panovska, Quality and safety of additives in meat products, Macedonian Pharmaceutical Billetin 57 (2011) 158-159.
 53. T. Kadifkova Panovska, S. Kulevanova, Toxicological risks of herbal medicines, Macedonian Pharmaceutical Billetin 57 (2011) 179-178.
 54. V. Nicha, R. Slaveska Raichki, T. Kadifkova Panovska, Harmonization of inspection supervision in the pharmaceutical sector of the Republic of Macedonia in conformity with the recommendations of the European legislation and WHO, Macedonian Pharmaceutical Billetin 57(1,2) (2011) 77-83.
 55. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, K. Baceva, T. Stafilov, Some toxic and essential metals in medicinal plants growing in R. Macedonia , American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences 2(1) (2010) 57-61, IDOSI Publications, 2010.
 56. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, K. Baceva, T. Stafilov, Content of toxic and essential metals in medicinal herbs growing in polluted and unpolluted areas of Macedonia, Arh Hig Rada Toksikol 61 (2010) pp. 297-303, DOI: 10.2478/10004-1254-61-2010-2022.
 57. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, K. Baceva, T. Stafilov, Assessment of heavy metal pollution in Republic of Macedonia using a plant assay, Arch Environ Contam Toxicol DOI 10.1007/s00244-010-9543-0, Springer Science+Business Media, LLC (2010) (IF=2.012)
 58. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, K. Baceva, T. Stafilov, Monitoring of heavy metal pollution using plant assay, Arhiv za farmaciju, 60-5 (2010) 1103-1104.
 59. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, K. Baceva, T. Stafilov, Metal content in medicinal plants growing in Macedonia, Arhiv za farmaciju, 60-5 (2010) 1105-1106.
 60. T. Kadifkova Panovska, S. Kulevanova, Evaluation of antioxidant capacity of Micromeria cristata L. extracts, Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry (EJEACChe), 9(3), (2010) 627-635. (IF=0.419)
 61. M. Karapandzova, G. Stefkov, E. Trajkovska-Dokik, T. Kadifkova Panovska, A. Kaftandzieva, O. Petrovski, S. Kulevanova, Chemical composition of essential oil of Pinus peuce (Pinaceae) from macedonian flora and its antimicrobial activity, DOI: 10.1055/s-0030-1264722, Planta med 76 (2010) 1298- 29. (IF=2.369)
 62. Nabila Benhammou, Fawzia Atik Bekkara and Tatjana Kadifkova Panovska, Antioxidant activity of methanolic extracts and some bioactive compounds od Atriplex halimus, Comptes Rendus Chimie, vol. 12 (12) 2009, 1259-1266, DOI: 10.1016/j.crci.2009.02.004, (IF=1.483)
 63. F. Nebija, G. Stefkov, M. Karapandzova, T. Stafilov, T. Kadifkova Panovska, S. Kulevanova, Chemical characterization and antioxidant activity of Eringium campestre L., Apiaceae from Kosovo, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 01/2009; 55(1-2), 22-32, UDC: 582.794.1.675:272(497.115).
 64. Renata Slaveska Raichki, Vasilka Nicha and Tatjana Kadifkova Panovska, Professional competences, credentialing and continuing professional development in the pharmacy profession – Model Framework for Patient Centered Pharmaceutical Care, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 01/2009; 55(1-2), 57-74, UDC: 615.15:174.
 65. Fawzia Atik Bekkara, Nabila Benhammou and Tatjana Kadifkova Panovska, Biological activities of essential oil and ethanolic extract of Inula viscosa from the Tlemcen Region of Algeria Advanced in Food Sciences, by PSP 30-(3), 132-139, 2008.
 66. T. Kadifkova Panovska, S. Kulevanova, I. Gorgoski, M. Bogdanova, G. Petrushevska, Hepatoprotective effect of the ethyl acetate extract of Teucrium polium, L. against carbon tetrachloride-induced hepatic injury in rats, Acta Pharm., 57, 214-248, 2007.
 67. Nabila Benhammou, Fawzia Bekkara and Tatjana Kadifkova Panovska, Antiradical capacity of the Phenolic Compounds of Pistacia lentiscus L. and Pistacia atlantica Desf., Advanced in Food Sciences, 29 (3), 155-161, 2007.
 68. Desa Jakimova and Tatjana Kadifkova Panovska, Quantitative determination of Aflatoxin B1 in peanuts, Macedonian pharmaceutical bulletin 53 (1,2) 321-322, 2007.
 69. Nabila Benhammou, Fawzia Bekkara and Tatjana Kadifkova Panovska, Evaluation of the antifungal and antioxidant activities of essential oils of Pistacia lentiscus L. and Pistacia atlantica Desf., Macedonian pharmaceutical bulletin 53 (1,2) 311-312, 2007.
 70. T. Kadifkova Panovska, S. Kulevanova, I. Gorgoski, M. Bogdanova, G. Petrushevska, Studies on the preventive effect of Micromeria cristata extracts on fatty liver development by carbon tetrachloride in rats, Macedonian pharmaceutical bulletin 53 (1,2) 294-295, 2007.
 71. T. Kadifkova Panovska, S. Kulevanova, I. Gorgoski, M. Bogdanova, G. Petrushevska, Evaluation of the antioxidant and hepatoprotective effect of Helychrisum plicatum extracts, Macedonian pharmaceutical bulletin 53 (1,2) 292-293, 2007.
 72. T. Kadifkova Panovska, S. Kulevanova, I. Gorgoski, M. Bogdanova, G. Petrushevska, Prophilactic effect of Urtica dioica seed extracts against acute experimental hepatotoxicity in vivo, Macedonian pharmaceutical bulletin 53 (1,2) 290-291, 2007.
 73. S. Kulevanova, and T. Kadifkova Panovska, The health benefits of tea, Macedonian pharmaceutical bulletin 53 (1,2) 272-273, 2007.
 74. T. Kadifkova Panovska, and S. Kulevanova, Reactive Oxigen Species and defence Systems, Macedonian pharmaceutical bulletin 53 (1,2) 253-254, 2007.
 75. Nabila Benhammou, Fawzia Atik Bekkara and Tatjana Kadifkova Panovska, Antiradical capacity of phenolic compounds, Advanced in Food Sciences, by PSP 29-(3), 155-161, 2007, (IF 0,43).
 76. Tatjana Kadifkova Panovska and Svetlana Kulevanova, Effect of Teucrium polium, L. on lipid peroxidation in rat liver microsomes, Planta medica, 72 (11), 1032, 2006, (IF 1,96).
 77. Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova and Marina Stefova, In vitro antioxidant activity of some Teucrium species (Lamiaceae), Acta Pharm. 55 (2005) 207-214.
 78. Tatjana Kadifkova Panovska and Svetlana Kulevanova, Effect of some Teucrium species (Lamiaceae) on lipid peroxidation in rat liver microsomes, Fresenius Environmental Bulletin, (2005)14 (10), 957-959, (IF 0,43).
 79. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S. and Stefova M., The antioxidant activity in some species of Lamiaceae, Macedonian pharmaceutical bulletin (2004) 50 (2) 9-14.
 80. Kulevanova S. Stefova M., Stafilov T., Kadifkova Panovska T., Stefkov Gj., Development of HPLC methods for determination of flavones, flavonols and flavanones in plant material, Macedonian pharmaceutical bulletin (2003) 49 (1,2) 142-143.
 81. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Microsomal lipid peroxidation, Macedonian pharmaceutical bulletin (2003) 49 (1,2) 144-145.
 82. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Antioxidant activity of ethanolic extracts from Dandelion root, Macedonian pharmaceutical bulletin (2003) 49 (1,2) 176-177.
 83. Kulevanova S., Dimitrovska A., Kaftandjieva A., Kadifkova Panovska T., Stefkov Gj., Panovski N., Nonphenolic species from genus Thymus L. (Lamiaceae) in teh flora of R. Macedonia: antimicrobial and antioxidant activity, Macedonian pharmaceutical bulletin (2003) 49 (1,2) 182-183.
 84. Kulevanova S., Stefova M., Kadifkova Panovska T., Stafilov T., HPLC identification and determination of myricetin, quercetin, kaempherol and total flavonoids in herbal drugs, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, (2003) 48, 25-30.
 85. Kulevanova S. and Kadifkova Panovska T., Inhibition of thermal autooxidation of lard by antioxidative action of Thymus extracts, Acta Pharm. (2002) 52, 29-35.
 86. Kulevanova S., Kadifkova Panovska T., Stefova M., Stafilov T., Antioxidant activity of the extract of Clinopodium vulgare, Arh. farm. (2002) 4, 826.
 87. Kulevanova S. and Kadifkova Panovska T., Antioxidant activity of essential oils of different wild Thymus L. species, Bulletin of the Chemists and Tehnologists of Macedonia, (2001) 20, 61-66.
 88. Kulevanova S., Stefova M., Kadifkova Panovska T., Tonic J., Stafilov T., Determination of flavones in species of Thymus L. (Lamiaceae) from Macedonian flora, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, (2001) 47, 9-14.
 89. Kadifkova Panovska T., Kavrakovski Z., Bauer S., Determination of propiconazole residues in tomatoes by gas chromatography, Glasnik na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija, (2000) 19, 27-33.
 90. Kadifkova Panovska T., Stefkov Gj., Kulevanova S., Investigation of the inhibitory activities of Thymus tosevii extracts on the thermal autooxidation of lard, Proceedings of the First Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, (2000) 527-532.
 91. Trudovi referirani na nau~no-stru~ni sobiri:
 92. B. Jovanova, M. Karapandzova, I. Cvetkovikj, G. Stefkov, T. Kadifkova Panovska, S. Kulevanova, Total polyphenols and antioxidant capacity of Chenopodium botrys L., 7th International Conference on Polyphenols and Health, October 27-30, 2015.
 93. Leonard Kurti, Blagica Jovanova, Ariana Kelmendi, Mentor Hamidi, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova, Screening of total phenolic content and antioxidant activity of methanol extracts of the leaves of Juniperus foetidissima Willd. from Republic of Macedonia, 2nd International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf, 14-17 October 2015.
 94. Mentor Hamidi, Blagica Jovanova, Leonard Kurti, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova, Assessment of bioactivity of Macedonian Juniperus communis L. berries using Brine Shrimp (Artemia salina) Lethality Assay, 2nd International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf, 14-17 October 2015.
 95. D. Yzeiri Havziu, M. Hiljadnikova-Bajro, T. Kadifkova Panovska, Monitoring of the renal function in Indometacin treated patients with rheumatoid arthritis, International symposium at Faculty of medicinal sciences, Current achievements and future perspectives in medicinal and biomedical research, Stip, 24 November, 2015.
 96. Hamidi R. Mentor, Jovanova Blagica, Karapandzova Marija, Stefkov Gjoshe, Cvetkovikj Ivana, Kulevanova Svetlana, Kadifkova Panovska Tatjana, Toxicological evaluation of the bioactivity of Juniperus species from flora of the R. Macedonia, VIII CMAPSEEC, 19-22 May, 2014, Durres, Albanija.
 97. Marija Karapandzova, Bujar Qazimi, Gjoshe Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Tatjana Kadifkova Panovska, Essential oil composition and aroma components of Sideritis scardica Griseb. from R. Macedonia, 45th International symposium on essential oils, 7-10 September, Istanbul, 2014.
 98. D. Yzeiri Havziu, T. Kadifkova Panovska, L. Zulbeari, Monitoring of the renal function of patients with rheumatoid arthritis treated with Diclofenac, VI Serbian Congress of Pharmacy, Beograd, 15-19.10.2014.
 99. A. Kelmendi, L. Kurti, S. Kulevanova, T. Kadifkova Panovska, Natural antioxidants and their importance in the prevention of some diseases, VI Serbian Congress of Pharmacy, Beograd, 15-19.10.2014.
 100. L. Kurti, A. Kelmendi, T. Kadifkova Panovska, S. Kulevanova, Endogenous antioxidant defence vs. natural antioxidant capacities and evaluation of their activity, VI Serbian Congress of Pharmacy, Beograd, 15-19.10.2014.
 101. M.R. Hamidi, B. Jovanova, L. Kurti, M. Karapandjova, Gj. Stefkov, I. Cvetkovikj, S. Kulevanova, T. Kadifkova Panovska, Study of predictive toxicity of Juniperus oxicedrus needles using brine shrimp lethality assay, VI Serbian Congress of Pharmacy, Beograd, 15-19.10.2014.
 102. Yzeiri Havziu D., Kadifkova Panovska T., Zulbeari L., Nefrotoxicity of NSAIDs, Balkan Journal of Clinical Laboratory, XXI, 13, 1, 21st Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, September 25-28, 2013, Budva, Montenegro.
 103. Spasovska M., Kadifkova Panovska T., Mena S., Klashninovska L., Taleska N., Renal Osteodistrophy in Chronic Hemodialysis Patients, Balkan Journal of Clinical Laboratory, XXI, 13, 1, 21st Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, September 25-28, 2013, Budva, Montenegro.
 104. M. Karapandjova, I. Cvetkovikj, G. Stefkov, A. Kaftandjieva, E. Trajkovska-Dokik, T. Kadifkova Panovska, S. Kulevanova, Chemical Characterisation and Biological Activity of Scots Pine Needles (Pinus Sylvestris L., Pinaceae) from Republic of Macedonia, International Conference on Natural Products Utilization, 3-6 November 2013, Bansko Bulgaria.
 105. T. Kadifkova Panovska, M. Karapandjova, G. Stefkov, I. Cvetkovikj, S. Kulevanova, Antioxidant Properties of Some Lamiaceae Species From Macedonian Flora, International Conference on Natural Products Utilization, 3-6 November 2013, Bansko Bulgaria.
 106. Irina Mladenoska, Angel Tolev, Tatjana Kadifkova Panovska, Application of monolaurin as an antimicrobial agent and as an active packaging agent of bakery products, 8th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems, September 22 – 27 2013, Dubrovnik, Croatia.
 107. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, T. Ruskovska, V. Maksimova, Antioxidant in plant model system exposed to heavy metal stress, 7TH Conference on medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC), 27-31th May, 2012, Subotica, Republic of Serbia.
 108. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, T. Ruskovska, V. Maksimova, DNA-damage and total antioxidant status in two selected medicinal plants subjected to heavy metals phytotoxicity , 7TH Conference on medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC), 27-31th May, 2012, Subotica, Republic of Serbia.
 109. M. Karapandjova, G. Stefkov, E. Trajkovska-Dokik, T. Kadifkova Panovska, A. Kaftandzieva, S. Kulevanova, Antimicrobial activity of essential oil isolated from young twigs of Macedonian pine (Pinus peuce Griseb., Pinaceae), 43rd International Symposium on Essential Oils (ISEO2012), 5-8th September, Lisbon, Portugal, 2012.
 110. Gjorgieva, D, Kadifkova-Panovska T, Ruskovska T, Baceva K, Stafilov T., Mineral Nutrient Imbalance, Total Antioxidant Level and DNA Damage Involved in Toxicity in Phaseolus vulgaris L. seedlings Exposed to Metal Iones. XXII Congress of chemists and technologists of Macedonia with international participation. :109-109., Ohrid, R. Macedonia, 2012.
 111. Gjorgieva, D, Kadifkova-Panovska T, Baceva K, Stafilov T., Use of RAPD “Fingerprinting” Technique to Detect Genotoxic Effects of Heavy Metals in Plants. XXII Congress of chemists and technologists of Macedonia with international participation. :108-108., Ohrid, R. Macedonia, 2012.
 112. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, K. Baceva, T. Stafilov, Genotoxicity of heavy metals and their molecular detection, 32nd Balcan Medical Union, 21-23 September, University of Nis, Serbia, 2012.
 113. T. Kadifkova Panovska, M. Karapandjova, S. Kulevanova, In vitro and in vivo antioxidant and hepatoprotective effects of Micromeria cristata L. extracts, Proceedings of the 72-nd International Congress of FIP, Amsterdam, October 2012.
 114. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, T. Ruskovska, K. Baceva, T. Stafilov, Metal accumulation and antioxidative status in selected medicinal plants, Fifth National Pharmaceutical Congress with International Participation, 1-3 April, Sofia, Bulgaria, Pharmacia, LVIII, 2011.
 115. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, T. Ruskovska, Heavy metals induced DNA damage and total antioxidant status in Urtica dioica (Urticaceae), The 2011 meeting of the Society for Free Radical Research (SFRR) – Europe, 7-10th September, Istanbul, Turkey, 2011, pp.75
 116. T. Kadifkova Panovska, M. Karapandjova, S. Kulevanova, The in vitro effect of Calamintha grandiflora and Calamintha nepeta on microsomal lipid peroxidation, 5TH International Conference on Polyphenols and Health, 17-20 October, Sitges, Barcelona, 2011.
 117. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, T. Ruskovska, Total antioxidant level and DNA damage in plant model system subjected to heavy methals phytotoxicity, 10TH Indo-Italian Workshop on Chemistry and Biology of Antioxidants, 9-13 November, 2011, Department of Biochemical Sciences, Sapienza University, Rome, Italy.
 118. Kulevanova S., Kadifkova-Panovska T., Antioxidant properties of Satureja montana (Lamiaceae) from Macedonian flora, 58th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Berlin, Germany, 2010.
 119. Gjorgieva, D, Kadifkova-Panovska T, Baceva K, Stafilov T., Metal Content in Medicinal Plants Growing in Macedonia, V Congress of pharmacists of Serbia with international participation. :1103-1103., Belgrade, Serbia, 2010.
 120. D. Gjorgieva, T. Kadifkova Panovska, K. Baceva, T. Stafilov, Micro – and macroelements in Urtica dioica L. (Urticaceae), XXI Congress of Chemicals and Technologist of Macedonia, Ohrid, 23-26 September 2010, pp 90.
 121. Gjorgieva, D, Kadifkova-Panovska T, Baceva K, Stafilov T., Monitoring of Heavy Metal pollution Using Plant Assay, V Congress of pharmacists of Serbia with international participation. :1105-1105., Belgrade, Serbia, 2010.
 122. D, Jakimova, T, Kadifkova Panovska, Sodium nitrite content in meat products, World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical sciences 2009, 69th International Congress of FIP, Istanbul, Turky, 2009.
 123. S, Kulevanova, T, Kadifkova Panovska, M, Bogdanova, Urtica Dioica seed extracts ameliorates liver fibrosis in rats with CCl4-induced injury, 4th International Conference on Polyphenols and Health, 7-11 December, Harrogate, United Kingdom, 2009.
 124. T, Kadifkova Panovska, S, Kulevanova, M, Bogdanova, Beneficial effect of Helychrisum plicatum extracts on carbon tetrachloride-induced hepatic fibrosis in rats, 4th International Conference on Polyphenols and Health, 7-11 December, Harrogate, United Kingdom, 2009.
 125. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Natural antioxidants vs. synthetic antioxidants: substitution and new approach. COST Action 926 Conference – Benefits and Risks of Bioactive Plant Compounds, Kraków – Poland, 2008.
 126. S. Kulevanova, T. Kadifkova Panovska, Plant extracts and essential oils as potential natural antioxidants in preservation of food rancidity, COST Action 926 Conference – Benefits and Risks of Bioactive Plant Compounds, Kraków – Poland, 2008.
 127. T. Kadifkova Panovska, S. Kulevanova, M. Bogdanova Protective effect of Helychrisum plicatum extracts on antioxidant defence status in CCl4-induced hepatotoxicity in rats, World Conference of Medicinal and aromatic plants, Cape Town, 9-14 November 2008.
 128. S. Kulevanova, T. Kadifkova Panovska, M. Bogdanova Influence of Urtica Dioica seed extracts on acute experimental hepatotoxicity in vivo: antioxidant and antihepatotoxic effect, World Conference of Medicinal and aromatic plants, Cape Town, 9-14 November 2008.
 129. S. Kulevanova, T. Kadifkova Panovska, Evaluation of the antioxidant activity of selected Macedonian Teucrium species (Lamiaceae), World Congress of Pharmaceuticals Sciences, 67th Congress of FIP, Beijing, China, 2007.
 130. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., The in vitro effect of Micromeria cristata extracts on microsomal lipid peroxidation, 3rd International Conference on Polyphenols and Health, Kyoto, Japan, 2007
 131. S. Kulevanova, T. Kadifkova Panovska, Assessment of Micromeria cristata extracts as new potential sources of natural antioxidants, 3rd International Conference on Polyphenols and Health, Kyoto, Japan, 2007
 132. T, Kadifkova Panovska, and S, Kulevanova, Reactive Oxigen Species and defence Systems, Macedonian pharmaceutical bulletin 53 (1,2) 253-254, 2007, Forth Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation, 2007 (sekcisko predavanje)
 133. S. Kulevanova, T. Kadifkova Panovska, G. Stefkov, I. Gorgoski, M. Bogdanova, G. Petrushevska, Hepatoprotective effect of the ethyl acetate extract of Teucrium polium, L. against carbon tetrachloride-induced hepatic injury in rats, 54th Annual Congress on Medicinal and Plant Research, Helsinki, Finland, 2006.
 134. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Effect of some Teucrium species, (Lamiaceae) on lipid peroxidation in rat liver microsomes, Planta medica, 72 (11), 1032, 2006. 54th Annual Congress on Medicinal and Plant Research, Helsinki, Finland, 2006.
 135. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Determination of antioxidant activity of ethanolic extracts of Camellia sinensis, COST 926/927 Conference – Molecular and physiological effects of bioactive food compounds, Vienna, Austrija, 2006.
 136. Kulevanova S., Kadifkova Panovska T., Inhibition of microsomal Lipid Peroxidation by Helichrysum Plicatum extracts, Fourth Congress of pharmacy with international participation, Sofia, Bulgaria, 2005.
 137. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Antioxidant action of Taraxaci radix extracts on microsomal lipid peroxidation, Fourth Congress of pharmacy with international participation, Sofia, Bulgaria, 2005.
 138. S. Kulevanova, T. Kadifkova Panovska
  Effect of Micromeria extracts on stable DPPH radical and lipid peroxidation in rat liver microsomes, 53rd Annual Congress of GA, Firenca, Italy, 2005.
 139. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S. and M. Bogdanova
  Hepatoprotective effect of Micromeria cristata extracts against carbon tetrachloride induced hepatic injury in rats, 53rd Annual Congress of GA, Firenca, Italy, 2005.
 140. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Determination of antioxidant activity of Ethanolic leaf extract of Camellia sinensis, 1st International Conference on Polyphenols and Health, Vichy, France, 18-21.11.2003.
 141. Kulevanova S., Kadifkova Panovska T., Antioxidant potential of Helichrysum plicatum DC. (Asteraceae), 1st International Conference on Polyphenols and Health, Vichy, France, 18-21.11.2003.
 142. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Screening of the antioxidant activity of extracts and essential oils obtained from selected species of Thymus (Lamiaceae), 2nd Conference on Plants of Southeast European Countries, Chalcidici, Greese, 29.09 – 03.10.2002.
 143. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Antoxidant properties of ethanol extracts of Taraxaci radix, 62nd Pharmacy and Pharmaceutical Sciences World Congress, Nice, France, 2002.
 144. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Screening of the antioxidant activity of extracts and essential oils obtained from selected species of Thymus (Lamiaceae), 2nd Conference on Plants of Southeast European Countries, Chalcidici, Greese, 29.09 – 03.10.2002.
 145. Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Antoxidant properties of ethanol extracts of Taraxaci radix, 62nd Pharmacy and Pharmaceutical Sciences World Congress, Nice, France, 2002.
 146. Kadifkova Panovska T. Efficient analysis of propiconasole residues in some vegetables, Second Croatian Cingress on Pharmacy, 2001, Cavtata, Croatia.
 147. Tonic J., Stefova M., Kadifkova Panovska T., Kulevanova S., Determination of flavones in several wild Thymus species, Second Croatian Congress on Pharmacy, 2001, Cavtata, Croatia.
 148. Kadifkova Panovska T. and Kulevanova S., Antioxidant activity of essential oils of different wild Thymus L. species, 61 World Congres of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2001, Singapore.
 149. T Kadifkova Panovska, Gj. Stefkov, S. Kulevanova, Investigation of the inhibitory activities of Thymus tosevii extracts on thermal autooxidation of lard, ICAMPSEEC, 29.05-3.06.2000 Arangelovac, FR Yugoslavia.
 150. Kadifkova Panovska T., Kavrakovski Z., Bauer S., Simple and rapid method for gas chromatographic determination of propiconazole residues in cucumbers, 60 World Congres of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2000, Vienna, Austria

 • Татјана Кадифкова Пановска, Лидија Петрушевска–Този, Тања Петреска Ивановска. Практични вежби по токсиколошки форензични анализи,УКИМ – Фармацевтски факултет,Скопје, 2017 (рецензија во Билтен на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” бр. 1139 од 01.02.2017).
 • Марија Хиљадникова-Бајро и Татјана Кадифкова Пановска, Практикум по биохемија, УКИМ – Фармацевтски факултет, Скопје, 2015 (рецензија во Билтен на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” бр. 1106 од 01.09.2015).
 • Т. Кадифкова Пановска, М. Хиљадникова-Бајро, Прирачник за практична настава по Клиничка Биохемија, УКИМ-Фармацевтски Факултет, Скопје, 2010 (рецензија во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр. 1004 од 15.03.2011
 • Фармацевтска токсикологија (Уредници Герард Ј. Малдер и Ленарт Денкер) превод од англиски јазик; Наслов на оригиналот: Gerrard J Mulder, Lennart Dencker, Pharmaceutical Toxicology, 1st Edition, Pharmaceutical Press, 2006. Одлука бр. 03-347/4 од 7.6.2011
 • Практични вежби по токсикологија, Рецензија – Билтен на УКИМ 999, 31 дек 2010, Одлука бр. 02-129/4 од 24.2.2011.
 • Превод на единаесеттото издание на книгата: Гудман и Гилман: Фармаколошка основа на терапевтици, Лоренс Л. Брантон, Џон С. Лејзо, Кит Л. Паркер, Права за македонското издание, Табернакул, Скопје, 2011; наслов на оригиналот: Goodman&Gilman’s The Pharmacological Basis of therapeutics, Elevent edition, 2006, The McGraw-Hill Companies, Inc. Глави 24-27, 53, 54, 62-65, додаток I), Договор бр. 821/2010.
 • Превод на петтото издание на книгата: Т.П. Калтејт, Храна, хемија на составните компоненти на храната, Права за македонското издание, Арс Ламина ДОО, Скопје, 2011, ISBN 978-608-229-039-3; наслов на оригиналот: Food, The Chemistry of its Components, 5th Edition, T.P. Coultate © T.P. Coultate, 2009; Договор бр. 245-495-2м/02-11.
 • G, ^adlovski, T, Kadifkova Panovska, Lekovi vo psihijatrijata, Farmakoterapevtski prira~nik za lekari, farmacevti i stomatolozi, Ministerstvo za zdravstvo na RM – Biro za lekovi, 2006, str. 147-188 (del od monografija).

/

 1. Ангажиран експерт од областа на токсикологија при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ
 2. Konsultant pri WHO za registracija i snabduvawe so lekovi, WBS No, 001841,02,01, AMS: 5079157, 2007-2009.
 3. Rецензент во меѓународни часописи: Toxicology, Elsevier, Parlar Scientific Publications, Journal of Sciences of Food and Agriculture, Food and Chemical Toxicology, Evidence Based Complementary and Alternative Medicine, Makedonski farmacevtski bilten

 1. Македонско фармацевтско друштво
 2. Фармацевтска комора на Македонија
 3. Европско здружение за проучување на медицински и ароматични растенија, GA
 4. Асоцијацијата за медицинските и ароматичните растенија на југоисточна Европа (AMAPSEEC)
 5. Член на работната експертска група за изготвување на подзаконски акти што произлегуваат од Законот за хемикалии, Министерство за здравство, решение број 15-1759/1 од 18.2.2008.
 6. Член на експертски тим за добро управување со лекови при WHO, 2007-2009.
 7. Член на комисијата за помошни лековити средства при Министерство за здравство на република Македонија, решение број 15-11690/1 од 6.11.2006.