Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Марија Главаш Додов

д-р Марија Главаш Додов


д-р Марија Главаш Додов

Позиција Вонреден професор
Институт Институт за фармацевтска технологија
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 115
е-маил magl@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Марија Главаш Додов е родена 1971 година во Скопје, Р. Македонија. Дипломирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1993 година. Магистрирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2002 година. Специјалистичките студии од областа Фармацевтска технологија на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” ги завршила во 2003 година. Докторирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2008 година.Поле на научен и наставен интерес: фармацевтска технологија; козметологија; фармацевтска нанотехнологија; дизајн, развој и карактеризација на современи системи за насочено и контролирано ослободување на активни супстанции за третман на канцер, ГИТ заболувања, состојби и болести на кожа и слузокожа; енкапсулирање на продукти од природно потекло; квалитет преку дизајн (QbD); експериментален дизајн (DoE); аптекарска практика.

1 Основи на фармацевтската технологија Сем. 5 редовен Мр-нова
2 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
3 Фармацевтска технологија Сем. 6 редовен Мр-нова
4 Фармацевтска технологија напреден курс Сем. 7 редовен Мр-нова
5 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
6 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова
7 Математика со лабораториски пресметки Сем. 1 редовен Лаб
8 Фармацевтско-технолошки анализи Сем. 5 редовен Лаб
9 Дипломски проект Сем. 6 редовен Лаб
10 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-стара
11 Основи на фармацевтската технологија Сем. 5 редовен Мр-нова2015
12 Фармацевтска технологија Сем. 6 редовен Мр-нова2015
13 Фармацевтска технологија (напредно ниво) Сем. 7 редовен Мр-нова2015
14 Козметологија Сем. 6 изборен Мр-нова
15 Современи системи за транспорт и насочување на лековитите супстанции Сем. 9 изборен Мр-нова
16 Стерилни техники и нивната примена Сем. 3 изборен Лаб
17 Контрола на квалитет на козметички производи Сем. 5 изборен Лаб
18 Козметологија Сем. 9 изборен Мр-стара

Меѓународни

 1. Project Title: Central European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & Research in Pharmaceutical Technology (CEKA PharmTech)
  Angament: participant
  Тype of project: International (Austria, Bosnia and Hercegovina, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia
  Financed by: CEEPUS
  Project length: 2017-2018
 2. Project Title: VI-SEEM, Pro ject reference: 675121, VRE (Virtual Research Environment) for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean)
  Angament: participant
  Тype of project: International (Cyprus, Bulgaria, Serbia, Hungary, Romania, Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Monenegro, Moldova, Armenia, Georgia, Egypt, Israel, Jordan)
  Financed by: EU programme Horizon 2020
  Project length: 2015-2018
 3. Project Title: 2009-2011 Amphiphilic carriers for targeted anticancer drug delivery and/or combined chemotherapeutic/gene delivery
  Angament: participant
  Тype of project: Bilateral collaboration between Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje and Faculty of pharmacy, Hacettepe University, Ankara
  Financed by: TUBITAK – Turkey and Ministry of Science and Education of the Republic of Macedonia.
  Project length: 2009-2011
 4. Project Title: Preparation and evaluation of biodegradable microparticles for oral controlled drug delivery
  Angament: participant
  Тype of project: Bilateral collaboration between Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje and Faculty of pharmacy, Hacettepe University, Ankara
  Financed by: TUBITAK – Turkey and Ministry of Science and Education of the Republic of Macedonia.
  Project length: 2005-2008
 5. Project Title: Reconstruction of pharmaceutical education in RoM
  Angament: participant
  Тype of project: International (participatins: Macedonia, Denmark, Sweden)
  Financed by: EU programme TEMPUS
  Project length: 2004-2007
 6. Project Title: Influence of biopolymer interactions on the drug delivery from chitosan-alginate colloidal carrier systems
  Angament: participant
  Тype of project: International (participants: Macedonia, Belgium, UK, Canada)
  Financed by: NATO (program: Science for Peace
  Project length: 2002-2006
 7. Project Title: Design and evaluation of biodegradable drug delivery systems for anticancer therapy
  Angament: participant
  Тype of project: Bilateral collaboration between Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje and Faculty of pharmacy, Hacettepe University, Ankara
  Financed by: TUBITAK – Turkey and Ministry of Science and Education of the Republic of Macedonia
  Project length: 1999-2002

Национални

 1. Наслов на проект: Формулациски развој на биоинспирирани нанолипозоми како носачи на активни супстанции за третман на Алцхајмерова болест
  Ангажман: главен истражувач/раководител
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Финансиран од Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
  Траење на проектот: 2017-2018
 2. Наслов на проект: Модел рамка за регулирање на примена на регистрирани лекови за неодобрени употреби и употреба на нерегистрирани лекови,
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2015-2017
 3. Наслов на проект: Дизајн и развој на микросунѓери како носачи на активни супстанции со имплементација на принципите на QbD,
  Ангажман: главен учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2015-2017
 4. Наслов на проект: Пристапи во инкорпорирање на хидрофилни антиканцер супстанции во хидрофобни полимерни нано носачи и развој на методи за нивно радиомаркирање со цел успешно следење на биодистрибуцијата ин виво
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Финансиран од Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје
  Траење на проектот: 2011-2012
 5. Наслов на проект: Колоидни носители на лековити супстанции- микрочестички, наночестички и липозоми
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на РМ
  Траење на проектот: 2000-2003

 • 2012 тренинг обука GMP/GDP Inspectors Working Group, Европска Медицинска Агенција, Лондон, Обединето Кралство
 • 2010 тренинг обука GMP/GDP Inspectors Working Group, Европска Медицинска Агенција, Лондон, Обединето Кралство
 • 2000 академски истражувачки престој на Фармацевтскиот факултет, Хаџитепе универзитет, Анкара, Турција

 1. Оригинални научни трудови
 2. Nadica Sibinovska, Venera Komoni, Katerina Ancevska Netkovska, Edina Vranic, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavas Dodov, 2017. Novel approaches in treatment of Acne vulgaris: Patents related to micro/nanoparticulated carrier systems, Maced. pharm. bull. 62(2) 11-24
 3. Bojana Koteska, Anastas Mishev, Marija Glavas Dodov, Maja Simonoska Crcarevska, Jasmina Tonic Ribarska, Vesna Petrovska Jovanovska, Monika Stojanovska, Ljupco Pejov, 2017. Modeling the solid-state vibrational spectroscopic properties of morphine-based formulations with hybrid meta density functional theory, IEEE EUROCON 2017, 938-943.
 4. Jasmina Hadzieva, Kristina Mladenovska, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavaš Dodov, Simona Dimchevska, Nikola Geškovski, Anita Grozdanov, Emil Popovski, Gjorgji Petruševski, Marina Chachorovska, Tanja Petreska Ivanovska, Lidija Petruševska-Tozi, Sonja Ugarkovic, Katerina Goracinova, 2017. Lactobacillus casei loaded Soy Protein-Alginate Microparticles prepared by Spray-Drying. Food Technology and Biotechnology 55 (2) 2017, doi: 10.17113/ftb.55.02.17.4991
 5. Marija Glavas-Dodov, Maja Simonoska-Crcarevska, Vanja Sulevski, Renata Slaveska Raicki, Agron Starova, 2016. Assessment of attitudes towards the use of topical corticosteroids among patients, prescribers and pharmacists in the Republic of Macedonia. Maced. pharm. bull. 62(1) 25-34.
 6. Bojana Koteska, Anastas Mishev, Ljupco Pejov, Maja Simonoska Crcarevska, Jasmina Tonic Ribarska, and Marija Glavas Dodov. “Computational Vibrational Spectroscopy of Hydrophilic Drug Irinotecan”, SIMUL 2016 Conference, Rome, Italy, August 21-25, 2016, pp. 11-16, ISBN 978-1-61208-501-2.
 7. Ivana Cvetkovikj, Marija Karapandzova, Floresa Sela, Gjose Stefkov, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavas Dodov, Svetlana Kulevanova, 2016. The essential oil composition of Macedonian Juniperus communis L. (Cupressaceae). Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 505 – 506.
 8. Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Marija Glavash-Dodov, Maja Simonovska Carcarevska, Vesna Kotevska, Ana Kaftandzieva, Svetlana Kulevanova, 2016. Herbal additives for extended shell-life of processed meat products. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 465 – 466.
 9. Marija Glavas Dodov, Ana Poceva Panovska, Maja Simonoska Crcarevska, Andrea Puzderliski, Vladimir Indov, Aneta Dimitrovska, 2016. The role of the community pharmacist in self-medication with over-the-counter drugs: R. Macedonia survey. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 623 – 624
 10. Donka Pankov, Maja Simonoska Crcarevska, Kristina Mladenovska, Renata Slaveska Raicki, Marija Glavas Dodov, 2016. Role of community pharmacists in chronic disease management in the Republic of Macedonia. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 621 – 622
 11. Vasilka Nicha, Maja Simonoska Crcareska, Marija Glavas Dodov, Renata Slaveska Raichki, 2016. Implementation of standards for good compounding practices in hospital pharmacy. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 619 – 620
 12. Vesna Stavrova, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavash Dodov and Renata Slaveska-Raicki, 206. Developing community pharmacy practice. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 609 – 610
 13. Blerina Koshi, Elizabeta Zisovska, Vasilka Nica, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavas Dodov, Renata Slaveska-Raicki, 206. Model framework for off label use of medicines. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 607 – 608
 14. Elena Markova, Monika Kostovska, Tanja Kjurkchieva Olumcheva, Marija Glavas Dodov, Maja Simonoska Crcarevska, 2016. Development of microsponges as drug delivery carriers: Optimization of formulation variables using sequential experimental strategy. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 663 – 664
 15. Radmila Stanojkovska, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavas Dodov, 2016. A topical w/o/w multiple emulsions containing resveratrol: formulation and characterization. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 649 – 650
 16. Andrej Slavkovski, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavas Dodov, 2016. Formulation development of self-microemulsifying system containing Atorvastatin. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 647 – 648
 17. Ljubica Cambuleva, Dushko Shalabalija, Ivana Cvetkovikj, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavas Dodov, 2016. Formulation and characterization of rosmarinic extract loaded PEGylated liposomes for brain delivery. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 641 – 642
 18. Nikola Lazarevski, Hristina Litovin, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavas Dodov, 2016. Risperidone loaded nanostructured lipid carriers: formulation optimisation and characterisation. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 639 – 640
 19. Angela Arsovska, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavas Dodov, Tatjana Sterjeva, Renata Slaveska Raicki, 2016. Survey of community pharmacy practice in Republic of Macedonia. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 635 – 636
 20. Lea Taneska, Elena Risteska, Blagorodna Koprivica, Marija Glavas Dodov, Maja Simonoska Crcarevska, 2016. Porous microparticulated system for topical delivery of natural bioactive compounds. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 629 – 630
 21. Maja Simonoska Crcarevska, Tanja Kjurkchieva Olumcheva, Renata Slaveska Raicki, Kristina Mladenovska, Marija Glavas Dodov, 2016. Influence of formulation variables on encapsulation efficiency of microsponges. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 429 – 430
 22. Maja Simonoska Crcarevska, Renata Slaveska Raicki, Marija Glavas Dodov, 2016. Current therapeutic options and trends in drug development for Alzheimer’s disease. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 401 – 402
 23. Jasmina Hadzieva, Maja Simonoska Crcarevska, Simona Dimceska, Nikola Geskovski, Marija Glavas Dodov, Katerina Goracinova, Tanja Petreska Ivanovska, Lidija Petrushevska, Nadica Vanova, Milena Nikolovska, Kristina Mladenovska, 2016. Effect of formulation and process variables on probiotic viability after microencapsulation by spray-drying in soy protein-alginate microparticles. Maced. pharm. bull., 62 (suppl) 381 – 382
 24. M. Simonoska Crcarevska, A. Dimitrovska, N. Sibinovska, K. Mladenovska, R. Slavevska Raicki, M. Glavas Dodov (2015), Implementation of quality by design principles in the development of microsponges as drug delivery carriers: identification and optimization of critical factors using multivariate statistical analyses and design of experiments studies, Int. J. Pharm. 489(1-2): 58–72
 25. V. Petrovska-Jovanovska, N. Geskovski, M. Simonoska Crcarevska, O. Memed, Gj. Petrusevski, M. Chachorovska, M. Petrusevska, A. Poceva-Panovska, K. Mladenovska, S. Ugarkovic, M. Glavas-Dodov (2015), Formulation and characterization of ORMOSIL particles loaded with budesonide for local colonic delivery, Int. J. Pharm. 484(1-2):75-84
 26. M. Glavas-Dodov, M. Simonoska-Crcarevska, R. Slavevska Raicki, N. Sibinovska, K. Mladenovska, A. Zafirovska-Gapkovska (2014), Bioinspired bioartificial polymer hybrid composites for propolis vaginal delivery II: Formulation and characterization, Mac. Pharm. Bull. 60 (2) 57-65
 27. V. Nicha, M. Simonoska Crcarevska, M. Glavas Dodov, R. Slaveska Raichki, (2014), Quality use of unlicensed medicine and off label use of a medicine, Mac. Pharm. Bull. 60 (1) 61-69
 28. V. Sulevski, M. Simonoska-Crcarevska, A. Starova, R. S. Raicki, K. Mladenovska, Z. Sterjev, S. Dimchevska, M. Gigovski, M. Glavas-Dodov (2014), The use of topical corticosteroids among patients in the Republic of Macedonia, 10th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology; Farmacevtski vestnik 65, 221-222
 29. M. Simonoska-Crcarevska, A. Zafirovska-Gapkovska, K. Mladenovska, R. Slavevska Raicki, N. Geskovski, S. Dimcevska, M. Glavas-Dodov (2013), Bioinspired bioartificial polymer hybrid composites for propolis vaginal delivery I: Formulation development and optimization of gelling temperature using experimental design, Mac. Pharm. Bull. 59 (1, 2) 33 – 40
 30. M. Glavas-Dodov, B. Steffansen, M. S. Crcarevska, N. Geskovski, S. Dimchevska, S. Kuzmanovska, K. Goracinova (2013) Wheat germ agglutinin-functionalisedcrosslinked polyelectrolyte microparticles for local colon delivery of 5-FU: in vitro efficacy and in vivo gastrointestinal distribution, J.Microencapsul. 30 (7), 643–656
 31. L. Makraduli, M. SimonoskaCrcarevska, N. Geskovski, M. Glavas Dodov, K. Goracinova (2013), Factorial design analysis and optimisation of alginate-Ca-chitosan microspheres, J. Microencapsul. 30(1):81-92
 32. Marija Glavas-Dodov, Particulate Carriers for Local Colon Drug Delivery, Journal of Bioeqivalence and Bioavailability 01/2013; (doi: 10.4172/jbb.10000e25), IF 2.0
 33. M. Glavas-Dodov, B. Steffansen, M. S. Crcarevska, N. Geskovski, S. Dimchevska, S. Kuzmanovska, K. Goracinova, Wheat germ agglutinin-functionalised crosslinked polyelectrolyte microparticles for local colon delivery of 5-FU: in vitro efficacy and in vivo gastrointestinal distribution, J. Microencapsul. 04/2013 (doi:10.3109/02652048.2013.770099); IF 1.841
 34. Lj. Karanakov, J. Tonic-Ribarska, M. Glavas-Dodov, S. Trajkovic-Jolevska (2011), Analysis and critical review of ICH Q8, Q9 and Q10 from a generic pharmaceutical industry view point, Maced. Pharm. Bull. 57 (1-2):85-96.
 35. L. Makraduli, M. Simonoska Crcarevska, N. Geskovski, M. Glavas Dodov, K. Goracinova (2013), Factorial design analysis and optimisation of alginate-Ca-chitosan microspheres, J. Microencapsul. 30(1):81-92; IF 1.841
 36. K. Smilkov, L. P. Tozi, T. P. Ivanovska, N. Geskovski, R. Petkovska, M. G. Dodov, K. Baceva, D. Dimitrovski, K. Mladenovska (2011),Effects of formulation variables on viability of L. Casei loaded in whey protein-Ca-alginate microparticles, Eur. J. Pharm. Sci. 44(1), 119-120, IF 3.536
 37. V. Dinić Milisavljević, N. Anevska Stojanovska, S. Ugarković, M. Glavaš Dodov (2011) Process capability indexes determination during the validation of the tablets production process, Maced. Pharm. Bull. 57 (Supplement), 291
 38. K. Smilkov, T. Petreska Ivanovska, L. Petrusevska Tozi, A. Grozdanov, M. Glavas Dodov, N. Geskovski, R. Petkovska, K. Mladenovska (2011) Effects of formulation variables on the particle size and viability of L.casei – loaded in whey protein-Ca-alginate microparticles, Maced. Pharm. Bull. 57 (Supplement), 285-287
 39. M. S. Crcarevska, N. Geskovski, M. G. Dodov, S. Calis, S. Dimcevska, K. Goracinova (2011) Strategies for improvment of the EPR effect of PLGA amphipilic nanoparticles, Maced. Pharm. Bull. 57 (Supplement): 306-309
 40. H. Litovin, K. Goracinova, N. Geskovski, M. Simonoska Crcarevska, S. Dimcevska, K. Mladenovska, M. Glavas Dodov, (2011) Formulation and evaluation of solid lipid nanoparticles loaded with budesonide for delivery to the inflamed colonic mucosa, Maced. Pharm. Bull. 57 (Supplement), pp 295-297
 41. M. Simonoska Crcarevska, N. Geskovski, M. Glavas Dodov, S. Calis, S. Dimcevska, K. Goracinova (2011), Physico-chemical properties of PLGA amphipilic nanoparticles and solid tumor targeting, Maced. Pharm. Bull. 57 (Supplement): 238-240
 42. N. Geskovski, S. Kuzmanovska, M. Simonoska Crcarevska, M. Glavas Dodov, M. Kocovska Zdraveska, K. Goracinova (2011) 99mTc radiolabeling of nanoparticles for biodistribution and efficacy studies, Maced. Pharm. Bull. 57 (Supplement): 240-243.
 43. B. Djurdjic, N. Geskovski, G. Petruševski, M. Simonoska Crcarevska, M. Glavas Dodov, M. Cvetkovska, K.Goracinova (2011), Characterization of silica xerogel microparticles as 5-FU carriers for colon cancer therapy, Maced. Pharm. Bull. 57 (Supplement): 297-299
 44. V. Petrovska, K. Goracinova, M. Simonoska Crcarevska, A. Georgieva, N. Geskovski, M. Cvetkovska, M. Glavas Dodov (2011), Formulation and characterization of amino-functionalized silica particles for budesonide delivery, Maced. Pharm. Bull. 57 (Supplement): 302-304
 45. M. Stefkova, M. Glavas Dodov, N. Geskovski, M. Simonoska Crcarevska, K. Goracinova (2011) Formulation of dental gel with micro particles loaded with tea tree oil, Melaleuca alternifolia, Maced. Pharm. Bull. 57 (Supplement), 304-306
 46. T. Sterjeva, K. Goracinova, M. Glavas Dodov (2011) Pharmacy-based survey of patient experiences and treatment effectiveness of acute diarrhea using probiotics in R. of Macedonia, Maced. Pharm. Bull. 57 (Supplement): 309-311
 47. S. Kuzmanovska, N. Geskovski, M. Simonoska Crcarevska, M. GlavasDodov, M. Kocovska Zdraveska, K. Goracinova (2011) 99mTc labeling of polymeric biodegradable nanoparticles: radiolabeling efficacy and biodistribution, J. Labelled Comp. Radiopharm. 54: S1-S576. IF 1.429
 48. M. Simonoska Crcarevska, M. Glavas Dodov,S. Calis, N. Geskovski, K. Goracinova (2011) Modified nanoprecipitation method for incorporation of hydrophilic drug substances into amphiphilic PLGA nanocarriers, Eur. J. Pharm. Sci. 44 (1): 140-141. IF 3.536
 49. M. Glavas-Dodov, N. Geskovski, B. Steffansen, S. Kuzmanovska, M. Simonoska-Crcarevska, V. Petrovska, K. Goracinova (2010) Polyelectrolite complex based microspheres for colon specific anticancer drug delivery, Drug Discov. Today 15 (23-24):1097, IF 7.155
 50. H. Litovin, K.Goracinova, M. S. Crcarevska, N.Geskovski, S.Ostojic, M.D. Glavas. , (2010) Characterization of budesonide loaded glyceride nanopaticles coated with nonionic surfactant, Arhiv za farmaciju 60 (5), 747
 51. M. Simonoska-Crcarevska, M. Glavas-Dodov, S. Salis, V. Petrovska, N. Geskovski, J. Tonic-Ribarska, K. Goracinova (2010) Physico-chemical characterization of biodegradable polymeric nanoparticles loaded with CPT-11, Arhiv za farmaciju 60 (5), 746
 52. B. Djurdjic, M. Glavas-Dodov, N. Geskovski, M. Simonoska-Crcarevska, V. Petrovska, K. Goracinova (2010) Formulation and evaluation of silica based xerogel microparticles for colon delivery of 5-FU, Arhiv za farmaciju 60 (5), 743
 53. M. Simonoska-Crcarevska, M. Glavas-Dodov, G. Petrusevska, I. Gjorgoski, K.Goracinova (2009) Bioefficacy of budesonide loaded crosslinked polyeletrolyte microparticles in rat model of induced colitis, J. Drug Target. 17 (10): 788-802, IF 3.018
 54. M. Glavas-Dodov, S. Calis, M. Simonoska-Crcarevska, N. Geskovski, V. Petrovska, K. Goracinova (2009) Wheat germ agglutinin-conjugated chitosan-Ca-alginate microparticles for local colon delivery of 5-FU: Development and in vitro characterization, Int. J. Pharm. 381 (2): 166-175, IF 3.867
 55. M. Glavas-Dodov, S. Kulevanova (2009), A review of phytotherapy of Acne vulgaris, Macedonian Pharmaceutical Bulletin. 55 (1-2):3-22.
 56. M.Glavas-Dodov, S. Calis, S. Kuzmanovska, M. Simonoska-Crcarevska, V. Petrovska, N. Geskovski, K. Goracinova (2009) Muco/ bioadhesive properties and in vivo biodist-ribution of chitosan-Ca-alginate microparticles loaded with 5-FU, Eur. J. Pharm. Sci. 38 (Supp.1): 58-59
 57. M. Simonoska-Crcarevska, M. Glavas Dodov, K. Goracinova (2008) Chitosan coated Ca-alginate microparticles loaded with budesonide for delivery to the inflamed colonic mucosa, Eur. J. Pharm. Biopharm. 68 (3): 565-578, IF 4.406
 58. E. Tomovska, M. Simonoska-Crcarevska, N. Geskovski, K. Goracinova (2007) Filtration in sterile production, Maced. Pharm. Bull. 53 (1,2): 59-60
 59. M. Davceva, M. Simonoska-Crcarevska, N. Geskovski, K. Goracinova (2007) Optimization of metronidazole tablet formulation using response experimental design, Maced. Pharm. Bull. 53 (1,2): 53-54
 60. M. Glavas-Dodov, E. Fredro-Kumbaradzi, K. Goracinova, M. Simonoska, S. Calis, S. Trajkovic-Joleska, A. A. Hincal (2005) The effects of lyophilisation on the stability of liposomes containing 5-FU, Int. J. Pharm. 291 (1-2): 79- 86.IF 3.867
 61. B. Nestorovska-Gjosevska, M. Glavas-Dodov, K. Goracinova, Orally disintegrating tablets: formulation design and optimization using Response Surface Methodology, Maced Pharm Bull, 51(1, 2) (2005) 15-21.
 62. M. Glavas-Dodov, M. Simonoska, K. Goracinova (2005) Formulation and characterization of topical liposome gel bearing lidocaine HCl., Mace¬d. J. Chem. Chem. Eng.24: 59-65. IF 1.079
 63. M. Glavas-Dodov, K. Goracinova, M.Simonoska, S. Trajkovic-Jolevska, J. Tonic-Ribarska, M. Dastevska-Mitevska (2005) Formulation and evaluation of Diazepam hydrogel for rectal administration, Acta Pharm. 55 (3): 251-261.IF 0.912
 64. M. Glavas-Dodov, Pharmacist – patient communication, Pharmacist`s role in counseling and education of patients, Maced Pharm Bull, 50(1) (2004) 59-66.
 65. Porjazoska, K. Goracinova, K. Mladenovska. M. Glavas-Dodov, E. I. Janjevik, M. Cvetkovska, Poly(lactide-co-glycolide) microparticles as systems for controlled release of proteins – Preparation and characterization, Acta Pharm, 54 (2004) 215-229.
 66. M. Glavas-Dodov, E. Fredro-Kumbaradzi, S. Calis, K. Goracinova, M. Simonoska, A. A. Hincal (2004) Formulation and characterisation of 5-fluorouracil loaded liposomes, Mace¬d. J. Chem. Chem. Eng. 23(1): 13-18. IF 1.076
 67. M. Glavas-Dodov, K. Goracinova, E. Fredro-Kumbaradzi, M. Simonoska (2004) Formulation aspects in the development of Lidocaine HCl loaded liposome vesicles, Maced. Pharm. Bull. 50 (2): 3-8
 68. M. Glavas-Dodov, E. Fredro-Kumbaradzi, K. Goracinova, K. Mladenovska, M. Simonoska, S. Calis, A. A. Hincal (2003) The effects of liophilisation on the stability of liposomes containing 5-FU. Farmacevtski vestnik 54: 427-428.
 69. K. Mladenovska, E. I. Janevik, E. F. Kumbaradzi, M. Glavas Dodov, K. Goracinova. Biodistribution of 131 I-BSA loaded gelatin microspheres after peroral application to BALB/c mice – Particle size study, Acta Pharm 53 (2003) 187–197.
 70. M. Glavas-Dodov, E. Fredro-Kumbaradzi, K. Goracinova, S. Calis, M. Simonoska, A. A. Hincal (2003) 5-Fluorouracil intopical liposome gels for anticancer treatment – Formulation and evaluation, Acta Pharm. 53 (4): 241-250, IF 0.912
 71. M. Glavas Dodov, E. Fredro-Kumbaradzi, K. Goracinova, K. Mladenovska, M. Simonoska, S. Calis, A. A. Hincal (2003) Formulation variables, encapsulation efficiency and drug release from 5-FU loaded liposomes stabilized by liophilisation, Maced. Pharm. Bull. 49 (1.2): 36-37
 72. Simonoska M., Glavas Dodov M., Goracinova K., Popovska-Pavlovska F., Fredro-Kumbaradzi E. (2003) Enzymatic reaction in multiple emulsions: determination of kinetic parameters, Maced. Pharm. Bull. 49 (1.2): 38-39
 73. B. Celevska, M. Cvetkovska, K. Mladenovska, A. Porjazovska, M. Glavas Dodov, M. Simonoska, K. Goracinova (2003) Biodegradabile in situ forming implant gel for long therm delivery of diclofenac sodium, Maced. Pharm. Bull. 49 (1.2): 40-41
 74. V. Nica, M. Cvetkovska, K. Mladenovska, A. Porjazovska, M. Glavas Dodov, M. Simonoska, K. Goracinova (2003) Biodegradabile microspheres as injectible implant systems for long therm delivery of diclofenac sodium, Maced. Pharm. Bull. 49 (1,2): 42-43
 75. K. Mladenovska, E. J. Ivanova, M. Glavas Dodov, M. Simonoska, K. Goracinova (2003) Biodistribution of BSA loaded gelatin microspheres after per oral application to BALB/C mice, Maced. Pharm. Bull. 49 (1.2): 56-57
 76. M. Glavas-Dodov, E. Fredro-Kumbaradzi, S. Calis, K. Goracinova, K. Mladenovska, M. Simonoska, A. A. Hincal (2002) Biopharmaceutical characterisation of topical liposome formulations bearing 5-fluorouracil, Maced. Pharm. Bull. 48 (1,2): 21-24.
 77. K. Mladenovska, E. I. Janevik, M. Glavas-Dodov, R. S. Raicki, M. Simonoska, K. Goracinova, (2002) BSA – loaded gelatin microspheres: Comparative studies on biodegradation and drug release in a presence of collagenase and trypsin, Maced. Pharm. Bull. 48 (1,2): 9-14.
 78. K. Mladenovska, I. E. Janevik, M. Glavas-Dodov, F. E. Kumbaradzi, K. Goracinova. Biodistribution studies of BSA loaded gelatin microspheres after peroral application. Int J Pharm 242 (1-2) (2002) 251-253
 79. K. Mladenovska, E. F. Kumbaradzi, M. Glavas-Dodov, L. Makraduli, K. Goracinova. Biodegradation and drug release studies of BSA loaded gelatin microspheres, Int J Pharm 242 (1-2) (2002) 247 – 249
 80. M. Glavas-Dodov, K. Goracinova, K. Mladenovska, E. Fredro-Kumbaradzi, Release profile of lidocaine HCl from topical liposomal gel formulation, Int J Pharm, 242 (1-2) (2002) 381-384
 81. T. Milenkovska, K. Goracinova, M. Glavas-Dodov, K. Mladenovska, E. F. Kumbaradzi. The effect of the buffer concentration on tetracaine hydrochloride 0.5 % eyedrops stability. Maced Pharm Bull 46 (1) (2000) 27-32.
 82. K.Goracinova, M.Glavas, E.Fredro-Kumbaradzi, K.Mladenovska. Preparation and characterization of microcapsules with verapamil HCl. Acta Pharm, 50 (1) (2000) 57-63.
 83. K. Goracinova, Lj. Klisarova, L. Makraduli, E. F. Kumbaradzi, M. Glavas, K. Mladenovska. Biopharmaceutcal characterization of povidone-iodine liposomes, Bull Chem Technol Macedonia, 19 (2) (2000) 133-137.
 84. K. Goracinova, E. F. Kumbaradzi, K. Mladenovska, M. Glavas-Dodov Biopharmaceutical consideration-way to the optimal therapeutic activity and safety for the patient, Maced Pharm Bull 46. (1) (2000) 19-26.
 85. Кратки рецензирани соопштенија објавени во зборник на трудови од научен/стручен собир
 86. Dushko Shalabalija, Ljubica Cambuleva, Maja Simonoska Crcarevska, Ivana Cvetkovikj Karanfilova, Renata S. Raicki, Marija Glavas Dodov. Rosmarinic acid loaded PEGylated liposomes for treatment of Alzheimer’s disease: influence of the formulation variables on vesicle properties, presented at The 2nd European Conference on Pharmaceutics in Krakow, Poland, April 3rd-4th, 2017
 87. Aleksandar Derlis, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavash Dodov, Renata Slaveska Raicki, The potential of entomophagy as an alternative source of valuable nutrients, NUTRICON 2017, 5-7 October, Skopje, Macedonia
 88. Aleksandar Derlis, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavash Dodov, Renata Slaveska Raicki, Fundamentals of regulating convergence area of food and pharmaceuticals, NUTRICON 2016, 1-2 December, Skopje, Macedonia
 89. Ljubica Cambuleva, Dushko Shalabalija, Nikola Lazarevski, Filip Cvetanovski, Stefan Matik, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavash Dodov. The pharmacy profession in the students’ eyes, presented at the Life Long Learning in Pharmacy 2016 – Split, Croatia, July 1st-4th, 2016
 90. V. Petrovska Jovanovska, M. Chacorovska, M. Stojanovska, Gj. Petruševski, S. Ugarkovic, M. Glavas Dodov. Porosity as critical material attribute (CMA) in modified release matrix systems, Arhiv za farmaciju (special issue), 11 Central European Symposium on Pharmaceutical Technology, September 22 – 24, 2016, Belgrade, Serbia
 91. M. S. Crcarevska, E. M. Janeva, N. Sibinovska, V. Komoni, N. Geskovski, S. Dimcevska, K. Mladenovska, R. S. Raicki, S. T. Jolevska, M. G. Dodov, Development of microsponges as drug delivery carriers using multivariate analyses, European conference on pharmaceutics, 13-14 April 2015, Reims, France
 92. Renata Slaveska Raichki, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavash Dodov. Recent developments in edible vaccines, Innovative technologies for advanced food processing and nutrition towards better health” OMICS Group Gonference, Accelerating scientific group discovery. 29-30 May 2015, Ohrid, Macedonia
 93. Zisovska Elizabeta, Renata Slaveska Raichki, Marija Glavas Dodov, Maja Simonoska Crcarevska, Blerina Coshi, Jasmina Tonic-Ribarska, Off-label and unlicenced use of medicines in macedonian neonatal wards, 7th Conference of the European Paediatric Formulation Initiative, 16-17 September 2015, Antwerp, Belgium
 94. Monika Mitreska, Renata Slaveska Raichki, Marija Glavash Dodov, Maja Simonoska Crcarevska, 2015 Plant – edible vaccines as alternative for immunization NUTRICON 2015, 19-20 November, Skopje, Macedonia
 95. Emilija Apostolova, Brankica Spaseska, Maja Simonoska Crcarevska, Maja Glavash Dodov, Renata Slaveska Raichki, An overview of phytosomes as a novel herbal drug delivery system, 29.12.2015, Book of abstracts” International Symposium at Faculty of Medical Sciences”
 96. Vasilka Nica, Elizabeta Zisovska, Maja Glavash Dodov, Maja Simonovska Crcarevska, Jasmina Tonich Ribarska and Renata Slaveska Raichki, 2015. The best practices and risks assessment strategy for unlicensed and “off -label” use of medicines in pediatric population, Зборник на Апстракти за Шести Конгрес на лекарите на педијатрите на Р. Македонија со меѓународно учество, Мaкедонски медицински преглед, Списaние нa Мaкедонското лекaрско друштво, Год: 89 (supl.91), pp. 140, 8-11 октомври, Струга, Македонија
 97. J. Hadzieva, A. Stefanovska, L. Petrushevska-Tozi, V. Rafajlovska, T. P. Ivanovska, M. G. Dodov, M. S. Crcarevska, M. J. Pavlova, K. Smilkov, K. Mladenovska, Lactobacillus casei loaded alginate-soy protein microparticles: acidification kinetics and survival of the probiotic in simulated gastrointestinal conditions, Abstract book, VI Serbian congress of pharmacy with international participation, 15-19 October, 2014, Belgrade, Serbia
 98. Maja Simonoska-Crcarevska, Ana Zafirovska-Gapkovska and Marija Glavas-Dodov, Development and optimization of propolisthermosensitive gel for vaginal delivery using experimental design, Third Euro-Med conference on Natural Products from BioTechnology to NanoMedicine (BioNat-III), Cairo, Egypt, 4-6 January 2014
 99. M. Glavas-Dodov, M. Simonoska-Crcarevska, A. Zafirovska-Gapkovska, N. Geskovski, K. Mladenovska, R. Slaveska-Raicki, Formulation and optimization of chitosan-poloxamer based in situ gel for vaginal delivery of propolis, 9 th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology Lisbon, Portugal, 31 March – 3 April 2014
 100. V. Petrovska Jovanovska, M. Simonoska-Crcarevska, N. Geskovski, M. Petrusevska, M. Glavas-Dodov, Hybrid silica particles for local colon delivery of budesonide – Formulation and characterization, 9 th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Lisbon, Portugal, 31 March – 3 April 2014
 101. H. Litovin, K. Goracinova, M. S. Crcarevska, N. Geskoski, M. Glavas Dodov (2012). Formulation optimization of solid lipid nanoparticles for drug delivery to the brain, Book of Abstracts of 9th CESPT, Dubrovnik, Croatia, pp. 88
 102. H. Litovin, K. Goracinova, O. Memed, M. S. Crcarevska, N.Geskoski, M. Glavas Dodov (2012). Formulation optimization of propolis loaded solid lipid nanoparticles. Abstracts of 4th Symposium of Skin & Formulation, Lyon, France, pp. 64.
 103. M. Simonoska Crcarevska, S. Calis, N. Geskovski, S. Kuzmanovska, M. Glavas Dodov, K. Goracinova (2011), Preparation and biological evaluation of irinotecan loaded biodegradable nanocarriers for tumour delivery by EPR effect, Abstract book of 3rdPharmSciFair “Pharmaceutical sciences for the future of medicines”, pp 59, Prague, Czech Republic
 104. H. Litovin, K. Goracinova, N. Geskovski, M. Simonoska Crcarevska, K. Mladenovska, M. Glavas Dodov (2011), Preparation and stability of spray-dried SLNs for local colon delivery of Budesonide, Abstract book of 3rd PharmSciFair “Pharmaceutical sciences for the future of medicines”, pp 81, June 13-17, Prague, Czech Republic
 105. K. Mladenovska, E. Popovski, A. Grozdanov, M. S. Crcarevska, Z. Kavrakovski, S. K. Milonjic, T. Stafilov, K. Goracinova (2011) Effect of formulation variables on physicochemical properties of 5-ASA loaded chitosan-Ca-alginate microparticles, 1st Congress of Pharmacists of Montenegro with international participation, Book of proceedings
 106. M. Glavas Dodov, M. Simonoska Crcarevska, N. Geskovski, K. Mladenovska, K. Goracinova (2011), Targeting colon cancer cells using chitosan-Ca-alginate microparticles loaded with 5-FU: In vitro permeability studies using Caco-2 cell model, Abstract book of “1st Congress of pharmacy of Montenegro with international participation”, PsP17
 107. H. Litovin, K. Goračinova, N. Geskovski, M. S. Crcarevska, M. Glavas Dodov (2011), Preparation and stability of spray-dried SLN`s for local colon delivery of budesonide, Abstract book of “1st Congress of pharmacy of Montenegro with international participation”, PsP35
 108. T. Petreska Ivanovska, L. Petrusevska-Tozi, K. Smilkov, E. Popovski, A. Grozdanov, N. Geskovski, R. Petkovska, M. Glavas Dodov, K. Mladenovska (2011), Effect of formulation variables on physicochemical characteristics of synbiotic microparticles with Lactobacillus casei, Abstract book of 3rd PharmSciFair “Pharmaceutical sciences for the future of medicines”, pp 74, June 13-17, Prague, Czech Republic
 109. D. Kostovski, N. Geskovski, M. Glavas Dodov, L. Krsteska, S. Ugarkovic (2011), Formulation of Eudragit EPO coated Ibuprofen sodium – comparative properties between fluid bed and spray drying techniques, Abstract book of 3rd PharmSciFair “Pharmaceutical sciences for the future of medicines”, pp 81, June 13-17, Prague, Czech Republic
 110. M. Glavas, S. Calis, M. Simonoska, N. Geskovski, K. Goracinova (2011), Colloidal carriers for anticancer drug delivery – formulation aspects, International Symposium on Drug Research and Development “From Chemistry to Medicine”, Antalya, Turkey.
 111. M. Simonoska-Crcarevska, M. Glavas-Dodov, V. Petrovska, N. Geskovski, K. Goracinova (2010) Amphipilic carriers for targeted anticancer drug delivery – optimizing formulation factors, 4th Croatian congress of pharmacy with International Participation, Opatija, Croatia
 112. N. Geskovski, S. Kuzmanovska, M. Simonoska-Crcarevska, V. Petrovska, K. Goracinova, M. Glavas-Dodov (2010) Lectin-conjugated 5-FU loaded chitosan-Ca-alginate microparticles: Ex vivo bioadhesion and in vivo biodistribution, 4 th Croatian Congress on Pharmacy with International Participation, Opatija, Croatia
 113. H. Litovin , K. Goracinova , M. S. Crcarevska , V. Petrovska , N.Geskovski, M. G. Dodov (2010) Characterization of Budesonide loaded glyceryl monosterate nanoparticles, 4th Croatian Congress on Pharmacy with International Participation, Opatija, Croatia
 114. H. Litovin, K. Goracinova, M. S. Crcarevska, N. Geskovski, V. Petrovska, K. Mladenovska, M. G. Dodov (2010) Solid Lipid nanoparticles for oral drug delivery – Formulation optimization and in vitro stability, World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical technology, Malta
 115. B. Djurgjic, M. Cvetkovska, M. Glavas-Dodov, M. Simonoska-Crcarevska, V. Petrovska, N. Geskovski, K. Goracinova (2010) Silica based xerogel microparticles loaded with 5-FU: formulation and characterization, World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical technology, Malta
 116. N. Geskovski, P. Petrov, M. Glavas-Dodov, M. Simonoska-Crcarevska, V. Petrovska, M. Cvetkovska, Ch. Tsvetanov, K. Goracinova (2010) Poly(acrylic acid)-poly(e-caprolactone)-poly(acrylic acid) nanoparticles loaded with budesonide for colon drug delivery: preparation and evaluation, World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical technology, Malta
 117. M. Simonoska-Crcarevska, M. Glavas-Dodov, S. Salis, V. Petrovska, N. Geskovski, K. Goracinova (2010) CPT-11 loaded PLGA nanoparticles: formulation and optimization, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
 118. H. Litovin, K. Goracinova, M. Simonoska Crcarevska, V. Petrovska, N. Geskoski, M. Glavas Dodov (2010) Preparation and characterization of budesonide loaded glyceride nanoparticles for local colon delivery, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
 119. M. S. Crcarevska, M. G. Dodov, V. Kocevski, J. Stojanoska, K. Stojanoski and K. Goracinova (2010), Design of PLGA nanoparticulate drug delivery systems: formulation and optimization, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
 120. M. Simonoska-Crcarevska, M. Glavas-Dodov, S. Salis, V. Petrovska, N. Geskovski, K. Goracinova (2010) Formulation and optimization of biodegradable CPT-11 loaded nanocarriers for anticancer and/or combined anticancer and gene therapy, 15th International Pharmaceutical Technology Symposium, Antalya, Turkey
 121. M. Glavas Dodov, S. Calis, M. Simonoska Crcarevska, N. Geskovski, V. Petrovska, K. Goracinova (2010), Stability studies of WGA functionalized chitosan-Ca-alginate microparticles as a carriers for local colon delivery of 5-FU, 15th International Pharmaceutical Technology Symposium “Advanced therapeutic systems from innovative technology to commercialization”, September 13-15, Antalya, Turkey
 122. B. Djurdjic, N. Geskovski, G. Petrusevski, M.S. Crcarevska, M. G. Dodov, V. Petrovska, M. Cvetkovska, K. Goracinova (2010), Coated organomodified silica xerogel microparticles for colon specific drug delivery of 5-FU, Abstract book of 15th International Pharmaceutical Technology Symposium “Advanced therapeutic systems from innovative technology to commercialization”, September 13-15, Antalya, Turkey
 123. M. Glavas-Dodov, B. Steffansen, A. A. Hincal, S. Calis, M. Simonoska Crcarevska, N. Geskovski, V. Petrovska, K. Goracinova (2009) Colon specific delivery of chitosan-ca-alginate microparticle system containig 5-FU loaded nanoparticles, Scientific pharmaceutical Fare, Nice, France
 124. M. Simonoska-Crcarevska, M. Glavas-Dodov, K. Goracinova (2009) Efficiacy of enteric coated chitosan-Ca-alginate microparticles with budesonide in the treatment of TNBS induced colitis in rats, Scientific pharmaceutical Fare, Nice, France
 125. M. Glavas-Dodov, B. Steffansen, A. A. Hincal, S. Calis, M. Simonoska-Crcarevska, N. Geskovski, V. Petrovska, K. Goracinova (2009) Chitosan-Ca-Alginate microparticle system for colon delivery of 5-FU containing nanoparticles, 3rd International Symposium of Nanoparticles and the Gastrointestinal Tract, Dusseldorf, Germany
 126. M. Glavas-Dodov, A. A. Hincal, S. Calis, M. Simonoska-Crcarevska, N. Geskovski, K. Goracinova (2008) Chitosan-Ca-Alginate microparticles loaded with HPMCP HP55 coated 5-FU: Physical characterization, 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical technology, Barcelona, Spain
 127. K. Mladenovska, M. G. Dodov, O. Cruaud, R. S. Raicki, M. S. Crcarevska, T. Ristoska, K. Goracinova (2008), Efficacy of 5-ASA loaded in Chitosan-Ca-Alginate microparticles after peroral administration to rats with TNBS induced colitis, 6th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical technology, Barcelona, Spain
 128. M. Glavas-Dodov, A. A. Hincal, S. Calis, B. Steffansen, M. Simonoska-Crcarevska, K. Goracinova (2008) WGA Functionalized Chitosan-Ca-Alginate Microparticles for Targeted 5-FU Delivery in Colon Region, EHRLICH II – 2nd World Conference on Magic Bullets, Germany.
 129. K. Goracinova, M. Simonoska-Crcarevska, M. Glavas-Dodov, B. Steffansen (2008) Uptake studies of 5-FU loaded CTS-Ca-ALG microparticles in Caco-2 cell lines, Abstractbook of 1st International Conference on Drug Design and Discovery, Dubai
 130. M. Glavas-Dodov, A.A. Hincal, S. Calis, M. Simonoska-Crcarevska, K. Mladenovska, N. Geskovski, K. Goracinova (2008) Spray-dried 5-FU loaded chitosan-Ca-alginate microparticles for local colon delivery, Abstractbook of 1st International Conference on Drug Design and Discovery, Dubai
 131. M. Glavas-Dodov, M. Simonoska, K. Goracinova(2006) Physical characterization of budesonide loaded microparticles for site-specific colon delivery, EUFEPS Award for young researchers for the EUFEPS Conference: When poor solubility become an issue, Verona, Italy.
 132. M. Glavas-Dodov, S. Calis, M. Simonoska, K. Goracinova (2006) Formulation and evaluation of 5-FU loaded chitosan/alginate microparticles prepared by spray-drying, 13th International Pharmaceutical Technology Symposium, Turkey.
 133. M. Simonoska, M. Glavas-Dodov, A. Dimitrovska, K. Goracinova (2006) Microparticle design for colon delivery of budesonide, 13th International Pharmaceutical Technology Symposium, Turkey.
 134. M. Glavas-Dodov, K. Mladenovska, M. Simonoska, K. Goracinova (2005) Swelling properties of 5-FU loaded chitosan/alginate microparticles, 4th Congress of Pharmacy Proceedings, Sofia, Bulgaria.
 135. K. Goracinova, K. Mladenovska, M. Glavas-Dodov, M. Simonoska (2005) Optimizing formulation factors in preparation of microparticles by spray-drying process, 15th International Symposium on Microencapsulation, Parma, Italy
 136. M. Glavas-Dodov,E. Fredro-Kumbaradzi, K. Goracinova, M. Simonoska, S. Calis, A.A. Hincal (2004) The release of 5-FU from liposomes as function of the formulation variables, European Conference of Drug Delivery and Pharmaceutical Technology Proceedings, Sevilla, Spain
 137. K. Mladenovska, B. Celevska, M. Cvetkovska, A. Porjazovska, M. G. Dodov, M. Simonoska, K. Goracinova (2002) Poly(lactic-co-glycolic) acid copolymers as biodegradable injectable implant systems for longterm delivery of diclofenac sodium. Third Yugoslav Congress of Pharmacy with International Participation, Proceedings 52 (4): 600.
 138. M. Simonoska, E. Fredro-Kumbaradzi, M. Glavas-Dodov, S. Calis, B. Arica, K. Goracinova, K. Mladenovska, A. A. Hincel (2002) Release profile of 5-FU loaded liposomes stabilized by liophilization, Third Yugoslav Congress of Pharmacy with International Participation, Proceedings 52 (4): 618.

 • K. Goracinova, M. Glavas-Dodov, M. Simonoska-Crcarevska, N. Geskovski, Drug targeting in IBD treatment – existing and new approaches. In: Karoui S, ed. Inflammatory bowel disease – advances in pathogenesis and management, InTech Europe, Rijeka, Croatia, 2011. ISBN: 978-953-307-891-5, Достапно на: http://cdn.intechweb.org/pdfs/26853.pdf
 • Рената Славеска Раички, Марија Главаш Додов, Маја Симоноска Црцаревска, Никола Гешковски, Весна Петровска, Практични вежби Фармацевтска технологија 1, УКИМ – Фармацевтски факултет, Скопје 2010 (рецензија во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр. 985 од 30.04.2010).
 • Катерина Горачинова, Марија Главаш Додов, Маја Симоноска Црцаревска, Никола Гешковски, Весна Петровска, Практични вежби Фармацевтска технологија 3, УКИМ – Фармацевтски факултет, Скопје 2010 (рецензија во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр. 985 од 30.04.2010).

• EUFEPS Award for young researchers for the EUFEPS Conference: When poor solubility become an issue, 2006, Verona, Italy.

 1. Раководител на Институтот за фармацевтска технологија, 2013-тековно
 2. Координатор на студиски програми од втор циклус Козметологија (специјалистички и магистерски)
 3. Раководител на Центарот за фармацевтска нанотехнологија, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје (2009-2014)
 4. Секретар на Македонскиот фармацевтски билтен, чиј издавач е Македонско фармацевтско друштво
 5. Член на Комисијата за Добра производствена пракса при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ
 6. Член на Комисијата за ветеринарно – медицински препарати при Агенцијата за храна и ветеринарство на РМ
 7. Лиценциран вештак за вештачење од областа на фармацевтските науки при Министерството за правда на РМ
 8. Член на уредувачки одбор на Recent Patents on Drug Delivery & Formulation, Македонски фармацевтски билтен, Journal of Bioeqivalence and Bioavailability и Heliyon
 9. Претседател на научен одбор на 6-тиот Конгрес на фармација на РМ со мегународно учество, 2016
 10. Член на организациски одбор на 5-тиот Конгрес на фармација на РМ со мегународно учество, 2011
 11. Претседател на организациски одбор на Конференција за зелена козметика, организирана од Македонско фармацевтско друштво, Скопје 2010
 12. Претседател на организациски одбор на Симпозиум за Козметологија со фокус на дерматологија, организирана од Македонско фармацевтско друштво, Скопје 2009
 13. Претседател на организациски одбор на Работилница за Козметологија, организирана од Македонско фармацевтско друштво, Скопје 2009
 14. Рецензент во Journal of Drug Targeting, International Journal of Pharmaceutics, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects, Recent Patents on Drug Delivery and Formulation, Asian Journal of Pharmaceutics, International Journal of Nanomedicine, Drug development and Industrial Pharmacy, Macedonian pharmaceutical bulletin

 1. Македонско фармацевтско друштво
 2. Фармацевтска комора на РМ