Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Лидија Петрушевска-Този

д-р Лидија Петрушевска-Този


д-р Лидија Петрушевска-Този

Позиција Редовен професор
Институт Институт за применета биохемија
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 125
е-маил lito@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Лидија Петрушевска-Този е родена 1959 година во Скопје, Република Македонија. Дипломирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1981 година. Магистрирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот во Белград, Србија, во 1987 година. Докторирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1993 година.Поле на научен и наставен интерес: храна и исхрана, функционална храна, диететика и диетотерапија, токсикологија.

1 Храна и исхрана Сем. 7 редовен Мр-нова
2 Токсикологија Сем. 8 редовен Мр-нова
3 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
4 Хигиена Сем. 6 изборен Мр-нова
5 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
6 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова
7 Интеракција лек-храна Сем. 9 изборен Мр-нова
8 Труење: превенција, дијагноза и третман Сем. 9 изборен Мр-нова
9 Прехранбени производи Сем. 4 редовен Лаб
10 Токсиколошки форензични анализи Сем. 6 редовен Лаб
11 Испитување и контрола на прехранбени производи Сем. 4 изборен Лаб
12 Испитување и контрола на вода Сем. 4 изборен Лаб
13 Испитување и контрола на генетски модифицирана храна Сем. 4 изборен Лаб
14 Токсикологија на прехранбени производи Сем. 4 изборен Лаб
15 Дипломски труд Сем. 6 редовен Лаб
16 Храна и исхрана Сем. 7 редовен Мр-нова2015
17 Токсикологија Сем. 8 редовен Мр-нова2015
18 Хигиена Сем. 6 изборен Мр-нова2015
19 Интеракција лек-храна Сем. 9 изборен Мр-нова2015
20 Труење: превенција, дијагноза и третман Сем. 9 изборен Мр-нова2015
21 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова2015
22 Храна и исхрана Сем. 8 редовен Мр-стара
23 Токсикологија Сем. 9 редовен Мр-стара
24 Познавање на прехранбени производи Сем. 9 изборен Мр-стара
25 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-стара

Меѓународни

 1. Project Title: Implementation of the legislation on mutual recognition of professional qualifications
  Angament: expert
  Тype of project: International
  Financed by: EuropeAid/135619/IH/SER/MK
  Project length: 2011-2017
 2. Project Title: Building of the capacity of education in the area of professional qualifications
  Angagement: participant
  Type of project: International
  Financed by: Foreign and Commonwealth Office, UK NARIC, ECCTIS Ltd
  Project length: 2011-2013
 3. Project Title: Implementation of Good Pharmacy Practice in Macedonia
  Angament: coordinator
  Тype of project: International
  Financed by: EuroPharm Forum, WHO Europe
  Project length: 2010-2013
 4. Project Title: Health Sector Management Project (HSMP) (IBRD Loan # 4733)
  Angament: participant
  Тype of project: International
  Financed by: Ministry of Health of the Republic of Macedonia and World Bank
  Project length: 2008-2009
 5. Project Title: Project for administration in the health sector (Accredited program for education of key trainers: educators, examiners and mentors for modernizing of the licensing process for physicians, dentists and pharmacists in the RoM)
  Angament: participant
  Тype of project: International
  Financed by: Ministry of Health of the Republic of Macedonia and World Bank
  Project length: 2005-2008
 6. Project Title: Restructuring of pharmacist education in Republic of Macedonia Project N0 CD¬_JEP-18016-2003
  Angament: participant
  Тype of project: International
  Financed by: Financed by the European Commission TEMPUS program
  Project length: 2004-2007
 7. Project Title: Development of national biosafety framework
  Angament: participant
  Тype of project: International
  Financed by: UNEP and GEF
  Project length: 2002-2004

Национални

 1. Наслов на проект: Aнтиоксидативна и цитотоксична активност на селектирани хербални суровини
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
  Траење на проектот: 2015-2016
 2. Наслов на проект: Микроинкапсулирани синбиотици – од оптимална формулација до терапевтска примена
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р. Македонија
  Траење на проектот: 2010-2012
 3. Наслов на проект: Испитување на антиоксидативната активност на ендемски природни растенија во Македонија, со посебен осврт на хепатопротективната активност
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Р. Македонија
  Траење на проектот: 2002-2005
 4. Наслов на проект: Испитување на шеќери во природни производи
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Р. Македонија
  Траење на проектот: 2001-2004
 5. Наслов на проект: Мерки за подобрување на исхраната во Р. Македонија
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за економија на Р. Македонија
  Траење на проектот: 2002-2003
 6. Наслов на проект: Испитување на хемискиот состав и биолошката активност на некои видови печурки во Македонија, и нивното влијание на нутритивните карактеристики
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р. Македонија
  Траење на проектот: 1999-2002

 • 1989 Универзитет во Бирмингам, Англија
 • 2004 Универзитет во Копенхаген, Данска
 • 2008 Универзитет во Стокхолм, Шведска

 1. Petreska Ivanovska, T., Mladenovska, K., Zhivikj, Z., Jurhar Pavlova, M., Gjurovski, I., Ristoski, T., Petrushevska-Tozi, L., 2017. Synbiotic loaded chitosan-Ca-alginate microparticles reduces inflammation in the TNBS model of rat colitis. Int J Pharm, 527:126-134.
 2. Hadzieva, J., Mladenovska, K., Simonoska Crcarevska, M., Glavaš Dodov, M., Dimchevska, S., Geškovski, N., Grozdanov, A., Popovski, E., Petruševski, G., Chachorovska, M., Petreska Ivanovska, T., Petrushevska-Tozi, L., Ugarkovic, S., Goracinova, K., 2017. Lactobacillus casei loaded soy protein-alginate microparticles prepared by spray-drying. Food Technol Biotechnol, 55(2):173-186.
 3. Jovanova, B., Petreska Ivanovska, T., Hiljadnikova-Bajro, M., Petrushevska-Tozi, L., Kadifkova Panovska, T., 2017. Determination of the cytotoxicity of Juniperus berries collected in R. Macedonia. Rev Clin Pharm Drug Ther, 15(suppl.1):26.
 4. Petreska Ivanovska, T., Zhivikj, Z., Bogdanovska, L., Jurhar Pavlova, M., Gjurovski, I., Ristoski, T., Mladenovska, K., Petrushevska-Tozi, L., 2016. Probiotic/synbiotic enriched ayran as functional food product-quality and therapetic benefits, Mac Pharm Bull, 62 (suppl):253-254.
 5. Petreska Ivanovska, T., Mladenovska, K., Petrushevska-Tozi, L., 2016. Viability and metabolic activity of Lactobacillus casei 01 in dairy and non-dairy products. Mac Pharm Bull, 62 (suppl):285-286.
 6. Hadzieva, J., Simonoska Crcarevska, M., Dimcevska, S., Geskovski, N., Glavas Dodov, M., Goracinova, K., Petreska Ivanovska, T., Petrushevska-Tozi, L., Vanova, N., Nikolovska, M., Mladenovska, K., 2016. Effect of formulation and process variables on probiotic viability after microencapsulation by spray-drying in soy protein-alginate microparticles. Mac Pharm Bull, 62 (suppl):381-382.
 7. Petreska Ivanovska T., Zhivikj, Z., Mladenovska, K., Petrushevska Tozi, L., 2015. Influence of oligofructose-enriched inulin on survival of microencapsulated Lactobacillus casei 01 and adhesive properties of synbiotic microparticles. Mac Pharm Bull, 61(1):35-43.
 8. Petreska Ivanovska T., Zhivikj, Z., Mladenovska, K., Petrushevska Tozi, L., 2015. Influence of oligofructose-enriched inulin on survival of microencapsulated Lactobacillus casei 01 and adhesive properties of synbiotic microparticles. Mac Pharm Bull, 61(1):35-43.
 9. Jurhar Pavlova, M., Mladenovska, K., Petreska Ivanovska, T., Petrushevska-Tozi, L., Korneti, P., Karchev, V., Panovski, N., Petrovska, M., 2014. Formulation of symbiotic soy-based food product with antihypertensive potential. Mac Pharm Bull, 60(2):39-50.
 10. Petreska Ivanovska, Т., Jurhar Pavlova, M., Mladenovska, K., Petrushevska-Tozi, L., 2014. Probiotics, prebiotics, synbiotics in prevention and treatment of inflammatory bowel diseases. Mac Pharm Bull, 60(2):3-8.
 11. Petreska Ivanovska, Т., Smilkov, K., Zhivikj, Z., Petrushevska-Tozi, L., Mladenovska., K., 2014. Comparative evaluation of viability of encapsulated Lactobacillus casei using two different methods of microencapsulation. Int J Pharm Phytopharmacol Res, 4(1):20-24.
 12. Petreska Ivanovska, Т., Petrushevska-Tozi, L., Grozdanov, A., Petkovska, R., Hadjieva, J., Popovski, E., Stafilov, T., Mladenovska., K., 2014. From optimization of synbiotic microparticles prepared by spray-drying to development of new functional carrot juice. Chem Ind Chem Eng Quart, 20(4):549-564.
 13. Smilkov, K., Petreska Ivanovska, T., Petrushevska-Tozi, L., Petkovska, R., Hadjieva, J., Popovski, E., Stafilov, T., Grozdanov, A., Mladenovska, K., 2014. Optimization of the formulation for the preparing of Lactobacillus casei loaded whey-protein-Ca-alginate microparticles using full-factorial design. J Microencapsul, 31(2):166-175.
 14. Petrushevska-Tozi, L., Mladenovska, K., Patcheva, J., Tromb, D., Holme, K., Sautenkova, N., 2014. Assessment of the community pharmacy practice in the Republic of Macedonia – building platform for implementation of good pharmacy practice. Int J Pharm 4(2):1-9.
 15. Mladenovska, K., Petrushevska-Tozi, L., Tromb, D., Holme, K., Sautenkova, N., Patcheva, J., 2013. Hospital pharmacy practice in the Republic of Macedonia-design of an assessment tool for quantification of the actual status and identifying priority areas for improvement. Int J Comprehen Pharm, 04(04):1-9.
 16. Petreska Ivanovska, T., Mladenovska, K., Kavrakovski, Z., Bogdanovska, L., Grozdanov, A., Popovski, E., Petrushevska-Tozi L., 2012. Effect of prebiotic content on functional and physicochemical properties on Lactobacillus casei loaded chitosan-Ca-alginate microparticles. Mac Pharm Bull, 58(1,2):45-52.
 17. Patcheva, J., Mladenovska, K., Petrushevska-Tozi, L., 2012. Legal status of pharmacy practice in the European Union and the Republic of Macedonia. Mac Pharm Bull, 58(1,2):53-63.
 18. Petreska Ivanovska, T., Petrushevska-Tozi, L., Dabevska Kostoska, M., Geskoski, N., Grozdanov, A., Stain, C. Stafilov, T., Mladenovska, K., 2012. Microencapsulation of L. casei in chitosan-Ca-alginate microparticles using spray-drying method. Mac J Chem Chem Eng, 31(1):115-123.
 19. Ivanovska, T.P., Tozi, L.P., Smilkov, K., Popovski, E., Stafilov, T., Grozdanov, A., Geskovski, N., Petkovska, R., Mladenovska, K., 2011. Influence of formulation variables on survival of L. casei loaded in chitosan-Ca-alginate microparticles prepared by spray-drying, Eur J Pharm Sci, 44(S1):119-120.
 20. Smilkov, K., Tozi, L.P., Ivanovska, T.P., Geskovski, N., Petkovska, R., Dodov, M.G., Baceva K., Dimitrovski, D., Mladenovska, K., 2011. Influence of formulation variables on survival of L. casei loaded in chitosan-Ca-alginate microparticles prepared by spray-drying, Eur J Pharm Sci, 44(S1):128-129.
 21. Petreska Ivanovska, T., Petrushevska-Tozi, L., Hadzieva, J., Smilkov, K., Geskovski, N., Mladenovska, K., 2011. Viability of L. casei in symbiotic carrot juice during fermentation and storage. Mac Pharm Bull, 57(suppl):126-127.
 22. Smilkov, K., Petreska Ivanovska, T., Petrushevska-Tozi, L., Grozdanov, A., Dodov, M.G., Geskovski, N., Petkovska, R., Mladenovska, K., 2011. Viability of L. casei in symbiotic carrot juice during fermentation and storage. Mac Pharm Bull, 57(suppl):285-286.
 23. Petreska Ivanovska, T., Dabevska-Kostoska, M., Geskovski, N., Smilkov, K., Popovski, E., Petrushevska-Tozi, L., Mladenovska, K., 2010. Viability of Lactobacillus casei during microencapsulation in chitosan-calcium-alginate microparticles and in simulated in vivo conditions, Arh Farm, 60:748-749.
 24. Petreska, T., Mladenovska, K., Acevska, L., Pavlova, M.J., Petrovska, M., Petrusevska-Tozi, L., 2007. Viability of Lactobacillus casei in fermented soymilk after drying and storage. Mac Pharm Bull, 53(1,2):328.
 25. Acevska, L., Mladenovska, K., Ivanovska, T.P., Pavlova, M.J., Petrovska, M., Delova, A., Petrushevska-Tozi, L., 2006. Viability of L. casei during fermentation in soymilk and freeze-dried soymilk; effect оf cryoprotectant, rehydration and storage temperature. Mac Pharm Bull, 52 (1,2):17-24.
 26. Gruev, T., Petrushevska-Tozi, L., Chakalarovski, K., Ivanovski, N., 2002. Effect od cyclosporine therapy in transplanted patients-diagnostic values of tubular markers, Mac Pharm Bull, 48(1,2):35-39.
 27. Kavrakovski, Z., Petrushevska-Tozi, L., 2001. Modern criminality laboratory for toxicological-chemical analysis. Ann J FoCS, 1:185-195.
 28. Petrushevska-Tozi, L., Kavrakovski, Z., Ristov, T., 2000. Determination of aldonic acids produced by alkaline Pd(II) ion oxidation of hexoses by direct HPLC method. Bull Chem Technol Maced 19(2):157-163.
 29. Petrushevska-Tozi, L., 2000. Interaction drug-food. Mac Pharm Bull, 46(1):13-18.

 • Татјана Кадифкова Пановска, Лидија Петрушевска-Този, Тања Петреска Ивановска, Практични вежби по токсиколошки форензични анализи, УКИМ, Фармацевтски факултет, 2017. Достапно на: www.ff.ukim.edu.mk
 • Лидија Петрушевска-Този, Тања Петреска Ивановска, Практични вежби по прехранбени производи, УКИМ, Фармацевтски факултет, 2015. Достапно на: www.ff.ukim.edu.mk
 • Лидија Петрушевска-Този, Тања Петреска Ивановска, Практични вежби по испитување и контрола на вода, УКИМ, Фармацевтски факултет, 2015. Достапно на: www.ff.ukim.edu.mk
 • Tanja Petreska Ivanovska, Lidija Petrushevska-Tozi, Kristina Mladenovska, Probiotic and Synbiotic Food Products, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2015, ISBN: 978-3-659-71435-1.
 • Лидија Петрушевска-Този, Тања Петреска Ивановска, Практикум за вежби по храна и исхрана, УКИМ, Фармацевтски факултет, 2010. Достапно на: www.ff.ukim.edu.mk
 • Татјана Кадифкова-Пановска, Лидија Петрушевска-Този, Тања Петреска Ивановска, Практични вежби по токсикологија, УКИМ, Фармацевтски факултет, 2010. Достапно на: www.ff.ukim.edu.mk
 • Lidija Petrusevska-Tozi, Kristina Mladenovska. Functional probiotic and synbiotic food products-advances in production, evaluation and health benefit. In: The Analysis of pharmacologically active compounds and biomolecules in real samples. Ed. Injac Rade. Transworld Research Network, 2009 pp. 129-164.

/

 1. Ангажиран експерт од областа на додатоците на исхрана при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ
 2. Член на Комисијата за класификација на медицински производи кои се издаваат без рецепт
 3. Член на Комисијата за специфични типови на храна при Агенцијата за храна и ветеринарство на РМ
 4. Член на експертската работна група за храна на Европското здружение на потрошувачи
 5. Претседател на работната група за храна при Македонското здружение на потрошувачи
 6. Член на уредувачкиот одбор на списанијата Македонски фармацевтски билтен, чиј издавач е Македонско фармацевтско друштво и Архив за фармација, чиј издавач е Здружението на фармацевти на Србија
 7. Рецензент во поголем број меѓународни списанија со фактор на влијание

 1. Македонско фармацевтско друштво
 2. Фармацевтска комора на Македонија
 3. Интернационална федерација на фармацевти
 4. Фармацевтска групација на Европската Унија
 5. Еврофарм форум