Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Д-р Катерина Горачинова

Д-р Катерина Горачинова


Д-р Катерина Горачинова

Позиција Редовенедовен професор
Институт Институт по фармацевтска технологија
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 126
е-маил kago@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Датум и место на раѓање: 29.05.1962, Скопје, Р.Македонија
Образование: Доктор по фармацевтски науки – Фармацевтски факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р.Македонија, 1994 (Наслов на теза: Формулирање на перорални системи со цврсти дисперзии – гранули и матрикс таблети со модифицирано ослободување)
Магистер по фармацевтски науки- Фармацевтски факултет, Универзитет во Белград, Србија, 1990 (Наслов на тезата: Формулација и евалуација на пелети со Дилтиазем хидрохлорид)
Специјалист по фармацевтска – Фармацевтски факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р.Македонија, 1991 (Стабилност на Дилтиазем пелети со контролирано ослободување)
Дипломиран фармацевт – Фармацевтски факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р.Македонија, 1984Поле на научен и наставен интерес:
– Амфифилни наноносачи на антиканцерогени лековити супстанции за таргетирање на цврсти тумори (експериментален дизајн, физичко-хемиска карактеризација, биолошка ефикасност и безбедност, протеинска корона, цитотоксичност, клеточна интернализација, биодистрибуциски профил)
– Нано/микро носачи за таргетирање на инфламација во ГИТ, Кронова болест и улцеративен колитис (дизајн и евалуација)
– Биодистрибуција и фармакокинетика на наносистемите после интравенска и перорална администрација
– Експериментален дизајн, безбедност и ефикасност во дизајнот, квалитет во дизајнот
– IVIVC, BCS and Biowaivers, регулаторни аспекти
– Биорасположливост и биоеквиваленција
– In situ, in vitro, in silico апсорпциски модели
– Регулаторни аспекти за пуштање на нанолековите во промет

1 Фармацевтска технологија Сем. 4 редовен Мр-нова
2 Фармацевтска технологија напреден курс Сем. 6 редовен Мр-нова
3 Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции Сем. 6 редовен Мр-нова
4 Биофармација со фармакокинетика Сем. 7 редовен Мр-нова
5 Индустриска фармација Сем. 9 редовен Мр-нова
5 Регулатива во производството на ековите Сем. 9 редовен Мр-нова
5 Биостатистика Сем. 9 редовен Мр-нова
5 Козметички препарати – дизајн и евалуација Сем. 9 редовен Мр-нова
5 Стабилност на лекови Сем. 9 редовен Мр-нова
6 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
7 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова
8 Фрамацевтска технологија Сем. 4 редовен Лаб
8 Основи на фармацевтската технологија Сем. 4 редовен Лаб
8 Фармацевтско-технолошки анализи Сем. 4 редовен Лаб
9 Дипломски проект Сем. 6 редовен Лаб
10 Молекуларна биофармација и фармакокинетика Сем. 6 редовен Втор циклус
11 Фармацевтска нанотехнологија Сем. 9 редовен Втор циклус
12 Терапевтски системи за генска терапија Сем. 10 редовен Втор циклус
13 Терапевтски системи за протеинска и пептидна терапија Сем. 5 редовен Втор циклус
14 Биостатистика Сем. 6 редовен Втор циклус
15 Биорасположивост и биоеквиваленција Сем. 7 редовен Втор циклус
16 Експериментален Дизајн во фармацевтската формулација и квалитет во дизајнот Сем. 9 редовен Втор циклус

Меѓународни

 1. Project title: Formulation, design and optimization of polymer nanoparticles as drug carriers for cancer treatment
  Principal Researcher in Macedonia: Prof. Katerina Goracinova
  Type of Project: Bilateral collaboration between Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje, R.Macedonia and Faculty of Pharmacy, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro; financed by Ministry of Science of R.Macedonia and Ministry of Science of Montenegro
  Project length: 2015 – 2017
 2. Project title: Central European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & Research in Pharmaceutical Technology (CEKA PharmTech)
  Principal Coordinator in Macedonia: Prof. Katerina Goracinova
  Type of Project: CEEPUS – Central European Exchange Program For University Studies Collaboration between Faculties of Pharmacy at the University of Ljubljana, University of Gdansk, University of Graz, University of Belgrade, University of Medicine and Pharmacy in Bucharest, University of SS Cyril and Methodius, Skopje
  Project length: 2016 – 2017
 3. Project title: Multifunctional nanocarriers as carriers for anticancer drugs
  Principal Coordinator in Macedonia: Prof. Katerina Goracinova
  Type of Project: Bilateral collaboration between Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje, R.Macedonia and Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences; financed by Ministry of Science of R.Macedonia and Bulgarian Ministry of Science
  Project length: 2011 – 2013
 4. Project title: Amphiphilic carriers for targeted anticancer drug delivery and/or combined chemotherapeutic/gene therapy
  Principal Coordinator in Macedonia: Prof. Katerina Goracinova
  Type of Project: Bilateral collaboration between Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje, R.Macedonia and Hacettepe Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey; financed by Ministry of Science of R.Macedonia and TUBITAK, Turkey
  Project length: 2009 – 2011
 5. Project title: Preparation and evaluation of biodegradable microparticles for oral controlled drug delivery
  Principal Coordinator in Macedonia: Prof. Katerina Goracinova
  Type of Project: Bilateral collaboration between Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje, R.Macedonia and Hacettepe Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey; financed by Ministry of Science of R.Macedonia and TUBITAK, Turkey
  Project length: 2005 – 2008
 6. Project title: Influence of biopolymer interactions on the drug delivery from chitosan-alginate colloidal carrier systems
  Principal Coordinator in Macedonia: Prof. Katerina Goracinova
  Type of Project: NATO Science for Peace Project; collaboration between Faculty of Pharmacy, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of SS Cyril and Methodius, Skopje and Queens University, Kingston, Canada
  Project length: 2002 – 2006
 7. Project title: Polymers for preparation of antibiotic carriers and tissue engineering
  Participant: Prof. Katerina Goracinova; Faculty of Pharmacy
  Type of Project: Bilateral collaboration between Faculty of Technology and Metallurgy, SS Cyril and Methodius, Skopje, R.Macedonia and TUBITAK, Turkey
  Project length: 2002 – 2006
 8. Project title: Block-copolymers, polymeric gels and matrices; synthesis and application as emulsifying agents and in modified release
  Participant: Prof. Katerina Goracinova; Faculty of Pharmacy
  Type of Project: Bilateral collaboration between Faculty of Technology and Metallurgy, SS Cyril and Methodius, Skopje, R.Macedonia and TUBITAK, Turkey
  Project length: 1999 – 2002

Национални

 1. Project title: Пристапи во инкорпорирање на хидрофилни антиканцер супстанции во хидрофобни полимерни нано носачи и развој на методи за нивно радиомаркирање со цел успешно следење на биодистрибуцијата ин виво
  Раководител на проектот: Проф. Катерина Горачинова
  Тип на проект: Финансиран од Универзитет Св Кирил и Методиј
  Времетраење на проектот: 2011 – 2012
 2. Наслов на проектот: Колоидни системи како носители на активни супстанции – микрочестици, наночестици, липозоми
  Раководител на проектот: Проф. Катерина Горачинова
  Тип на проект: Финансиран од Министерство за наука на Р. Македонија
  Времетраење на проектот: 2000 – 2003

 • 2003 – Едукација за клеточни култури, Саарбрукен, Германија
 • 2004 – Едукација за радиофармацевтици и безбедна работа со радиоизотопи, Лондон, Англија
 • 2005 – Академски престој на Фамацевтскиот факултет на Кралскиот Колеџ, Лондон, Англија
 • 2008 – Академски престој на Институтот за фармацевтска технологија и аналитичка хемија, Копенхаген, Данска
 • 2005-2008 – Визитинг професор на Фармацевтскиот факултет, Нови Сад, Србија
 • 2009 – сабатна година – Професор по фармацевтска технологија и Биофармација, Универзитет за медицински науки, Обединети Арапски Емирати

 1. Dimcevska, S., Geskovski, N., Koliqi, R., Matevska-Geskovska, N., Gomez Vallejo, V., Szczupak, B. Sebastian, ES., Liop J., Hristov, DR., Monopoli, MP., Petrusevski, G. Ugarkovic, S., Dimovski, A., Goracinova, K., Efficacy assessment of self-assembled PLGA-PEG-PLGA nanoparticles: Correlation of nano-bio interface interactions, biodistribution, internalization and gene expression studies. Int. J. Pharm. 2017 May 25. pii: S0378-5173(17)30466-0. doi: 10.1016/j.ijpharm.2017.05.054. [Epub ahead of print]
 2. Dimchevska, S. , Geskovski, N., Petruševski, G., Chacorovska, M., Popeski-Dimovski, R., Ugarkovic, S., Goracinova, K. SN-38 loading capacity of hydrophobic polymer blend nanoparticles: formulation, optimization and efficacy evaluation, Drug Development and Industrial Pharmacy, Volume 43(3) 502-510, 2017; DOI: 10.1080/03639045.2016.1268151
 3. Rozafa Koliqi, Simona Dimchevska, Nikola Geskovski, Gjorgji Petruševski, Marina Chacorovska, Biljana Pejova, Delyan R. Hristov, Sonja Ugarkovic, Katerina Goracinova (2016), PEO-PPO-PEO/Poly(DL-lactide-co-caprolactone) nanoparticles as carriers for SN-38: Design, optimization and nano-bio interface interactions, Current Drug Delivery; Volume 13 (3) 339-352, 2016; EID: 2-s2.0-84973659709
 4. Beti Djurdjic, Simona Dimchevska, Nikola Geskovski, Marija Petrusevska, Valerya Gancheva, Georgi Georgiev, Petar Petrov and Katerina Goracinova (2015) Synthesis and self-assembly of amphiphilic poly(acrylicacid)–poly(e-caprolactone)–poly(acrylicacid)block copolymer as novel carrier for7-ethyl-10-hydroxy camptothecin. Journal of Biomaterials Applications 2015, Vol. 29(6) 867–881; DOI: 10.1177/0885328214549612
 5. M. Simonoska Crcarevska, N. Geskovski, S. Calis, S. Dimcevska, S. Georgievska, Gj. Petruševski, M. Kajdžanoska, Sonja Ugarkovic, K. Goracinova (2013) Definition of formulation design space, in vitro bioactivity and in vivo biodistribution for hydrophilic drug loaded PLGA/PEO-PPO-PEO nanoparticles using OFAT experiments. European Journal of Pharmaceutical Sciences (2013) 22;49(1):65-80. doi: 10.1016/j.ejps.2013.02.004.
 6. Nikola Geskovski, Sonja Kuzmanovska, Maja Simonoska Crcarevska, Sema Calis,Simona Dimchevska, Marija Petrusevska, Pance Zdravkovski, Katerina Goracinova. Comparative biodistribution studies of technetium-99m radiolabeled amphiphilic nanoparticles using three different reducing agents during the labeling procedure. J. of Labeled compounds and Radiopharmaceuticals (2013) 56 (14): 689–695 (DOI: 10.1002/jlcr.3097)
 7. Harika Ocal , B. Yegin , Imran Vural , Katerina Goracinova , Sema Calis (2013); 5-Fluorouracil loaded PLA/PLGA PEG-PPG-PEG polymeric nanoparticles: formulation, in vitro characterization and cell culture studies. Drug Development and Industrial Pharmacy (2014), 40 (4): 560-567 (doi:10.3109/03639045.2013.775581)
 8. M. Glavas Dodov, B. Steffansen, S. Calis, M. Simonoska Crcarevska, N. Geskovski,
  V. Petrovska and K. Goracinova. (2013) Wheat germ agglutinin functionalized crosslinked polyeletrolyte microparticles for local colon delivery of 5-FU: In vitro efficacy and in vivo biodistribution Journal of Microencapsulation (2013); 30(7):643-56. doi: 10.3109/02652048.2013.770099.
 9. Lj. Makraduli, M. Glavas-Dodov, M. Simonovska, N. Geskovski, K. Goracinova.(2012) Factorial design analysis and optimization of alginate-Ca-chitosan microspheres, Journal of Microencapsulation (2013) ;30(1):81-92. doi: 10.3109/02652048.2012.700957.
 10. Katerina Goracinova, Marija Glavas-Dodov, Maja Simonoska-Crcarevska, Nikola Geskovski
  Chapter: Drug Targeting in IBD Treatment: Existing and New Approaches; 01/2012; ISBN: 978-953-307-891-5 In book: Inflammatory Bowel Disease – Advances in Pathogenesis and Management: InTech
 11. M. Glavas-Dodov, S. Calis, M. Simonoska-Crcarevska, N. Geskovski, V. Petrovska, K. Goracinova (2009) Wheat germ agglutinin-conjugated chitosan-Ca-alginate microparticles for local colon delivery of 5-FU: Development and in vitro characterization, Int. J. Pharm. 381: 166-175.
 12. M. Simonoska-Crcarevska, M. Glavas-Dodov, G. Petrusevska, I. Gjorgoski, K.Goracinova (2009) Bioefficacy of budesonide loaded crosslinked polyeletrolyte microparticles in rat model of induced colitis, J. Drug Target. 17 (10): 788-802.
 13. M. Simonoska-Crcarevska, M. Glavas Dodov, K. Goracinova (2008) Chitosan coated Ca-alginate microparticles loaded with budesonide for delivery to the inflamed colonic mucosa, Eur. J. Pharm. Biopharm. 68(3): 565-578.
 14. K. Mladenovska, R. S. Raicki, E. I. Janevik, T. Ristoski, M. J. Pavlova, Z. Kavrakovski , M. Glavas-Dodov, K. Goracinova (2007) Colon-specific delivery of 5-aminosalicylic acid from chitosan-Ca-alginate microparticles, Int. J. Pharm. 342: 124-136.
 15. K. Mladenovska, O. Cruaud, P. Richomme, E. Belamie, R. S. Raicki, M.-C. Venier-Julienne, E. Popovski, J.-P. Benoit, K. Goracinova (2007) 5-ASA loaded chitosan – Ca – lginate microparticles: Preparation and physicochemical characterization, Int. J. Pharm. 345(1-2): 59-69.
 16. P. Antovska, M. Cvetkovska, K. Goracinova (2006) Preparation and characterization of sol-gel processed sparay dried silica xerogel microparticles as carriers for heparin sodium, Bull. Chem. Techn. 25 (2): 121-126.
 17. M. Glavas-Dodov, E. Fredro-Kumbaradzi, K. Goracinova, M. Simonoska, S. Calis, S. Trajkovic-Joleska, A. A. Hincal (2005) The effects of lyophilisation on the stability of liposomes containing 5-FU, Int. J. Pharm. 291: 79- 86.
 18. M. Glavas-Dodov, M. Simonoska, K. Goracinova (2005) Formulation and characterization of topical liposome gel bearing lidocaine HCl., Bull. Chem. Technol. Macedonia. 24: 59-65.
 19. M. Glavas-Dodov, K. Goracinova, M. Simonoska, S. Trajkovic-Jolevska, J. Tonic-Ribarska, M. Dastevska-Mitevska (2005) Formulation and evaluation of Diazepam hydrogel for rectal administration, Acta Pharm. 55: 251-261.
 20. Porjazoska, K. Goracinova, K. Mladenovska, M. Glavas-Dodov, E. I. Janjevik, M. Cvetkovska (2004) Poly(lactide-co-glycolide) microparticles as systems for controlled release of proteins – Preparation and characterization, Acta Pharm. 54: 215-229.
 21. M. Glavas-Dodov, E. Fredro-Kumbaradzi, S. Calis, K. Goracinova, M. Simonoska, A. A. Hincal (2004) Formulation and characterisation of 5-fluorouracil loaded liposomes, Bull. Chem. Technol. Macedonia 23(1): 13-18.
 22. B. Nestorovska-Gjosevska, M. Glavas-Dodov, K. Goracinova (2005) Orally disintegrating tablets: formulation design and optimization using Response Surface Methodology, Maced. Pharm. Bull. 51(1,2): 15-21.
 23. M. Glavas-Dodov, K. Goracinova, E. Fredro-Kumbaradzi, M. Simonoska (2004) Formulation aspects in the development of Lidocaine HCl loaded liposome vesicles, Maced. Pharm. Bull. 50(2): 3-8.
 24. K. Mladenovska, E. I. Janevik, E. Fredro-Kumbaradzi, M. Glavas-Dodov, K. Goracinova (2003) Biodistribution of 131 I-BSA loaded gelatin microspheres after peroral application to BALB/c mice – Particle size study, Acta Pharm. 53: 187-197.
 25. M. Glavas-Dodov, E. Fredro-Kumbaradzi, K. Goracinova, S. Calis, M. Simonoska, A. A. Hincal (2003) 5-Fluorouracil in topical liposome gels for anticancer treatment – Formulation and evaluation, Acta Pharm. 53: 241-250.
 26. K. Mladenovska, E. I. Janevik, M. Glavas-Dodov, R. S. Raicki, M. Simonoska, K. Goracinova, (2002) BSA – loaded gelatin microspheres: Comparative studies on biodegradation and drug release in a presence of collagenase and trypsin, Maced. Pharm. Bull. 48 (1,2): 9-14.
 27. K. Mladenovska, Lj. Klisarova, E.I. Janevik, K.Goracinova (2002) BSA-loaded gelatin microspheres: Preparation and drug release rate in the presence of collagenase, Acta Pharm. 52 (2): 91-100.
 28. K. Mladenovska, E. Fredro-Kumbaradzi, M. Glavas-Dodov, K. Goracinova (2001) Crosslinked gelatin microspheres containing BSA as vaccine formulation; Biodegradation and drug release control in the presence of trypsin, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 20 (2): 151-156.
 29. K. Goracinova, M. Glavas, E. Fredro-Kumbaradzi, K. Mladenovska (2000) Preparation and characterization of microcapsules with verapamil HCl, Acta Pharm. 50 (1): 57-63.
 30. K. Goracinova, Lj. Klisarova, L. Makraduli, E. Fredro-Kumbaradzi, M. Glavas, K. Mladenovska (2000) Biopharmaceutcal characterization of povidone-iodine liposomes, Bull. Chem. Technol. Macedonia 19 (2): 133-137.
 31. K. Goracinova, M. Glavas, E. Fredro-Kumbaradzi, K. Mladenovska (2000) Preparation and characterization of microcapsules with verapamil HCl, Acta Pharm. 50 (1): 57-63.
 32. K. Goracinova, E. Fredro-Kumbaradzi , K. Mladenovska, M. Glavas-Dodov (2000) Biopharmaceutical consideration-way to the optimal therapeutic activity and safety for the patient, Maced. Pharm. Bull. 46 (1):19-26.
 33. T. Milenkovska, K. Goracinova, M. Glavas-Dodov, K. Mladenovska, E. Fredro-Kumbaradzi (2000) The effect of the buffer concentration on tetracaine hydrochloride 0.5 % eyedrops stability, Maced. Pharm. Bull. 46 (1): 27-32.
 34. K. Goracinova, M. Glavas, E. Fredro-Kumbaradzi, K. Mladenovska (2000) Preparation and characterization of microcapsules with verapamil HCl, Acta Pharm. 50(1): 57-63.

 • K.Goracinova, Ruxandra Greff, N.Geskovski, Xue Li, S. Dimcevska. Multifunctional core-shell polymeric and hybrid nanoparticles as anticancer nanomedicines in Design of Nanostructures for Theranostics Applications, Elsevier, feb 2018
 • Katerina Goracinova, Marija Glavas-Dodov, Maja Simonoska-Crcarevska and Nikola Geskovski.. Drug Targeting in IBD Treatment – Existing and New Approaches, Inflammatory Bowel Disease – Advances in Pathogenesis and Management, Dr. Sami Karoui (Ed.), ISBN: 978-953-307-891-5, InTech, 2012.
 • Amsden B., Goracinova K., Andonovski A. Influence of biopolymers interactions on the drug delivery from colloidal carrier systems, ед. SfP, 2006
 • Национален формулар на Р. Македонија, Министерство за здравство на Р. Македонија, 2005
 • Фармацевтска Технологија за додипломски и постдипломски студии, коавтор, ed. Simov A., 2003

Награди:
2006 – награда од Министерството за образование и наука за најдобра иновација на МАКИНОВА (национална изложба на пронајдоци)
2010 – Специјална награда на Интернационалната изложба на пронајдоци (KIWIE) за патентот: Chitosan-Ca-Alginate microparticles as drug delivery systems – development of one step spray drying procedure

 1. Административно и друго искуство:
  Член во повеќе научни и професионални тела во земјата при Универзитетот, Министерството за здравство (експертска комисија за ставање на лековите во промет и експертска комисија за добра производствена практика), Фармацевтската комора и Фармацевтското друштво на Македонија; како и во странство: член на комисијата за континуирана едукација при EUFEPS (CTE/EUFEPS).
 2. Рецензент: Journal of Controlled Release, Biomaterials, Drug development and Industrial Pharmacy, International Journal of Pharmaceutics, J. Drug Targeting, Eur. J. Pharm. Biopharm., Bulletin of Macedonian Academy of Science, BMC Biotechnology, JDDST -Journal of Drug Delivery Science and Technology, Carbohydrate Polymers
 3. Член на уредувачки одбор: ISRN Pharmaceutics, Recent patents of Drug Delivery and Formulation and Macedonian Pharmaceutical Bulletin.

 1. Член на управен одбор на Македонско фармацевтско друштво
 2. Член на Националниот Центар за давање на информации (НФИЦ), Скопје
 3. Член на ИСПОР
 4. Член на комисја за нострификација на професионална пракса во странство при Фармацевтска коморана РМ
 5. Член во комисија за оцена/или одбрана на магистерски и специјалистички трудови и член на комисија за оценка на семинари на докторски студии.