Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Зорица Наумовска

д-р Зорица Наумовска


д-р Зорица Наумовска

Позиција Вонреден професор
Институт Институт за фармацевтска хемија
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 104
е-маил zose@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Зорица Наумовска е родена 1980 година во Скопје. Дипломирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2004 година. Магистрирала на Фармацевтскиот факултет во Скопје како дел од соработката и ко-меторство со Факултетот за здравје и медицински науки во Универзитетот од Копенхаген, Данска во 2009 година. Специјализирала во областа на фармакоинформатика на тема Фармакогигиланца на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 2012 година. Докторирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2015 година.Поле на научен и наставен интерес: фармацевтска хемија, откривање и развој на нови лекови, фармакоинформатика, фармакогенетика, клиничка фармација, фармаковигиланца, фармакоекономија

1 Фармацевтска хемија 1 Сем. 4 редовен Мр-нова
2 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
3 Фармацевтска хемија 3 Сем. 7 редовен Мр-нова
4 Вовед во клиничката фармација Сем. 8 редовен Мр-нова
5 Клиничка фармација и терапевтици Сем. 9 редовен Мр-нова
6 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
7 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова
8 Пребарување на литература Сем. 1 редовен Лаб
9 Медицинска хемија Сем. 3 редовен Лаб
10 Дипломски проект Сем. 6 редовен Лаб
11 Комбинаториска хемија Сем. 3 изборен Лаб
12 Користење на литература и бази на податоци Сем. 1 редовен Мр-нова2015
13 Фармацевтска хемија 1 Сем. 4 редовен Мр-нова2015
14 Вовед во клиничката фармација Сем. 8 редовен Мр-нова2015
15 Клиничка фармација и терапевтици Сем. 9 редовен Мр-нова2015

Меѓународни

 1. Наслов на проект: Истражување на геетиката на наследните форми на колоректалниот карцином.
  Ангажман: истражувач
  Тип на проект: Билатерална соработка помеѓу МАНУ и САНУ
  Финансиран од: Македонска академија на науки и уметности (МАНУ)
  Траење на проектот: 2016-2017
 2. Наслов на проект: Прогонистички и предиктивни молекуларни маркери во терапијата на колорективниот карцином
  Ангажман: истражувач
  Тип на проект: Билатерална соработка помеѓу Фармацевтски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје и Медицински факултет, Универзитет Љубљана, Словенија.
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија и Министерство за високо образование наука и технологија на Република Словенија
  Траење на проектот: 2009-2011
 3. Наслов на проект: Прогностички и предиктивни маркери кај колоректален карцином
  Ангажман: истражувач
  Тип на проект: Билатерална соработка помеѓу Фармацевтски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје и Интернационален центар за генетски инжинеринг и биотехнологија (ICGEB-Trieste), Италија
  Финансиран од: Интернационален центар за генетски инжинеринг и биотехнологија (ICGEB-Trieste), Италија
  Траење на проектот: 2006-2010
 4. Наслов на проект: Оксидативен стрес, ДНК оштетување и генетски варијанти кај простата канцер
  Ангажман: истражувач
  Тип на проект: Билатерална соработка помеѓу Фармацевтски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје и /институтот за токсикологија Gulhane Military Medical Academy, Etlik, Анкара, Турција
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија и ТУБИТАК, Турција
  Траење на проектот: 2006-2008
 5. Наслов на проект: Реконструкција на фармацевтска едукација во Р. Македонија
  Ангажман: истражувач
  Тип на проект: инернационален
  Финансиран од: TEMPUS-Phare
  Траење на проектот: 2006-2008
 6. Наслов на проект: Молекуларна цитогенетика на цврсти тумори
  Ангажман: истражувач
  Тип на проект: инернационален
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Р. Македонија во рамките на COST иницијатива B-19
  Траење на проектот: 2004-2006

Национални

 1. Наслов на проект: Трошок-Ефикасност за лекот Perjeta (pertuzumab) во неоадјувантен третман кај пациенти со локално напреднат, инфламаторен или ран стадиум на HER 2 позитивен карцином на дојка во Р.Македонија.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2017
 2. Наслов на проект: Трошок-Ефикасност за лекот Perjeta (pertuzumab) кај пациенти со HER 2 позитивен метастатски карцином на дојка Р.Македонија.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2016-2017
 3. Наслов на проект: Прифаќање и адаптирање на здравствена технологија за лекот Gazyva (Obinutuzumab) во праволиниски третман на пациенти со хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ) во Република Македонија,
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2016-2017
 4. Наслов на проект: Биолошки слични лекови-регулаторни и клинички предизвици за нивна употреба
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2015-2016
 5. Наслов на проект: Анализа на минимизација на трошок за споредба на употреба на субкутана наспроти интравенска форма на апликација на Mabthera (rituximab) во третман на пациенти со хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ)
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2015
 6. Наслов на проект: Анализа на минимизација на трошок за споредба на употреба на субкутана наспроти интравенска форма на апликација на Herceptin (trastuzumab) во третман на карцином на дојка.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2015
 7. Наслов на проект: Фармакоекономски истражувања на генетски индивидуализирана терапија при третман на заболувања на централен нервен систем.
  Ангажман: истражувач
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2014-2015
 8. Наслов на проект: Молекуларни маркери за ефикасност/токсичност на терапија со капецитабин кај пациенти со колоректален карцином,
  Ангажман: истражувач
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија
  Траење на проектот: 2010-2012
 9. Наслов на проект: Молекуларни предиктивни маркери за ефикасност/токсичност на терапија базирана на капацетабин кај пациенти со колоректален карцином, IV фаза на клинички студии,
  Ангажман: истражувач
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2006-2008
 10. Project title: Генска предизпозиција за развој на колоректален карцином во Р. Македонија
  Ангажман: истражувач
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2004-2006

 • 2007 Факултетот за здравје и медицински науки во Универзитетот од Копенхаген, Данска

 1. Zorica Naumovska, Jasmina Tonic Ribarska, Ljubica Suturkova, Nestororvska K. Aleksandra, Simonovska Crcarevska, Marija Glavas Dodov, Anastas Misev, Ljupco Pejov, Ewa Szymanska, Darryl Pickering, Karla Frudenvang, Tommy N. Johansen. (S)-EL-7 SELECTIVE COMPETITIVE ANTAGONIST FOR AMPA AND KA RECEPTOR. Drug discovery and designing & 9th Annual pharmaceutical chemical analysis congress, 2-4 October 2017, Vienna Austria. Best awarded poster presentation.
 2. Zorica Naumovska, Aleksandra K. Nesterovska, Zoran Sterjev, Ana Filipce, Aleksandar Dimovski, Ljubica Suturkova, Vladimir Serafimoski. Evaluation of the role of ABCB1gene polymorphic variants on psychiatric disorders predisposition in Macedonian population. CONTRIBUTIONS. Sec. Med. Sci. in press.
 3. Oliver Nikolov, Zoran Sterjev, Aleksandar Dimovski, Aleksandra Kapedanovska-Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Lidija Cevreska, Borche Georgievski, Aleksandar Stojanovik , Oliver Karanfilski , Sonja Genadieva-Stavrik , Sanja Trajkova , Aleksandra Pivkova-Veljanovska , Tatjana Sotirova , Marica Pavkovic , Slobodanka Trpkovska-Terzieva , Gazmend Amzai , Lazar Cadievski , Dusko Dukovski , Ljubica Suturkova. Cost-minimization analysis of rituximab subcutaneous formulation versus intravenous administration of rituximab for the treatment of non-hodgkin’s lymphoma in the republic of Macedonia.; EHA Learning Center. Nikolov O. May 18, 2017; 181247
 4. Naumovska Zorica. Pharmacoeconomic evaluation of sorafenib as first-line treatment for advanced hepatocellular carcinoma. 7TH ADRIATIC AND 5TH CROATIAN CONGRESS OF PHARMACOECONOMICS AND OUTCOMES RESEARCH. . 20-23 APRIL 2017 POREČ, CROATIA
 5. Sterjev, Z., Dimovski, A., Kapedanovska-Nestorovska, A., Naumovska, Z., Grozdanova, A., Cevreska, L., Georgievski, B., Stojanovic, A., Karanfilski, O., Genadieva-Stavrik, S., Trajkova, S. ,Pivkova-Veljanovska, A., Sotirova,T., Pavkovic, M., Trpkovska-Terzieva, S., Amzai, G., Cadievski, L., Dukovski, D., Nikolov, O., Suturkova, Lj. COST-MINIMIZATION ANALYSIS OF RITUXIMAB SUBCUTANEOUS INJECTION FOR NON-HODGKIN’S LYMPHOMA IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA. 2nd congress of the Macedonian hematology association with international participiation (18-20 April, 2017).
 6. Vavlukis A, Nestorovska AK, Sterjev Z, Grozdanova A, Vavlukis M and Naumovska Zorica (2017)MOJ Drug Des Develop Ther 1(2): 00007. DOI: 10.15406/mojddt.2017.01.00007
 7. Zorica Naumovska, Jasmina Tonic Ribarska, Katerina Brezovska, Alekasanda K. Nestorovska Zoran Sterjev, Gjoshe Stefkov, Aleksnadra Grozdanova, Ljubica Suturkova. Bioanalytical HPLC method for the simultaneous determination of risperidone and its active metabolite, 9-OH risperidone in plasma and urine; influenced by genetic variations in metabolic and transporter enzymes, 9th Open symposium European Bioanalysis Forum-EBF, Reaching Utopia – The Kaleidoscope of Bioanalysis, (16-18 November, 2016),Barcelona, Spain.
 8. Aleksandra Grozdanova, Katerina Anchevska Netkovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zoran Sterjev, Ljubica Shuturkova. Market access of biosimilar medical products – economical, regulatory and clinical issues. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 41 – 42 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2-027.512
 9. Zoran Sterjev, Rubin Zareski, Katerina Anchevska Netkovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Shuturkova. Impact of parallel trade/import of pharmaceuticals in Central East European Countries. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 37 – 38 (2016) ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2:339.562(4-11).
 10. Selveta Shuleta-Qehaja, Aleksandra Grozdanova, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Serafimoska, Ljubica Shuturkova, Zoran Sterjev. Evaluation of reliability and validity of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30) questionnaire (Albanian version) among breast cancer patients from Kosovo. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 59 – 60 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 618.19-006.6-052.
 11. Aleksandra Kapedanovska-Nestorovska, Zorica Naumovska, Zoran Sterjev, Ljubica Suturkova, Aleksandra Grozdanova. The advertising influence on pharmacist recommendations and consumer selection of over-the-counter drugs. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 107 – 108 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2:339.187(497.7).
 12. Biljana Indova, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Awareness of the importance of self-management in Macedonian diabetes patients. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 113 – 114 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 616.379-008.64-052-047.22(497.7)
 13. Biljana Lazarova, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Evaluation of rational / irrational drug use at orthopedic department in Clinical Hospital Stip in the period from January to April 2013. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 115 – 116 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.035.7(497.731)”2013”
 14. Stefan Matik, Ana Vavlukis, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev. Antimicrobial resistance to antibacterial agents in common respiratory tract pathogens in pediatric population. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 637 – 638 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.33.015.8
 15. Ana Vavlukis, Lile Zdraveska, Viktorija Nikolovska, Aleksandra Kapedanovska, Nestorovska, Zoran Sterjev, Aleksandra Grozdanova, Zorica Naumovska. Influence of ABCB1 C3435T genotype on clinical cardiovascular outcomes in coronary artery disease patients on Clopidogrel treatment. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 645 – 646 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.273.53:616.132.2, 616.132.2-085.273.53
 16. Aleksandar Spirov, Aleksandra Kapedanovska Nestorvska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev, Zorica Naumovska. Pharmacovigilance practice in community pharmacies. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 665 – 666 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 614.27.
 17. Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Zoran Sterjev, Aleksandra Grozdanova, Aleksandar Dimovski, Ljubica Suturkova. The cost effectiveness of genetic testing for CYP2C19 variants to guide antiplatelet therapy with clopidogrel or prasugrel in R.Macedonia. Int J Clin Pharm (2016) 38: 470. doi:10.1007/s11096-015-0240-y
 18. Zorica Naumoska, Aleksandra K. Nestorovska, Aleksandra Grozdanova, Kristina Hristova, Aleksandar Dimovski, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Trends in utilization of stains in republic of Macedonia 2013-2015. 6th Adriatic Congress of Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Bled, Slovenia, 21-24 April, 2016.Pharmaca 2016; 52, (Supl. 1)
 19. Nestorovska A, Naumoska Z, Grozdanova A, Stoleski D, Ivanovska A, Risteski M, Vasev N, Ismaili I, Stefanovski P, Dimovski A, Suturkova L, Sterjev Z. Subcutaneous Vs Intravenous Administration Of Trastuzumab In Her2+ Breast Cancer Patients: A Macedonian Cost-Minimization Analysis. Value Health. 2015 Nov;18(7):A463
 20. Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Zoran Sterjev, Aleksandra Grozdanova, Aleksandar Dimovski, Ljubica Shuturkova.The cost-effectivenes of cytochrome p450 (CYP2D6 and CYP2C19) genotype screeningfor optimization of therapy with risperidone and clopidogrel treatment in R. Macedonia 6th Adriatic Congress of Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Bled, Slovenia, 21-24 April, 2016. Pharmaca 2016; 52, (Supl. 1).
 21. Nestorovska A, Naumoska Z, Grozdanova A, Stoleski D, Ivanovska A, Risteski M, Vasev N, Ismaili I, Stefanovski P, Dimovski A, Suturkova L, Sterjev Z. Subcutaneous Vs Intravenous Administration Of Trastuzumab In Her2+ Breast Cancer Patients: A Macedonian Cost-Minimization Analysis. Value Health. 2015 Nov;18(7):A463.
 22. Naumovska Z, Nestorovska AK, Filipce A, Sterjev Z, Brezovska K, Dimovski A, Suturkova LJ. Pharmacogenetics and antipsychotic treatment response. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2015;36(1):53-67. Review.
 23. Kapedanovska Nestorovska A, Jakovski K, Naumovska Z, Hiljadnikova Bajro M, Sterjev Z, Eftimov A, Matevska Geskovska N, Suturkova L, Dimitrovski K, Labacevski N, Dimovski AJ. Distribution of the most Common Genetic Variants Associated with a Variable Drug Response in the Population of the Republic of Macedonia. Balkan J Med Genet. 2015 Apr 10;17(2):5-14.
 24. Grozdanova, A. Ancevska Netkovska K, Sterjev Z, Naumovska Z, Kapedanovska Nestorovska A, Suturkova Lj. Impact of biosimilar medicinal products in the EU pharmaceutical market.. Clinical Therapeutics , Volume 37 , Issue 8 , e163
 25. Naumovska Z, Nestorovska AK, Sterjev Z, Filipce A, Dimovski A, Suturkova L. Genotype variability and haplotype profile of ABCB1 (MDR1) gene polymorphisms in Macedonian population. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2014;35(3):121-33.
 26. Sterjev Z, Kiteva G, Cvetkovska E, Petrov I, Kuzmanovski I, Ribarska T, Nestorovska AK, Naumovska Z, Matevska N, Trajkovik-Jolevska S, Dimovski A, Suturkova Lj. Influence of the SCN1A IVS5N + 5 G>A Polymorphism on Therapy with Carbamazepine for Epilepsy. Balkan J Med Genet. 2012 Jun;15(1):19-24.
 27. Sterjev Z, Trencevska GK, Cvetkovska E, Petrov I, Kuzmanovski I, Ribarska JT, Nestorovska AK, Matevska N, Naumovska Z, Jolevska-Trajkovic S, Dimovski A, Suturkova L. The association of C3435T single-nucleotide polymorphism, Pgp-glycoprotein gene expression levels and carbamazepine maintenance dose in patients with epilepsy. Neuropsychiatr Dis Treat. 2012;8:191-6.
 28. Z. Sterjev, G. A. Kiteva-Trencevska, J. T. Ribarska, E. Cvetkovska_ I. Kuzmanovski, I. Petrov, A. K. Nestorovska, N. Matevska, Z. Naumoska, A. Dimovski, and L. Suturkova. Effects of UGTA6*2 genetic polymorphism on the doses, plasma concentration and metabolism of valproic acid in patient with epilepsy from R. Macedonia. Epilepsia, 53(Suppl. 5):1–245, 2012
 29. E. Szymańska, K. Frydenvang, A. Contreras-Sanz, D. S. Pickering, E. Frola, Z. Serafimoska, B. Nielsen, J. S. Kastrup, and T.N. Johansen. A new phenylalanine derivative acts as an antagonist at AMPA receptor GluR2 and introduces partial domein closure: synthesis, resolution, and pharmacology and crystal structure. Journal of Medicinal Chemistry 2011, 54 (20): 7289–7298.
 30. Z. Serafimoska, A. Kapedanovska Nestorovska, Lj. Suturkova, T.N. Johansen, K. Frydenvang, Phenylalanine derivates, new selective logands for AMPA and Kainate receptor subunits of ionotropic glutamate receptors. Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 336. Best oral presentation award
 31. Kapedanovska Nestorovska A, Sterjev Z, Serafimoska Z, Matevska N, Josifovski T, Jankulovski N, Panovski M, Petrusevska N, Suturkova Lj, Dimovski A. J. SMAD7 rs4939827 risk variant is associated with poor outcome in colorectal cancer patients from R. Macedonia. European Journal of Human Genetics 2011; 19 (Suppl.2):201.
 32. Sterjev Z, Kiteva G, Kapedanovska Nestorovska A, Matevska N, Serafimoska Z, Dimovski AJ, Suturkova L. Influence of genetic variants in EPHX1 gene on the CBZ doses in the patients from R. Macedonia. Epilepsia 2011, 52(Suppl. 6): 116.
 33. Sterjev Z, Vlaco B, Nestorovska Kapedanovska A, Serafimoska Z, Grozdanova A, Suturkova Lj. Evaluation of patient from different aged groups about their satisfaction with pharmaceutical community services in R. Macedonia. Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 115-116.
 34. Kapedanovska Nestorovska A, Serafimoska Z, Sterjev Z, Josifovski T, Petrusevska N, Suturkova L, Dimovski AJ. Thymidylate Synthase Enhancer Region (TSER) 2R/3R polymorphisms as an independent Risk Factor for Colorectal Cancer in Macedonian population. Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 348-349
 35. Serafimoska Z, Kapedanovska Nestorovska A, Suturkova Lj, Tommy NJ, Frydenvang K. Phenylalanine derivates, new selective ligands for ampa- and kainate receptor subunits of ionotropic glutamate receptors. Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 336.
 36. Sterjev Z, Vlaco B, Kapedanovska Nestorovska A, Serafimoska Z, Grozdanova A, Suturkova Lj. Assessment of patient satisfaction with pharmaceutical community services in R. Macedonia. Macedonian pharmaceutical bulletin 2010, 56(1,2): 23-28.
 37. Serafimoska Z, Kapedanovska Nestorovska A, Suturkova Lj, Szymańska E, Pickering D, Frydenvang K, Johansen N T. 3-Substituted Phenylalanines, selective ligands for AMPA and Kainate receptor subunits. Rhodes 2010, 18th EuroQSAR Symposium abstract book.
 38. Serafimoska Z, Kapedanovska Nestorovska A, Suturkova Lj, Szymańska E, Pickering D, Frydenvang K, Johansen N T. (S)-EL-7 new selective competitive antagonist for AMPA and KA receptors. Thessaloniki 2010, Hellenic Symposium of Medicinal Chemistry abstract book.
 39. Serafimoska Z, Kapedanovska Nestorovska A, Suturkova Lj, Tommy NJ, Frydenvang K. Phenylalanine derivates, new selective ligands for ampa- and kainate receptor subunits of ionotropic glutamate receptors. Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 336. Best awarded oral presentation.
 40. Sterjev Z, Kiteva G, Nestorovska Kapedanovska A, Matevska N, Serafimoska Z,, DonevaA, Dimovski AJ, Suturkova, Lj, SCN1A IVS5N + 5 G-A polymorphism in patients with epilepsy from R.Macedonia, 8thEuropean Congress on Epileptology Berlin 2010,E557,p.217.
 41. Matevska N., Josifovski T., Kapedanovska A., Sterjev Z, Serafimoska Z, Panovski M, Jankulovski, N., Petrusevska N, Angelovska, B., Petrusevska, G., Suturkova L, Dimovski AJ, Methylenetetrahydrofolate reductase C677T Polymorphism and risk of colorectal cancer in the Macedonian population, Balcan Journal of Medical Genetics 2008 Vol 11(2):17-23.
 42. Josifovski T., Matevska N., Hiljadnikova-Bajro M., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimoska Z., Despotovska S., Petrusevska N., Panovski M., Suturkova L., Dimovski AJ. Cyclin D1 G870A Variant is Associated with Increased Risk of Microsatellite Instability-Positive Colorectal Cancer in Young Male Patients, Balcan Journal of Medical Genetics 2007 Vol 10(2):29-36
 43. Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimovska Z, Josifovski T, Panovski M., Suturkova L, A.J. Dimovski. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism and colorectal cancer risk in Republic of Macedonia. International Symposium of Medicinal Chemistry Research and Development 2007.
 44. Hiljadnikova-Bajro M., Josifovski T., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimoska Z., Matevska N., Despotovska S., Petrusevska N., Panovski M., Suturkova L., Dimovski AJ., Microsatellite Instabillity and Loss of Heterozygosity in colorectal cancer patients from the Republic of Macedonia, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 2007, 53 (1,2): 158-159
 45. Hiljadnikova-Bajro M., Josifovski T., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimoska Z., Matevska N., Despotovska S., Petrusevska N., Panovski M., Suturkova L., Dimovski AJ., Genetic Polymorphism in UGT1A1 and risk of colorectal cancer, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 2007, 53 (1,2): 156-157
 46. Hiljadnikova-Bajro M., Josifovski T., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimoska Z., Matevska N., Despotovska S., Petrusevska N., Panovski M., Suturkova L., Dimovski AJ., IGF1 gene promotor variant as risk modifier for colorectal cancer, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 2007, 53 (1,2): 160-161
 47. Josifovski T., Hiljadnikova-Bajro M., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimovska Z., Panovski M., Suturkova L., Dimovski A.J. Genomic instability patterns in patients with colorectal cancer from Macedonia, Proceedings from the 7th Balkan Meeting on Human Genetics, Balcan Journal of Medicinal Genetics (BJMG) 2006, Vol 9(3,4): 67.
 48. Josifovski T., Hiljadnikova-Bajro M., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimovska Z., Panovski M., Suturkova L., Dimovski A.J. – Familial colorectal cancer in Macedonia, Proceedings from the 7th Balkan Meeting on Human Genetics, BJMG 2006, Vol 9(3,4): 68.
 49. Sterjev Z., Serafimovska Z., Kapedanovska A., Hiljadnikova-Bajro M., Josifovski T., Panovski M., Suturkova L., Dimovski A.J. –Low penetrance alleles predisposing to colorectal cancer in Macedonian patients, Proceedings from the 7th Balkan Meeting on Human Genetics, BJMG 2006,

/

/

 1. Раководител, Национален Фармакоинформативен Центар, Фармацевтски факултет, Скопје
 2. Научен соработник, Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи, Фармацевтски факултет, Скопје
 3. Член на комисија за огласување и безбедност на лекови и медицински средства при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ.
 4. Член на работната група за изготвување на законската регулатива за медицинска употреба на канабис
 5. Член на комисија за изготвување на база на прашања за првиот и вториот дел од стручниот испит на здравствените на здравствените работници со високо образование од областа на фармација ( фармакоинформатика и клиничка фармација)
 6. Ангажиран експерт од областа за проценка на документација при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ

 1. Македонско Фармацевтско Друштво-Секција за клиничка фармација
 2. Македонско здружение за хумана генетика
 3. Македонско здружение за биохемија и молекуларна биологија
 4. Македонско здружение на болнички фармацевти
 5. Европско здружение на клинички фармацевти
 6. Европско здружение за хумана генетика / European Society of Human genetics- ESHG
 7. Интернационално здружениe за Фармакоекономија и истражување на исход
 8. Фармацевтска комора на Р. Македонија / Pharmaceutical Chamber of the R.M;