Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Зоран Стерјев

д-р Зоран Стерјев


д-р Зоран Стерјев

Позиција Вонреден професор
Институт Институт за фармацевтска хемија
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 116
е-маил zost@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Зоран Стерјев е роден 1974 година во Скопје, Република Македонија. Дипломирал на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1998 година. Магистрирал на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во 2004 година. Докторирал на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2012 година.
Поле на научен и наставен интерес: фармакоинформатика, клиничка фармација, фармакоекономија, фармацевтска хемија.

1 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
2 Фармацевтска хемија 2 Сем. 6 редовен Мр-нова
3 Фармацевтска хемија 3 Сем. 7 редовен Мр-нова
4 Фармакоинформатика Сем. 8 редовен Мр-нова
5 Клиничка фармација и терапевтици Сем. 9 редовен Мр-нова
6 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
7 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова
8 Пребарување на литература Сем. 1 редовен Лаб
9 Дипломски проект Сем. 6 редовен Лаб
10 Фармацевтска хемија 2 Сем. 6 редовен Мр-стара
11 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-стара
12 Користење на литература и бази на податоци Сем. 1 редовен Мр-нова2015
13 Фармацевтска хемија 2 Сем. 6 редовен Мр-нова2015
14 Фармацевтска хемија 3 Сем. 7 редовен Мр-нова2015
15 Вовед во клиничката фармација Сем. 8 редовен Мр-нова2015
16 Фармакоинформатика Сем. 8 изборен Мр-нова2015
17 Клиничка фармација и терапевтици Сем. 9 изборен Мр-нова2015
18 Фармакоекономија Сем. 6 изборен Мр-нова
19 Издавање лекови и комуникација Сем. 6 изборен Мр-нова

Меѓународни

 1. Project Title: Developing Pharmacy Practice Angament: participant
  Тype of project: Health sector management project
  Financed by: World Bank – Ministry of Health
  Project length: 2004-2009
 2. Project Title: Restructuring of Pharmacist Education in R.Macedonia
  Тype of project: Collaboration: Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje ,The Danish University of Pharmaceutical Sciences, Copenhagen, Denmark; Stockholm University, Faculty of Science, Stocholm, Sweeden; University “La Sapienza”, Roma, Italy; Universite Paris-Sud, Faculty of Pharmacy, Paris, France; University of Limburg, Maastricht, The Netherlands.
  Financed by: TEMPUS-Phare
  Project length: 2004-2007
 3. Project Title: Molecular cytogenetic of solid tumors
  Тype of project: International, COST
  Financed by: Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia within the COST Action B-19
  Project length: 2004-2006

Национални

 1. Наслов на проект: Градење на национална стратегија за борба против фалсификувањето на лекови
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: надворешни субјекти
  Траење на проектот: 2016-2018
 2. Наслов на проект: Фармакоекономска анализа: Трошок-Ефикасност за лекот Perjeta (pertuzumab) кај пациенти со HER 2 позитивен метастатски карцином на дојка и неоадјувантен третман кај пациенти со локално напреднат, инфламаторен или ран стадиум на HER 2 позитивен карцином на дојка во Р.Македонија.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2016-2017
 3. Наслов на проект: Прифаќање и адаптирање на здравствена технологија за лекот Gazyva (Obinutuzumab) во праволиниски третман на пациенти со хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ) во Република Македонија,
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2016-2017
 4. Наслов на проект: Анализа на минимизација на трошок за споредба на употреба на субкутана наспроти интравенска форма на апликација на Herceptin.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2015
 5. Наслов на проект: Повреда на правото на индустриска сопственост преку фалсификување на фармацевтски производи: анализа на меѓународната и националната регула¬торна рамка.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Сопствени средства и надворешни субјекти од државата
  Траење на проектот: 2014-2016
 6. Наслов на проект: Фармако¬еко¬номски истражувања на генетски индивиду¬али-зирана терапија при третман на заболувања на централен нервен систем.
  Ангажман: Главен истражувач/раководител
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2014-2015

 • 2007 Институт за фармакологија, Факултет за фармацевтски науки, Копенхаген, Данска

 1. Zareski R, Kapedanovska Nestorovska A, Grozdanova A, Dimitrova B, Suturkova LJ, Sterjev Z.The Effects of the New Methodology Application on the Method of Pricing of Drugs-The Case of the Republic of Macedonia.Value Health Reg Issues. 2016 Sep:10:19-28. doi: 10.1016/j.vhri.2016.07.003.
 2. Stevche A, Jordan M, Sterjev Z, Rubin Z, Aleksandra KN, et al. (2016) Cost Effectiveness Analysis of Antibiotic Regimens Used in Outpatient Treatment of Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Adv Pharmacoepidemiol Drug Saf 5: 212. doi: 10.4172/2016-1052.100021
 3. Grozdanova A, Netkovska KA, Sterjev Z, Naumovska Z, Zarevski R, Dimovski A, Suturkova L. Biosimilar medical products – licensing, pharmacovigilance and interchangeability.Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2016;37(1):27-36. doi: 10.1515/prilozi-2016-0006.
 4. Aleksandra Grozdanova, Katerina Anchevska Netkovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zoran Sterjev, Ljubica Shuturkova. Market access of biosimilar medical products – economical, regulatory and clinical issues. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 41 – 42 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2-027.512
 5. Aleksandra Kapedanovska-Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Aleksandar Dimovski, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Bevacizumab in addition to FOLFOX chemotherapy for metastatic colorectal cancer: A Macedonian–based costeffectiveness/utility analysis. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 105 – 106 (2016) ISSN 1409 – 8695, UDC: 616.348/.35-006.6-085.277(497.7), 615.277:616.348/.35-006.6(497.7)
 6. Aleksandra Kapedanovska-Nestorovska, Zorica Naumovska, Zoran Sterjev, Ljubica Suturkova, Aleksandra Grozdanova. The advertising influence on pharmacist recommendations and consumer selection of over-the-counter drugs. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 107 – 108 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2:339.187(497.7)
 7. Biljana Indova, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Awareness of the importance of self-management in Macedonian diabetes patients. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 113 – 114 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 616.379-008.64-052-047.22(497.7)
 8. Biljana Lazarova, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Evaluation of rational / irrational drug use at orthopedic department in Clinical Hospital Stip in the period from January to April 2013. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 115 – 116 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.035.7(497.731)”2013”
 9. Stefan Matik, Ana Vavlukis, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev. Antimicrobial resistance to antibacterial agents in common respiratory tract pathogens in pediatric population. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 637 – 638 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.33.015.8
 10. Ana Vavlukis, Lile Zdraveska, Viktorija Nikolovska, Aleksandra Kapedanovska, Nestorovska, Zoran Sterjev, Aleksandra Grozdanova, Zorica Naumovska. Influence of ABCB1 C3435T genotype on clinical cardiovascular outcomes in coronary artery disease patients on Clopidogrel treatment. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 645 – 646 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.273.53:616.132.2, 616.132.2-085.273.53
 11. Aleksandar Spirov, Aleksandra Kapedanovska Nestorvska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev, Zorica Naumovska. Pharmacovigilance practice in community pharmacies. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 665 – 666 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 614.27
 12. Naumovska Z, Nestorovska AK, Filipce A, Sterjev Z, Brezovska K, Dimovski A, Suturkova LJ. Pharmacogenetics and antipsychotic treatment response. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2015;36(1):53-67. Review.
 13. Katerina Ancevska Netkovska, Jasmina Tonic Ribarska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev. Patents and licensing in pharmaceutical industry, Macedonian pharmaceutical bulletin, 61(1), 51-59. 2015
 14. Shuleta-Qehaja S, Sterjev Z, Shuturkova Lј. Evaluation of reliability and validity of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30, Albanian version) among breast cancer patients from Kosovo.Patient Prefer Adherence. 2015 Mar 19;9:459-65. doi: 10.2147/PPA.S78334. eCollection 2015.
 15. Naumovska Z, Kapedanovska Nestorovska A, Sterjev Z, Filipce A, Katerina Brezovska Dimovski A, Suturkova Lj. Pharmacogenetics and antipsychotic treatment response. . Prilozi. 2015;36(1):53-67.PMID: 26076775
 16. A.Grozdanova, K. Ancevska Netkovska, Z. Sterjev, Z. Naumovska, A. Kapedanovska Nestorovska, L.j Suturkova. Impact of biosimilar medicinal products in the EU pharmaceutical market Clinical Therapeutics 37(8):e1-e170· August 2015.
 17. Naumovska Z, Kapedanovska Nestorovska A, Sterjev Z, Filipce A, Dimovski A, Suturkova Lj. Genotype variability and haplotype profile of ABCB1 (MDR1) gene polymorphisms in Macedonian population . Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2014;35(3):121-33. PMID: 25725700
 18. Kapedanovska Nestorovska A, Jakovski K, Naumovska Z, Hiljadnikova Bajro M, Sterjev Z, Eftimov A, Matevska Geskovska N,Suturkova L, Dimitrovski K, Labacevski N, Dimovski AJ. Distribution of the most common genetic variants associated with a variable drug response in the population of the republic of Macedonia. BJMG. 2014; 17(2): 5-14.
 19. Sterjev Z, Kieva G, Tonic J, Cvetkovska E, Kuzmanovski I, Petrov I, Nestorovska Kapedanovska A, Matevska N, Naumovska Z,, Trajkovic-Jolevska S, Dimovski AJ, Suturkova “Association of 3435C→T single-nucleotide polymorphism (SNP), pGP-glycoprotein gene expression levels and carbamazebine maintenance dose in patients with epilepsy” Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2012; 8: 191–196.
 20. Jasmina Tonic-Ribarska, Arlinda Haxhiu, Zoran Sterjev, Gordana Kiteva, Ljubica Suturkova and Suzana Trajkovic-Jolevska, Development and validation of bioanalytical LC-UV method with solid-phase extraction for determination of valproic acid in saliva, Acta Pharm. 2012 Jun 1;62(2):211-20.
 21. Hansen SL, Sterjev Z, Werngreen M, Simonsen BJ, Knudsen KE, Nielsen AH, Pedersen ME, Badolo L, Kristiansen U, Vestergaard HT. Does brain slices from pentylenetetrazole-kindled mice provide a more predictive screening model for antiepileptic drugs. Eur J Pharmacol. 2012 May 5;682(1-3):43-9. Epub 2012
 22. Z Sterjev, G Kiteva, E Cvetkovska, I Petrov, I Kuzmanovski, TJ Ribarska, KA Nestorovska, N Matevska, S Trajkovik-Jolevska, AJ Dimovski, Lj Suturkova. Influence of the SCN1A IVS5N + 5 G>A Polymorphism on Therapy with Carbamazepine for Epilepsy. Balkan J Med Genet. 2012 Jun; 15(1): 19–24
 23. Sterjev Z, Vlaco B, Kapedanovska-Nestorovska A, Naumovska Z, Grozdanova A, Suturkova Lj. Assesment of Patient Satisfaction with Pharmaceutical Community Services in Macedonia, Macedonian pharmaceutical bulletin, 56(1,2) 23-28(2011).
 24. Matevska N., Josifovski T., Kapedanovska A., Sterjev Z, Serafimoska Z, Panovski M, Jankulovski, N., Petrusevska N, Angelovska, B., Petrusevska, G., Suturkova L, Dimovski AJ, Methylenetetrahydrofolate reductase C677T Polymorphism and risk of colorectal cancer in the Macedonian population. Balкan Journal of Medical Genetics 2008 Vol 11(2):17-23
 25. Josifovski T., Matevska N., Hiljadnikova-Bajro M., Sterjev Z, Kapedanovska A, Serafimoska Z, Despotovska S, Petrusevska N, Panovski M, Suturkova L, Dimovski AJ, Cyclin D1 G870A Variant is Associated with Increased Risk of Microsatellite Instability-Positive Colorectal Cancer in Young Male Patients, Balkan Journal of Medical Genetics 2007 Vol 10(2):29-36.
 26. Sterjev Z, Josifovski T, Panovski M, Suturkova L, Dimovski AJ, The SULT1A1 allele
  with low potential for estrogen inactivation is associated with reduced colorectal cancer risk in postmenopausal women. Balkan Journal of Medical Genetics 8 (3 & 4), 2005.

 • Регистар на лекови на Република Македонија: Анета Димитровска, Сузана Трајковиќ-Јолевска, Лидија Петрушевска Този, Зоран Кавраковски, Зоран Стерјев, Никола Лабачевски, Димче Зафиров, Министерство за здравство на Република Македонија, Биро за лекови, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 • Никола Силјановски и Зоран Стерјев, Поглавје 7, Лекови во хематологијата, Фармакотерапевтски прирачник, Министерство за здравство на Република Македонија, Биро за лекови, 2006

/

 1. Член на комисија за изготвување на измени во закон за лекови и медицински средства во Република Македонија.
 2. Член на комисија за изработка на есенцијална листа на лекови во Република Македонија, 2005.

 1. Македонско фармацевтско друштво
 2. Фармацевската комора на Република Македонија
 3. Интернационално здружение за фармакоекономија и исход од терапија