Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Зоран Кавраковски

д-р Зоран Кавраковски


д-р Зоран Кавраковски

Позиција Редовен професор
Институт Институт за применета хемија и фармацевтски анализи
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 131
е-маил zoka@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Дипломирал на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1983 година. Специјализација по токсиколошка хемија завршил на Военомедицинската академија во Белград, во 1991 година. Магистрирал на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во 1998 година. Докторирал на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2003 година.Поле на научен и наставен интерес: Современи инструментални методи и техники, и нивна имплементација за докажување и идентификација на хемикалии, проценка на ризик и влијанието врз животната средина, биоаналитичка хемија и хуман биомониторинг.

1 Физичка хемија за фармацевти Сем. 2 редовен Мр-нова
2 Инструментални фармацевтски анализи Сем. 3 редовен Мр-нова
3 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
4 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
5 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова
6 Основи на физичка хемија Сем. 2 редовен Лаб
7 Лабораториски техники и инструментални методи – 1 Сем. 3 редовен Лаб
8 Лабораториски техники и инструментални методи – 2 Сем. 4 редовен Лаб
9 Дипломски проект Сем. 6 редовен Лаб
10 Токсиколошки форензични анализи Сем. 6 редовен Лаб
11 Физичка хемија за фармацевти Сем. 3 редовен Мр-стара
12 Инструментални фармацевтски анализи Сем. 4 редовен Мр-стара
13 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-стара
14 Физичка хемија за фармацевти Сем. 2 редовен Мр-нова2015
15 Инструментални фармацевтски анализи Сем. 3 редовен Мр-нова2015
16 Аналитичка токсикологија Сем. 6 изборен Лаб

Меѓународни

 1. Управување со ризикот од хемикалии во Република Македонија.
  Ангажман: учесник
  Финансиран од Министерство за здравство на РМ и Swedish Chemicals Agency (KemI)
  Траење на проектот: 2007-2010

Национални

 1. Развој и оптимизација на HPLC/MS/MS методи за определување на концентрацијата на лекови во биолошки материјал.
  Ангажман: учесник
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2012-2013.
 2. Микроинкапсулирани синбиотици – од оптимална формулација до терапевтска примена.
  Ангажман: учесник
  Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија
  Траење на проектот: 2010-2012.

 • 2007 Центар за полимерни и електронски истражувања, Универзитет во Окланд, Нов Зеланд

 1. Simonovska J., Škerget M., Knez Ž., Srbinoska M., Kavrakovski Z., Grozdanov A. and Rafajlovska V. Physicochemical characterization and bioactive compounds of stalk from hot fruits of capsicum annuum L. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 35(2): 199-208 (2016).
 2. P. Breznica-Selmani, K. Mladenovska, G. Dräger, B. Mikhova, N. Panovski, A. Kaftandzieva, Z. Kavrakovski, A. Hoxha, N. Sheqerxhiu, M. J. Pavlova, E. Popovski. Synthesis, physicochemical characterization and antibacterial activity of novel (benzoylamino)methyl derivatives of quinolones. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 35, No. 2, pp. 179–197 (2016).
 3. Popovska O., Kavrakovski Z. and Rafajlovska V. A RP-HPLC method for the determination of ketoconazole in pharmaceutical dosage forms. Curr. Pharm. Anal., Vol. 13, No.6, pp. 505-511 (2016).
 4. Popovska O., Simonovska J., Trajkoska-Bojadziska E., Kavrakovski Z. and Rafajlovska V. An injection method for preparation of liposomes as ketoconazole carriers. Maced. Pharm. Bull. 62(suppl.): 391-392 (2016).
 5. Simonovska J., Popovska O., Trajkoska-Bojadziska E., Knez Ž., Kavrakovski Z. and Rafajlovska V. Maced. Pharm. Bull. 62(suppl.): 395-396 (2016).
 6. Trajkoska-Bojadziska E., Simonovska J., Popovska O., Knez Ž., Kavrakovski Z., Bauer B. and Rafajlovska V. Development of nanoemulsion formulations of wild oregano essential oil using low energy methods. Maced. Pharm. Bull. 62(suppl.): 397-398 (2016).
 7. Simonovska J., Yancheva D., Mikhova B., Knez Ž., Primožič M., Kavrakovski Z. and Rafajlovska V. Spectral analysis of extracts from red hot pepper (Capsicum annuum L.). Maced. Pharm. Bull. 62(suppl.): 491-492 (2016).
 8. Kavrakovski Z. and Rafajlovska V. Development and validation of thin layer chromatography method for simultaneous determination of seven chlorophenoxy and benzoic acid herbicides in water. J. Anal. Chem., 70(8): 995-1000 (2015).
 9. N.Nakov, R.Petkovska, L.Ugrinova, Z.Kavrakovski, A.Dimitrovska, D.Svinarov. Critical development by design of a rugged HPLC-MS/MS method for direct determination of ibuprofen enantiomers in human plasma. Journal of Chromatography B, 992: 67-75 (2015).
 10. Simonovska J., Rafajlovska V., Kavrakovski Z. and Srbinoska M. Nutritional and bioactive compounds in hot fruits of Capsicum annum L. from Macedonia. Maced. J. Chem. Chem. Eng., 33(1): 95-102 (2014).
 11. Popovska O., Kavrakovski Z. and Rafajlovska V. Development and validation of UV spectroscopic method for determination of ketokonazole in pharmaceutical formulations. Int. J. Pharm., 4(4): 95-101 (2014).
 12. V. Kostik, B Bauer, Z. Kavrakovski. Lithium content in potable water, surface water, ground water, and mineral water on the territory of Republic of Macedonia. Int J Med Public Health, 4:189-93 (2014).
 13. Popovska O., Simonovska J., Kavrakovski Z. and Rafajlovska V. An overview: Methods for preparation and characterization of liposomes as drug delivery systems. Int. J. Pharm. Phytopharmacol. Res., 3(3): 182-189 (2013).
 14. Rafajlovska V., Kavrakovski Z., Simonovska J. and Srbinoska M. Determination of protein and mineral contents in stinging nettle. Quality of Life, 4(1-2): 26-30 (2013).
 15. Popovska O., Rafajlovska V. and Kavrakovski Z. A Review: Current analytical methods for determination of ketoconazole in pharmaceutical and biological samples. IJPI’s Journal of Analytical Chemistry, 13(3): 1-14 (2013).
 16. N.Nakov, K.Mladenovska, N.Labacevski, A.Dimovski, R.Petkovska, A.Dimitrovska, Z.Kavrakovski. Development and validation of automated SPE-LC-MS/MS method for determination of indapamide in human whole blood and its application on real study samples. Biomedical Chromatography, 27: 1540-1546 (2013).
 17. N.Nakov, K.Mladenovska, D.Zafirov, A.Dimovski, R.Petkovska, A.Dimitrovska, Z.Kavrakovski, High-troughput SPE-LC-MS/MS method for determination of indapamide in serum. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, 59: 15-22 (2013).

 • С.Ѓеоргиевска, С.Јосифовска, З.Кавраковски, В.Рафајловска, Аналитичка хемија за 3 година хемиско-технолошка струка, МОН на РМ, Скопје, 2013. ISBN: 978-608-226-090-7
 • S.Georgievska, S.Josifovska, Z.Kavrakovski, V.Rafajlovska, Kimia Analitike, Ministria e Arsimit Dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë , Shkup, 2012. ISBN: 978-608-226-090-7
 • Зоран Кавраковски, Токсични хемикалии, УКИМ, Фармацевтски факултет, Скопје, 2011. ISBN: 978-9989-43-308-5
 • С.Ѓеоргиевска, С.Јосифовска, З.Кавраковски, В.Рафајловска, Аналитичка хемија за 3 година средно стручно образование, МОН на РМ, Скопје, 2010.
 • Зоран Кавраковски, Основи на течна хроматографија под висок притисок (HPLC), Интерлаб, Скопје, 1997. ISBN: 9989-9940-0-5

/

 1. Акредитиран судски вештак за вештачења од област на фармацевтски науки од Министерството за правда на Република Македонија

 1. Македонско фармацевтско друштво
 2. Кралско здружение на Нов Зеланд за наука и технологија