Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Марија Карапанџова

д-р Марија Карапанџова


Доц. д-р Марија Карапанџова

Позиција Вонреден професор
Институт Институт за фармакогнозија
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 103
е-маил Marija_Karapandzova@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Марија Карапанџова е родена 1978 година во Зајечар, Р. Србија. Дипломирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2003 година. Магистрирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2011 година. Докторирала во 2015 година на истиот факултет.Поле на научен и наставен интерес: фитохемија, фармакогнозија, испитување на природни суровини и природни производи.

1 Општа и клеточна билогија Сем. 3 редовен Мр-нова
2 Фитохемија Сем. 4 редовен Мр-нова
3 Фармакогнозија Сем. 5 редовен Мр-нова
4 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
5 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
6 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова
7 Испитување на растителни дроги Сем. 6 изборен Мр-нова
8 Општа биологија Сем. 1 редовен Лаб
9 Испитување и анализа на природни производи Сем. 5 редовен Лаб
10 Дипломски проект Сем. 6 редовен Лаб
11 Екстракција и излоација на природни состојки Сем. 5 изборен Лаб
12 Испитување на етерични масла и ароматични суровини Сем. 5 изборен Лаб
13 Фитохемија Сем. 5 редовен Мр-стара
14 Фармакогнозија Сем. 6 редовен Мр-стара
15 Основи на фармацевтска биологија Сем. 3 редовен Мр-нова2015
16 Фитохемија Сем. 4 редовен Мр-нова2015
17 Фармакогнозија Сем. 5 редовен Мр-нова
18 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
19 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова2015
20 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова2015
21 Испитување на растителни дроги Сем. 6 изборен Мр-нова2015

Меѓународни

 1. Project Title: High Content Screening of plant extracts used as traditional herbal medicines
  Engagement: participant
  Тype of project: Bilateral collaboration between Faculty of Pharmacy, UKIM, Skopje and Austrian Drug Screening Institute (ADSI), Innsbruck, Austria
  Financed by: Ministry of education and science of R. Macedonia and ADSI, Innsbruck, Austria
  Project length: 2016-2018
 2. Project Title: Strengthening the regional scientific-research potential by studying medicinal and aromatic plants from the Sharr/Šar and Korab mountains (HigherKos)
  Engagement: participant
  Тype of project: International (participants: Austria, Kosovo, Albania and Macedonia)
  Financed by: Austrian Development Corporation
  Project length: 2013-2014
 3. Project Title: Innovative approaches for better utilization of local biodiversity in see based on ethnoparmacology
  Engagement: Participant
  Тype of project: International (participatins: Macedonia, Albania, Bulgaria, Serbia)
  Financed by: the Participation Programme Committee of UNESCO, for “Southeast European Network on Phytochemistry and Chemistry of Natural Products for Green and Sustainable Growth” (SEE PhytoChemNet)
  Project length: 2012-2014
 4. Project Title: Conservation and utilization of the diversity of sage species (Salvia spp.) traditional food preservatives and spices
  Engagement: participant
  Тype of project: International
  Financed by: SEE ERA Net Plus, International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research at German aerospace center (DLR)
  Project length: 2010-2012
 5. Project Title: Conservation and exploitation of indigenous medicinal and aromatic plants traditionally used in the SEE, WB Countries. A model approach for Sideritis spp. (Mountatin tea)
  Engagement: participant
  Тype of project: International
  Financed by: SEE ERA Net Plus, International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research at German aerospace center (DLR)
  Project length: 2010-2012
 6. Project Title: Conservation and Characterization of Oregano (Origanum vulgare L.) wild population in Europe
  Engagement: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: International
  Financed by: ECPGR Medicinal and Aromatic Plants working group (MAPs working group)
  Project length: 2010-2011
 7. Project Title: Genetic Structure of Dalmatian Sage (Salvia officinalis L.) Populations: A Model for a Collaborative Research on MAP Genetic Resources
  Engagement: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: International
  Financed by: SEED Net
  Project length: 2008-2010
 8. Project Title: Exploring the molecular biodiversity of medicinal and aromatic plants
  Engagement: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: International
  Financed by: SEE ERA Net Plus, International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research at German aerospace center (DLR)
  Project length: 2007-2008

Национални

 1. Наслов на проект: Фармакогностички, фитохемиски и биолошко-фармаколошки испитувања на различни видови на коноп (Cannabis spp.) и соодветни преработки
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2016-2019
 2. Наслов на проект: Хемиска карактеризација и биолошка активност на етерично масло од жолт смил (Helichrysum italicum (Roth) G. Don)
  Ангажман: главен истражувач
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2016-2018
 3. Наслов на проект: Современи перспективи на одгледување и искористување на македонскиот афион
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален (учесници: УКИМ – Фармацевтски факултет, УКИМ – Земјоделски факултет и Алкалоид АД Скопје)
  Финансиран од: Алкалоид АД Скопје, Р. Македонија
  Траење на проектот: 2014-2017
 4. Наслов на проект: Хербални суровини како природни конзерванси
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален, за млади истражувачи
  Финансирано од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
  Траење на проектот: 2014-2015
 5. Наслов на проект: Испитување на содржина на биоактивни компоненти во различни видови на габата Ganoderma
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Dr. Robinson, Скопје.
  Траење на проектот: 2014-2015
 6. Наслов на проект: АЛКМАФ: Одгледување и искористување на афионот во Република Македонија.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Алкалоид АД Скопје
  Траење на проектот: 2010-2013
 7. Наслов на проект: Карактеризација на хемискиот состав и биолошката активност на видовите Pinus spp., Pinaceae и Juniperus spp., Cupressaceae од македонската флора и проценка на можностите за нивна употреба во медицински и други комерцијални цели.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 2010-2012

 • 2008 Медитерански Агрономски Институт, Ханија, Крит, Р. Грција

 1. Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Elena Trajkovska-Dokik, Ana Kaftandzieva, Svetlana Kulevanova. Antimicrobial activity of Macedonian black pine, Macedonian pharmaceutical bulletin 62 suppl. (2016).
 2. Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Svetlana Kulevanova. Possible health benefits of pine nuts as a source of omega fatty acid, Macedonian pharmaceutical bulletin 62 suppl. (2016).
 3. Veronika Angelovska, Marija Karapandzova. Essential oil composition of St. John’s wort (Hypericum perforatum L.), Macedonian Pharmaceutical Bulletin 62 suppl. (2016).
 4. Blagica Jovanova, Marija Karapandzova, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova. Evaluation of the toxic potential of Pinus species natively growing on the territory of Republic of Macedonia, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 62 suppl. (2016).
 5. Verka Nedanova, Nebija Flurim, Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Svetlana Kulevanova. Chemical composition of the essential oils of some Thymus spp. (Lamiaceae) from Kosovo, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 62 suppl. (2016).
 6. Ljubica Adji Andov, Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Katerina Baceva, Trajce Stafilov, Svetlana Kulevanova. The content of some biogenic elements in Chenopodium album L. and Chenopodium botrys L. (Amaranthaceae) from Macedonian flora. Macedonian Pharmaceutical Bulletin 62 suppl. (2016).
 7. Ljubica Adji Andov, Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj, Gjose Stefkov, Ana Kaftandzieva, Svetlana Kulevanova. Chemical composition and antimicrobial activity of Chenopodium botrys L. (Amaranthaceae) from Macedonian flora, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 62 suppl. (2016).
 8. Bujar Qazimi, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj, Svetlana Kulevanova. Chemical composition of volatile aroma compounds in fresh and dried spontaneous and cultivated rosette leaves of Sideritis scardica from R. Macedonia, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 62 suppl. (2016).
 9. Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Jasmina Petrevska-Stanoeva, Marina Stefova, Svetlana Kulevanova. Polyphenolic profile of wild growing populations of Salvia fruticosa Mill. from Balkan Peninsula, Macedonian pharmaceutical bulletin 62 suppl. (2016).
 10. Ivana Cvetkovikj, Marija Karapandzova, Floresa Sela, Gjose Stefkov, Maja Simonoska Crcarevska, Marija Glavas Dodov, Svetlana Kulevanova. The essential oil composition of Macedonian Juniperus communis L. (Cupressaceae), Macedonian pharmaceutical bulletin 62 suppl. (2016).
 11. Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Marija Glavash-Dodov, Maja Simonovska Carcarevska, Vesna Kotevska, Ana Kaftandzieva, Svetlana Kulevanova. Herbal additives for extended shell-life of processed meat products, Macedonian pharmaceutical bulletin 62 suppl. (2016).
 12. Gjoshe Stefkov, Jelena Acevska, Mirjana Jankulovska, Marija Karapandzova, Aneta Dimitrovska, Svetlana Kulevanova, Sonja Ugarkovik, Igor Mickovski, Natasha Nasteva, Sonja Ivanovska. ALKMAF – Breeding opium poppy for improved alkaloid content, Macedonian pharmaceutical bulletin 62 suppl. (2016).
 13. Gjoshe Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Marija Karapandzova, Svetlana Kulevanova. Cannabis in R. Macedonia: present situation, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 62 suppl. (2016).
 14. Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Jelena Acevska, Marija Karapandzova, Aneta Dimitrovska, Svetlana Kulevanova. Headspace screening: A novel approach for fast quality assessment of the essential oil from culinary sage, Food Chemistry 202, 133-40 (2016).
 15. Nefrus Cheliku, Ivana Cvetkovikj Karanfilova, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Nikoll Bardhi, Bujar Qjazimi, Svetlana Kulevanova. Essential oil composition of five Basil cultivars (Ocimum basilicum) from Albania, Macedonian pharmaceutical bulletin 61(2), 11-18 (2015).
 16. Ljubica Adji Andov, Marija Karapandzova, Blagica Jovanova, Gjoshe Stefkov, Ivana Cvtkovikj Karanfilova, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova. Antioxidative potential of Chenopodium botrys L. (Amaranthaceae), Macedonian pharmaceutical bulletin 61(2), 3-10 (2015).
 17. Floresha Sela, Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Elena Trajkovska-Dokikj, Ana Kaftandzieva, Svetlana Kulevanova. Antimicrobial activity of berries and leaves essential oils of Macedonian Juniperus foetidissima Willd. (Cupressaceae), Macedonian pharmaceutical bulletin 61(1), 3-11 (2015).
 18. Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Svetlana Kulevanova. Essential oil composition of Salvia fruticosa Mill. populations from Balkan Peninsula, Macedonian pharmaceutical bulletin 61 (1), 19-26 (2015).
 19. Nikoll Bardhi, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj, Svetlana Kulevanova. Essential oil composition of indigenous populations of Hypericum perforatum L. from Southern Albania, Macedonia Journal of Chemistry and Chemical Engineering 34(2), 333-341 (2015).
 20. Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Svetlana Kulevanova, Zlatko Satovic. Essential oils and chemical diversity of South-East European populations of Salvia officinalis L., Chemistry & Biodiversity 12(7), 1025-1039 (2015).
 21. Marija Karapandzova, Gjoshe Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Jasmina Petreska Stanoeva, Marina Stefova, Svetlana Kulevanova. Flavonoids and other phenolic compounds in needles of Pinus peuce and other pine species from the Macedonian flora, Natural Product Communacations, 10 (6), 987-990 (2015).
 22. Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Floresha Sela, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova. Chemical characterization and radical scavenging activity of leaves of Juniperus foetidisima, J. excelsa and J. communis from Macedonian flora, Macedonian pharmaceutical bulletin 60 (2), 29-37 (2014).
 23. Ljubica Adji Andov, Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Svetlana Kulevanova. Chemical composition of Chenopodium botrys L. (Chenopodiaceae) essential oil, Macedonian pharmaceutical bulletin 60 (1), 45-51 (2014).
 24. Bujar Qazimi, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj, Svetlana Kulevanova. Volatile aroma compounds in infusions of steams and rosette leaves of Sideritis raeseri Boiss. & Heldr. from R. Macedonia, Albania and Greece, Macedonian pharmaceutical bulletin 60 (1), 27-33 (2014).
 25. Hamidi R. Mentor, Jovanova Blagica, Karapandzova Marija, Stefkov Gjoshe, Cvetkovikj Ivana, Kulevanova Svetlana, Kadifkova Panovska Tatjana. Toxicological evaluation of Juniperus species from flora of the R. Macedonia, Proceedings of 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC), Drac, Albania (2014).
 26. Floresha Sela, Marija Karapandzova, Gjoshe Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Svetlana Kukevanova. Chemical composition and antimicrobial activity of essential oils of Juniperus excelsa Bieb. (Cupressaceae) grown in R. Macedonia, Pharmacognosy Research 7 (1), 74-80 (2014).
 27. Marija Karapandzova, Gjoshe Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Elena Trajkovska-Dokik, Ana Kaftandzieva, Svetlana Kulevanova. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils of Pinus peuce (Pinaceae) growing wild in R. Macedonia, Natural Product Communacations 9 (11), 1623-1628 (2014).
 28. Ivana Cvetkovikj, Floresha Sela, Marija Karapandzova, Gjoshe Stefkov, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova. Comparative analysis of the chemical composition of berries and leaves essential oils from Juniperus excelsa Bieb. (Cupressaceae) from R. Macedonia, Natural Volatiles & Essentail Oils, Special Issue, 263 (2014).
 29. Marija Karapandzova, Bujar Quazimi, Gjoshe Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova. Essential oil composition and aroma components of Sideritis scardica Griseb. from R. Macedonia, Natural Volatiles & Essentail Oils, Special Issue, 262 (2014).
 30. Bujar Quazimi, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Ivana Cvethovikj, Svetlana Kulevanova. Aroma compounds of Mountin Tea (Sideritis scardica and S. raeseri) from Western Balkan, Natural Product Communacations 9 (9), 1369-1372 (2014).
 31. Floresha Sela, Marija Karapandzova, Gjoshe Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Elena Trajkovska-Dokic, Ana Kaftandziva, Svetlana Kulevanova. Chemical composition and antimicrobial activity of berry essential oil of Juniperus oxycedrus L. (Cupressaceae) grown wild in Republic of Macedonia, Macedonian pharmaceutical bulletin 59 (1,2), 41-48 (2013).
 32. Floresha Sela, Marija Karapandzova, Gjoshe Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Elena Trajkovska-Dokic, Ana Kaftandziva, Svetlana Kulevanova. Chemical composition and antimicrobial activity of leaves essential oil of Juniperus communis (Cupressaceae) grown in Republic of Macedonia, Macedonian pharmaceutical bulletin 59 (1,2), 23-32 (2013).
 33. Fetah Elezi, Fatbardh Plaku, Alban Ibraliu, Gose Stefkov, Marija Karapandzova, Svetlana Kulevanova, Sali Aliu. Genetic variation of Oregano (Origanum vulgare L.) for etheric oil in Albania, Agricultural Science 4 (9), 449-454 (2013).
 34. I. Cvetkovikj, G. Stefkov, J. Acevska, J. Petreska Stanoeva, M. Karapandzova, M. Stefova, A. Dimitrovska, S. Kulevanova. Polyphenolic characterization and chromatographic methods for fast assessment of culinary Salvia species from South East Europe, Journal of Chromatography A 1282, 38-45 (2013).
 35. Marija Karapandzova, Bujar Quazimi, Gjoshe Stefkov, Katerina Baceva, Trajce Stafilov, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova. Chemical characterization, mineral content and radical scavenging activity of Sideritis scardica and S. raeseri from R. Macedonia and R. Albania, Natural Product Communacations 8 (5), 639-644 (2013).
 36. Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Marina Stefova, Vassya Bankova, Svetlana Kulevanova. HPLC and UV-spectrometry analysis of flavonoids in spray-dried and freez-dried extracts of Teucrium polium L. (Lamiaceae), Macedonian pharmaceutical bulletin 58 (1,2), 39-44 (2012).
 37. Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj, Gjoshe Stefkov, Vlatko Stoimenov, Martin Crvenov, Svetlana Kulevanova. The influence of duration of the distillation of fresh and dried flowers on the essential oil composition of lavandin cultivated in Republic of Macedonia, Macedonian pharmaceutical bulletin 58 (1,2), 31-38 (2012).
 38. Jelena Acevska, Aneta Dimitrovska, Gjoshe Stefkov, Katerina Brezovska, Marija Karapandzova, Svetlana Kulevanova. Development and validation of RP-HPLC method for determination of alkaloids from Papaver somniferum L., Papaveraceae, Journal of AOAC INTERNATIONAL 95 (2), 399-405 (2012).
 39. Gjoshe Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Marija Karapandzova, Svetlana Kulevanova. Essential oil composition of wild growing Sage from R. Macedonia, Macedonian pharmaceutical bulletin 57 (1,2), 71-76 (2011).
 40. Floresha Sela, Marija Karapandzova, Gjoshe Stefkov, Svetlana Kulevanova. Chemical composition of berry essential oils from Juniperus communis L. (Cupressaceae) growing wild in Republic of Macedonia and assessment of the chemical composition in accordance to European Pharmacopoeia, Macedonian pharmaceutical bulletin 57 (1,2), 43-51 (2011).
 41. Jelena Acevska, Gjoshe Stefkov, Natalija Nakov, Marija Karapandzova, Svetlana Kulevanova, Aneta Dimitrovska. Determination of relative response factors of the opium alkaloids with HPLC-DAD, Macedonian pharmaceutical bulletin 57 (1,2), 37-41 (2011).
 42. Marija Karapandzova, Gjoshe Stefkov, Elena Trajkovska-Dokik, Ana Kaftandzieva, Svetlana Kulevanova. Antimicrobial activity of needle essential oil of Pinus peuce Griseb. (Pinaceae) from Macedonian flora, Macedonian pharmaceutical bulletin 57 (1,2), 25-36 (2011).
 43. Floresha Sela, Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Svetlana Kulevanova. Essential oil composition of Macedonian juniper (Juniperus communis L., Cupressaceae), Macedonian pharmaceutical bulletin 57 suppl. (2011).
 44. Martina Spaseska, Marija Karapandzova, Bujar Qazimi, Gjose Stefkov, Trajce Stafilov, Katerina Baceva, Svetlana Kulevanova. The content of minerals in herbs and tea-infusions of Mountain tea (Sideritis scardica and Sideritis raeseri), Macedonian pharmaceutical bulletin 57 suppl. (2011).
 45. Gjose Stefkov, Ivana Cvetkovikj, Marija Karapandzova, Valbona Krluku, Svetlana Kulevanova. Essential oil composition of wild growing Sage from R. Macedonia, Macedonian pharmaceutical bulletin 57 suppl. (2011).
 46. Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Trajče Stafilov, Katerina Bačeva, Svetlana Kulevanova. The content of macro and micronutrients in dried needles and branches of Macedonian pine (Pinus peuce Griseb., Pinaceae) v.s. their content in the plant residue after distillation of essential oil, Macedonian pharmaceutical bulletin 57 suppl. (2011).
 47. Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Svetlana Kulevanova. Essential oils composition of Macedonian pine (Pinus peuce Griseb., Pinaceae), Macedonian pharmaceutical bulletin 57 suppl. (2011).
 48. Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Elena Trajkovska-Dokik, Ana Kaftandzieva, Svetlana Kulevanova. Antimicrobial activity of Pinus peuce Griseb. essential oils, Macedonian pharmaceutical bulletin 57 suppl. (2011).
 49. Karapandzova M, Stefkov G, Trajkovska-Dokik E, Kadifkova-Panovska T, Kaftandzieva A, Kulevanova S. Chemical composition of essential oils of Pinus peuce Griseb. from Macedonian flora, Journal of Essential Oil Research, Special Issue, 29 (2011).
 50. Karapandzova M, Stefkov G, Trajkovska-Dokik E, Kadifkova-Panovska T, Kaftandzieva A, Kulevanova S. Chemical characterization and antimicrobial activity of the needle essential oil of Pinus mugo (Pinaceae) from Macedonian flora, Planta Medica 77, 1387 (2011).
 51. Qazimi Bujar, Karapandzova Marija, Stefkov Gjose, Kulevanova Svetlana. Chemical composition of ultrasonic-assisted n-hexane extracts of Sideritis scardica Grieseb. and Sideritis raeseri Boiss. & Heldr. (Lamiaceae) from Macedonia and Albania, Macedonian pharmaceutical bulletin 56, 45-56 (2010).
 52. Marija Karapandzova, Gjose Stefkov, Svetlana Kulevanova. Essential oils composition of Pinus peuce Griseb. (Pinaceae) growing on Pelister Mtn., Republic of Macedonia, Macedonian pharmaceutical bulletin 56, 13-22 (2010).
 53. Karapandzova M, Stefkov G, Trajkovska-Dokik E, Kadifkova-Panovska T, Kaftandzieva A, Petrovski O, Kulevanova S. Chemical composition of essential oil of Pinus peuce (Pinaceae) from Macedonian flora and its antimicrobial activity, Planta Medica 76, 1298 (2010).
 54. Jana Jovanovska, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova. Farmakognosticki interesni endemicni rastenija vo Republika Makedonija, Macedonian pharmaceutical bulletin 55 (1,2), 41-55 (2009).
 55. Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Marina Stefova, Svetlana Kulevanova. Seasonal variation of flavonoids in Teucrium polium L. (Lamiaceae), Macedonian pharmaceutical bulletin 55 (1,2), 33-40 (2009).
 56. Flurim Nebija, Gjoshe Stefkov, Marija Karapandzova, Trajche Stafilov, Tatjana Kadifkova Panovska, Svetlana Kulevanova. Chemical characterization and antioxidant activity of Eringyum campestre L., Apiaceae from Kosovo, Macedonian pharmaceutical bulletin 55 (1,2), 22-32 (2009).
 57. Flurim Nebija, Gjose Stefkov, Marija Karapandzova, Marina Stefova, Svetlana Kulevanova. HPLC method for identification and determination of flavonoids in Eryngii herba (Eryngium campestre L., Apiaceae), Macedonian pharmaceutical bulletin 53 (1,2), 298-299 (2007).
 58. Flurim Nebija, Gjose Stefkov, Marija Karapandzova, Biljana Bauer Petrovska, Svetlana Kulevanova. Defining of the morphological – anatomical markers for identification of root and herb from Eryngium campestre L. (Apiaceae), Macedonian pharmaceutical bulletin 53 (1,2), 296-297 (2007).
 59. Flurim Nebija, Gjose Stefkov, Marija Karapandzova, Biljana Bauer Petrovska, Svetlana Kulevanova. Morphological and anatomical characteristics of the root and herb from Eryngium campestre L., Apiacea, Macedonian pharmaceutical bulletin 52 (1,2), 57-64 (2006).

 • Светлана Кулеванова, Ѓоше Стефков, Марија Карапанџова. Практикум за изведување вежби по фармакогнозија, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје.
 • Светлана Кулеванова, Ѓоше Стефков, Марија Карапанџова. Фитохемија, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје.
 • Светлана Кулеванова, Ѓоше Стефков, Марија Карапанџова. Фармакогнозија, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје.
 • Светлана Кулеванова, Ѓоше Стефков, Марија Карапанџова. Интерна скрипта за вежби по предметот Фитохемија.
 • Светлана Кулеванова, Ѓоше Стефков, Марија Карапанџова, Ивана Цветковиќ. Интерна скрипта за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни состојки.
 • Светлана Кулеванова, Ѓоше Стефков, Марија Карапанџова. Интерна скрипта за вежби по предметот Испитување на етерични масла и ароматични суровини.

/

 1. Раководител на Центарот за природни производи при Фармацевтски факултет , УКИМ, Скопје
 2. Рецензент во неколку странски списанија
 3. Член на повеќе факултетски комисии

 1. Делегат на Собранието на Македонско фармацевтско друштво