Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Анета Димитровска

д-р Анета Димитровска


д-р Анета Димитровска

Позиција Редовен професор
Институт Институт за применета хемија и фармцевтски анализи
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 124
е-маил andi@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Анета Димитровска е родена 1960 година во Скопје, Р. Македонија. Дипломирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1983 година. Здравствената специјализација од областа Испитување и контрола на лекови, ја завршила на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Р. Македонија во 1989 година. Магистрирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот во Белград, Србија, во 1992 година. Докторирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1996 година.Поле на научен и наставен интерес: контрола на квалитет на лекови, фармацевтски анализи, фармацевтска регулатива.

1 Евалуација на фармакопејски супстанци Сем. 2 редовен Мр-нова
2 Инструментални фармацевтски анализи Сем. 3 редовен Мр-нова
3 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
4 Легислатива и аналитика на лековите Сем. 8 редовен Мр-нова
5 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
6 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова
7 Легислатива и лабораториски менаџмент Сем. 2 редовен Лаб
8 Лабораториски техники и инструментални методи – 1 Сем. 3 редовен Лаб
9 Лабораториски техники и инструментални методи – 2 Сем. 4 редовен Лаб
10 Дипломски проект Сем. 6 редовен Лаб
11 Инструментални фармацевтски анализи Сем. 4 редовен Мр-стара
12 Фармацевтска хемија 1 Сем. 4 редовен Мр-стара
13 Аналитика на лекови Сем. 9 редовен Мр-стара
14 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-стара
15 Евалуација на фармакопејски супстанци Сем. 2 редовен Мр-нова2015
16 Инструментални фармацевтски анализи Сем. 3 редовен Мр-нова2015
17 Аналитика на лековите и легислатива Сем. 8 редовен Мр-нова2015
18 Регистрација на лекови Сем. 9 изборен Мр-нова
19 Физико-хемиски и функционални тестови во контрола на лекови – напреднат курс Сем. 6 изборен Лаб

Меѓународни

 1. Тype of project: Reconstruction of pharmaceutical education in R. Macedonia
  Angament: participant
  Тype of project: international
  Financed by: European Commission TEMPUS (Project N0 CD¬_JEP-18016-2003)
  Project length: 2004-2007
 2. Тype of project: Influence of biopolymers’ interaction on drug release from chitosan-alginate colloidal drug carriers
  Angament: Principal Researcher in Macedonia
  Тype of project: International
  Financed by: NATO (program: Science for Peace)
  Project length: 2002-2006

Национални

 1. Наслов на проект: Градење на национална стратегија за борба против фалсификувани лекови
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: надворешни субјекти
  Траење на проектот: 2016-2018
 2. Наслов на проект: Регулатива за медицински помагала во ЕУ и Република Македонија
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: надворешни субјекти
  Траење на проектот: 2015-2017
 3. Наслов на проект: Современи перспективи на одгледување и искористување на македонскиот афион
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален (учесници: УКИМ – Фармацевтски факултет, УКИМ – Земјоделски факултет и Алкалоид АД Скопје)
  Финансиран од: Алкалоид АД Скопје, Р. Македонија
  Траење на проектот: 2014-2019
 4. Наслов на проект: Развој и оптимизација на HPLC/MS/MS методи за определување на концентрацијата на лекови во биолошки материјал
  Ангажман: главен истражувач/раководител
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2012-2014
 5. Наслов на проект: АЛКМАФ: Одгледување и искористување на афионот во Република Македонија.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален (учесници: УКИМ – Фармацевтски факултет, УКИМ – Земјоделски факултет и Алкалоид АД Скопје
  Финансирано од: Алкалоид АД Скопје
  Траење на проектот: 2010-2013
 6. Наслов на проект: Проучување на растителните видови од македонската флора од аспект на антиоксидативна активност и можни хепатопротективни ефекти
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 2003-2006
 7. Наслов на проект: Хемотаксономски, фармакогнозиски, и фитохемиски испитувања на родовите Teucrium, Calamintha, Acinos, Satureja Clinopoium и Micromeria во флората на РМ
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 1999-2002
 8. Наслов на проект: Испитување на биохемиски системи на макромолекули и нивна интеракција со мали лиганди и метални јони
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: Министерство за образование и наука на Р Македонија
  Траење на проектот: 1997-2000

 • 1989-1991 Фармацевтски факултет, Универзитет во Белград, Србија
 • Април 2007 TEMPUS проект, Копенхаген, Данска

 1. A.Petkovska, J.Acevska, M.Chachorovska, Gj.Petrusevski, Gj.Stefkov, R.Petkovska, A.Dimitrovska, S.Ugarkovic, Impurity profiling of morphine by liquid chromatography – heated electrospray ionization mass spectrometry (LC-HESI-MS), Turkish Journal of Chemistry (in press)
 2. N. Nakov, L. Bogdanovska, J. Acevska, J. Tonic-Ribarska, R. Petkovska, A. Dimitrovska, L.Kasabova, D. Svinarov. High-Throughput HPLC-MS/MS Method for quantification of Ibuprofen enantiomers in human plasma: Focus on metabolite investigation. Journal of Chromatographic Science (2016) 54 (10): 1820-1826
 3. G.Petrusevski, J.Acevska, G.Stefkov, A.Poceva Panovska, I.Micovski, R.Petkovska, A.Dimitrovska, S.Ugarkovic. Characterization and origin differentiation of morphine derivatives by DSC/TG and FTIR analysis using pattern recognition techniques. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (2016) 123 (3): 2561-2571
 4. I.Cvetkovikj, G.Stefkov, J.Acevska, M.Karapandzova, A.Dimitrovska, S.Kulevanova. Headspace screening: a novel approach for fast quality assessment of the essential oil from culinary sage. Food Chemistry (2016) 202:133–140
 5. A.Poceva Panovska, J.Acevska, G.Stefkov, K.Brezovska, R.Petkovska, A.Dimitrovska. Optimization of HS-GC–FID–MS Method for Residual Solvent Profiling in Active Pharmaceutical Ingredients Using DoE. Journal of Chromatographic Science, (2016) 54 (2): 103–111
 6. L. Bogdanovska, A. Poceva Panovska, N. Nakov, M. Zafirova, M. Popovska, A. Dimitrovska, R. Petkovska. Efficacy assessment of local doxycycline treatment in periodontal patients using multivariate chemometric approach. European Journal of Pharmaceutical Sciences (2016) 91: 114-121
 7. Ј.Аcevska, G.Stefkov, I.Cvetkovikj, R.Petkovska, S.Kulevanova, JungHwan Cho, А.Dimitrovska, Fingerprinting of morphine using chromatographic purity profiling and multivariate data analysis, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2015) 109: 18–27
 8. M. Simonoska Crcarevska, A. Dimitrovska, N. Sibinovska, K. Mladenovska, R. Slavevska Raicki, M. Glavas Dodov, Implementation of quality by design principles in the development of microsponges as drug delivery carriers: identification and optimization of critical factors using multivariate statistical analyses and design of experiments studies, Int. J. Pharm. (2015) 489(1-2): 58–72
 9. N.Nakov, R.Petkovska, L.Ugrinova, Z.Kavrakovski, A.Dimitrovska, D.Svinarov. Critical development by design of a rugged HPLC-MS/MS method for direct determination of ibuprofen enantiomers in human plasma. J. Chromatogr. B (2015) 992: 67-75
 10. J. Acevska, G. Stefkov, N. Nakov, R. Petkovska, L. Ugrinova, S. Kulevanova, A. Dimitrovska Chemometric approach for the development, optimization and validation of HILIC methods used for the determination of alkaloids of from poppy straw. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (2014) 33 (1): 73–83
 11. N. Nakov, R. Petkovska, J.Acevska, A.Dimitrovskа. Chemometric approach for optimization of HILIC method for simultaneous determination of imipenem and cilastatin sodium in powder for injection. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies (2014) 37:447-460
 12. N.Nakov, J.Tonic-Ribarska, A.Dimitrovska, R.Petkovska. Statistical approach for selection of regression model during validation of bioanalytical method. Maced. Pharm. Bull., (2014) 60(1): 19-25
 13. J. Acevska, G. Stefkov, N.Nakov, R. Petkovska, L.Ugrinova, S. Kulevanova, A. Dimitrovska. Chemometric approach for the development, optimization and validation of HILIC methods used for the determination of alkaloids from poppy straw. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (2014) Vol. 33, No. 1, pp. 73–83
 14. N.Nakov, K.Mladenovska, N.Labacevski, A.Dimovski, R.Petkovska, A.Dimitrovska, Z.Kavrakovski. Development and validation of automated SPE-LC-MS/MS method for determination of indapamide in human whole blood and its application on real study samples. Biomedical Chromatography (2013) 27: 1540-1546
 15. N.Nakov, K.Mladenovska, D.Zafirov, A.Dimovski, R.Petkovska, A.Dimitrovska, Z.Kavrakovski, High-troughput SPE-LC-MS/MS method for determination of indapamide in serum. Macedonian Pharmaceutical Bulletin (2013) 59: 15-22
 16. L. Bogdanovska, M. Popovska, A. Dimitrovska, R. Petkovska. Development and validation of RP- HPLC method for determination of betamethasone dipropionate in gingival crevicular fluid. Acta Pharm. (2013) 63: 419-426.
 17. J. Acevska, G. Stefkov, R. Petkovska, S. Kulevanova, A. Dimitrovska. Chemometric approach for development, optimization and validation of different chromatographic methods for separation of opium alkaloids. Analytical and Bioanalytical Chemistry (2012) 403: 1117-1129
 18. N.Nakov, J.Acevska, K.Brezovska, R.Petkovska, A.Dimitrovskа. Optimization of HILIC method for simultaneous determination of cetylpyridinium chloride and benzocaine in lozenges. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (2012) 31(1): 47-54
 19. J.Acevska, A.Dimitrovska, G.Stefkov, K.Brezovska, M.Karapandzova, S.Kulevanova. Development and validation of RP-HPLC method for determination of alkaloids from Papaver somniferum L., Papaveraceae. Journal of AOAC International (2012) 95 (2): 399-405
 20. N.Nakov, R.Petkovska, L.Ugrinova, S.Trajkovic-Jolevska, A.Dimitrovska. Optimization of HILIC method for determination of rocuronium and 17-desacetylrocuronium in injection using multivariate experimental design approach. European Journal of Pharmaceutical Science (2011) 44 (S1): 71-72
 21. J. Acevska, G. Stefkov, N. Nakov, M. Karapandzova, S. Kulevanova, A. Dimitrovska. Determination of relative response factor of the opium alkaloids with HPLC-DAD. Macedonian Pharmaceutical Bulletin (2011) 57: 37-41
 22. J.Аcevska, G.Stefkov, N.Nakov, M.Karapandzova, S.Kulevanova, A.Dimitrovska. Determination of relative response factors of the opium alkaloids with HPLC-DAD. Macedonian pharmaceutical bulletin, (2011) 57 (1, 2) 37 – 41
 23. N. Nakov, R. Petkovska, L. Ugrinova, S. Trajkovic-Jolevska, A. Dimitrovska. Determination of rocuronium bromide by hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC). Macedonian Pharmaceutical Bulletin (2011) 57: 17-24
 24. K.Brezovska, A.Dimitrovska, Z.Kitanovski, J.Petrusevska, J.Tonic Ribarska, S.Trajkovic Jolevska. Development of an Ion-Pair Reversed-Phase HPLC Method with Indirect UV Detection for Determination of Phosphates and Phosphites as Impurities in Sodium Risedronate, Journal of AOAC International (2010) Vol. 93 (4) 1113-1120
 25. R. Petkovska, A.Dimitrovska, Lj.Bogdanovska, Chemometrical approach in Claritromycin and its related compounds analysis by Rapid Resolution RP-HPLC method, European Journal of pharmaceutical sciences (2009) 38(1): 176-177
 26. Zorica Arsova-Sarafinovska, Azis Pollozhani, Dimitrovska Aneta: Determination of ethinylestradiol and drospirenone in oral contraceptives with HPLC method with UV and fluorescence detection, Archives of Public Health, (2009) Vol.1, No.1, 66-74
 27. R.Petkovska, A.Dimitrovska: Use of Chemometrics for Development and Validation of Rapid Resolution RP-HPLC method for simultaneous determination of Haloperidol and Related compounds, Acta Pharmaceutica (2008) 58(3) 243-256
 28. Rumenka Petkovska, Claus Cornett, Aneta Dimitrovska: Experimental design approach for the Development and Validation of Enentiospecific RP-HPLC method for simultaneous determination of Clopidogrel and Related compounds, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (2008) 27(1), 53-64
 29. R. Petkovska, C. Cornett, A. Dimitrovska: Chemometrical approach in Lansoprazole and its related compounds analysis by Rapid Resolution RP-HPLC method Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies (2008) 31(14): 1-15
 30. R.Petkovska, C.Cornett, A.Dimitrovska: Development and Validation of Rapid Resolution RP-HPLC method for simultaneous determination of Atorvastatin and Related compounds by Use of Chemometrics, Analytical letters (2008) 41(6): 992-1009
 31. Tonic-Ribarska J., Trajkovic-Jolevska S., Poceva-Panovska A., Dimitrovska A.: Studying the formation of aggregates in recombinant human granulocyte – colony stimulating factor (rHuG – CSF), lenograstim, using size exclusion chromatography and SDS – PAGE, Acta Pharm., (2008) 58, 199-206
 32. Rumenka Petkovska, Aneta Dimitrovska: Optimization of method for simultaneous multi-element determination of trace elements by Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry: Chemometric approach, Macedonian Pharmaceutical Bulletin (2006) 52 (1,2), 3-8
 33. Zorica Arsova-Serafimovska, Liljana Ugrinova, Katetrina Starkovska, Dragan Djordjev, Aneta Dimitrovska: Determination of ethynilestradioland levonorgestrel in oral contraceptiveswith HPLC methods with UV detection and UV/fluorescence detection, Macedonian Pharmaceutical Bulletin (2006) 52(1,2), 9-16
 34. Suzana Trajkovic-Jolevska, Jasmina Tonic-Ribarska, Aneta Dimitrovska: Instabilities of proteins: theoretical aspects, degradation products and methods for their detection, Macedonian Pharmaceutical Bulletin (2005) 51 (1,2), 3-8
 35. Jasmina Tonic-Ribarska, Suzana Trajkovic –Jolevska, Katerina Milenkova, Katerina Goracinova, Marija Glavas-Dodov, Aneta Dimitrovska: Simultaneous determination of diazepam and preservatives in HPMC hydrogel by HPLC, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, (2005) Vol.24: No.2pp.103-108
 36. Svetlana Kulevanova, Ana Kaftandzieva, Aneta Dimitrovska, Gjoshe Stefkov, Nikola Panovski,: Antimicrobial activityof essential oils of Thymus L. (Lamiaceae) with lower content of phenolic compounds, Macedonian Pharmaceutical Bulletin (2004) 50 (1):, 31-36
 37. Katerina Milenkova, Aneta Dimitrovska, Ljiljana Ugrinova, Suzana Trajkovic-Jolevska,: Simultaneous determination of paracetamol, pseudoephedrine hydrochloride and dextromethorphan hydrobromide in tablets by HPLC, Bulletin of the Chemists and Technologists of Мacedonia (2003) Vol.22, No. 1,: pp.33-37
 38. Irena Stojanovska, Suzana Trajkovic-Jolevska, Aneta Dimitrovska: HPLC determination of encapsulated 5-fluorouracil in lyoiphilized liposomes, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, (2002) 48 (1,2): 31-34
 39. Aneta Dimitrovska, Valentin Mircevski, Svetlana Kulevanova,: Quantitative determination of glycyrrizinic acid by square-wave voltammetry and high-pressure liquid chromatography, Macedonian Pharmaceutical Bulletin (2002) 48 (1,2) 3-8
 40. Liljana Ugrinova, Aneta Dimitrovska, Suzana Trajkovic-Jolevska, Todor Gavrilov: Parameters for the evaluation of the qulity of polyethylene and polypropylene containers and robber stoppers for pharmaceutical ptreparations, Macedonian Pharmaceutical Bulletin (2001) 47 (1,2): 43-50
 41. Aneta Dimitrovska, Liljana Ugrinova, Suzana Trajkovic-jolevska, Slavica Tanceva: Parametars for the evaluation of the quality of PVC containers for pharmaceutical preparations, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, (2001) 47 (1,2): 27-36
 42. S. Kulevanova, A. Kaftandzieva, A. Dimitrovska, Gj. Stefkov, T. Grdanoska, N. Panovski: Investigation of antimicrobial activity of several Macedonian Thymus L. species, Bollettino Chimico Farmaceutico (2000) 6, 139, 276-280
 43. Kulevanova S, Slavevska-Raicki R., Dimitrovska A., Trajkovic-Jolevska S.: Biljne droge, fitopreparati i registracija u Republici Makedoniji, Arh. farm. (2000) 3-4, 209-211

 • J.Acevska, G.Stefkov, S.Kulevanova, A.Dimitrovska. Assay for Opium Alkaloids. Book Chapter 98: in Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse. (2016) Volume 1. pp: 1047- 1056 Copyright © 2016 Elsevier Inc. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-800213-1.00098-5
 • J.Acevska, G.Stefkov, A.Dimitrovska. Study on chromatographic behavior of opium poppy alkaloids: chemometric approach for development, optimization and validation of different chromatographic methods. (2015) Monograph by LAP Lambert Academic Publishing ( 2015-11-09 ) ISBN-13: 978-3-659-78065-3; ISBN-10:3659780650; EAN:9783659780653
 • Катерина Брезовска, Јелена Ацевска, Сузана Трајковиќ Јолевска, Анета Димитровска. Aналитика на лекови и легислатива – практична настава, УКИМ – Фармацевтски факултет, Скопје, 2016 (рецензија во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр. 1118 од 01.03.2016).
 • Катерина Брезовска, Јелена Ацевска, Наталија Наков, Зоран Кавраковски, Анета Димитровска. Инструментални фармацевтски анализи – практична настава, УКИМ – Фармацевтски факултет, Скопје, 2015 (рецензија во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр. 1110 од 2.11.2015)
 • Катерина Брезовска, Јелена Ацевска, Наталија Наков, Зоран Кавраковски, Анета Димитровска. Лабораториски техники и инструментални методи – практична настава, УКИМ – Фармацевтски факултет, Скопје, 2015 (рецензија во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ бр. 1110 од 2.11.2015)
 • Анета Димитровска, Сузана Трајковиќ Јолевска, Катерина Брезовска, Јелена Ацевска. Евалуација на хемиски супстанции за фармацевтска употреба според Eвропската фармакопеја, Богданци: Софија (2014) ISBN 978-9989-736-95-7. Високошколски учебници – Хемиски супстанции – Фармакопеја, европска (COBISS.MK-ID 95925770)
 • Монографија: Natalija Nakov, Aneta Dimitrovska. Study of retention mechanism and development of HILIC methods. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, (2013) ISBN: 978-3-659-49530-4
 • Анета Димитровска, Сузана Трајковиќ Јолевска, Катерина Брезовска, Јелена Ацевска. Евалуација на хемиски супстанции за фармацевтска употреба според Eропската фармакопеја, Богданци: Софија (2012) ISBN 978-9989-736-81-0. Високошколски учебници – Хемиски супстанции – Фармакопеја, европска (COBISS.MK-ID 90453258)
 • Анета Димитровска, Сузана Трајковиќ Јолевска, Катерина Брезовска, Јелена Ацевска. Евалуација на хемиски супстанции за фармацевтска употреба според Eвропската фармакопеја, Богданци: Софија (2010) ISBN 978-9989-736-73-5. Високошколски учебници – Хемиски супстанции – Фармакопеја, европска (COBISS.MK-ID 83414538)
 • Регистар на лекови на Република Македонија: Анета Димитровска, Сузана Трајковиќ-Јолевска, Лидија Петрушевска Този, Зоран Кавраковски, Зоран Стерјов, Никола Лабачевски, Димче Зафиров, Министерство за здравство на Република Македонија, Биро за лекови, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 • Марија Шољакова и Анета Димитровска, Поглавје 14, Лекови во анестезиологијата, Фармакотерапевтски прирачник, Министерство за здравство на Република Македонија, Биро за лекови, 2006

/

 1. Одговорен за квалитет на Центарот за испитување и контрола на лекови (CDQC, OMCL_MK) при Фармацевтскиот факултет во Скопје, акредитиран во согласност со ISO 17025 стандардот
 2. Национален координатор за Европска фармакопеја, EDQM , Стразбур
 3. Ангажиран експерт за проценка на фармацевтско-хемиската и биолошката документација (Модул 3) од регистрационото досие на лекото при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ
 4. Член на меѓународниот уредувачки одбор на списанието Македонски фармацевтски билтен, чиј издавач е Македонско фармацевтско друштво
 5. Рецензент на научни статии во реномирани часописи

 1. Македонско фармацевтско друштво
 2. Фармацевтскa комора на Р. Македонија
 3. Член на Европската федерација на фармацевтски науки, EUFEPS