Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

д-р Александра Грозданова

д-р Александра Грозданова


д-р Александра Грозданова

Позиција Вонреден професор
Институт Институт за фармацевтска хемија
Телефон +389 (0) 2 3126 024, локал 102
е-маил agrozdanova@ff.ukim.edu.mk
Резиме Предмети Проекти Студиски престои Трудови Публикации Стипендии/награди Други активности Членство

Александра Грозданова е родена 1974 година во Скопје, Република Македонија. Дипломирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1998 година. Магистрирала во 2003 година во областа на молекуларна фармација на интердисциплинарните постдипломски студии по молекуларна биологија и генетски инженеринг, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” и Македонската академија на науки и уметности. Во март 2006 год. специјализира испитување и контрола на лекови. Докторирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2012 година. Во период 2014-2015 година остварува постдокторски студиски престој на Универзитетот за фармација MCPHS University, во Бостон, САД како Fulbright Schoolar, стипендист на владата на САД.Поле на научен и наставен интерес: фармацевтска хемија, имунологија, биолошки лекови, социјална фармација, фармакоепидемиологија.

1 Социјална фармација и методологија Сем. 4 редовен Мр-нова
2 Индивидуален проект Сем. 6 редовен Мр-нова
3 Фармацевтска хемија 2 Сем. 6 редовен Мр-нова
4 Фармацевтска хемија 3 Сем. 7 редовен Мр-нова
5 Клиничка фармација и терапевтици Сем. 9 редовен Мр-нова
6 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-нова
7 Професионална практика Сем. 10 редовен Мр-нова
8 Микробиологија со имунологија Сем. 4 редовен Лаб
9 Дипломски проект Сем. 6 редовен Лаб
10 Фармацевтска хемија 2 Сем. 6 редовен Мр-стара
11 Социјална фармација Сем. 9 редовен Мр-стара
12 Дипломски труд Сем. 10 редовен Мр-стара
13 Социјална фармација и методологија Сем. 5 редовен Мр-нова2015
14 Фармацевтска хемија 2 Сем. 6 редовен Мр-нова2015
15 Фармацевтска хемија 3 Сем. 7 редовен Мр-нова2015
16 Клиничка фармација и терапевтици Сем. 9 редовен Мр-нова2015
17 Фармакоепидемиологија Сем. 6 изборен Мр-нова
18 Издавање лекови и комуникација Сем. 9 изборен Мр-нова
19 Микробиолошки и имунолошки методи за контрола на лековите Сем. 9 Имунолошки и микробиолошки методи во контрола на лекови Мр-нова
20 Имунолошки и микробиолошки методи во контрола на лекови Сем. 6 Имунолошки и микробиолошки методи во контрола на лекови Лаб

Меѓународни

 1. The role of molecular mimicry and production of antiglycoconjugate antibodies in the pathogenesis of bacterial gram-negative infection” (2008 -2012)
 2. Reconstruction of pharmaceutical education in Republic of Macedonia” (2004-2007)
 3. Developing Pharmacy Practice” World Bank – Ministry of Health, “Health sector management project” 2004-2009 / international project

Национални

 1. Наслов на проект: Градење на национална стратегија за борба против фалсификувањето на лекови
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансирано од: надворешни субјекти Траење на проектот: 2016-2018
 2. Наслов на проект: Фармакоекономска анализа: Трошок-Ефикасност за лекот Perjeta (pertuzumab) кај пациенти со HER 2 позитивен метастатски карцином на дојка и неоадјувантен третман кај пациенти со локално напреднат, инфламаторен или ран стадиум на HER 2 позитивен карцином на дојка во Р.Македонија.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2016-2017
 3. Наслов на проект: Прифаќање и адаптирање на здравствена технологија за лекот Gazyva (Obinutuzumab) во праволиниски третман на пациенти со хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ) во Република Македонија,
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2016-2017
 4. Наслов на проект: Анализа на минимизација на трошок за споредба на употреба на субкутана наспроти интравенска форма на апликација на Herceptin.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Рош Македонија ДООЕЛ Скопје
  Траење на проектот: 2015
 5. Наслов на проект: Повреда на правото на индустриска сопственост преку фалсификување на фармацевтски производи: анализа на меѓународната и националната регула¬торна рамка.
  Ангажман: учесник
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Сопствени средства и надворешни субјекти од државата
  Траење на проектот: 2014-2016
 6. Наслов на проект: Фармако¬еко¬номски истражувања на генетски индивиду¬али-зирана терапија при третман на заболувања на централен нервен систем.
  Ангажман: Главен истражувач
  Тип на проект: национален
  Финансиран од: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Фармацевтски факултет, Скопје
  Траење на проектот: 2014-2015

 • 2001 Центарот на инфективни заболувања на СЗО, Лозана Швајцарија
 • 2006 Оддел за имунологија, Универзитет во Стокхолм, Шведска
 • 2014-2015 Универзитет за Фармација, MCPHS, Бостон, САД

 1. Grozdanova A, Netkovska KA, Sterjev Z, Naumovska Z, Zarevski R, Dimovski A, Suturkova L. Biosimilar medical products – licensing, pharmacovigilance and interchangeability.Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2016;37 (1):27-36. doi: 10.1515/prilozi-2016-0006.
 2. A.Grozdanova, K. Ancevska Netkovska, Z. Sterjev, Z. Naumovska, A. Kapedanovska Nestorovska, L.j Suturkova. Impact of biosimilar medicinal products in the EU pharmaceutical market Clinical Therapeutics 37(8):e1-e170· August 2015.
 3. Antibodies to Glycoproteins Shared by Human Peripheral Nerve and Campylobacter jejuni in Patients with Multifocal Motor Neuropathy, Ljubica Suturkova, Katerina Brezovska, Ana PocevaPanovska, Aleksandra Grozdanova, Sladjana Knežević Apostolski, Ivana Basta. Autoimmune diseases, Jan 2013,
 4. Zareski R, Kapedanovska Nestorovska A, Grozdanova A, Dimitrova B, Suturkova LJ, Sterjev Z.The Effects of the New Methodology Application on the Method of Pricing of Drugs-The Case of the Republic of Macedonia.Value Health Reg Issues. 2016 Sep:10:19-28. doi: 10.1016/j.vhri.2016.07.003.
 5. Katerina Ancevska Netkovska, Jasmina Tonic Ribarska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev. Patents and licensing in pharmaceutical industry, Macedonian pharmaceutical bulletin, 61(1), 51-59. 2015
 6. Aleksandra Grozdanova, Katerina Anchevska Netkovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zoran Sterjev, Ljubica Shuturkova. Market access of biosimilar medical products – economical, regulatory and clinical issues. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 41 – 42 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2-027.512
 7. Aleksandra Kapedanovska-Nestorovska, Zorica Naumovska, Zoran Sterjev, Ljubica Suturkova, Aleksandra Grozdanova. The advertising influence on pharmacist recommendations and consumer selection of over-the-counter drugs. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 107 – 108 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2:339.187(497.7)
 8. Biljana Indova, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Awareness of the importance of self-management in Macedonian diabetes patients. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 113 – 114 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 616.379-008.64-052-047.22(497.7)
 9. Biljana Lazarova, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Evaluation of rational / irrational drug use at orthopedic department in Clinical Hospital Stip in the period from January to April 2013. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 115 – 116 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.035.7(497.731)”2013”
 10. Stefan Matik, Ana Vavlukis, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev. Antimicrobial resistance to antibacterial agents in common respiratory tract pathogens in pediatric population. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 637 – 638 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.33.015.8
 11. Ana Vavlukis, Lile Zdraveska, Viktorija Nikolovska, Aleksandra Kapedanovska, Nestorovska, Zoran Sterjev, Aleksandra Grozdanova, Zorica Naumovska. Influence of ABCB1 C3435T genotype on clinical cardiovascular outcomes in coronary artery disease patients on Clopidogrel treatment. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 645 – 646 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.273.53:616.132.2, 616.132.2-085.273.53
 12. Катерина Анчевска Нетковска, Александра Грозданова, Јадранка Дабовиќ Анастасовска. “Ethical and regulators aspects of pharmaceutical promotion” Iustinianus Primus Law Review Vol. 7:1, 2015
 13. Katerina Anchevska Netkovska, Jasmina Tonik Ribarska, Aleksandra Grozdanova, Intellectual property rights and knowledge management in pharmaceutical industry 2015, Knowledge International Journal, 10 (1), 351-354.
 14. Катерина Анчевска Нетковска, Јасмина Тониќ Рибарска, Александра Грозданова, Зоран Стерјев. Patents and licensing in pharmaceutical industry Macedonian pharmaceutical bulletin, 61(1), 51-59. 2015
 15. Соња Генадиева Ставриќ, Александра Грозданова, Катерина Анчевска Нетковска, Магдалена Димитрова, Глигор Димитров “Regulators considerations of biosimilars and clinical dilemma of their use” Wulfenia journal, October 2015
 16. Katerina Anchevska Netkovska, Aleksandra Grozdanova “The relationship of law and pharmacy” Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 109 – 110 ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.1:340.13, 2016
 17. Катерина Анчевска Нетковска, Александра Грозданова “The role of intellectual property rights in advertising of pharmaceuticals”- Копаоничка школа природног права, 2012
 18. Aleksandar Spirov, Aleksandra Kapedanovska Nestorvska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev, Zorica Naumovska. Pharmacovigilance practice in community pharmacies. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 665 – 666 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 614.27

 • Коавтор на превод на учебник „Трошоци, квалитет и исходи од здравствена заштита“.

• Стипендија за постдокторски студии од Влада на САД (Fulbright Schoolar, 2014-2015)

 1. Наставник и ментор во здравствените специјализаци испитување и контрола на лекови и фармацевтска технологија, магистерските и специјалистички студии по Здравствен менаџмент и фармакоеномија и Фармацевтска регулатива, магистерските студии од втор циклус по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата и наставник во докторските студии
 2. Ангажиран експерт од областа на биолошките лекови и вакцини при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ
 3. Стручен соработник при Центарот за испитување и контола на лекови при Фармацевтскиот факултет во Скопје
 4. Стручен соработник при Центарот за биомолекуларни и фармацевтски анализи при Фармацевтскиот факултет во Скопје
 5. Стручен соработник во работната група за биолошки и биолошки слични лекови при Европската медицинака агенција (ЕМА), Лондон
 6. Стручен соработник во група 6 на експерти за биолошки лекови при Eвропскиот директорат за квалитет на лекови (EDQM), Стазбург
 7. Технички оценувач при Институт за акредитација на Република Македонија (ИАРМ)
 8. Председател на комисија за изработка на измени и дополнувања на подзаконски акти при МАЛМЕД
 9. Председател на комисијата за самоевалуација при Фармацевтскиот факултет, УКИМ

 1. Член на управен одбор на Македонско фармацевтско друштво
 2. Член на Националниот Центар за давање на информации (НФИЦ), Скопје
 3. Член на ИСПОР
 4. Член на комисја за нострификација на професионална пракса во странство при Фармацевтска коморана РМ
 5. Член во комисија за оцена/или одбрана на магистерски и специјалистички трудови и член на комисија за оценка на семинари на докторски студии.