Студиски програми
  Додипломски студии
 Дипломиран лабораториски биоинжињер
  Дипломски студии
 Магистер по фармација
 студиска програма 2002/2003
 студиска програма 2009/2010
  Последипломски
 Магистерски студии по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата
 Здраствени специјализации
 Специјалистички студии - Здраствен менаџмент и фармакоекономија
 Магистерски студии - Здравствен менаџмент и фармакоекономија
 Специјалистички студии по Фармацевтска регулатива
 Магистерски студии по индустриска фармација
 Специјалистички студии по индустриска фармација
 Магистерски студии по козметологија
 Специјалистички студии по козметологија
 Магистерски студии по фитотерапија
 Специјалистички студии по фитотерапија
  Докторски студии

 

 

 

Фармацевсти факултет
Мајка Тереза17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2015 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права