ОГЛАСИ
Одбери група:
За идните студенти Докторски студии Насловна Студенти Завршни и поправно завршни вежби Распоред на настава KE Јавни набавки
 
Студенти
  Датум  Оглас    
1 20-02-2018 Распоред за отпочнување со вежби по предметот ФИТОХЕМИЈА
2 15-02-2018 Известување за оценки за предметите од Институтот по Фармацевтска технологија
3 15-02-2018 Известување за практична настава по предметот Токсикологија .pdf 53 Kb
4 15-02-2018 Увид во тестови по АХ
5 15-02-2018 Известување за Вежби по предметот Анатомија со физиологија за студентите од IV семестар Магистер по фармација .docx 10 Kb
6 13-02-2018 Оцени по предметот ФТ-напреден курс кај проф. М. Г. Додов и доц. М. С. Црцаревска
7 12-02-2018 Резултати од испитот ФТ-нпреден курс
8 12-02-2018 Известување за почеток на настава по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 53 Kb
9 12-02-2018 Известување за почеток на настава по предметот Прехранбени производи .pdf 52 Kb
10 12-02-2018 Конкурсот ERASMUS+ за студентска летна пракса/стажирање за 2017-2018 година
11 12-02-2018 Известување за почеток (13.02. 2018, 9-11 часот, предавална 1) на теоретска настава по преметот ОСНОВИ НА БИОТЕХНОЛОГИЈА, за бионженери, според објавениот распоред. close
12 11-02-2018 Распоред за полагање на устен испит по Биофармација на 12.02 .xlsx 10 Kb
13 10-02-2018 ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИЊЕРИ - ПАТОФИЗИОЛОГИЈА -РАСПОРЕД ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА . 2018 .doc 33 Kb
14 10-02-2018 ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИЊЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, ПОЧЕТОК НА НАСТАВА, 2018 .xlsx 13 Kb
15 10-02-2018 Започнување на настава по предметот Фармацевтска технологија
16 09-02-2018 Известување за почеток на настава по предметот Оснави на физичка хемија .doc 31 Kb
17 09-02-2018 Известување за почеток на настава по предметот Физичка хемија за фармацевти .doc 31 Kb
18 08-02-2018 Резултати од испитот по Основи на лабораториско сметање оддржан на 29.01.2018 (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18) .pdf 184 Kb
19 08-02-2018 Резултати по предметот Испитување на етерични масла и ароматични суровини .docx 14 Kb
20 08-02-2018 Izvestvuvawe za rezultati od odr`an ispit vo januarska ispitna sesija -,,Osnovi na biotehnologija”, za bion`eneri
21 08-02-2018 Резултати по предметот Екстракција и изолација на природни производи-31012018 .docx 16 Kb
22 07-02-2018 Известување за добивање оцени по предметите Фармакогнозија, Фитохемија, Основи на фитотерапија, Испитување и анализа на природни производи, Екстракција и изолација на ПП и Испитување на етерични масла и ароматични суровини
23 07-02-2018 Термин за оцени по предметот Фармацевтска технологија
24 06-02-2018 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ЗАВРШЕН ИСПИТ - ТЕСТ - РЕЗУЛТАТИ (6.2.2018)
25 06-02-2018 Известување за индекси по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 3, Фармакоинформатика и Медицинска хемија
26 06-02-2018 Резултати од испитот и делумниот испит по предметот Фитохемија (24012018) .docx 18 Kb
27 06-02-2018 Резултати од усен испит ФТ одржан на 02.02.2018 кај проф. М. Г. Додов и доц. М. С. Црцаревска .docx 12 Kb
28 06-02-2018 ВАЖНО !!!! За студентите кои полагаа испит по предметот Физичка хемија за фармацевти во јануарскиот испитен рок
29 05-02-2018 Известување за полагање испит по предметот Стерилни техники и нивна примена
30 05-02-2018 Известување за полагање испит по предметот Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанци
31 05-02-2018 Известување за презентација за кариерни и научно-истражувачки можности за идни дипломанти на Фармацевтскиот факултет
32 05-02-2018 Распоред на студенти за полагање испит по предметот Фармацевтска технологија - напреден курс .pdf 180 Kb
33 05-02-2018 Термин за оценки по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија (лаб.биоинжињер) .doc 28 Kb
34 04-02-2018 Резултати од писмениот дел по предметот Основи на фитотерапија (29012018) .doc 32 Kb
35 04-02-2018 потписи и оцени за Стерилни техники и нивна примена
36 02-02-2018 Термин за оцени по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација17-18) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лаб. биоинжинер17-18)
37 02-02-2018 Распоред на студенти по предавални за полагање на теоретскиот дел од испитот по АХ на 05.02.2018 .docx 23 Kb
38 02-02-2018 Резултати од испит по предметот Фармацевтско технолошки анализи .pdf 168 Kb
39 02-02-2018 Известување на Вовед во фармација
40 01-02-2018 Распоред на студенти кои ќе полагаат усен испит Фармацевтска технологија на 02.02.2018 (петок) .pdf 182 Kb
41 31-01-2018 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација и Лабораториски Биоинженери
42 31-01-2018 оцени Основи на фармацевтска технологија
43 30-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска технологија .pdf 168 Kb
44 30-01-2018 Термин за потписи и оцени во индекс - Токсикологија, Токсиколошки форензични анализи, Труење, превенција, дијагноза и третман и Интеракција лек-храна .pdf 53 Kb
45 30-01-2018 Резултати од испит по предметот Испитување и анализа на природни производи (24012018) .docx 14 Kb
46 29-01-2018 ИЗВЕСТУВАЊЕ за студентите кои УСЛОВНО го положија предметот ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА ( 23/01/2018)
47 29-01-2018 усен испит ОФТ
48 29-01-2018 Распоред за полагање практичен испит по АХ за магистри по фармација и биоинжињери, 01.02. и 02.02. 2018 .docx 24 Kb
49 26-01-2018 Известување за практичен испит по предметот Фармацевтска технологија
50 26-01-2018 Резултати од писмен испит по предметот Фарамкогнозија (25012018) .docx 14 Kb
51 26-01-2018 Резултати од усмен испит Основи на фармацевтска технологија кај проф. М. Главаш Додов и доц. д-р. М. Симоноска Црцаревска одржан на 23.01.2018
52 24-01-2018 Резултати од практичен испит Фармацевтска хемија 2
53 24-01-2018 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика (јануари 2018) .docx 12 Kb
54 24-01-2018 Распоред на полагање на устен испит по Биофармација
55 23-01-2018 Резултати по предметот користење на литература и бази на податоци 2018 .docx 12 Kb
56 23-01-2018 Распоред на студенти за полагање усен испит по предметот Фармацевтска технологија .pdf 606 Kb
57 23-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска технологија - напреден курс .pdf 175 Kb
58 22-01-2018 Резултати од практичен испит по Биофармација .xlsx 11 Kb
59 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Општа биологија (16012018) .docx 18 Kb
60 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија .docx 20 Kb
61 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија (16012018) .docx 18 Kb
62 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фармакогнозија (16012018) .docx 18 Kb
63 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (15012018) .docx 19 Kb
64 18-01-2018 Термин за испит по предметот Анализи во животна средина и мониторинг .pdf 60 Kb
65 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска технологија .pdf 171 Kb
66 16-01-2018 Термин за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија .pdf 457 Kb
67 16-01-2018 Распоред на студенти по предавални за полагање на испит по Физичка хемија за фармацевти (студ.програма магистер по фармација) и основи на физичка хемија (студ.програма Лаб.биоинжињер) .doc 144 Kb
68 15-01-2018 Термин за полагање на практичен испит по Биофармација
69 15-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Основи на фармацевтска технологија оддржан на 12.01.2018 .pdf 176 Kb
70 13-01-2018 Резултати од прв дел практичен испит (задачи) по предметот Фармацевтска технологија .pdf 303 Kb
71 12-01-2018 Распоред на студенти по предавални за полагање на испит по Неорганска хемија применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) .docx 57 Kb
72 12-01-2018 Соопштение за систематски преглед за студенти од прва година .pdf 234 Kb
73 11-01-2018 Известување за предметот Медицинска хемија
74 10-01-2018 Увид на втор колоквиум ФТ-НК
75 09-01-2018 Термини за полагање на практични испити по предметите Општа биологија за Лаб. Биоинженери и ОФБ и ОКБ за М-р по Фарамција (16 јануари 2018) .pdf 222 Kb
76 09-01-2018 Термини за полагање на практичен испит по предметите Основи на фармацевтска биологија и општа и клеточна биологија (15 јануари 2018) .pdf 241 Kb
77 09-01-2018 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (15 јануари 2018) .pdf 269 Kb
78 09-01-2018 Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија на 16 јануари 2018 .pdf 183 Kb
79 04-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтско технолошки анализи .pdf 170 Kb
80 30-12-2017 резултати од втор колоквиум Основи на фармацевтска технологија .pdf 31 Kb
81 29-12-2017 Резултати од втор колоквиум Фармацевтска технологија - напреден курс .pdf 445 Kb
82 27-12-2017 Резултати од втор колоквиум по Биофармација .pdf 29 Kb
83 27-12-2017 Резултати од вториот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 3 .docx 13 Kb
84 26-12-2017 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2017/2018 И УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР .docx 26 Kb
85 26-12-2017 potpis po predmetot Voved vo farmacija
86 25-12-2017 Термин за колоквирање вежби по предметите ОФТ и ФТ-НК .docx 11 Kb
87 25-12-2017 Индекси за поптис по Основи на фармацевтска технологија .docx 11 Kb
88 22-12-2017 Резултати по предметот Фармакоинформатика .docx 11 Kb
89 22-12-2017 Известување за потпис по предметите Инструментални фарм. анализи, Лабораториски техники и инструм. методи 1 .doc 28 Kb
90 20-12-2017 Индекси за потпис на Институт за фармакогнозија
91 19-12-2017 Известување за Втор колокиум по МБГ и МИА-ТО (20.12.2017)
92 15-12-2017 Термин за настава по Лабораториско сметање (студиска програма Лабораториски инжинер 17-18)
93 15-12-2017 Известување на втор колоквиум и за термин за колоквирање на вежба по предметот Иструментални фармацевтски анализи .doc 29 Kb
94 15-12-2017 Соопштение за потпис по предметот Основи на фармацевтска биологија
95 14-12-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА ( резултати од писмен дел од испит, 11-12-2017) .pdf 172 Kb
96 13-12-2017 Известување за студентите кои слушаат ФТ-НК .pdf 223 Kb
97 13-12-2017 Термин за втор колоквиум по Храна и исхрана .pdf 54 Kb
98 13-12-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА .docx 12 Kb
99 11-12-2017 Оценки за предметот Користење на литература и бази на податоци
100 11-12-2017 ТЕРМИН за КОЛОКВИРАЊЕ ВЕЖБИ по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација 17-18) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18) .doc 57 Kb
101 11-12-2017 Известување за Медицинска хемија
102 07-12-2017 Проекти по Биофармација .docx 18 Kb
103 05-12-2017 Вежба бр. 5 Корени (ризоми) и кори по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
104 04-12-2017 Резултати од колоквирање на вежби по предметот Медицинска хемија .docx 11 Kb
105 03-12-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ, 27.11.2017
106 03-12-2017 PBL бр.3 по Биофармација .zip 2 Mb
107 02-12-2017 ПОТПИСИ по Биофизика
108 01-12-2017 ФТ-НК вежби
109 30-11-2017 ВАЖНО!!! Термин за вежби и потписи по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) .docx 16 Kb
110 30-11-2017 ВАЖНО!!! Термин за вежби и потписи по предметот Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) .docx 16 Kb
111 25-11-2017 PBL по ФТ-НК .pdf 223 Kb
112 24-11-2017 Известување за термин за колоквирање на вежба по предметот Лаб.техники и инструментални методи 1 .doc 27 Kb
113 24-11-2017 Резултати од прв колоквиум Основи на фармацевтска технологија .pdf 194 Kb
114 23-11-2017 Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18)
115 23-11-2017 Известување за колоквирање (одработување) на вежби по Биофизика за Магистри и Лабораториски Биоинжинери
116 21-11-2017 Резултати и информации за студентите кои слушаат ФТ-НК .xlsx 9 Kb
117 20-11-2017 Известување за вежби ОФТ
118 17-11-2017 PBL бр.2 по Биофармација и известување за проекти .zip 6 Mb
119 17-11-2017 семинарски Основи на фармацевтска технологија
120 17-11-2017 Резултати од колквиум Фармацевтско-технолошки анализи .docx 10 Kb
121 16-11-2017 Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18)
122 15-11-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, Мр-нова - ЗАВРШНА ВЕЖБА, резултати .docx 15 Kb
123 15-11-2017 REZULTATI OD PRVIOT KOLOKVIUM FT NAPREDEN KURS .docx 14 Kb
124 14-11-2017 Известување за термин за полагање Колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
125 13-11-2017 Вежба бр. 4 Листови по предметот Фарамкогнозија .doc 1 Mb
126 10-11-2017 PBL по ФТ-НК .docx 15 Kb
127 10-11-2017 PBL бр.1 по Биофармација .rar 720 Kb
128 09-11-2017 ПАТОФИЗИЛОГИЈА - ТЕРМИН ЗА ЗАВРШНА ВЕЖБА
129 09-11-2017 Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма лабораториски биоинжинер 17-18) .docx 17 Kb
130 08-11-2017 Прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 3 ноември 2017
131 07-11-2017 Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 30 Kb
132 07-11-2017 Известување за настава по предметот Храна и исхрана .pdf 57 Kb
133 06-11-2017 VEZBI FT NAPREDEN KURS
134 01-11-2017 ВАЖНО!!!! ЗА МАГИСТРИ !!! Распоред на студентите по предавални за полагање на прв колоквиум по Неорганска хемија применета во фармација .docx 24 Kb
135 31-10-2017 ВАЖНО!!!!! СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Студиска програма лабораториски биоинжинер) .docx 13 Kb
136 30-10-2017 Известување за термин за полагање колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
137 26-10-2017 Вежба бр. 3 Херби по предметот Фармакогозија .pdf 845 Kb
138 25-10-2017 Известување за термин за колоквиуми по предметите Молекуларна биологија со генетика и Молекуларни и имунолошки анализи
139 23-10-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - дополнителни информации .doc 42 Kb
140 20-10-2017 PREDAVANJE STABILNOST OSNOVI NA FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA
141 20-10-2017 PREDAVANJE STABILNOST OSNOVI NA FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA
142 19-10-2017 Известување за промена на термин за вежби по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .docx 12 Kb
143 16-10-2017 ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA
144 16-10-2017 Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 19/10/17
145 10-10-2017 Список на студенти по групи за PBL по ФТ-НК 16.10.2017 .xlsx 14 Kb
146 09-10-2017 Сооштение за Бежба р. 4 по Биофармација
147 09-10-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА- МАГИСТРИ ПО ФАРМАЦИЈА .docx 14 Kb
148 06-10-2017 Изветување за Фондацијата „Трајче Мукаетов“
149 05-10-2017 Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 06/10/17
150 03-10-2017 TRET PBL PO FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS ZA 9.10.2017 I CETVRT PBL ZA 16.10.2017 .pdf 741 Kb
151 02-10-2017 VTOR PBL FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS ZA 6.10
152 01-10-2017 Групи за PBL по ФТ-НК (2.10.2017) .xlsx 11 Kb
153 29-09-2017 Вежба бр.2 по ФТ-НК .pdf 86 Kb
154 27-09-2017 Вежба бр. 2 Цветови и плодови по предметот Фармакогнозија .pdf 2 Mb
155 27-09-2017 Групи за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи .doc 25 Kb
156 26-09-2017 PRV PBL FT ADVANCED ZA 02.10
157 26-09-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕРИ !!! (Општа и неорганска хемија) .docx 13 Kb
158 23-09-2017 Вежба бр. 1 Скробови по предметот Фарамкогнозија .pdf 661 Kb
159 22-09-2017 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
160 20-09-2017 Вежби по предметот основи на фармацевтска технологија
161 20-09-2017 Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 22/09/17
162 18-09-2017 Информација за пријави кои недостасуваат по предметот медицинска хемија за студенти кои полагаа во трет испитен рок .docx 10 Kb
163 18-09-2017 Соопштение за почеток на наставата по предметот Основи на фармакологијата
164 18-09-2017 Известување за почеток на настава по предметот Биофармација
165 18-09-2017 Известување за Биохемија
166 18-09-2017 Известување за почеток на настава по предметот Храна и исхрана .pdf 53 Kb
167 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- БОДИРАЊЕ НА КОНТИНУИРАНАТА ОЦЕНКА
168 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА .xls 24 Kb
169 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА .xls 32 Kb
170 15-09-2017 УВИД во тестови по предметите Органска хемија примената во фармација и Биоорганска хемија
171 15-09-2017 Оцени Стерилни техники и нивна примена
172 15-09-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР (за предметот Општа и неорганска хемија) .docx 14 Kb
173 15-09-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - МАГИСТРИ (за предметот Неорганска хемија применета во фармација) .docx 14 Kb
174 15-09-2017 Оцени ОФТ, ФТ и ФТ-напреден кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
175 15-09-2017 Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 30 Kb
176 15-09-2017 Известување за настава по предметот Инструментални фармацевтски анализи .doc 31 Kb
177 14-09-2017 Резултати од усен испит ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска
178 14-09-2017 Соопштение за наставата Основи на фармакологијата
179 14-09-2017 Резултати од усен испит ФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
180 13-09-2017 Соопштение за оцени по предметите Фармацевстска хемија 1, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (ЛБИ) .docx 10 Kb
181 13-09-2017 Соопштение за доставување на индекси за потписи и оцени по предметите: Фитохемија, Фармакогнозија, Основи на фитотерапија и ИРД (за магистри по фармација) и ИАПП, ИЕМИАС и ЕИПП (за лабораториски биоинжењери)
182 13-09-2017 Инфо за отпочнување на вежби по сите предмети кои се одржуваат на Институтот за Фармакогнозија
183 13-09-2017 ВАЖНО !!!! Термин за оценки по предметот Неорганска хемија применета во фармација (магистри) и Општа и неорганска хемија (лаб.биоинж) .docx 13 Kb
184 12-09-2017 Соопштение за почеток на наставата по предметот Клеточни и животински модели (Лабораториски биоинжинер, 5 сем)
185 11-09-2017 Резултати од усен испит ФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
186 11-09-2017 Резултати од усен испит ОФТ 11.09.2017
187 11-09-2017 Резултати од писмениот испит по предметот Основи на Фитотерапија .doc 29 Kb
188 07-09-2017 Резултати од усен испит Основи на фармацевтска технологија
189 07-09-2017 Резултати од испитот по фармакогнозија (31.08.2017) - постара програма .xls 25 Kb
190 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Фармацевтска технологија-напреден курс
191 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Фармацевтско технолошки анализи
192 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Основи на фармацевтска технологија
193 07-09-2017 Резултати од Стерилни техники и нивна примена
194 05-09-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Физичка хемија за фарм. и Основи на физ.хемија .doc 27 Kb
195 04-09-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација и Лабораториски Биоинженери
196 03-09-2017 Известување за испитот по предметот Основи на фармакологијата
197 31-08-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Неорганска хемија применета во фармација и Општа и неорганска хемија .doc 27 Kb
198 30-08-2017 Резултати од практичен испит по предметот фармaцевтска ботаника (29.08.2017) .docx 16 Kb
199 30-08-2017 RASPORED ZA USMEN ISPIT FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS - SEPTEMVRI 2017 .xlsx 9 Kb
200 29-08-2017 термин за оцени во индекс по предметите Токсикологија, Токсиколошки форензични анализи, Храна и исхрана, Прехранбени производи .pdf 58 Kb
201 29-08-2017 Соопштение термин за хербариум (30 август 2017)
202 28-08-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (29.08.2017) .doc 91 Kb
203 25-08-2017 Rezultati od prakticniot ispit po predmetot Farmakognozija .docx 11 Kb
204 25-08-2017 Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија .docx 11 Kb
205 24-08-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ФАРМАЦЕВТИ И ЛАБОРАТОРИКСИ БИОИНЖЕНЕРИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ, 17.8.2017
206 24-08-2017 SOOPSTENIE ZA TERMIN ZA USMEN ISPIT BIOFARMACIJA SEPTEMVRI 2017 .docx 23 Kb
207 23-08-2017 Термин за полагање на практичниот испит по предметот Општа и клеточна билогија за фармацевти .xlsx 12 Kb
208 23-08-2017 Термини за полагање на практичните испити по предметите фармакогнозија и фармацевтска биологија за фармацевти и општа биологија за биоинженери .xlsx 21 Kb
209 22-08-2017 Распоред за полагање усен испит по Фармацевтска технологија во септемвриски испитен рок 2017 .pdf 421 Kb
210 21-08-2017 Список за полагање на втроит дел од испитот фармакоинформатика .docx 13 Kb
211 21-08-2017 Распоред за усно ОФТ во септемвриска испитна сесија 2017 .pdf 43 Kb
212 21-08-2017 Резултати од практичен испит ОФТ од 18,08,2017 .pdf 29 Kb
213 21-08-2017 Распоред за полагање практичен испит по аналитичка хемија на 24.08.2017 .docx 19 Kb
214 21-08-2017 Резултати од практичен испит Фармацевтска технологија од 18.08.2017 .pdf 20 Kb
215 18-08-2017 Известување за испит Неорганска хемија за фарм, и Општа и неорганска хемија, 21,08,2017 - корегиран термин .doc 28 Kb
216 18-08-2017 Запишување на зимски семестар 2017/2018 година .doc 77 Kb
217 18-08-2017 Известување за испит (Неорганска хемија за фарм., Општа и неорганска хемија 21.08.2017) - список на студенти по предавални .doc 200 Kb
218 16-08-2017 Резулттаи од ФТА завршна вежба
219 26-07-2017 Резултати од испитит Издавање на лекови и комуникација (јунска сесија 2017 )
220 25-07-2017 КОНКУРС за програмата ЕРАЗМУС+ .pdf 211 Kb
221 14-07-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ТРЕТА ИСПИТНА СЕСИЈА (Септемвриска) во учебната 2016-2017 година .docx 14 Kb
222 13-07-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 1 јуни 2017
223 07-07-2017 оцена
224 06-07-2017 Оценки по Аналитичка хемија и Техники за подготовка на примероци за анализа
225 04-07-2017 Резултати од практичен испит фармацевтска ботаника одржан на 3ти јули 2017
226 04-07-2017 Резултати по предметот Екстракциј и изолација на природни производи јуни 21 2017 .xlsx 10 Kb
227 04-07-2017 Оценки по Биофизика за Лабораториски Биоинженери .pdf 513 Kb
228 04-07-2017 Оценки по Биофизика за Магистри по Фармација .pdf 516 Kb
229 02-07-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника за генерација 2015 .xls 26 Kb
230 28-06-2017 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ КОЗМЕТОЛОГИЈА
231 28-06-2017 Резултати од испитот по предметот ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ .pdf 101 Kb
232 22-06-2017 Резултати од првиод дел од испитот фармацевтска хемија 2 - јуни 2017 .pdf 207 Kb
233 21-06-2017 Резултати од делумниот испит по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .doc 51 Kb
234 21-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .docx 12 Kb
235 21-06-2017 Соопштение за теренска настава по предметот фармацевтска ботаника .doc 30 Kb
236 20-06-2017 Rezultati od ispitot po predmetot fitoterapija! .doc 30 Kb
237 19-06-2017 Резултати од практичен испит Лаб.техники 1 и 2 .doc 40 Kb
238 19-06-2017 Izvestuvanje za usniot ispit po predmetot Farmakognozija!!!
239 19-06-2017 Резултати од испитот ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
240 19-06-2017 Известување за студентот со индекс бр. 3333 за ФТ-напреден курс
241 19-06-2017 Резултати од усмен испит ОФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
242 19-06-2017 Резултати од практичен испит ФХ3 полагано на 16.06.2017 .xls 25 Kb
243 16-06-2017 Резултати од практичен испит полагано по ФХ 1на 16.06.2017 .xls 25 Kb
244 16-06-2017 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА .docx 11 Kb
245 16-06-2017 ОЦЕНКИ ОСНОВИ НА ФТ и ФТ
246 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Органска хемија применета во фармација (14.06.2017)
247 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Биоорганска хемија (14.06.2017)
248 15-06-2017 Резултати од испитот Користење на литература и база на податоци полаган на 15.06.2017 .docx 11 Kb
249 15-06-2017 Резултати од испитот по прдметот фармакогнозија - нова програма .docx 12 Kb
250 15-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија - стара програма .docx 11 Kb
251 14-06-2017 Термин за испити Козметологија, Современи системи и Стерилни техники
252 14-06-2017 3703 да донесе пријава за Фармацевтска технологија
253 14-06-2017 Студентот со индекс број 3673 да се јави кај Проф. Главаш
254 14-06-2017 Резултати од испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА kajГлаваш и Симоноска
255 13-06-2017 Испитни прашања КОЗМЕТОЛОГИЈА .docx 12 Kb
256 13-06-2017 Резултати од усен испит Основи на фармацевтска технологија кај проф. Главаш Додов и доц. Симоноска Црцаревска
257 12-06-2017 Распоред за устен испит по ФТ-НК закажан за 14.06.2017 .xlsx 11 Kb
258 10-06-2017 Резултати од практичен испит по основи на лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .xlsx 9 Kb
259 09-06-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Токсикологија и Храна и исхрана .pdf 55 Kb
260 09-06-2017 Резултати од вториот колоквиум по предметот Фитохемија (16 мај 2017) .docx 15 Kb
261 09-06-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација и Лабораториски Биоинженери
262 08-06-2017 Финален распоред за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија .pdf 71 Kb
263 07-06-2017 Резултати од усен испит Основи на ФТ кај доц. Маја Симоноска Црцаревска
264 06-06-2017 Резултати од испит по ФИФБИ I одржан на 9.5.2017
265 06-06-2017 Информација за студентите што полагаа Основи на ФТ кај проф. Главаш
266 06-06-2017 Потпис по аналитичка хемија
267 05-06-2017 Прелиминарен распоред за полагање на устен испит оп Биофармација .docx 13 Kb
268 02-06-2017 Известување за термини за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија
269 01-06-2017 Одбрана на проекти КОЗМЕТОЛОГИЈА
270 01-06-2017 Распоред за полагање практичен испит по Аналитичка хемија .docx 19 Kb
271 01-06-2017 Термин за испит по Стерилни техники и нивна примена
272 01-06-2017 Потписи по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
273 01-06-2017 Распоред за усмен испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 10 Kb
274 01-06-2017 Термин за потпис и оцена во индекс по предметот Хигиена .pdf 54 Kb
275 31-05-2017 Промена на термин за Усен испит Основи на фармацевтска технологија
276 30-05-2017 Известување за потписи од Институт за фармакогнозија (фитохемија, основи на фитотерапија, испитување на растителни дроги)
277 30-05-2017 Известување за одложување на термин за одбрана на проекти по ФТ кај доц. Гешковски
278 29-05-2017 Распоред за одбрана на проекти ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .docx 11 Kb
279 29-05-2017 Термин за потписи во индекс по Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ и Токсиколошки форензични анализи .pdf 57 Kb
280 29-05-2017 Распоред за усен испит Основи на фармацевтскја технологија .docx 14 Kb
281 29-05-2017 Потпис ФХ2
282 29-05-2017 Известување за промена на терминот на полагање на практичен испит по Основи на имунологија и Базична имунологија
283 29-05-2017 Промена на термин за практичен испит по предметот фармацевтска ботаника за генерација 2015
284 29-05-2017 Соопштение за хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
285 26-05-2017 Резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија .docx 15 Kb
286 25-05-2017 Известување за практичен испит по ФТ
287 23-05-2017 Известување за проектот CEKA PharmTech финансиран од мрежата на CEEPUS
288 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
289 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Општа биологија 23 мај 2017 .docx 18 Kb
290 23-05-2017 За потпис Фармакоинформатика и Вовед во клиничка
291 23-05-2017 Практичен испит Основи на фармацевтска технологија промена на време
292 22-05-2017 Известување за термин за практичен испит по Биофармација
293 22-05-2017 Известување за Токсикологија - втор колоквиум и потписи во индекс .pdf 57 Kb
294 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
295 22-05-2017 Соопштение за проекти по ФТ
296 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот фармацевтска ботаника 19 мај 2017 .docx 17 Kb
297 20-05-2017 Лабораториски биоинжењери- Патофизиологија, резултати од завршната вежба и други информации
298 19-05-2017 Патофизиологија - ЛабБиоинжењери - резултати од првиот колоквиум (поправен) одржан на 10.5.2017
299 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот општа биологија на 23 мај 2017 .docx 17 Kb
300 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија на 22 мај 2017 .docx 19 Kb
301 19-05-2017 Резултати од практичен испит и завршна вежба по предметот Фармaкогнозија одржан на 19 мај 2017 .docx 22 Kb
302 19-05-2017 За потписи ФХ1 и Вовед во клиничка фармација
303 18-05-2017 Втор термин за колоквирање ФТ
304 18-05-2017 Термин за поправно колоквирање на пропуштените вежби по аналитичка хемија .docx 12 Kb
305 18-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 19 мај 2017 .docx 15 Kb
306 18-05-2017 Промени во Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија .docx 28 Kb
307 17-05-2017 Термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
308 15-05-2017 Резултати од вториот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
309 12-05-2017 Соопштение за втор колоквиум по предметот Фитохемија
310 12-05-2017 Колоквирање на вежби по Аналитичка хемија .docx 12 Kb
311 11-05-2017 Колоквирање на вежби по предметот Фармацевтска технологија
312 08-05-2017 Термин за вежби по Фармацевтска технологија 9.5.2017
313 05-05-2017 Известување за настава по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 62 Kb
314 04-05-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ВТОРА ИСПИТНА СЕСИЈА (Јунска) во учебната 2016-2017 година
315 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фитохемија
316 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
317 27-04-2017 Известување за распоред на презентации по предметот Токсикологија .pdf 226 Kb
318 24-04-2017 Резултати од колоквиум по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .pdf 186 Kb
319 21-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
320 13-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
321 07-04-2017 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 31012017
322 06-04-2017 Дополнителен термин за предавање Козметологија
323 06-04-2017 Теми за семинари по предметот Козметологија .docx 13 Kb
324 03-04-2017 Известување за настава по Токсикологија .pdf 62 Kb
325 31-03-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот ,,Основи на биотехнологијс`` одржан на ден 28.03.2017 година .docx 15 Kb
326 29-03-2017 Известување за промена на термини за практична и теоретска настава по ФТ
327 28-03-2017 СООПШТЕНИЕ во врска со вежбите Физичка хемија за фармацевти
328 28-03-2017 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1- известување за настава на дата 04.04.2017
329 28-03-2017 Соопштение за одење во Берово во погон за дестилација на етерично масло
330 27-03-2017 Известување за почеток на настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна .pdf 35 Kb
331 27-03-2017 Известување за почеток на настава Хигиена .pdf 35 Kb
332 27-03-2017 Известување за настава Токсикологија .pdf 32 Kb
333 27-03-2017 Известување за колоквиумот по предметот Фитохемија!
334 23-03-2017 Известување за распоред на настава по Испитување и контрола на вода за лабораториски биоинженери .pdf 233 Kb
335 23-03-2017 Резултати од прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1 .xlsx 11 Kb
336 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Клиничка ензимологија
337 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Испитување и контрола на генетски модифицирана храна- напреден курс
338 27-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Хигиена (со измена)
339 20-03-2017 СООПШТЕНИЕ за ПРВ КОЛОКВИУМ по ОРГАНСКА ХЕМИЈА-ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ (ЛБИ)
340 20-03-2017 Вовед во клиничка фармација-соопштение за настава на 22.03.2017
341 17-03-2017 Почеток на настава Козметологија
342 14-03-2017 Соопштение по предметот фитохемија .docx 13 Kb
343 13-03-2017 Прв колоквиум по Аналитичка хемија
344 13-03-2017 Соопштение во врска со вежбите по предметот Основи на физичка хемија (студ. Лаб. биоинж)
345 11-03-2017 Вежба 1-Големина на честички за маг. био. инж. .docx 1 Mb
346 10-03-2017 Клиничка фармација и терапевтици- термин за писмен дел од испит .pdf 134 Kb
347 10-03-2017 Групи за вежби по предметот Вовед во Клиничка Фармација .xlsx 12 Kb
348 07-03-2017 ЛАБОРАТОРИСКИБИО ИНЖЕЊЕРИ - РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА И ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИТЕ И ЗАВРШНАТА ВЕЖБА .xls 58 Kb
349 03-03-2017 Резултати од полагањето по предметот Користење на литература и бази на податоци- јануарска сесија 2017 .xlsx 11 Kb
350 28-02-2017 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
351 28-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- термин за теоретски дел од испит
352 27-02-2017 Нов распоред по групи за практична настава по ФТ .xlsx 12 Kb
353 27-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦЈА-Прв термин за вежби
354 23-02-2017 Распоред за ПРОЕКТИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 17 Kb
355 22-02-2017 Почеток на практична настава по Фармацевтска технологија
356 21-02-2017 Соопштение за вежбите по предметот Фармакоинформатика .docx 10 Kb
357 21-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- почеток нанастава
358 21-02-2017 Почеток на практична настава по предметот Фармацевтска ботаника
359 21-02-2017 Известување за практичната настава по предметот Фитохемија
360 13-02-2017 ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
361 13-02-2017 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 6.02.2017 .docx 24 Kb
362 13-02-2017 Резултати од практичен испит по лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .pdf 33 Kb
363 13-02-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 2 - маг. био.
364 13-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ПЕДИЈАТРИЈА - одговорен наставник Доц.д-р. Грозданова
365 13-02-2017 Оценки по Биофизика за Магистри Фармацевти и Лабораториски Биоинжинери
366 10-02-2017 Известување за повторно полагање на завршен усен испит по Биофизика за Магистри по Фармација
367 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
368 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсикологија .pdf 33 Kb
369 09-02-2017 Резултати од усмен испит ФТ-напреден курс кај Симоноска и Главаш .docx 12 Kb
370 08-02-2017 Патофизиологија- резултати од испитот, одржан на 6.2.2017
371 08-02-2017 Резултати од испит Анализи во животна средина и мониторинг одржан на 06.02.2017 .pdf 35 Kb
372 08-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА И НЕВРОЛОГИЈА- одговорен наставник Доц.д-р. Стерјев .pdf 327 Kb
373 07-02-2017 Практична настава- Клиничка фармација и терапевтици- Соопштение за групата распределена во Специјална болница Филип II
374 06-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПATA РАСПРЕДЕЛЕНА НА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА
375 05-02-2017 Индекси за потпис и оцена по предметите: Фитотерапија_напреден курс, Фармакогноизија (сите програми), Основи на фитотерапија, Испитување и анализа на природни производи, Екстракција и изолација на природни производи и Испитување на етерични масла и ароматични суровини
376 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогнозија_стара програма_26јануари2017 .doc 33 Kb
377 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогноизја_26 јануари 2017 .doc 86 Kb
378 05-02-2017 Резултати по предметот Екстракција и изолација на природни состојки_27јануари2017 .doc 40 Kb
379 03-02-2017 Информација за потпис и оценки по ФТ-НК и Биофармација
380 02-02-2017 Klinichka farmacija - turnus na kliniki (Revmatologija i Gastro)
381 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Досие на фармацевтска грижа- .pdf 256 Kb
382 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Структура на случаи - .pdf 120 Kb
383 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПИТЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ ВО Специјална болница за хируршки болести Филип 2, Приватна општа болница Ремедика и Универзитетска клиника за дигестивна хирургија .pdf 352 Kb
384 02-02-2017 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни производи .docx 21 Kb
385 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Лабораториски биоинженери
386 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација
387 01-02-2017 Список на студенти и распоред по кој ќе се одвива завршниот дел од испитот ФХ2
388 01-02-2017 Распоред за полагање практичен испит по АХ .docx 18 Kb
389 01-02-2017 Студенти за усно полагање по предметот Фармакогнозија од 26 јануари 2017
390 01-02-2017 Термин за оцени во индекс за предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
391 01-02-2017 Оцени фармацевтска технологија .docx 12 Kb
392 01-02-2017 Оцени по Основи на фармацевтска технологија
393 31-01-2017 Термин за испит по Лабораториски пресметки за јануарско-февруарска испитна сесија 2017 (студ. програма Лаб. биоинжинер)
394 27-01-2017 Промена на термини за испит по ФТ
395 26-01-2017 Промени во термин за хербариуми по предметот фармацевтска ботаника
396 25-01-2017 Распоред и термин за полагање на испит по ФТ-НК .xlsx 11 Kb
397 24-01-2017 Резултати од полагање на практичен испит по предметот Фитохемија .docx 22 Kb
398 24-01-2017 Известување за оцени во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 35 Kb
399 24-01-2017 Клиничка фармација и терапевтици- распоред за практична настава по клиники .pdf 360 Kb
400 23-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Биофармација на 26.01.2017 .pdf 69 Kb
401 23-01-2017 POTVRDETE PRISUSTVO NA USMEN ISPIT FT ADVANCED .docx 12 Kb
402 23-01-2017 Термини за испит по ФТ .xlsx 9 Kb
403 23-01-2017 Промена во термин за увид во практичните испити по предметите: Фарамкогнозија, Основи на фармација, општа и клеточна биологија и општа биологија
404 22-01-2017 Известување во врска со резултати од испит по предметот Вовед во фармација
405 20-01-2017 Соопштение за испит по ФТ
406 20-01-2017 РЕЗУЛТАТИ - ЗАВРШНА ВЕЖБА FT ADVANCED .docx 11 Kb
407 19-01-2017 Резултати од практични испити по предметите: Основи на фармацевтска биологија, Општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 143 Kb
408 17-01-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (16 јануари 2017 - понеделник) .docx 29 Kb
409 16-01-2017 Увид во резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија
410 16-01-2017 Усмен испит основи на фармацевтска технологија по наставници .docx 14 Kb
411 16-01-2017 Известување за студентите кои ќе полагаат практичен испит по Биофармација на 17.01
412 11-01-2017 Список на студенти кои полагаат практичен испит по предметот Фитохемија на 17 јануари 2017 .docx 18 Kb
413 11-01-2017 Промени во Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармакогнозија на 17 јануари 2017 .docx 19 Kb
414 11-01-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 16 јануари 2017 .docx 23 Kb
415 11-01-2017 Нови Промени во Термини за полагање на практични испити по предметите: Општа и клеточна биологија, Општа биологија и Основи на фармацевтска биологија на 16 јануари 2017 .docx 44 Kb
416 10-01-2017 Термин за испитот по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) што ќе се оддржи на 16.01.2017
417 09-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе се оддржи на 16.01.2017 (студ. програма Магистер по фармација) .doc 269 Kb
418 04-01-2017 Промена на термин за повторување на завршната вежба по предметот Фармацевтско-технолошки анализи
419 03-01-2017 Резултати од испитот по Комбинаториска хемија (лаб. биоинженери) (23.12.2016)
420 28-12-2016 резултати од завршна вежба по Фармацевтско технолошки анализи .docx 12 Kb
421 26-12-2016 потписи Стерилни техники и нивна примена
422 26-12-2016 потписи Основи на фармацевтска технологија
423 23-12-2016 Практичен испит по предметите Органска хемија применета во фармација, Основи на органска хемија и Биоорганска хемија
424 23-12-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА- Дефинитивен термин за практичен испит
425 23-12-2016 Известување за студентите кои слушаат КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА И БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
426 23-12-2016 Контрола на квалитет на козметички производи - оценки
427 23-12-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 2 (15.12.2016)
428 23-12-2016 Термин за колоквирање на вежби по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
429 23-12-2016 Известување за потписи по предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
430 22-12-2016 Колоквирање и консултации за вежби Основи на фармацевтска технологија
431 21-12-2016 Известување за потписи по предметите од Институт за Фармакогнозија (Фармакогнозија, Фитотерапија-напреден курс, Испитување и анализа на ПП, Екстракција и изолација на ПП, Испитување и анализа на етерични масла и ароматични суровини)
432 21-12-2016 Префрлање на студенти во летен семестар во учебната 2016/2017година .docx 17 Kb
433 20-12-2016 Известување за потпис во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
434 20-12-2016 ПРОМЕНА НА ТЕМИНИ за полагање на ПРАКТИЧЕН испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 и медицинска хемија
435 20-12-2016 Термин за втор колоквиум и потпис по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
436 19-12-2016 Известување за колоквирање (одработување) на вежби по Биофизика за Магистри и Лабораториски Биоинжинери
437 19-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
438 19-12-2016 The International PhD Program of the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg .pdf 313 Kb
439 16-12-2016 Список на студенти кои полагаат втор дел од испитот по предметот Фармакоинформатика од 05-06.12.2016
440 16-12-2016 Rezultati farmakoinformatika .docx 12 Kb
441 16-12-2016 Соопштение за заверка на зимски и упис на летен семестар 2016/2017 година .docx 24 Kb
442 15-12-2016 Термин за Лабораториско пресметки (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
443 14-12-2016 Известување за одбрана на проекти по Биофармација на 16.12
444 14-12-2016 ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ по предметите МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, 2, 3 МЕДИЦИНСКАХЕМИЈА
445 14-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
446 10-12-2016 Известување за испит по ФИФБИ1 и 2 од програмата за Магистерски студии по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата
447 09-12-2016 Известување за почеток на наставата по изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
448 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Катерина Калкова
449 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Есин Али
450 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Гордана Ристовска
451 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Богдана Нешиќ
452 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Ана Ефтоска
453 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Рејхан Емин
454 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Филип Богдановски
455 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Хаџер Шабан
456 06-12-2016 Резултати од испит по Фармацевтски инженерство и фармацевтско биоинженерство 2 .xlsx 8 Kb
457 05-12-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по предметот Храна и исхрана за 09.12.2016 .pdf 202 Kb
458 02-12-2016 Патофизиологија - информација за резултатите од завршната вежба
459 02-12-2016 Микробиологија- теми за семинарски .docx 11 Kb
460 02-12-2016 Медицинска хемија- известување за термин за настава на 05.12.2016
461 02-12-2016 ODBRANA NA PROEKTI EKSPERIMENTALEN DIZAJN (ZV FT ADVANCED)
462 01-12-2016 Предавање по Основи на фармацевтска технологија
463 29-11-2016
464 29-11-2016 FT Advanced PBL za Petok 2.12.2016 .rar 738 Kb
465 29-11-2016 Соопштение за ДЕН НА ДРВОТО
466 29-11-2016 Известување за настава по предметот Интеракција: лек-храна предвидена за ден 30.11.2016 .pdf 36 Kb
467 28-11-2016 Известување за изведување на вежбите по предметот Биофармација на 29.11
468 25-11-2016 Eksperimentalen dizajn - vezbi - proekti
469 25-11-2016 FT Advanced PBL за Понеделник, 28.11.2016 .rar 928 Kb
470 23-11-2016 Патофизиологија - информација за распоредот за предавања, за завршната вежба и К2
471 21-11-2016 Известување за промена на термин за Вежба бр.8 по Биофармација
472 18-11-2016 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА .docx 11 Kb
473 17-11-2016 Известување за подготовка на проектни теми по Биофармација .rar 21 Kb
474 16-11-2016 PBL-i za predavanjeto Biofarmacija na 22.11
475 16-11-2016 PBL za predavanjeto FT Advanced na 21.11.2016
476 10-11-2016 Вежба бр. 5 (Корени-Ризоми и Кори) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
477 10-11-2016 Вежба бр. 4 (Листови) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
478 10-11-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА-известување за настава за 14.11.2016
479 09-11-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
480 07-11-2016 Вежби по Биофармација
481 07-11-2016 Известување за настава по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
482 07-11-2016 Вежби Основи на фармацевтска технологија
483 01-11-2016 VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN .xlsx 17 Kb
484 01-11-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
485 26-10-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
486 19-10-2016 Термин за Вежба бр.5 по Биофармација
487 19-10-2016 Spisoci za kolokvium mikromiologija .xlsx 18 Kb
488 19-10-2016 Анкета - истражување за Студентските правобранители на државните универзитети
489 18-10-2016 Известување за термин за колоквиум по Микробиологија со паразитологија
490 17-10-2016 ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA NA 21.10.2016 .docx 13 Kb
491 17-10-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
492 14-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација М-р нова - информација за промена во распоредот на теоретската настава
493 14-10-2016 Известување за почеток на настава по Труење: превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
494 13-10-2016 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
495 13-10-2016 Известување за термин за одржување на вежби по предметот Основи на Фармацевтска технологија
496 13-10-2016 Вежба бр. 3 Херби по предметот фармакогнозија .doc 1002 Kb
497 12-10-2016 Информација за предавања и практични вежби по предметот Општа биологија за лабораториски биоинжењери
498 11-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација МР- промена во распоредот за предавања и информација за содржината на првиот колоквиум
499 05-10-2016 Предавање ОРГАНСКА ХЕМИЈА ПРИМЕНЕТА ВО ФАРМАЦИЈА (06.10.2016)
500 05-10-2016 esei FT ADVANCED (FT Napreden kurs) .docx 27 Kb
501 04-10-2016 ПБЛ-2 и 3 ФТ-НК; список за есеи .rar 5 Mb
502 04-10-2016 Промена на термин за вежби по Основи на Фармацевтска технологија за 6 и 13.10.2016 (отворете директно attachment) .docx 10 Kb
503 30-09-2016 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
504 30-09-2016 Вежба бр. 2 по предметот Фармакогнозија (Цветови и плодови) .pdf 2 Mb
505 29-09-2016 Индекси за оценка по ФТ-НК
506 27-09-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА
507 27-09-2016 Резултати од испит Фармацевтско-технолошки анализи (септемвриска сесија 2016)
508 26-09-2016 Известување за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
509 26-09-2016 Информација за вежби Фармакогнозија (Вежба бр. 1 - Скробови) .pdf 661 Kb
510 26-09-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ( 16.09.2016)
511 26-09-2016 Резултати од испит по Биофармација - стара програма одржан на 07.09.16
512 25-09-2016 Неофицијални групи за практична настава по ФТ-НК - важат само за 26.09.2016 (понеделник) .xlsx 13 Kb
513 22-09-2017 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
514 22-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по Биофармација
515 20-09-2016 Резултати од теоретскиот испит по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
516 19-09-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
517 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларни и имунолошки анализи
518 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларна биологија и генетика
519 19-09-2016 Известување за почеток на практична настава по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика
520 19-09-2016 Почеток на настава Фармацевтско-технолошки анализи
521 19-09-2016 Упис на изборни предмети
522 16-09-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
523 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ИНФОРМАЦИИ ЗА БОДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ .doc 39 Kb
524 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 2016 - ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЈА, РАСПОРЕД ЗА ПРЕДАВАЊА .xls 31 Kb
525 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ .xls 30 Kb
526 15-09-2016 Соопштение за почеток на наставата по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
527 15-09-2016 Индекси за потпис по предметот ФТ
528 15-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по предметот ФТ-НК
529 14-09-2016 Почеток на настава и вежби ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
530 14-09-2016 Соопштение за почеток на теоретска настава по предметот ФТ-НК
531 14-09-2016 Известување за оценки по предметот Користење на литература и бази на податоци
532 13-09-2016 Po predmetot Socijalna Farmacija i metodologija site studenti koli polagale junska i avgustovska sesija 2016 da donesat indeksi za potpis i ocena na 14.09.2016 do 11H vo farmakoinformativniot centar
533 13-09-2016 Распоред за полагање на завршниот дел од испитот Фармацевска Хемија 2 ке се одржи на 16.09.2016
534 13-09-2016 Термин за оцени по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
535 13-09-2016 Промена на термин за полагање на ФТ кај Проф. д-р Славеска Раички
536 13-09-2016 Распоред за полагање устен испит по ФТ на 14.9.2016 .xlsx 11 Kb
537 12-09-2016 Ocenki i potpisi po Socijalna Farmacija na 14.09.2016
538 12-09-2016 Резултати од испитот по Основи на лабораториско сметање, оддржан на 7.09.2016 .pdf 360 Kb
539 09-09-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 23.08.2016
540 09-09-2016 Распоред за полагање на усмен дел од испитот Основи на фармацевтска технологија на 12.09.2016 .pdf 42 Kb
541 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фитотерапија .docx 14 Kb
542 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни состојки (биоинженери) .docx 13 Kb
543 07-09-2016 Резултати од практичен испит по Базична имунологија (07.09.2016) .pdf 40 Kb
544 07-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија .docx 12 Kb
545 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ивана Николова
546 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Мелиха Чековиќ
547 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Наџије Дерала
548 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ирина Божиновска
549 05-09-2016 Табели - изотонизација .pdf 1 Mb
550 02-09-2016 Термин за хербариум (7-ми септември 2016)
551 02-09-2016 Оцени по предметот Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
552 01-09-2016 Распоред на полагање на з.в. по Биофармација на 02.09 .xlsx 10 Kb
553 01-09-2016 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 23.08.2016 .docx 20 Kb
554 31-08-2016 Увид на резултати по предметите Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици .docx 11 Kb
555 31-08-2016 Резултати од испитот по Биофизика за магистри и лабораториски биоинженери .doc 41 Kb
556 30-08-2016 Резултати од испит Пребарување на литература ( 26.08.2016)
557 29-08-2016 Термин за хербариум, 2ри септември, петок
558 29-08-2016 Резултати од практичниот испит по предметите Општа и клеточна биологија (магистри) и Општа билогија (биоинженери) .xls 28 Kb
559 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Медицинска хемија .docx 14 Kb
560 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 3 .docx 15 Kb
561 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 2 .docx 15 Kb
562 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 1 .docx 15 Kb
563 24-08-2016 Известување за резултати од ЗВ по Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи .pdf 221 Kb
564 23-08-2016 Термин за прктичен испит по ФТ
565 23-08-2016 Соопштение за студентите кои ќе полагаат испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3 .docx 11 Kb
566 23-08-2016 СООПШТЕНИЕ за полагање на предметот ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1 за студенти кои го немаат положено ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ
567 23-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 24.08.2016 .doc 26 Kb
568 22-08-2016 Термин за одржување на практичен испит по Фармакогнозија и фитохемија (23 август 2016, вторник)
569 22-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 23.08.2016 .docx 12 Kb
570 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и општа биологија (22 август 2016, понеделник) .doc 66 Kb
571 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (22 август 2016, понеделник) .doc 111 Kb
572 19-08-2016 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2016/2017 година .pdf 164 Kb
573 17-08-2016 Распоред за полагање практичен испит по аналитичка хемија .docx 11 Kb
574 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија-теоретски основи и Лабораториски курс од органска хемија (лабораториски биоинженери)
575 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија и Биоорганска хемија за фармацевти
576 15-08-2016 Патофизиологија - авг-сеп. сесија, испит за студентите по Фармација и Лаб-биоинжињери, 16.8.2016
577 15-08-2016 Соопштение за ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
578 10-08-2016 Известување за термин за завршна вежба по предметите, Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи и Токсиколошки форензични анализи .pdf 37 Kb
579 19-07-2016 Резултати од испитот Фармацевтско-технолошки анализи - јуни 2016 .docx 12 Kb
580 01-07-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација
581 28-06-2016 Известување за запишување на зимски семестар 2016/2017 година .doc 71 Kb
582 27-06-2016 Пријавување на испити за Августовско -Септемвриска испитна сесија .docx 15 Kb
583 27-06-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
584 25-06-2016 Распоред за устен испит по ФТ .xlsx 10 Kb
585 24-06-2016 Резултати од испит Фармакоекономија
586 23-06-2016 Индекси за потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
587 21-06-2016 Патофизиологија и лабораториски биоинжињери - резултати од испитот, 16.6.2016 .xls 23 Kb
588 20-06-2016 Распоред на студенти за полагање на испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 23 Kb
589 16-06-2016 Резулати од испитот по испитот по Лабораториско сметање оддржан на 13.06.2016 (студ. програма Лаб. биоинжинер) .pdf 361 Kb
590 14-06-2016 Термин за оцени за предметите Инструментални фарм.анализи, Лаб.техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 27 Kb
591 14-06-2016 Термин за оценки во индекс за предметите Физичка хемија за фармацевти, Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
592 13-06-2016 Промена на термин за полагање усен испит ОФТ кај Проф. Главаш
593 13-06-2016 Zavrsen del od ispitot FH2 .xlsx 20 Kb
594 13-06-2016 Термин за оцени во индекс за предметите Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и ГМХ .pdf 36 Kb
595 13-06-2016 Известување за термин за испитот по Анатомија
596 13-06-2016 Увид во колоквиум Фармацевтска технологија
597 12-06-2016 Список на студенти за усен испит по предметот Фармакогнозија за 15 јуни 2016 .doc 29 Kb
598 11-06-2016 Резултатите од втор колоквиоу по предметот Фармацевтска технологија
599 10-06-2016 Распоред на студенти за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 24 Kb
600 10-06-2016 Распоред за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија во јунскиот испитен рок .docx 19 Kb
601 10-06-2016 резултати од практичен испит по Базична имунологија (08.06.2016) .pdf 41 Kb
602 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молекуларна и клеточна биологија и генетика (08.06.2016) .pdf 41 Kb
603 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молкуларна биологија и генетика (лаб.био.) 08.06.2016 .pdf 40 Kb
604 08-06-2016 Известување за оценки по предметот ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
605 07-06-2016 Термин за завшна вежба по ФТ
606 07-06-2016 Известување за оцени по Основи на фармакологија
607 07-06-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,3, Медицинска хемија, пребарување на литература, Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици.
608 30-05-2016 Теренска настава по предметот Фармацевтска ботаника .doc 57 Kb
609 28-05-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ И КОМПЛЕТНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА одржан на 17.0.5.2016
610 27-05-2016 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија .pdf 412 Kb
611 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (Симона Димчевска)
612 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (доц. Гешковски)
613 25-05-2016 Дополнителни термини за одбрана на проекти Фармацевтска технологија
614 24-05-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
615 23-05-2016 Распоред за одбрана на проекти Фармацевтска технологија .docx 11 Kb
616 22-05-2016 Патофизиологија - резултати од поправната завршна вежба, 20.5.2016
617 20-05-2016 Распоред за завршна вежба по Биофармација 23.05.2016 .xlsx 11 Kb
618 18-05-2016 Патофизиологија- резултати од преполагањето на К1 и К2, 13.5.2016
619 17-05-2016 Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија (18 мај 2016) .doc 68 Kb
620 16-05-2016 Резултати од практичен испит Фармацевтска Хемија 2 кој се полагаше а 13,05,2016 .doc 29 Kb
621 16-05-2016 Термин за консултации по предметот ОФТ
622 14-05-2016 Патофизиологија - резултати од завршната вежба за студентите од студиската програма Лабораториски биоинжињери, 9.мај.2016
623 12-05-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- соопштение за настава и испит во испитна сесија мај- јуни .pdf 206 Kb
624 11-05-2016 Промена на термин за завршни вежби по Биофармација и ФТ-НК
625 11-05-2016 СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ИСПИТУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ ДРОГИ .doc 324 Kb
626 10-05-2016 Термини за полагање на практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија!
627 10-05-2016 .doc 75 Kb
628 10-05-2016 Распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (12 мај 2016) .doc 59 Kb
629 10-05-2016 Термин за практичниот дел од иситот по предметот Фармацевтска хемија 2 .docx 14 Kb
630 10-05-2016 Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
631 10-05-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 .xlsx 8 Kb
632 10-05-2016 Термин за завршна вежба по предметите Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи .pdf 36 Kb
633 09-05-2016 Измена на терминот за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3
634 09-05-2016 Термин за потпис по предметите Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ .pdf 34 Kb
635 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
636 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 34 Kb
637 09-05-2016 Електронско пријавување за втор колоквиум по ФТ
638 05-05-2016 Известување за практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (Лаб. Био.).
639 05-05-2016 Термин за завршна вежба по ФТ-НК
640 05-05-2016 Термин за завршна вежба по Биофармација
641 05-05-2016 Потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лабораториски биоинжинер 15-16)
642 03-05-2016 Известување за пријавување на испити
643 28-04-2016 Термин за Хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
644 28-04-2016 Известување за Фармацевтска хемија 2
645 28-04-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
646 28-04-2016 Колоквиум бр. 2 по предметот Фитохемија (03 мај 2016)
647 25-04-2016 Известување за термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 29 Kb
648 25-04-2016 Известување за втор колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
649 25-04-2016 Термин за колоквирање на вежба по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
650 22-04-2016 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
651 22-04-2016 Известување за колоквиум по Физиологија за Магистри поФармација .doc 22 Kb
652 22-04-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по Токсикологија, 26.04.2016 .pdf 135 Kb
653 21-04-2016 Испитување на растителни дроги (изборен предмет)
654 21-04-2016 Колоквирање вежби по предметот Фитохемија
655 13-04-2016 Резултати од испит 26012016 .pdf 96 Kb
656 08-04-2016 Известување за предметот Применета статистка
657 06-04-2016 Известување за одење во Берово по предметот Фитохемија
658 05-04-2016 Известување за термин за предавања Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
659 04-04-2016 Известување за термини за презентации по Хигиена .pdf 18 Kb
660 27-03-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери - информација за промена во распоредот за теоретска настава
661 25-03-2016 Известување за предметот Фитохемија
662 16-03-2016 Вежби по предметот Фармацевтска ботаника на 17 март 2016
663 15-03-2016 Инфо за I колоквиум по предметот фитохемија (16.03.2016)
664 14-03-2016 Известување за предавања Токсикологија .pdf 34 Kb
665 09-03-2016 Промена на термин за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
666 09-03-2016 Термин за вежба бр.6 по Фармацевтска технологија
667 08-03-2016 Известување за настава по предметот Испитување и контрола на вода (лабораториски биоинженер) .pdf 33 Kb
668 08-03-2016 Известување за прв колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
669 07-03-2016 Известување на прв колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија (лаб.биоинжињер) .doc 27 Kb
670 03-03-2016 Известување за почеток на настава по Испитување и контрола на генетски модифицирана храна - напреден курс .pdf 34 Kb
671 02-03-2016 Термин за земање оценки по предметите Фармацевтска технологија - напреден курс и Биофармација
672 26-02-2016 Известување за почеток на настава по Хигиена .pdf 59 Kb
673 24-02-2016 Вежба бр 2. по Фармацевтска технологија
674 24-02-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ( писмен дел одржан на 22.01.2016)
675 23-02-2016 Патофизиологија-Лабораториски инижињери- информации за првиот колоквиум, 29.2.2016 .doc 40 Kb
676 23-02-2016 Предавања Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
677 22-02-2016 Оценки за Фармацевтска технологија
678 17-02-2016 ПРОМЕНА на ТЕРМИН за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА за 3-та и 4-та група
679 17-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР -МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА .doc 23 Kb
680 12-02-2016 Основи на Фармацевтска технологија - оцени
681 12-02-2016 Фармацевтска технологија - вежби
682 11-02-2016 Вежба Стабилност за магистри биоинженери .docx 99 Kb
683 10-02-2016 Список на студенти за вежби по предметот Фармацевтска ботаника .doc 167 Kb
684 10-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Фармакоепидемиологија
685 10-02-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТ ПО ПТРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ
686 09-02-2016 Известување за термин за предавање по предметот Лаб.техники и инструментални методи 2 .doc 30 Kb
687 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Сања Четојевиќ
688 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Муазес Муслиовска
689 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Елиф Баки
690 08-02-2016 НАСТАВА ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
691 08-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА
692 07-02-2016 Теми за проектини задачи по Фармацевтска технологија по групи
693 07-02-2016 Групи за проектна задача по предметот Фармацевтска технологија со водич за подготовка
694 05-02-2016 Практикум по предметот ФИТОХЕМИЈА и известување за вежби .pdf 2 Mb
695 04-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3
696 04-02-2016 Резултати од испитот по Лабораториско сметање оддржан на 28.01.2016 .pdf 335 Kb
697 03-02-2016 Соопштение за оценки по предметот Фармацевтска хемија 1
698 03-02-2016 Распоред за практична настава по клиники за Клиничка фармација и терапевтици
699 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Микробиологија со имунологија .docx 10 Kb
700 03-02-2016 Основи на фармацевтска технологија
701 03-02-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 29.01.2016 година .docx 12 Kb
702 03-02-2016 Вовед во фармација
703 03-02-2016 Известување за земање на оценка за предметите од Институтот по применета хемија и фармацевтски анализи .doc 28 Kb
704 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
705 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Физичка хемија .doc 27 Kb
706 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Лаб.техники и иструментални методи 2 .doc 28 Kb
707 03-02-2016 Известување за почеток на настава Прехранбени производи .pdf 197 Kb
708 01-02-2016 Лабораториски биоинжињери- Патофизиологија- распоред за практична настава .doc 35 Kb
709 01-02-2016 Лабораториски инжињери - Патофизиологија, воведни информации .xls 26 Kb
710 01-02-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
711 01-02-2016 Предавања по Аналитичка хемија
712 01-02-2016 Известување за почеток на настава Токсикологија .pdf 195 Kb
713 01-02-2016 Известување за оценки по ФТ-НК
714 01-02-2016 Практичната настава по предметот Клиничка фармација на Клиниката за Неврологија,
715 01-02-2016 ПРАКТИЧНА НАСТАВА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА - КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА
716 01-02-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОКИНФОРМАТИКА
717 30-01-2016 Увид во испитите по предметите од Институт за Фармакогнозија
718 29-01-2016 Известување за почеток на настава по предметот Социјална фармација и методологија
719 29-01-2016 Известување за почеток на настава Токсиколошки форензични анализи .pdf 198 Kb
720 28-01-2016 Резултати од испитот основи на физичка хемија (Лаб. биоинж) втора декада, 21.01 2016 .docx 15 Kb
721 28-01-2016 Резултати од испитот Физичка хемија за фармацевти (втора декада, 21. 01. 2016) .docx 15 Kb
722 28-01-2016 Настава по предметот Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
723 28-01-2016 Почеток на настава ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
724 27-01-2016 Резултати од испитите Вовед во фармација и Воведен курс за магистри по фармација одржан во втората декада на јануарскиот испитен рок на 26.01.2016 год. .docx 16 Kb
725 27-01-2016 Соопштение за потпис и оценка по предметите на Катедрата за Фармацевтска технологија
726 27-01-2016 Соопштение за увид во тестови по испитот по Неорганска хемија, применета во фармација
727 26-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ "Филип II" .pdf 109 Kb
728 25-01-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање на ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот Лабораториски курс по органска хемија
729 25-01-2016 Оценки по Аналитичка хемија
730 25-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС
731 24-01-2016 Соопштение за потписи и/или оценки по изборните предмети од Институтот за Фармацевтска технологија
732 24-01-2016 Соопштение за потписи и оценки по Биофармација и ФТ-НК
733 24-01-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ПРВА ДЕКАДА ЈАНУАР 2016
734 22-01-2016 Последна промена на терминот за испитите на Институтот за Фармакогнозија закажани на 25.01.2016
735 22-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
736 22-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ-СООПШТЕНИЕ за распоред на студенти за практична настава ( КЛИНИКИ) .pdf 244 Kb
737 22-01-2016 Усмен испит ОФТ кај Проф. М. Главаш Додов
738 22-01-2016 Практичен испит по БИООРГАНСКА ХЕМИЈА
739 22-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи -1 (22.01.2015)
740 22-01-2016 Измена во терминот за полагање на испитите на Институтот за Фармакогнозија!!!
741 22-01-2016 Резултати од испит по Молекуларни и имунолошки методи - теоретски основи (22.01.2016)
742 21-01-2016 Распоред за усен испит Основи на Фармацевтска технологија кај доц. Маја Симоноска Црцревска .docx 11 Kb
743 21-01-2016 Распоред за испит Основи на фармацевтска технологија - втора декада .docx 17 Kb
744 20-01-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
745 20-01-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 14.01.2016 година .docx 16 Kb
746 19-01-2016 Термин за практичен испит по предметот Фитохемија на 21 јануари 2016
747 19-01-2016 Термини за полагање практичен испит по Фармакогнозија на 21 јануари 2016 .doc 62 Kb
748 16-01-2016 Распоред за устен испит по ОФТ .pdf 73 Kb
749 15-01-2016 Соопштени за усен испит по предметот Вовед во клиничка фармација
750 15-01-2016 Резултати од практичен испит по ОФТ, одржан на 12.01.16 .xlsx 11 Kb
751 12-01-2016 Известување за студентите кои ќе го полагаат вториот дел (рецепти) од з.в. по ФТ
752 11-01-2016 Термини за практичен испит за предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија за фармацевти и биоинженери .xls 36 Kb
753 11-01-2016 .xls 36 Kb
754 11-01-2016 Термини за завршна вежба по Фармацевтска ботаника на 22.01.2016 .xls 28 Kb
755 11-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи-1 (08.01.2016)
756 07-01-2016 Финален распоред за полагање на з.в. по Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
757 06-01-2016 Вовед во фармација - резултати од испит одржан на 5.1.2016 .docx 14 Kb
758 06-01-2016 Распоред за полагање на з.в. по предметот Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
759 05-01-2016 Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија .docx 11 Kb
760 05-01-2016 РАСПОРЕД за полагање на ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ОРГАНСКА ХЕМИЈА применета во фармација
761 03-01-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери, јануарска испитна сесија 2016
762 03-01-2016 Патофизиологија - Фармација М-р нова, распоред за полагање на испитот по ПФ во јануарската сесија 2016 .xlsx 11 Kb
763 31-12-2015 Право на полагање на писмен испит по предметите Општа биологија, Општа и клеточна биологија и Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
764 31-12-2015 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе оддржи на 4.01.2016 .doc 115 Kb
765 31-12-2015 Термин за полагање на завршна вежба по Токсикологија .pdf 106 Kb
766 30-12-2015 Термин за завршна вежба/практичен испит по ОФТ, ФТ-НК и ФТА
767 30-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - јауарски испитен рок
768 30-12-2015 Соопштение за практичните испити по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацетска хемија 3 и Медицинска хемија .pdf 166 Kb
769 29-12-2015 Термин за практичен испит по предметите: Инструментални фарм.анализи, Физичка хемија, Основи на физичка хемија, Лабораториски техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 32 Kb
770 29-12-2015 Соопштение за Фармацевтска хемија 3
771 29-12-2015 Соопштение за Пребарување на литература
772 29-12-2015 Соопштение за Медицинска хемија
773 28-12-2015 завршна вежба Фармацевтска технологија
774 25-12-2015 термин за хербариум .doc 24 Kb
775 25-12-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 26 Kb
776 24-12-2015 промена на соопштение за право на потпис по предметот Вовед во фармација заради измени во начинот на пријавување на испит .doc 24 Kb
777 23-12-2015 Известување за потпис по предметот Животински и клеточни експериментални модели
778 23-12-2015 Потписи по предметот - Фармакогнозија
779 23-12-2015 Потписи по предметот Основи на фармацевтска технологија
780 23-12-2015 Термин за колоквирање на вежба по предметот Инструментални фармацевтски анализи .doc 27 Kb
781 23-12-2015 Потписи по предметите Инструментални фармацевтски анализи; Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 28 Kb
782 22-12-2015 Потписи по предметот Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма магистер по фармација)
783 22-12-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба по Храна и исхрана .pdf 199 Kb
784 22-12-2015 Известување за студентите кои го слушаат изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување
785 22-12-2015 Потписи по Органска хемија применета во фармација
786 22-12-2015 Потписи по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
787 21-12-2015 Известување за 2 (втор )колоквиум по предметот микробиологија со паразитологија .xlsx 30 Kb
788 21-12-2015 Запишување на летен семестар и заверка на зимски семестар во учебната 2015/2016 .docx 20 Kb
789 19-12-2015 Вежби Основи на фармацевтска технологија
790