Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
25.05.2015
Среќен
роденден
Десанка Шако
Деспина Михајлова
Сумеја Османи
Филиз Ортак
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
22-05-2015
Резултати од изборниот предмет Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
21-05-2015
Известување за пријава на испити - јунска сесија
21-05-2015
Распоред за полагање завршна вежба по Биофармација
20-05-2015
Испит по патофизиологија за студентите по ФАРМАЦИЈА и ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИЊЕРИ - 21.05.2015, инфромација
19-05-2015
СООПШТЕНИЕ ЗА ФИТОХЕМИЈА
19-05-2015
Термин за З.В. по Биофармација
18-05-2015
Распоред за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во I декада, 20 и 21.05.2015
15-05-2015
Известување за испит Физичка хемија и Основи на физичка хемија - прва декада
14-05-2015
резултати од завршна вежба општа и клеточна биологија и општа биологија
13-05-2015
Известување за термин за завршна вежба Токсикологија во јунски испитен рок
13-05-2015
Известување за потпис од предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи
12-05-2015
резултати од завршна вежба по фармацевтска ботаника
12-05-2015
Соопштение за потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лаб. биоинжинер 14-15)
11-05-2015
Известување за термин за полагање на втор колоквиум Токсикологија
08-05-2015
Патофизиологија - термин за полагање на поправни колоквиуми и завршна вежба
08-05-2015
Известување за термини за полагање на з.в. пред јунска испитна сесија, за предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
06-05-2015
Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника
06-05-2015
Резултати од вториот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1
05-05-2015
Известување за колоквирање на вежби, консултации и З.В. по предметот Фармацевтска технологија
30-04-2015
Соопштение за ФИТОХЕМИЈА колоквиум бр. 2
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
25-05-2015 Патологија со патофизиологија
Патофизиологија, резултати од испитот, 21.05.2015
Мр-нова
25-05-2015 Патофизиологија со патологија
Патофизиологија, резултати од испитот, 21.05.2015
Лаб
23-05-2015 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Резултати од практичен испит МКБГ 21.05.2015
Мр-нова
22-05-2015 Инструментални фармацевтски анализи
Резултати од испит ИФА_21,05,2015
Мр-нова
22-05-2015 Храна и исхрана
Резултати од испит Храна и исхрана, 21.05.2015
Мр-нова
22-05-2015 Токсикологија
Резултати од испит Токсикологија одржан на 21.05.2015
Мр-нова
22-05-2015 Базична имунологија
Резултати од Практичен испит Базична имунологија 21.05.2015
Мр-нова
22-05-2015 Прехранбени производи
Резултати од испит Прехранбени производи одржан на 21.05.2015
Лаб
22-05-2015 Молекуларна биологија и генетика
Резултати од Практичен испит Молекуларна биологија и генетика Лаб. биоинжињери 21.05.2015
Лаб
22-05-2015 Храна и исхрана
Резултати од испит Храна и исхрана, 21.05.2015
Мр-стара
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
19-05-2015 Токсикологија
Мр-нова
19-05-2015 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
18-05-2015 Фитохемија
Мр-нова
13-05-2015 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
12-05-2015 Аналитичка хемија
Мр-нова
08-05-2015 Прехранбени производи
Лаб
26-04-2015 Патофизиологија со патологија
Лаб
21-04-2015 Фармацевтска технологија
Мр-нова
15-04-2015 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
08-04-2015 Биоорганска хемија
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Мајка Тереза17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2015 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права