Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
20.12.2014
Среќен
роденден
Евгенија Поп-Иванова
Наталија Димовска
Теодора Димковска
Христина Карамулас
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
20-12-2014
Термин за завршна вежба по ФТ-НК
19-12-2014
Патофизиологија - Мр- нова. Распоред за полагање на колоквиум 2, 22.12.2014
18-12-2014
Термини за Завршни вежби по Фитохемија и Фармакогнозија
18-12-2014
Известување за студентите кои слушаат Храна и исхрана
18-12-2014
Полагање на практичен испит по Аналитичка хемија во јануарска сесија
17-12-2014
Известување за втор колоквиум по предметот ИФА
17-12-2014
Известување за предавање од предметот Клеточни и животински модели
17-12-2014
заврчна вежба по фармацевтска ботаника и хербариум
16-12-2014
ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНА ВЕЖБА ПО ОПШТА И КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА И ОПШТА БИОЛОГИЈА
16-12-2014
Резултати од завршна вежба по предметот Општа и клеточна биологија
16-12-2014
резултати од завршна вежба по предметот Општа биологија
16-12-2014
Поени за проекти по Биофармација
16-12-2014
Соопштение за потписи по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Магистер по фармација и Лабораториски биоинжинер)
16-12-2014
СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ И ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
13-12-2014
Известување за презентации по предметот Биофармација
12-12-2014
Пaтoфизиoлoгијa Мр нoвa зaвршнa вежбa
12-12-2014
Резултати од колоквиум по предметот Биофизика одржан на 26.11. 2014 година - Магистер по фарамција
12-12-2014
Резултати од колоквиум по предметот Биофизика одржан на 28.11. 2014 година - Лабораториски биоинжинер
12-12-2014
Распоред за завршна вежба по Биофармација
12-12-2014
Известување за предметот Фармакогнозија (предавања на 13.12.2014)
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
23-09-2014 Легислатива и аналитика на лековите
Резултати Легислатива и аналитика на лекови септември 2014
Мр-нова
23-09-2014 Биоорганска хемија
Резултати од завршен испит по Биоорганска хемија_11.09.2014
Мр-нова
23-09-2014 Аналитика на лекови
Резултати Аналитика на лекови септември 2014
Мр-стара
17-09-2014 Фармацевтска технологија
Резултати од испит ФТ 10.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Фармацевтска технологија напреден курс
Резултати од испит по ФТ-НК 10.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Основи на фармацевтската технологија
Резултати од испит по ОФТ 10.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Основи на органската хемија
Резултати од завршен испит по Основи на органска хемија_09.2014
Мр-нова
16-09-2014 Биофармација
Резултати од испит 11.9.2014
Мр-нова
16-09-2014 Фармацевтско-технолошки анализи
Резултати од испит по ФТА 10.9.2014
Лаб
16-09-2014 Органска хемија - теоретски основи
Резултати од испит по Органска хемија-теоретски основи_09.2014
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
20-12-2014 Молекуларна биологија и генетика
Лаб
29-11-2014 Основи на фармацевтската технологија
Мр-нова
27-11-2014 Фармацевтска хемија 3
Мр-нова
26-11-2014 Фармацевтско-технолошки анализи
Лаб
24-11-2014 Основи на органската хемија
Мр-нова
20-11-2014 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
13-11-2014 Општа и неорганска хемија
Мр-нова
13-11-2014 Општа и неорганска хемија
Мр-нова
13-11-2014 Општа и неорганска хемија
Лаб
11-11-2014 Инструментални фармацевтски анализи
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2014 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права