Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Евалуацијата е отворена од 03.06.2014 до 31.08.2014
Најави се и евалуирај
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
27-08-2014
Резултати од испитот по предметот Биофизика
27-08-2014
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2014-15
27-08-2014
Резултати од Испитите: Фитохемија, Основи на Фитотерапија и Испитување и анализа на Природни производи одржани на 25 август 2014
26-08-2014
Резултати од завршна вежба по предметот Општа и клеточна биологија Резултати од завршна вежба по предметот Општа биологија
25-08-2014
Електронско пријавување и запишување за испитот по Патофизиологија- Мр-нова и ЛабБио
23-08-2014
Соопштение за завршна вежба по предметот Аналитика на лекови во есенскиот испитен рок
23-08-2014
Известување за термин за испит по предметот Испитување и контрола на генетски модифицирана храна - напреден курс
22-08-2014
ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2, ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3 И МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
22-08-2014
СООПШТЕНИЕ БИОФАРМАЦИЈА
21-08-2014
Известување за потписи и оцени за предметите од катедрата за Фармакогнозија
19-08-2014
резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника
19-08-2014
Распоред за полагање на практичен испит по Аналитичка хемија на 21.08.2014
18-08-2014
Распоред на студенти кои ќе полагаат практичен испит по Општа и неорганска хемија на 20.08.2014 (среда) - студиска програма Магистер по фармација и Лабораториски Биоинжинер
14-08-2014
Практичен испит по аналитичка хемија
13-08-2014
завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника и хербариум
12-08-2014
Распоред за полагање на з.в. по Биофармација
08-08-2014
Финален список на студенти кои ќе полагаат завршна вежба по предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
07-08-2014
Соопштение за полагање на практичен испит по Физичка хемија/ Основи на ФХ за студ.програма Магистер по фармација и Лаб.биоинжињер
06-08-2014
Студиска програма Фармација М-р нова и Лаб-биоинжињери-Информација за полагање на испитот по патофизиологија во првата декада од агустовско-септемвриската сесија 2014
06-08-2014
Распоред и списоци на студенти за полагање на завршните вежби по предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
27-08-2014 Храна и исхрана
Резултати од испит Храна и исхрана, 26.08.2014
Мр-нова
27-08-2014 Токсикологија
Резултати од испит Токсикологија, 26.08.2014
Мр-нова
25-08-2014 Општа и неорганска хемија
Резултати од практичниот испит по Општа и неорганска хемија одржан на 20.08.2014 (Магистер по фармација 13-14)
Мр-нова
25-08-2014 Општа и неорганска хемија
Резултати од практичниот испит по Општа и неорганска хемија одржан на 20.08.2014 (Лаб. биоинжинер 13-14)
Лаб
25-08-2014 Безбедност и заштита на околината
Резултати од испитот по Безбедност и заштита на околината одржан на 20.08.2014
Лаб
23-08-2014 Основи на органската хемија
Резултати од практичен испит по Основи на органска хемија (22.08.2014)
Мр-нова
23-08-2014 Биоорганска хемија
Резултати од практичен испит по Биоорганска хемија (22.08.2014)
Мр-нова
22-08-2014 Патологија со патофизиологија
Резултати од испитот по патофизиологија за студенти по Фармација Мр-нова- 19.08.2014
Мр-нова
22-08-2014 Патофизиологија со патологија
Резултати од испитот по патофизиологија за студенти Лаб-Биоинжињери, 19.08.2014
Лаб
21-08-2014 Клеточни и животински експериментални модели
Резултати од испитот клеточни и животински експериментални модели одржан на 19.08.2014
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
27-05-2014 Фармацевтска технологија
Мр-нова
26-05-2014 Токсикологија
Мр-нова
26-05-2014 Биоорганска хемија
Мр-нова
23-05-2014 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
19-05-2014 Прехранбени производи
Лаб
13-05-2014 Фармацеврска хемија 2
Мр-нова
08-05-2014 Фитохемија
Мр-нова
28-04-2014 Фармацевтска технологија
Мр-нова
14-04-2014 Биоорганска хемија
Мр-нова
09-04-2014 Фармацеврска хемија 2
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевсти факултет
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2014 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права