Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Љубица Атанасова

С О О П Ш Т Е Н И Е

Љубица Атанасова ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Биолошки слични лекови и значењето на патентната заштита”.

Одбраната ќе се одржи на ден 01.06.2022 година во 13 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје