Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

План за јавни набавки за 2022 година