Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од колоквиум 1 по Молекуларна биологија и генетика (24.11.2020)

МБГ код: ФФИФХ14

ред.бр. индекс колокв. 1
1 331 9,5
2 326 8,0
3 315 7,5
4 342 7,5
5 269 6,5
6 282 6,5
7 306 6,0
8 293 5,0
9 321 5,0
10 126 4,0

МБГ код: ФФЛБ19

ред.бр. индекс колокв. 1
1 350 14,5
2 351 12,5
3 345 12,0
4 346 12,0
5 356 12,0
6 349 11,5
7 353 11,5
8 359 11,5
9 347 10,5
10 348 10,5
11 352 10,5
12 358 10,5
13 374 10,5
14 377 10,5
15 354 10,0
16 362 10,0
17 370 10,0
18 357 9,5
19 368 9,5
20 361 9,0
21 379 9,0
22 365 8,0
23 367 8,0
24 355 7,5
25 360 7,5
26 366 7,5
27 373 7,5
28 378 7,5
29 396 7,5
30 388 6,5
31 371 5,5
32 385 5,5

Од Катедра