Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на докторска дисертација – М-р Лилјана Макрадули

М-р Лилјана Макрадули ќе ја брани својата докторска дисертација под наслов „Примена на мултиваријантни методи и современи техники на карактеризирање во откривањето на клучните параметри на дизајнот и оптимизацијата на фармацевтските формулации“.

Одбраната ќе се одржи на ден 17.07.2019 година со почеток во 11 часот во предавална 3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје